Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Időállapot: közlönyállapot (2007.VI.29.)

Tartalomjegyzék

2007. évi LXXXII. törvény

egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről * 

I. Fejezet

Egyes jogforrások deregulációja

1. § (1) Az 1989. október 23. előtt alkotott törvények és törvényerejű rendeletek - a mellékletben megjelölt törvények és törvényerejű rendeletek, valamint az Alkotmány megalkotására és módosítására irányuló rendelkezést tartalmazó törvények kivételével - hatályukat vesztik.

(2) Az 1989. október 23. előtt a magyar felelős minisztérium, az ideiglenes nemzeti kormány, valamint a Minisztertanács, továbbá e szervek tagjai által alkotott rendeletek - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt rendeletek kivételével - hatályukat vesztik.

(3) Hatályukat vesztik az államtitkári rendelkezések, jegybanki rendelkezések, bankfelügyeleti rendelkezések, szabványok és ármegállapítások, továbbá az Országgyűlés, a Minisztertanács és a Kormány által alkotott irányelvek és elvi állásfoglalások.

(4) A magyar állam joghatósága alapján 1989. október 23. előtt alkotott valamennyi, az (1)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó normatív jogi aktus hatályát veszti.

II. Fejezet

Egyes törvények, törvényerejű rendeletek, illetve azok egyes rendelkezéseinek deregulációja

2. § Hatályát veszti

1. a kereskedelmi törvényről szóló 1875. évi XXXVII. törvény ELSŐ RÉSZE,

2. március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról szóló 1927. évi XXXI. törvény 2. §-ában az „és életbelépésével az 1898. évi V. törvénycikknek április hó 11-ikét nemzeti ünneppé nyilvánító rendelkezése hatályát veszti” szövegrész,

3. a pénzhamisítás elnyomásáról szóló nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1933. évi XI. törvény 3-5. §-a,

4. a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről szóló 1949. évi XIII. törvény 3. § első mondata,

5. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet 2. §-a és 2. §-t megelőző alcíme, 3. § második és harmadik mondata, 5. §-a, 7. §-t megelőző alcíme, 8. §-a és 8. §-t megelőző alcíme, 9. §-t megelőző alcíme, 21-27. §-a, 29-33. §-a,

6. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 111. § (1) bekezdés második mondata,

7. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában című 1952. évi 23. törvényerejű rendelet 2. §-t megelőző alcíme, 3. §-t megelőző alcíme, 4. §-t megelőző alcíme, 5. §-t megelőző alcíme, 7. §-a és 7. §-t megelőző alcíme, 8. §-t megelőző alcíme, 9. §-t megelőző alcíme, 10. §-t megelőző alcíme, 13. §-t megelőző alcíme, 15. §-t megelőző alcíme, II. FEJEZETE, 43. §-t megelőző alcíme, 44. §-t megelőző alcíme, 46. §-t megelőző alcíme, 51. §-a, 53. §-a, 59. §-a, 61-62. §-a, 70. §-a és 70. §-t megelőző alcíme,

8. a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejű rendelet 2-3. §-a, 4. § (1)-(3) bekezdése, 5-11. §-a, 15. §-a és 15. §-t megelőző alcíme, 16. §-a, 22. §-t megelőző alcíme, 24. § (1) bekezdése, 24. §-t megelőző alcím első mondata, 25. §-a és 25. §-t megelőző alcíme,

9. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben 1958. évi október hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1959. évi 19. törvényerejű rendelet 4. § (1) bekezdés második mondata,

10. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában, Budapesten, 1959. évi március hó 6. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1960. évi 5. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

11. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán, Szófiában 1959. december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 3. törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdése,

12. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Londonban az 1934. évi június hó 2. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 1962. évi 17. törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdése,

13. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1967. évi 6. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

14. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Lisszabonban az 1958. évi október 31. napján és Nizzában az 1957. évi június 15. napján felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1967. évi 7. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

15. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten 1967. szeptember 7-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról szóló 1967. évi VI. törvény 3. § (3) bekezdése,

16. a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a menetrendszerű légiközlekedés tárgyában Budapesten, 1967. évi július hó 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 34. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

17. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1969. évi 1. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdés második mondata,

18. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Budapesten 1968. június 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról szóló 1969. évi I. törvény 3. § (3) bekezdése,

19. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Budapesten 1971. november 26-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 14. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

20. a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 2-3. §-a, 6-7. §-a, 9. §-a, 10. §-a, 12-18. §-a, 21-24. §-a, 26. §-a, 29-43. §-a, 46-47. §-a, 49-53. §-a, 56-58. §-a, 60. §-a, 62. §-a, 64. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg hatályukat vesztik - a Pp. 25. §-ának (2) bekezdése, 32/A. §-a, 38. §-a és 39. §-a, 40. §-ának (4) bekezdése, 130. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, 231. §-ának b) pontja, 159. §-a (1) bekezdésének, továbbá 265. §-ának a 2-2/A. §-ban megjelölt, illetőleg a keresetindításra egyébként jogosult szervekre vonatkozó rendelkezése; - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet 4. §-ának (1) bekezdése, 6. §-a, valamint módosított 17-20. §-a; - a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1954. évi VI. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1954. évi 18. törvényerejű rendelet még hatályban levő rendelkezései; - a bírósági végrehajtásról szóló, az 1961. évi 9. tvr.-rel módosított 1955. évi 21. tvr. 3. §-ának b) pontja; - a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejű rendelet 20. §-a, 22. §-a és 23. §-a; - a sajtóval kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 26/1959. (V. 1.) Korm. rendelet 13-23. §-a; - az 1957. évi 58. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 11/1957. (IX. 29.) IM rendelet; - a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a polgári és a büntetőeljárás terén szükséges egyéb rendelkezésekről szóló 1/1958. (II. 16.) IM rendelet 2. §-a, 4. §-a és 12-13. §-a; - az állam, valamint az állami, szövetkezeti és társadalmi szervezetek egymás közötti pereiben a polgári perrendtartás szabályainak alkalmazásáról szóló 4/1961. (XII. 12.) IM rendelet; - a 11/1957. (IX. 29.) IM rendelet módosításáról szóló 3/1964. (VII. 19.) IM rendelet; - a bíróság elé tartozó munkaügyi viták eljárási szabályairól szóló 4/1967. (XII. 27.) IM rendelet; - a termelőszövetkezetek működésével és jogvitáival kapcsolatos egyes igazságügyi eljárási szabályokról szóló 5/1967. (XII. 27.) IM rendelet és - a gazdasági bírság kiszabása iránt indított eljárásról szóló 4/1968. (III. 25.) IM rendelet” szövegrész,

21. a diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról szóló 1973. évi 7. törvényerejű rendelet 6. § (2) bekezdése,

22. a második világháború által érintett ipari tulajdonjogok fenntartása, illetőleg visszaállítása tárgyában Neuchtelben az 1947. évi február hó 8. napján aláírt Nemzetközi Megállapodás, valamint az ahhoz tartozó Zárójegyzőkönyv és Pót-zárójegyzőkönyv becikkelyezéséről szóló 1947. évi XXVII. törvény 6. § (2) bekezdése,

23. a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Rómában, 1969. október 16-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1975. évi 10. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

24. az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1975. évi 13. törvényerejű rendelet 4. § (1) bekezdésében az „egyidejűleg hatályát veszti - az Ottawában, 1957. október 3-án aláírt Egyetemes Postaegyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 19. törvényerejű rendelet; - az Egyetemes Postaegyesület 1964. július hó 10. napján Bécsben aláírt és az 1967. évi 26. törvényerejű rendelettel kihirdetett Alapokmányának Általános Szabályzata és ennek Zárójegyzőkönyve” szövegrész,

25. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról kötött, Budapesten, az 1975. évi november hó 5-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 19. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

26. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet 24. § (2) bekezdése,

27. a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 23. § (1) bekezdése, 24. § (1)-(3) bekezdése, 25. § (1)-(4) bekezdése,

28. a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének a külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról szóló 1978. évi 8. törvényerejű rendelet 8. §-t megelőző „[A Ptk. 209. §-ához]” alcíme, Második rész II. cím I. fejezete, 40. § (2) bekezdése,

29. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi együttműködésről Budapesten, 1976. évi április hó 5. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 9. törvényerejű rendelet 3. § (3) bekezdése,

30. a Genfben, 1966. február 15-én kelt „A belvízi hajók köbözéséről” szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 19. törvényerejű rendelet 4. § (1) bekezdés második mondata,

31. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Belgrádban az 1978. évi március 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 8. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

32. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendelet 2. § (1) bekezdése,

33. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 9/A. §-t megelőző alcíme, 9/B. §-t megelőző alcíme, 13/A. §-t megelőző alcíme, II. RÉSZ III. fejezete és IV/A. fejezete, 76. §-t megelőző alcíme, 126. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti - a szabadságvesztés büntetés végrehajtásáról és az előzetes letartóztatás foganatosításáról szóló 1966. évi 21. törvényerejű rendelet, - a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény 73. §-a, - a szabadságvesztésből szabadult személyek utógondozásáról szóló 1975. évi 20. törvényerejű rendelet” szövegrész,

34. a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) bekezdése,

35. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42. § (3) bekezdése,

36. a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 23. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

37. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az 1981. évi március hó 14. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 24. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

38. a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 8. §-t megelőző alcíme, 9. §-t megelőző alcíme, 12. §-t megelőző alcíme, 17. §-t megelőző alcíme, 22. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg a jogtanácsosokról szóló 17/1971. (IV. 28.) Korm. rendelet a hatályát veszti” szövegrész,

39. a közúti kereskedelmi járművek ideiglenes behozatalára vonatkozó 1956. évi genfi vámegyezmény módosított szövegének kihirdetéséről szóló 1984. évi 9. törvényerejű rendelet 3. § második mondata,

40. a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg a vasúti személy- és poggyászfuvarozási nemzetközi egyezmény pótegyezményének kihirdetéséről szóló 1974. évi 16. törvényerejű rendelet, a Bernben az 1970. évi február hó 7. napján kelt vasúti árufuvarozási, valamint személy- és poggyászfuvarozási nemzetközi egyezmények és pótjegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1975. évi 9. törvényerejű rendelet, és ez utóbbi végrehajtásáról szóló 21/1975. (VII. 4.) MT rendelet hatályát veszti” szövegrész,

41. a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 22. § (1) bekezdése, 23. §-a,

42. a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 63-64. §-a az azokat megelőző alcímmel együtt,

43. a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

44. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1985. október 17. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 6. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdése,

45. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a közhasználatú gépjárómű vállalatokról szóló 1930. évi XVI. törvénycikk és az utakról szóló 1962. évi 21. törvényerejű rendelet hatályát veszti” szövegrész,

46. a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 45. §-ában az „; egyidejűleg az 1016/1985. (III. 20.) MT határozat 11. §-ának c) pontja e törvény 5. §-ának megfelelően módosul” szövegrész,

47. az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 26-27. §-a, valamint 28. § (2) bekezdése,

48. a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet 16. § (2) bekezdése,

49. a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 17-18. §-a, 19. § (2) bekezdése,

50. a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény (Ütv.) módosításáról szóló 1989. évi XLVI. törvény,

51. a Büntető Törvénykönyv módosításáról szóló 1989. évi LIV. törvény,

52. a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1989. évi LVI. törvény,

53. az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 59. §-a,

54. a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 13. §-a,

55. a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1990. évi I. törvény,

56. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 23. §-a, 24. § (4) bekezdése,

57. az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 16. § (2) bekezdése,

58. a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (1) bekezdésében az „; ezzel egyidejűleg a Magyar Népköztársaság Állami Díja, a Kossuth-díj, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze kitüntető címek adományozásáról szóló 1963. évi 36. törvényerejű rendeletnek, valamint az ezt módosító 1985. évi 12. törvényerejű rendeletnek az Állami- és Kossuth-díjra vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik” szövegrész,

59. a családjogi törvény módosításáról szóló 1990. évi XV. törvény,

60. az egyes törvények és törvényerejű rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról szóló 1990. évi XXII. törvény,

61. a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 3. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1990. évi LIX. törvény,

62. az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény 11. §-ában az „, és ezzel egyidejűleg az országgyűlési képviselők tiszteletdíjának, költségtérítésének és kedvezményeinek ideiglenes szabályairól szóló 42/1990. (V. 18.) OGY határozat a hatályát veszti” szövegrész,

63. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 115. § (2) bekezdése,

64. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 22. § (2)-(4) bekezdése,

65. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 98. §-a,

66. a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 1990. évi XCVIII. törvény,

67. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 47. §-ában a „, egyidejűleg a lakosság borforgalmi adójáról és a településfejlesztési hozzájárulásról szóló, az e törvény függeléke A. pont részében felsorolt jogszabályok hatályukat vesztik” szövegrész, 48. §-a, valamint Függeléke,

68. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 3. § (2) bekezdése, 57/B. §-t megelőző alcíme,

69. a Magyar Köztársaság állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 3. § (2) bekezdése,

70. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (1) bekezdésében az „, a törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Állami Közegészségügyi-Járványügyi Felügyeletről szóló 13/1972. (IV. 12.) Korm. rendelet, valamint a 6/1972. (V. 16.) EüM rendelet és az azt módosító 4/1988. (IV. 1.) SZEM rendelet a hatályát veszti” szövegrész,

71. az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény 7. § (3) bekezdése,

72. a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 1991. évi XIV. törvény,

73. a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 29. § (4) bekezdése,

74. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 143. §-t megelőző alcíme,

75. a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról szóló 1991. évi XXIV. törvény,

76. a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának kiterjesztéséről szóló 1991. évi XXVI. törvény,

77. a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény 11. § (2) bekezdése,

78. a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 5. § (1) bekezdésében az „; ezzel egyidejűleg a törvény 3. számú mellékletében felsorolt jogszabályok és minisztertanácsi határozatok a hatályukat vesztik” szövegrész, 8. §-a, valamint 3. számú melléklete,

79. a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 1. § (4) bekezdése, 16. § (5) bekezdése, 20. § (3) bekezdése, 21-22. §-a,

80. az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 2. § (4) bekezdése, 25. § (2) bekezdése, 53. § (2) bekezdése, 55. §-át megelőző alcím, 57. §-a,

81. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1) bekezdés második, harmadik és negyedik mondata, 38. § (3) bekezdése, 39. §-a, 40. §-a, 41. §-át megelőző alcím,

82. a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 31. §-át, 39. §-át, 40. §-át, 41. §-át megelőző alcím, 41. §-a,

83. a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 184. §-a, 185-187. §-a, valamint 184. §-át és 185. §-át megelőző alcím,

84. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a 8/1976. (IV. 27.) MT rendelet és az ezt módosító 61/1984. (XII. 13.) MT rendelet hatályát veszti” szövegrész,

85. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83-84. §-a, és az azokat megelőző alcímek,

86. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családjogi és a büntetőügyekre vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról szólóan létrejött, Bratislavában, az 1989. évi március hó 28. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1991. évi LXI. törvény 3. § (2) bekezdése,

87. a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1991. évi LXV. törvény 47-48. §-a, 49. § (1) bekezdés második mondata,

88. a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény,

89. a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1965. december 21-én elfogadott Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1991. évi LXXX. törvény,

90. a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1991. évi LXXXIII. törvény,

91. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 1991. évi LXXXIX. törvény,

92. a betegszabadságról szóló 1991. évi XCII. törvény,

93. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1992. évi V. törvény,

94. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról szóló 1992. évi XVI. törvény,

95. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (3) bekezdése, 204-206. §-a, 211. §-a, 215. §-a,

96. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. évi XXIV. törvény 7. § (3) bekezdése,

97. a távközlési alaphálózattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 1992. évi XXV. törvény,

98. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 84. § (1) bekezdés második mondata, 85. § (6) bekezdése, 89. § (2) bekezdése, 90-91. §-a, 92. § (1) bekezdés első mondata, 93. § (1) bekezdés,

99. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 123. § (2)-(3) bekezdése, 123/A. § (1), (3) és (10) bekezdése, 123/C. § (1) bekezdés c)-d) pontja, 127. §-a,

100. a vízügyi és egyes közlekedési törvények, törvényerejű rendeletek módosításáról, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvénnyel összefüggésben című 1992. évi XXXIX. törvény,

101. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 26. §-a,

102. a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 1992. évi XLVII. törvény,

103. a kárpótlási jegy termőföldtulajdon megszerzésére történő felhasználásának egyes kérdéseiről szóló 1992. évi XLIX. törvény 10. § második mondata,

104. a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény 10. § (1) és (5) bekezdése,

105. az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 1992. évi LV. törvény I. fejezete, 13. § (1) bekezdésében a „törvény a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989. évi XIII. törvényt, az Állami Vagyonügynökségről és a hozzá tartozó vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1990. évi VII. törvényt, valamint az állami vállalatokra bízott vagyon védelméről szóló 1990. évi VIII. törvényt említi, ezen az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvényt - tartós állami tulajdonban maradó vagyon esetén -, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvényt, ahol pedig” szövegrész, 13. § (3)-(4) bekezdése,

106. a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szólóan létrejött, Ankarában, 1988. évi június 6. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1992. évi LVII. törvény 3. § (2) bekezdése,

107. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1992. évi LIX. törvény,

108. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 33. §-a és 33. §-t megelőző alcíme,

109. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7/B. §-a, 21. § l) pontja, 41-42. §-a, 46. § (1) bekezdés második mondata,

110. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati eljárás megteremtéséről szóló 1992. évi LXVIII. törvény 2-6. §-a, 8-9. §-a, 12-14. §-a, 16-18. §-a, 21-22. §-a, 26. §-a, 28. § (2) bekezdése, 31. §-a,

111. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló, az 1991. évi XCI. törvénnyel módosított 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1992. évi LXXI. törvény,

112. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 75. § (1), (3)-(6) és (10) bekezdése, 77-79. §-a és 78. §-t megelőző alcíme,

113. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 1992. évi LXXVI. törvény,

114. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 1992. évi LXXVIII. törvény,

115. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 13. § (7) bekezdése,

116. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 138. §-a, 139/A. §-a, 140. §-a,

117. a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 1993. évi XIII. törvény,

118. a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 1993. évi XIV. törvény,

119. a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti vasúti határforgalom ellenőrzéséről, 1991. július 5-én, Bécsben aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1993. évi XV. törvény 3. § (2) bekezdése,

120. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1993. évi XVII. törvény 1-43. §-a, 45-63. §-a, 65. §-a, 67. §-a, 69-75. §-a, 81-87. §-a, 103. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a Btk. 1. §-a, 47. §-ának (4) bekezdése, 48/A. §-a, 60. §-ának (1) bekezdésében a „vagy szigorított javító-nevelő munkára” szövegrész, 90. §-ának b) pontja, 91. §-ának (2) bekezdése, 93. §-ának (1) és (3) bekezdése, 95. §-a, 98. §-a, 102. §-ának (3) bekezdése, 103. §-ának (2)-(3) bekezdése, 113. §-a, 120. §-ának (3) bekezdése, 123. §-ának (3) bekezdése, 125-126. §-a, 136. §-ának (1) bekezdésében a „fegyelmező zászlóaljban vagy” szövegrész, 148. §-a, 152. §-ában „vagyonelkobzásnak és” szövegrész, 204. §-a, 218. § (3) bekezdésében a „vagyonelkobzás és” szövegrész, 228. §-ának (3) bekezdése, 297. §-a, 299. §-a, 300. §-a, 301. § (3) bekezdése, 304. §-ának (5) bekezdése, 316. §-a (2) bekezdésének e) pontja, 317. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 318. §-a (2) bekezdésének d) pontja, 324. §-a (2) bekezdése b) pontjának II. fordulatából „vagy különös visszaesőként” szövegrész, 326. §-a (2) bekezdése b) pontjának II. fordulatában a „vagy különös visszaesőként” szövegrész, 333. §-ának 3. pontja, a Btk. Különös Része 196. §-ának (1) bekezdésében a „szigorított javító-nevelő munkával” szövegrész, 206. §-ában és 207. §-ának (1) bekezdésében a „vagy szigorított javító-nevelő munkával” szövegrész, 267. §-ában a „szigorított javító-nevelő munkával” szövegrész, 316. §-ának (2) bekezdésében, 318. §-ának (2) bekezdésében és 326. §-ának (2) bekezdésében a „szigorított javító-nevelő munka” szövegrész, a Be. 341/A. §, 342. §, 342/A. §, 369. §-a és a 386. §-ának (1) bekezdésében a „Javító-nevelő munka esetén a terhelt munkabéréből levont összeget, továbbá” szövegrész, az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt 81/1945. (II. 5.) ME rendelet 3. §-a, az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 54. §-ában a „fegyelmező zászlóaljban vagy” szövegrész, 55. §-ának (1) bekezdésében „A fegyelmező zászlóalj és” szövegrész, 55. §-ának (2) bekezdésében „a fegyelmező zászlóaljban a börtön, illetőleg a fogház” szövegrész, 56. §-ának (1) bekezdésében „A fegyelmező zászlóaljban és” szövegrész, az 1979. évi 5. törvényerejű rendelet (Btké.) 23. §-a, az 1968. évi I. törvény (Sztv.) 100. §-a, 108. §-a, 108/A. §-a, 108/B. §-a, 108/C. §-a, 108/H. §-a, és a 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendelet 165. §-a hatályát veszti” szövegrész, 103. § (5)-(6) bekezdése,

121. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdésében az „; ezzel egyidejűleg a Kulturális Alap létesítéséről szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti” szövegrész,

122. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1993. évi XXXII. törvény,

123. a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény 7. §-ban az „; egyidejűleg a Magyar Vöröskeresztről szóló 1955. évi 25. tvr., valamint az azt módosító 1986. évi 26. tvr. a hatályát veszti” szövegrész,

124. a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 1993. évi XLII. törvény 4. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az 1979. évi 28. törvényerejű rendelet hatályát veszti” szövegrész,

125. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 1993. évi XLIII. törvény,

126. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1993. évi XLV. törvény,

127. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 27-28. §-a,

128. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50. § (4) és (9) bekezdése, 50/B. § (4) bekezdés első mondata,

129. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény 45. § (2) bekezdése,

130. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1993. évi LVII. törvény,

131. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 1993. évi LXVI. törvény,

132. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1993. évi LXX. törvény 1-10. §-a, 11. § (4), (6) és (9) bekezdése, 1-4. számú melléklete,

133. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1993. évi LXXV. törvény,

134. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 92. § (4) bekezdése, 93. §-a, 95. §-a és az azt megelőző alcím, valamint 1. számú melléklete,

135. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 123. § (12) bekezdése,

136. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1993. évi LXXXI. törvény 1-7. §-a, 9-29. §-a, 42-43. §-a, 44. § (4)-(6) bekezdése, 45-46. §-a,

137. a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény 1. §-a, 3-8. §-a, 10-38. §-a, 40. § (2)-(5) és (7)-(8) bekezdése, 41. § (1) bekezdés d)-h) pontja,

138. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3)-(4) bekezdése,

139. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1993. évi XCIV. törvény,

140. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 76-77. §-a, 79. §-a, 80. § (1) és (2) bekezdése, 81. § (2) és (6) bekezdése,

141. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1993. évi XCVII. törvény,

142. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1993. évi C. törvény,

143. a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról szóló 1993. évi CI. törvény,

144. a vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1993. évi CIII. törvény,

145. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1993. évi CIV. törvény,

146. a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 1993. évi CXII. törvény,

147. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1993. évi CXIII. törvény,

148. az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 47. § (2) bekezdése, 48. § (1) bekezdése,

149. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1993. évi CXVI. törvény,

150. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi I. törvény 1-4. §-a,

151. a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejéről és az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi II. törvény 2-5. §-a, 6. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a Nkpt. I. 5. §-ának (4) bekezdése, valamint a Kpt. I. 8. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti” szövegrész,

152. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1994. évi VI. törvény,

153. az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról szóló 1994. évi VII. törvény I. és II. fejezete, 20. § (3) bekezdése, 29. §-t megelőző alcíme, 31. §-a és az azt megelőző alcím,

154. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1994. évi IX. törvény,

155. a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között a bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről, Brüsszelben, 1993. november 29-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1994. évi XI. törvény,

156. az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1994. évi XII. törvény,

157. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1994. évi XVII. törvény,

158. a Párizsban, 1957. december 13-án kelt, európai kiadatási egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről szóló 1994. évi XVIII. törvény 4. § (2) bekezdése,

159. a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény kiegészítéséről szóló 1994. évi XXVII. törvény,

160. a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvény módosításáról szóló 1994. évi XXXVII. törvény,

161. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 103. § (1) bekezdés a)-h) pontja, 106. §-a, 107. §-a,

162. a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 29. § (4) bekezdése, 31. §-a, 33. § (1) bekezdés második mondata, 33. § (2) bekezdése,

163. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 28. §-a, 28. §-t megelőző alcíme, 32. §-a,

164. a Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény 4. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a Budapest főváros területének új megállapításáról szóló 1949. évi XXVI. törvény hatályát veszti” szövegrész, a 4. § (2) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti a Budapest főváros kerületeinek megállapításáról szóló 4349/1949. (XII. 20.) MT rendelet” szövegrész, 4. § (3)-(4) bekezdése,

165. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 29. § (2) bekezdése, 30-32. §-a, 30. §-t megelőző alcíme,

166. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 1994. évi XLVII. törvény,

167. az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 38. §-a, 39. § (2) bekezdése, 41. §-a,

168. a polgári perrendtartás kiegészítéséről szóló 1994. évi LII. törvény,

169. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 303-306. §-a, 308. §-a és az azt megelőző alcím, 309. §-t megelőző alcíme, 310. §-a, 312-316. §-a,

170. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 80. §-a, 81. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 81. § (5) bekezdésében az „és (3)” szövegrész,

171. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXII. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja,

172. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 19. § (2) bekezdése,

173. a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 15. § (1) és (3) bekezdése,

174. a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény 63. §-a, 64-65. §-a és az azt megelőző alcím,

175. a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXIX. törvény,

176. az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulása emlékének megörökítéséről szóló 1994. évi LXXXI. törvény 2. §-ban az „, ezzel egyidejűleg az 1954. évi XI. törvény hatályát veszti” szövegrész,

177. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXXVIII. törvény,

178. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXXXIX. törvény,

179. az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról szóló 1994. évi XCI. törvény,

180. a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 60-62. §-a, 60. §-át megelőző alcím, 63. § (2) bekezdése, 66. § (3)-(4) bekezdése,

181. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 1994. évi CV. törvény,

182. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 1995. évi IV. törvény,

183. a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi V. törvény,

184. a Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1995. évi XI. törvény,

185. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról szóló 1995. évi XII. törvény,

186. a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 1995. évi XIV. törvény 1-4. §-a, 5. § (2)-(4) és (6) bekezdése, valamint melléklete,

187. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1995. évi XV. törvény,

188. az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény, az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény, a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény, valamint az ezekkel összefüggő más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szóló 1995. évi XXI. törvény,

189. a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 34-35. §-a, 36. § (1)-(3) bekezdése, 38. § második mondata,

190. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról szóló 1995. évi XXXI. törvény,

191. a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 36. § (2) bekezdése, 37. §-a, 38. § (2) bekezdése, 39. § (1) bekezdésében a „; a szabadalmi ügyvivői irodának a Kamara megalakulásától számított három hónapon belül kell benyújtania új alapszabályát nyilvántartásba vételre” szövegrész, 39. § (3) bekezdése,

192. a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 116. §-a és 116. §-t megelőző alcíme, 117. §-a és 117. §-t megelőző alcíme,

193. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1995. évi XXXVII. törvény,

194. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról szóló 1995. évi XXXVIII. törvény,

195. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 77. § (2)-(3) bekezdése, 78. §-a,

196. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1995. évi XLI. törvény,

197. az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (2) bekezdése,

198. a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény,

199. a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a szociálpolitika terén történő együttműködés tárgyában Budapesten, 1960. január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 13. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről és az egyezmény egyes rendelkezései által érintett, meghatározott személyek további ellátásának biztosításáról szóló átmeneti rendelkezésekről szóló 1995. évi LI. törvény 3. §-a,

200. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 1995. évi LII. törvény 1-18. §-a, 19. § (1) bekezdés második és harmadik mondata, 19. § (2)-(3) bekezdése,

201. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az emberi környezet védelméről szóló 1976. évi II. törvény hatályát veszti” szövegrész, 110. § (2) és (4) bekezdése, 110. § (3) bekezdés első mondata,

202. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi LV. törvény 1-17. §-a, 19-22. §-a, 24-30. §-a, 33. §-a, 35. §-a, 37-38. §-a, 41-49. §-a, 52. § (3) és (8)-(9) bekezdése,

203. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 22. §-a, 24. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1992. évi XVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 52. §-a, a Magyar Köztársaság 1994. évi pótköltségvetéséről szóló 1994. évi LXV. törvény 29. §-a és a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 60-61. §-ai” szövegrész,

204. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (1) bekezdés második mondata, 45. § (2)-(3) és (6) bekezdése,

205. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 1995. évi LVIII. törvény,

206. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 1995. évi LX. törvény 3-8. §-a, 10-11. §-a, 13-27. §-a, 29. §-a, 31. § (1) bekezdése, 32-33. §-a,

207. a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1995. évi LXII. törvény,

208. a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról szóló 1995. évi LXIII. törvény,

209. a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 9. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Központi Ifjúsági Alapról szóló 1993. évi XXV. törvény, valamint a Központi Ifjúsági Alap pályázati rendjéről szóló 22/1993. (XI. 23.) NM rendelet” szövegrész, a 9. § (3)-(6) bekezdése, 10. § (1) bekezdése,

210. az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 27. § (3) és (5) bekezdése, 31-33. §-a, 31. §-t megelőző alcíme,

211. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. § (4) és (9) bekezdése,

212. a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1995. évi LXXI. törvény,

213. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 1995. évi LXXXIV. törvény,

214. a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi LXXXIX. törvény,

215. a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény X. Fejezet címében az „ÁTMENETI ÉS” szövegrész, 33-41. §-a, 33. §-t megelőző alcíme, 42. § (1) bekezdés második mondata, 42. § (2)-(3) bekezdése, 42. § (6) bekezdése,

216. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 75. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti” szövegrész, 75. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 75. § (2)-(4) bekezdése,

217. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi XCVIII. törvény 1. §-t megelőző alcíme, 1-9. §-a, 10. § (1) bekezdése, 11. §-t megelőző alcíme, 11-16. §-a, 16. §-t megelőző alcíme, 17. § (2)-(3) bekezdése,

218. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1995. évi CV. törvény I. Fejezete, 110-111. §-a, 113. §-a, 115. § (1) bekezdés második mondata, 115. § (4) bekezdése, 116. § (1)-(3) bekezdése, 117. § (3) bekezdése,

219. a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdésében a „, továbbá - törvény által megállapított körben - az idegenrendészeti őrizetet” szövegrész, 21. § (3) bekezdés b) pontjában a „vagy az idegenrendészeti őrizetet” szövegrész, 33. §-a, 34. § (1) bekezdés b) pontjában az „, illetve az idegenrendészeti őrizetet - az erre jogosult hatóság határozata alapján -” szövegrész, 36-45. §-a, 36. §-át megelőző alcím, 46. §-ban az „, egyidejűleg az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakaban: Bv. tvr.) 127. §-ának (5) bekezdése, valamint a büntetés-végrehajtásnak az igazságügyminiszter felügyelete alá helyezéséről szóló 1963. évi 24. törvényerejű rendelet a hatályát veszti” szövegrész,

220. a magyar állampolgárok külföldi állampolgárokkal történő házasságkötésére vonatkozó jogszabályok módosításáról szóló 1995. évi CVIII. törvény,

221. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXI. törvény,

222. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXII. törvény 1-3. §-a,

223. az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 50. § (2) bekezdése,

224. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXV. törvény,

225. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXVI. törvény,

226. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 83. § (2) és (7) bekezdése,

227. a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény, valamint a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXVIII. törvény,

228. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 22. § (2) bekezdése, 23. § (2) bekezdése,

229. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXX. törvény,

230. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 1995. évi CXXIII. törvény,

231. az egyes törvényeknek a Munkaerőpiaci Alap létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 1995. évi CXXIV. törvény I-III. Fejezete, 30. § (2)-(3), (5)-(6) és (9) bekezdése, valamint melléklete,

232. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 79. § a), c)-f), valamint h)-j) pontja, 80. §-a és 80. §-t megelőző alcíme, 85. §-a,

233. a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény XI. FEJEZET 5. Címe, 161. § c), f)-p) pontja, 162. §-a,

234. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 1996. évi X. törvény,

235. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XI. törvény,

236. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosításáról szóló 1996. évi XV. törvény,

237. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi XVII. törvény,

238. a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40. § (1) bekezdése, 41-44. §-a, 46. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Nytv. 39. §-ának (2) bekezdése” szövegrész, 46. § (2) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Nytv. 25. §-ának (2) és (3) bekezdése” szövegrész,

239. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 26. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az építésügyről szóló 1964. évi III. törvény (a továbbiakban: Ét.) 2. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá az Ét. 4. §-a hatályát veszti: (2. § Az építésügyi igazgatás körébe tartozik:) „a) a városok és a községek rendezésére vonatkozó szabályok megállapítása, érvényesítése és alkalmazásuk ellenőrzése;”” szövegrész, 26. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdése, 27. § (3) bekezdése,

240. az egyes szociális ellátásokkal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 1996. évi XXII. törvény I-III. Fejezete, 36. § (3) és (6) bekezdése, 38-39. §-a,

241. az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj-kiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXIV. törvény 1. §-a és melléklete,

242. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (3) bekezdése, 38-40. §-a,

243. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXVIII. törvény 2-30. §-a, 31. § (2), (7) bekezdése, (8) bekezdés első mondata, valamint melléklete,

244. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXIX. törvény,

245. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 48. § (3) és (5) bekezdése,

246. a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 41. § (2) bekezdése, 45. §-a,

247. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi XLII. törvény,

248. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 332. § (1) bekezdés második mondata, 332. § (6)-(7) bekezdése, 337-338. §, 339. § (4) bekezdése,

249. a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 49. § (2)-(4) bekezdése, 51. §-t megelőző alcíme,

250. a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 45. §-át megelőző alcím, 45. §-a, 46. § második mondata,

251. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi LII. törvény,

252. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés második mondata, 82. § (2) és (8) bekezdése, 84. §-a,

253. az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény 104. §-ában az „, egyidejűleg a) a 32-36. § kivételével az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény (a továbbiakban: EVT.), valamint az azt módosító 1970. évi 28. törvényerejű rendelet és az 1981. évi 31. törvényerejű rendelet; a mezőgazdasági és élelmezésügyi ágazathoz tartozó egyes hatáskörök módosításáról szóló 1979. évi 3. törvényerejű rendelet 1. §-a; a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény 60. §-ának 2. pontja; az erdőbirtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 40. §-ának az EVT. 6. §-át és 6/A. §-át megállapító rendelkezései; az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény, az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény, a Kisvállalkozói Garancia Alapról szóló 1993. évi XX. törvény, valamint ezekkel összefüggő más törvények egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szóló 1995. évi XXI. törvény 21-26. §-ai; b) az EVT. végrehajtása tárgyában kiadott 73/1981. (XII. 29.) MT rendelet, valamint az azt módosító 33/1987. (IX. 1.) MT rendelet és a 116/1990. (XII. 25.) Korm. rendelet; a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalokról és egyes földművelésügyi szakigazgatási feladatokat megállapító jogszabályok módosításáról szóló a 44/1991. (III. 14.) Korm. rendelet 9. §-a hatályát veszti” szövegrész,

254. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 89. § (1) bekezdésében a „, valamint a vadászati hatósági feladatokat ellátó személy,” szövegrész, 96. § (2) bekezdés a) pontja, 97. § (2) bekezdése, 98. §-a, 99. § (2) és (6) bekezdése,

255. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 95. § (3)-(4) bekezdése, 97. §-a,

256. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 54. §-a,

257. az öregségi nyugdíjkorhatár emeléséről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 1996. évi LIX. törvény Első és Második Része, 21. § (1) bekezdés második mondata, 21. § (6) bekezdése,

258. az egyes köztartozások behajtásával összefüggő törvények módosításáról szóló 1996. évi LX. törvény 1. §-t megelőző alcíme, 1-3. §-a, 4. §-t megelőző alcíme, 14. §-t megelőző alcíme, 14. §-a, 15. §-t megelőző alcíme, 15. §-a, 16. § (2) bekezdés felvezető szövegében az „és b)” szövegrész, 16. § (2) bekezdés b) pontja,

259. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXII. törvény,

260. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 10-12. §-a,

261. a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXIX. törvény,

262. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (4) bekezdése,

263. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 30. § második mondata,

264. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXXX. törvény,

265. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (4) bekezdése, 30. § (5) bekezdés b) pontja,

266. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXXXII. törvény,

267. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXXXIII. törvény 1-62. §-a, 63. § (1), (2) és (8) bekezdése, 63. § (3) bekezdés c) pontja, 64. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az Szja tv. 1. és 5. számú melléklete e törvény 1. és 4. számú mellékletével módosul, az Szja tv. 2., 3. és 6. számú melléklete helyébe e törvény 2., 3. és 5. számú melléklete lép, továbbá az Szja tv. kiegészül az e törvény 6., 7., 8. és 9. számú melléklete szerinti 10., 11., 12. és 13. számú mellékletekkel” szövegrész, 64. § (2)-(3) és (6) bekezdése, 1-9. számú melléklete,

268. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény Első Része, 33. § (3) és (6) bekezdése, valamint melléklete,

269. az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény 9. §-a, 9. §-t megelőző alcíme, 14. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 26. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti” szövegrész,

270. az egészségügyi természetbeni ellátások finanszírozásának változásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 1996. évi LXXXIX. törvény,

271. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 1996. évi CVI. törvény,

272. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 1996. évi CVII. törvény 1-27. §-a, 29-31. §-a, 33-36. §-a, 37. § (1) bekezdés második és harmadik mondata, 37. § (2)-(3) és (5)-(6) bekezdése, 38-40. §-a,

273. az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1996. évi CVIII. törvény,

274. az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvény,

275. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 221. § (2) bekezdés a)-f), h)-j) és l)-m) pontja, 221. § (4) bekezdése, 239-240. §-a,

276. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 66. § (2) bekezdése,

277. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény,

278. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 1996. évi CXXII. törvény,

279. a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény 31. §-a, 36. § (4)-(5), (7), (13) bekezdése, 36. § (11) bekezdés b) és c) pontja,

280. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1996. évi CXXVIII. törvény,

281. az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 1996. évi CXXX. törvény,

282. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi IV. törvény,

283. a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 119. §-át megelőző alcím, 119. §-a, 120. §-t megelőző alcíme, 120. §-a,

284. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 1997. évi XII. törvény,

285. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 108. §-t megelőző alcíme, 108. §-a,

286. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 140. §-a és 140. §-t megelőző alcíme, 141. §-t megelőző alcíme, 143. §-a,

287. a mezőgazdasági termelők adózási feltételeit meghatározó egyes törvények módosításáról szóló 1997. évi XVII. törvény 1-6. §-a, 7. § (2)-(11) bekezdése, 7. § (16)-(18) bekezdése, valamint 1-3. számú melléklete,

288. az egyes társadalombiztosítási és szociális ellátásokról szóló törvények módosításáról szóló 1997. évi XVIII. törvény,

289. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 1997. évi XIX. törvény,

290. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIII. törvény,

291. a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló, 1980. május 21-én, Madridban kelt Európai Keretegyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi XXIV. törvény 3. §-a,

292. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a Mörbisch-Siegendorf összekötő út használatáról szóló, Mörbisch-ben, 1995. augusztus 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi XXV. törvény 3. § (2) bekezdése,

293. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXVII. törvény 1-4. §-a, 5. § (2) bekezdése, 6-29. §-a, 34. §-a, 36. §-a,

294. az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 1. §-t megelőző alcíme, 1-6. §-a, 14. § (6) bekezdése,

295. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény VII. Rész „Módosuló jogszabályok” címe, 28. §-t megelőző alcíme, 29. §-t megelőző alcíme, 30. §-t megelőző alcíme, 31. §-t megelőző alcíme, 32. §-t megelőző alcíme, 33. §-t megelőző alcíme, 34. §-t megelőző alcíme és 35. §-t megelőző alcíme, valamint 28-30. §-a és 33-35. §-a,

296. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 163. §-át megelőző alcím, 163. §-a, 164. §-t megelőző alcíme, 164-188. §-a,

297. a vagyoni kárpótlási eljárások lezárásával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1997. évi XXXIII. törvény 7. § (2)-(3) bekezdése,

298. az országgyűlési biztosok jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 1997. évi XXXIV. törvény 3. §-a,

299. a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 53. § (2)-(3) bekezdése,

300. az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény IX. Fejezet címében az „ÁTMENETI ÉS” szövegrész, 28. §-t megelőző alcíme, 39. § (2)-(7) bekezdése, 40. §-a,

301. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (1) bekezdés második mondata, 38. § (3) bekezdése,

302. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LI. törvény,

303. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. törvény 68. § (2)-(5) bekezdése, 69. §-a, 71. §-a, 72. § (2) bekezdése, 73. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdése, 74. § (1) bekezdése,

304. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LVI. törvény 1-9. §-a,

305. a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 23-24. §-a,

306. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXIV. törvény,

307. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 128-129/A. §-a, 130. § (2) bekezdése, 132. §-a, 133. § (3) bekezdése, 136. §-a,

308. a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXX. törvény,

309. az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXI. törvény 1-19. §-a, 21-23. §-a, 25-26. §-a, 30-42. §-a, 44-49. §-a, 51-58. §-a, 60-61. §-a, 63. §-a, 66. §-a, 1-4. és 6. számú melléklete,

310. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXII. törvény 1. §-a, 3-5. §-a, 7. § (2) bekezdése, 11-15. §-a, 18-20. §-a, 26-32. §-a, 33. § (2) bekezdése, 36. §-a, 37. §-a, 38. §-a,

311. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXIII. törvény,

312. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdése,

313. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXVI. törvény,

314. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg”, valamint a „hatályukat vesztik” szövegrész, 60. § (1) bekezdés a)-h) pontja, 60. § (2) bekezdés második mondata, 60. § (5) bekezdése, 61. § (2) bekezdése,

315. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés a) pontjában „az illetékhivatal, valamint” szövegrész, 43. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Foglalkoztatási Hivatal Munkaügyi Nyilvántartó Központja az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése és szükség esetén pontosítása érdekében az a) és g) pontjai, továbbá - a családi állapot kivételével - a b) pontja,” szövegrész, 57. § (1) bekezdés második mondata, 59. §-t megelőző alcíme, 59-60. §-a, valamint melléklete,

316. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés c) pontjában az „a Foglalkoztatási Hivatal Munkaügyi Nyilvántartó Központja az Egységes Munkaügyi Nyilvántartásban szereplő adatok ellenőrzése és szükség esetén pontosítása érdekében az a) pont, továbbá - a családi állapot kivételével - a b) pontja,” szövegrész,

317. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 123. § (1)-(5), (9) és (12)-(13) bekezdése, 124. §-át megelőző alcím, 125. §-a, 127. §-a, 130. §-a, 133. § (1)-(5) bekezdése, 133. § (6) bekezdés d) pontja,

318. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXXIV. törvény 1-12. §-a, 13. § (2)-(3) bekezdése,

319. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény 1-2. §-a,

320. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 1997. évi XC. törvény,

321. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 1997. évi XCIX. törvény,

322. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 155. § f) és j) pontja, 167. §-a, 169-170. §-a,

323. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CI. törvény,

324. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CII. törvény,

325. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CV. törvény 1-39. §-a, 40. § (9)-(13) bekezdése, 1-10. számú melléklete,

326. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CVI. törvény,

327. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1997. évi CVII. törvény,

328. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CVIII. törvény,

329. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CIX. törvény,

330. az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CX. törvény,

331. a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXIII. törvény 1-15. §-a, 16. § (2) és (3) bekezdése, 17. §-a,

332. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXVI. törvény,

333. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXVII. törvény,

334. a Budapest főváros közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény mellékleteinek módosításáról szóló 1997. évi CXVIII. törvény,

335. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXIX. törvény,

336. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXX. törvény 1. §-a, 3-31. §-a, 35-42. §-a, 43. § (1) bekezdés második és harmadik mondata, 43. § (2)-(3) és (6)-(7) bekezdése,

337. a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXV. törvény,

338. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXVIII. törvény,

339. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXIX. törvény,

340. a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény IV. Fejezete, 38. § (2)-(4) és (6) bekezdése,

341. az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 8. § (1) bekezdésében az „, és egyidejűleg az Országos Tudományos Kutatási Alapról szóló 1993. évi XXII. törvény és az annak módosításáról szóló 1995. évi CXXI. törvény 93-98. §-a hatályát veszti” szövegrész, 8. § (4) bekezdése,

342. az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXXVII. törvény,

343. a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXXVIII. törvény,

344. a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény 61. §-a és az azt megelőző alcím,

345. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 98. § (3) bekezdése, 102. §-t megelőző alcíme, 102-104. §-a, 107-108. §-a, 109. §-a és 109. §-t megelőző alcíme,

346. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 91. § (2)-(3) bekezdése,

347. a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény 23. §-a, 25. §-a és 25. §-t megelőző alcíme,

348. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXLIX. törvény,

349. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 150. § (1) bekezdés f) pontja, 151. §-a, 151. §-t megelőző alcíme, 246. §-a,

350. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 53. §-a, 54. §-a és az azt megelőző alcím,

351. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdésének a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 172. § (1) bekezdésével megállapított g) pontja, valamint a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 110. §-ával megállapított g) pontja, 27. § (5) bekezdése,

352. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CLVIII. törvény 1-20. §-a, 22-54. §-a, 57-60. §-a, 61. § (2)-(5) és (7)-(8) bekezdése, 62. §-t megelőző alcíme, 63-65. §-a, 67. §-a és 67. §-t megelőző alcíme,

353. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1. § (3) bekezdés második mondata, 30. § (2) és (8) bekezdése, 30. § (4) bekezdés második és harmadik mondatában, valamint 30. § (5) bekezdésében a „tárca nélküli” szövegrész, 30. § (5) és (6) bekezdésében az „a törvény kihirdetését követő negyedik hónap első napjáig” szövegrész,

354. az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény 5. § (2) bekezdése,

355. az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 126. § (2) bekezdése, 127. §-a, 130. § (1) bekezdése, 132. §-a,

356. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 34. § d) pontja, 37. §-a, 39. §-a,

357. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1998. évi XIII. törvény,

358. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosításáról szóló 1998. évi XIV. törvény,

359. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 210. § a) pontjában a „, 146. §” szövegrész, 605. § (7), (9)-(10) és (12) bekezdése, 607. §-a,

360. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi XXII. törvény,

361. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 33. §-át megelőző alcím,

362. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 1998. évi XXX. törvény,

363. az adótörvények, a számviteli törvény és egyes más törvények módosításáról szóló 1998. évi XXXIII. törvény 1-8. §-a, 9. § (4)-(5), (8)-(9) bekezdése, II-V. Fejezete, MÁSODIK RÉSZE, HARMADIK RÉSZE, 74. § (2)-(4) és (6)-(8) bekezdése, 1-5. számú melléklete,

364. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 1998. évi XXXV. törvény,

365. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló 1998. évi XXXVII. törvény,

366. a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény 13-18. §-a,

367. a kincstári vagyonért való miniszteri felelősség rendjének megváltoztatásához szükséges törvénymódosításokról szóló 1998. évi XL. törvény 1-2. §-a, 3. §-ában az „; egyidejűleg az Áht. 48. §-ának e) és k) pontjai, valamint a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 52. §-a hatályukat vesztik” szövegrész,

368. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 1998. évi XLI. törvény,

369. az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény tizenegyedik jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1998. évi XLII. törvény 3. §-a,

370. a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a közös államhatár rendjéről és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1995. június 28-án aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 1998. évi LIV. törvény 3. § (2) bekezdése,

371. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar-ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 1998. évi LV. törvény 3. § (2) bekezdése,

372. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 1998. évi LVI. törvény,

373. a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LVIII. törvény,

374. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LX. törvény,

375. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXI. törvény,

376. a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXIII. törvény,

377. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXIV. törvény 1-8. §-a, 10-14. §-a, 15. § (2) és (4) bekezdése, 16. §-a, 1-4. számú melléklete,

378. az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény 1-3. §-a, 5-8. §-a és 14. §-ának (2)-(4) bekezdése, továbbá az azt módosító, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 44-47. §-a és 60. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti azzal, hogy az 1998. december 31. napján hatályos rendelkezések szerinti fizetési kötelezettséget az 1996. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni” szövegrész,

379. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXVII. törvény 1-5. §-a, 7. §-a, 11-16. §-a, 20. §-a, 22. § (1) bekezdés második mondata, 22. § (2)-(4) és (7) bekezdése,

380. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXVIII. törvény,

381. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXIX. törvény,

382. az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 1998. évi LXXI. törvény,

383. a külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről szóló 1998. évi LXXII. törvény 2-3. §-a, 6. §-a, 9. §-a, 11. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a) a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 37. §-ának (2) bekezdése és 38. §-ának (5) bekezdése, valamint b) az 1995. évi XCV. törvény módosításáról rendelkező 1997. évi CXLVII. törvény 41. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti” szövegrész, 11. § (2) bekezdése,

384. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXIII. törvény,

385. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXVII. törvény,

386. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXVIII. törvény,

387. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXIX. törvény,

388. az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1998. évi LXXX. törvény,

389. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 52. §-a,

390. a Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló 1998. évi LXXXV. törvény 9. §-t megelőző alcíme, 9-22. §-a,

391. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1998. évi LXXXVII. törvény 1-31. §-a, 34-58. §-a, 60. §-a, 62-70. §-a, 72. §-a, 74-80. §-a, 82-88. §-a, 90-91. §-a, 93. § (2)-(3), (5)-(6) és (8) bekezdése,

392. a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvény I-IV. Fejezete,

393. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 1999. évi III. törvény 1. §-a,

394. a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény 21. § (2) bekezdése, 22. § (2) bekezdése, 23. §-t megelőző alcíme, 23-25. §-a,

395. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdése,

396. a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIV. törvény 1-65. §-a, 66. § (2)-(3) bekezdése, 66. § (4) bekezdés első és második mondata, 66. § (5) bekezdése,

397. az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás megteremtéséről szóló 1999. évi XLV. törvény 1. §-a, 4. §-a,

398. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLVIII. törvény,

399. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIX. törvény 1-4. §-a, 6-13. §-a, 14. § (2)-(3) bekezdése, valamint 14. § (6) bekezdés a)-b) pontja,

400. az egészségügyet, illetőleg a gyógyszerellátást érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi LIII. törvény,

401. az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény II. Fejezete, 18. §-t megelőző alcíme, 20. §-a,

402. az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 1999. évi LV. törvény,

403. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LVI. törvény 1-3. §-a, 6-8. §-a, 11-14. §-a, 17-21. §-a, 23. §-a, 26-32. §-a, 37. §-a, 38. § (1) bekezdésében az „és ezzel egyidejűleg az 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 91-91/A. §-a, 94/A. §-ának (7) bekezdése, 97. §-ának (3) bekezdése, 132. §-ának (5) bekezdése, 199. §-ának (5) bekezdése, 199/A. §-ának első mondatában az „a 199. § (5) bekezdése szerinti egyeztetés során” szövegrész, a 200. §-a, továbbá az 1995. évi LV. törvény 34. §-a, az 1997. évi LI. törvény 12. §-a, 15. §-a, 22. §-a, valamint az 1997. évi CI. törvény 66. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti” szövegrész,

404. a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi LVII. törvény,

405. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 28. § (3) bekezdése, 30. § (2), (4)-(5) bekezdése, valamint 1. számú melléklete,

406. a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről szóló 1999. évi LXIV. törvény 7. § (2) és (5) bekezdése,

407. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 1999. évi LXVIII. törvény,

408. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 3. §-ában az „, illetőleg a viszonosság” szövegrész, 3. §-ának második mondata, 168. §-a és 168. §-t megelőző alcíme, 170. §-a és 170. §-t megelőző alcíme,

409. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról szóló 1999. évi LXXI. törvény,

410. a polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi LXXII. törvény II. Fejezete, 28-30. §-a, 32-35. §-a, 38. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg az 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. §-a (1) bekezdésének a) pontjából az „átmeneti” szövegrész hatályát veszti” szövegrész, 38. § (2) bekezdése, 38. § (3) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti e törvény 36. §-a, továbbá az Nytv. 3. §-ának (1) bekezdéséből a „települési (fővárosi kerületi), területi és központi szinten működő” szövegrész, az Nytv. 7. §-ának (1) bekezdése, továbbá az Nytv. 8. §-a (2) bekezdésének b)-c) pontja és 11. §-ának (2), (4)-(5) bekezdése” szövegrész,

411. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 1999. évi LXXIII. törvény 1-54. §-a, 55. § (2)-(4) bekezdése, 56. § (2), (4), (6) és (9)-(10) bekezdése, 57. §-a,

412. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontjában a „BM” szövegrész, 25. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész, 54. § (7) bekezdése és 56. §-a, 58. § c) pontja,

413. a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény VII. Fejezete, 46. §-a, 50-51. §-a, 53. §-a, 56-58. §-a, 61. § (4)-(5) bekezdése, 61. § (6) bekezdés a) pontja, 63. §-t megelőző alcíme, 63-67. §-a, 79-80. §-a,

414. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 110. §-a és 110. §-t megelőző alcíme, 111. §-a és 111. §-t megelőző alcíme,

415. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 35. § (5) bekezdése, 36-39. §-a,

416. a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 61. § (2)-(3) bekezdése, 61. § (4) bekezdés második mondata, 62. §-a, 64. §-a és 64. §-t megelőző alcíme, 65. §-t megelőző alcíme, 65-69. §-a,

417. a Szlovén Köztársaságnak a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodáshoz (CEFTA) történő csatlakozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 1999. évi XCI. törvény 4. § (2) bekezdése,

418. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XCII. törvény,

419. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XCVI. törvény,

420. a gyermekgondozási díj bevezetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 1999. évi XCVII. törvény,

421. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi XCIX. törvény ELSŐ és HARMADIK RÉSZE, 200. § (1)-(2), (4) és (7) bekezdése, 201. §-a, 203. §-a, 205. §-a, 206. §-a, 207. § (1) és (3)-(4) bekezdése, 208-211. §-a, 214-217. §-a, 1-3. számú melléklete, 5-15. számú melléklete, 22. számú melléklete,

422. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. módosításáról szóló 1999. évi CIV. törvény,

423. a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló 1999. évi CVII. törvény 1-7. §-a, 10. §-a, 12. §-t megelőző alcíme, 12-13. §-a, 14. § (3) bekezdése,

424. az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK RÉSZE, HATODIK, HETEDIK és NYOLCADIK RÉSZE, 164. § (1)-(3), (6) bekezdése, 168-170. §-t megelőző alcíme, 170. §-a, 172-173. §-a, 174. §-t megelőző alcíme, melléklete,

425. az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXIII. törvény,

426. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXIV. törvény,

427. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXV. törvény,

428. az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történő csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetéséről, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény 4-7. §-a, 16. § (1) bekezdés második mondata,

429. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXVIII. törvény,

430. az államszervezetre vonatkozó egyes törvények, továbbá az ingatlan-nyilvántartásról, az egészségügyről, valamint a halászatról és a horgászatról szóló törvények módosításáról szóló 1999. évi CXIX. törvény,

431. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXX. törvény 1-10. §-a, 12. §-a, 14-20. §-a, 22-23. §-a, 25-43. §-a, 44. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a) az 1978. évi IV. törvény (Btk.) 258/A. §-ának 1. pontja, 309. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 316. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 318. §-a (6) bekezdésének c) pontja, 333. §-ának 2. pontja, b) az 1979. évi 5. törvényerejű rendelet (Btké.) 27/A. §-a, 27/B. §-a, 27/C. §-a, 27/D. §-a és e §-ok mindegyikének alcíme, c) az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1993. évi XXXI. törvény 4. §-a a hatályát veszti” szövegrész, 44. § (3) bekezdése,

432. a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 40-41. §-a, 44. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény hatályát veszti” szövegrész, 44. § (2) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 3. § (2) bekezdésének szövegéből a „valamint kézműves” szövegrész, a 49-51. §-ok és az 57-58. §-ok hatályukat vesztik” szövegrész, 44. § (2) bekezdés második mondata, 44. § (3)-(4) bekezdése, 45. §-a, 51. §-a, 53-54. §-a,

433. egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló 1999. évi CXXII. törvény I-VII. jelölésű szerkezeti egysége, 54. § (1) bekezdés második mondata, 54. § (2) bekezdés második mondata, 54. § (3) bekezdés második mondata, 56. § (5) bekezdése, 58. § (7) bekezdése, 59. §-a,

434. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 13-14. §-a és az azokat megelőző alcímek,

435. egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetéséről, módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 2000. évi X. törvény 2. § (1) és (2) bekezdése,

436. a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2000. évi XI. törvény 1-7. §-a,

437. az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (1) bekezdés második és harmadik mondata, 7. § (3)-(4) bekezdése,

438. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 15. §-ának (5) bekezdése a hatályát veszti” szövegrész, 34. § (2) bekezdése,

439. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXVII. törvény 1. §-a,

440. a Magyar Köztársaság és Mongólia között a baráti kapcsolatokról és az együttműködésről szóló, Budapesten, 1998. január 28-án aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 2000. évi XXIX. törvény 4. §-a,

441. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIII. törvény 1-3. §, 5-14. §-a, 15-19. §-a, 21-22. §-a, 23. § (1) bekezdésében az „, és ezzel egyidejűleg az 1996. évi LIX. törvény 18. §-a, 20. §-a, az 1997. évi CI. törvény 18. §-ának (3) bekezdése, az 1997. évi LXXI. törvény 20. §-a, az 1999. évi LVI. törvény 5. §-a, 7. §-ának (2) bekezdése, 10. §-a, 22. §-a, 24-25. §-a, 34. §-a, 36. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti” szövegrész,

442. a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXIV. törvény 1-2. §-a, 3. § második mondata,

443. a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény 64. § (3) bekezdése,

444. az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programjában való részvételhez szükséges törvénymódosításokról szóló 2000. évi XXXVI. törvény 4. §-a,

445. a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsőbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 28. § (2) bekezdése,

446. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2000. évi XLI. törvény,

447. a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 89. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti” szövegrész, valamint 89. § (1) bekezdés a)-h) pontja, 89. § (6), (8) bekezdése, 91-93. §-a,

448. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 56. § (1)-(6) bekezdése, 57-58. §-a,

449. a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény,

450. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2000. évi XLIV. törvény 1-10. §-a, 12. § (2) bekezdése, 12. § (2)-(5) bekezdése, 13. § (2) bekezdése,

451. a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2000. évi LXXXVIII. törvény 1-2. §-a, 3. § (4) bekezdése,

452. a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCVII. törvény,

453. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény, valamint a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény módosításáról szóló 2000. évi XCIX. törvény,

454. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdése,

455. a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2000. évi CIV. törvény,

456. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló 2000. évi CV. törvény,

457. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény és az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2000. évi CVI. törvény 3-4. §-a,

458. az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CIX. törvény,

459. a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CX. törvény I-II. Fejezete, 8. §-a és az azt megelőző alcím, 9. §-a és az azt megelőző alcím,

460. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 60. §-a,

461. az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2000. évi CXIII. törvény ELSŐ RÉSZE, 267. § (2)-(4), (7), (10) bekezdése, 268. § (2)-(5) bekezdése, 269. §-a, 270. § (2)-(4) bekezdése, 277. §-a, 278. § második mondata, 279-280. §-a, 281. § (2), (9) bekezdése, 287. §-a, 1-15. számú melléklete, 17. számú melléklete,

462. a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépő bűnözés megelőzésében és leküzdésében való együttműködésről szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás kihirdetéséről és az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXV. törvény 5-6. §-a,

463. az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló 2000. évi CXVI. törvény 15. § (4) bekezdése,

464. az önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről szóló 2000. évi CXVII. törvény 23. § (3) bekezdése,

465. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXI. törvény,

466. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXIV. törvény 1-19. §-a, 21-29. §-a, 32-98. §-a, 101. §-a, 103-132. §-a, 134-140. §-a, 142. § (1), (3) bekezdése, 146. §-a, 148. §-a, 149. §-t megelőző alcíme, 152. §-a, 154. §-a, 156-158. §-a, 160. §-a és 160. §-t megelőző alcíme, 1-4. számú melléklete,

467. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXV. törvény,

468. egyes közlekedési törvények módosításáról szóló 2000. évi CXXVII. törvény,

469. a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 13. § (2)-(3) bekezdése, 14. §-a, 15. § (3)-(4) bekezdése,

470. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXIX. törvény,

471. az okmánykiadással és nyilvántartással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2000. évi CXXXII. törvény,

472. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE, 168-169. §-a, 171. §-a, 173-175. §-a, 178-181. §-a, 182. § (2) bekezdése, 183. §-a és 183. §-t megelőző alcíme, 184. §-a és 184. §-t megelőző alcíme, 185. § (1) bekezdése, 187. §-a, 189. §-a, 190. §-a és 190. §-t megelőző alcíme,

473. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXXVIII. törvény 1-48. §-a, 49. § (3) bekezdése, 50-51. §-a,

474. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXXXIX. törvény,

475. a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXL. törvény,

476. a szőlő- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról szóló 2000. évi CXLIII. törvény 6. §-ában az „; ezzel egyidejűleg” szövegrész, valamint 6. § a)-b) pontja,

477. a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi I. törvény 1-13. §-a, 16-17. §-a,

478. a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („MARPOL 1973/1978.”) kihirdetéséről szóló 2001. évi X. törvény 4. § (2) bekezdése,

479. a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („SOLAS 1974/1978.”) kihirdetéséről szóló 2001. évi XI. törvény 4. § (2) bekezdése,

480. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2001. évi XII. törvény,

481. a cselekvőképességgel, gondnoksággal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. törvény ELSŐ, MÁSODIK és HARMADIK RÉSZE, 5. § (2) bekezdése, 6. § (3)-(4) bekezdése, 7-9. §-a,

482. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2001. évi XVI. törvény 1-7. §-a, 9-24. §-a, 25. § (1) bekezdésében az „és ezzel egyidejűleg hatályát veszti” szövegrész, 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja, 25. § (2)-(3) bekezdése, 26. § (6), (9), valamint (11)-(13) bekezdése, 27. §-t megelőző alcíme, 27-28. §-a, 30-39. §-a,

483. a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 38. § (3)-(4) bekezdése, 40-43. §-a, 48-54. §-a,

484. a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben szabályozott elbirtoklási határidő módosításáról szóló 2001. évi XIX. törvény,

485. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 21. §-t megelőző alcíme, 21-22. §-a, 23. §-a és 23. §-t megelőző alcíme, VIII. Fejezete,

486. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kétoldalú állam- és kormányközi szerződések rendezéséről szóló, 2000. november 28-án, Pekingben aláírt Jegyzőkönyv megerősítése és kihirdetése tárgyában című 2001. évi XXI. törvény 4. §-a,

487. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXIII. törvény,

488. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXIV. törvény 1-6. §-a, 8-15. §-a, 17-18. §-a, 19. § (1) bekezdés második mondata, 19. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdése,

489. a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXVI. törvény,

490. a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXI. törvény,

491. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 28-29. §-a, 33. §-a,

492. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 1-71. §-a, 73-85. §-a, 75. §-t megelőző alcíme, 87-101. §-a, 102. § (1) bekezdésében az „, és ezzel egyidejűleg”, valamint a „hatályát veszti” szövegrész, 102. § (1) bekezdés a)-b) és d)-h) pontjai, 102. § (2) bekezdésében a „, valamint a Ktv. 7. §-ának (5) bekezdése 2004. január 1-jén hatályát veszti” szövegrész, 112. §-a, 1-3. számú melléklete, 6-8. számú melléklete,

493. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 31. §-a és azt megelőző alcím, 32. § (2)-(9) bekezdése,

494. a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2001. évi XXXVIII. törvény 29. §-a,

495. a fogyatékos személyeknek adható egyes pénzbeli ellátásokkal összefüggő törvények módosításáról szóló 2001. évi XLI. törvény 1-4. §-a, 1. §-t megelőző alcíme, 5. §-a, 5. §-t megelőző alcíme, 6. §-a, 6. §-t megelőző alcíme, 7. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 1998. évi LXXXIV. törvény 7. §-a (1) bekezdésének ab) pontjában a „(személyre)” szó” szövegrész,

496. a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar integrációjával érintett törvények módosításáról szóló 2001. évi XLIII. törvény I-IV. Fejezete, VI. Fejezete,

497. a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 2001. évi XLV. törvény,

498. a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 23. §-a,

499. a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 66. §-a és 66. §-t megelőző alcíme, 67. § (1) és (4) bekezdése,

500. pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény I-XI. és XIII-XVI. Fejezete, 77-78. §-a, 79. § (3)-(4) bekezdése, 80. §-a, 84. §-a, 86-88. §-a, 89. § (1) és (3) bekezdése, 90-91. §-a, 1-4. számú melléklete,

501. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2001. évi LII. törvény 1. §-a,

502. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2001. évi LIII. törvény 1-3. §-a,

503. egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról szóló 2001. évi LV. törvény,

504. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 72. § (4) bekezdése, 73. § (5) bekezdése, 74. §-a és 74. §-t megelőző alcíme, 75. §-a és 75. §-t megelőző alcíme,

505. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2001. évi LIX. törvény,

506. a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 94. §-t megelőző alcíme, 94-98. §-a, 100. §-a és 100. §-t megelőző alcíme,

507. az egészségügyet, a gyógyszerellátást, a szociális ellátást érintő egyes törvények jogharmonizációs célú, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, továbbá a társadalombiztosítási járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzájárulással kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2001. évi LXX. törvény,

508. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXI. törvény,

509. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXII. törvény,

510. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXIII. törvény,

511. a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény ELSŐ RÉSZE, MÁSODIK RÉSZ II-IV. és VI-IX. Fejezete, 155. §-a, 157. §-a, 160. §-a, 161. § (1)-(10) bekezdése, 162. §-a, 163. § (2) bekezdése, 164-165. §-a, 170-171. §-a, 173. § (2) és (3) bekezdése, 176-178. §-a, 1-2., 6-9., 11. számú melléklete,

512. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXVII. törvény 1-12. §-a,

513. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXVIII. törvény I-III. Fejezete, 12-23. §-a, és a 12. §-t megelőző alcím, 24. §-a, 25. § (1) bekezdése, 26. § (1) és (2) bekezdése,

514. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXIX. törvény,

515. a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló 2001. évi LXXXIII. törvény 2. §-t megelőző alcíme, 3-8. §-a, 9. § (5) bekezdése, 11-12. §-a,

516. a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 39. § (2) bekezdése, 42. §-a és 42. §-t megelőző alcíme, 44-46. §-a,

517. a Polgári Törvénykönyv módosításáról szóló 2000. évi LXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXXVII. törvény,

518. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2001. évi LXXXVIII. törvény,

519. a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. évi XCIII. törvény 3. §-t megelőző alcíme, 4. § (2) bekezdése, 5. § (3) bekezdése, 6. §-t megelőző alcíme, 7. §-a és 7. §-t megelőző alcíme, 10-17. §-a,

520. a helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló 2001. évi XCIV. törvény 3. §-a, 3. számú melléklete,

521. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 268. § (1) bekezdés harmadik mondata, 268. § (3)-(4) bekezdése, 270. § (1) bekezdése, 283-285. §-a,

522. a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XCIX. törvény 3. § (2) bekezdése,

523. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 68. §-a, 70-71. §-a,

524. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 30. § (5) bekezdése,

525. egyes közhatalmi feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 2001. évi CII. törvény 6-8. §-a és az azokat megelőző alcímek, 10-12. §-a és az azokat megelőző alcím, 13. §-t megelőző alcím, 15. §-a, 15. §-t megelőző alcíme,

526. az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos egyes jogszabályok módosításáról szóló 2001. évi CIII. törvény 4. §-ában „a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 22. § e) pontja, továbbá” szövegrész,

527. a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 27. §-a,

528. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2001. évi CV. törvény 1-8. §-a, 15. §-a, 16. §-t megelőző alcíme, 17-19. §-a, 20. § (3), (8) és (10) bekezdése,

529. a társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételére vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 2001. évi CVI. törvény 2-7. §-a, 8. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg az 1959. évi IV. törvény 74/A. § (5) bekezdésében a „soron kívül” szövegrész, valamint 74/C. § (6) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti” szövegrész,

530. a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi CIX. törvény,

531. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 114. §-a, 115. §-a és 115. §-t megelőző alcíme, 116-118. §-a, 120. §-a, 121. § (1) és (4) bekezdése,

532. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXI. törvény,

533. a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXII. törvény,

534. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXIII. törvény,

535. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXIV. törvény,

536. a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXV. törvény 1-4. §-a,

537. a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 22. § (2) bekezdése,

538. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXVII. törvény,

539. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXVIII. törvény,

540. a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 17. § (3)-(4) bekezdése,

541. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 408-411. §-a, 412. § (1)-(3) bekezdése, 413-414. §-a, 416. § (1)-(2) bekezdése, 417. §-a, 419. § (1)-(2), (5) bekezdése, 420. § (2) bekezdése, 421-423. §-a, 424. §-t megelőző alcíme, 424-431. §-a, 434. §-a és 434. §-t megelőző alcíme, 435-441. §-a, 444-448. §-a, 450. §-a és 450. §-t megelőző alcíme,

542. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2001. évi CXXI. törvény 1-17. §-a, 19-22. §-a, 24-59. §-a, 61-76. §-a, 77-87. §-a, 88. § (2)-(5) bekezdése,

543. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2002. évi I. törvény 1-20. §-a, 22-78. §-a, 80-85. §-a, 88-111. §-a, 113-122. §-a, 124-137. §-a, 139. §-a, 141-165. §-a, 167-200. §-a, 202-205. §-a, 207-208. §-a, 212-220. §-a, 224-229. §-a, 231-238. §-a, 240. §-a, 242. §-a, 245-264. §-a, 266-294. §-a, 296-302. §-a, 305-307. §-a, 308. § (1) bekezdés a) pontja, 308. § (2)-(7) bekezdése, 309. §-a,

544. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2002. évi IX. törvény 1-11. §-a, 13-17. §-a, 19-68. §-a, 70-78. §-a, 88-104. §-a, 107. §-t megelőző alcíme, 107-108. §-a,

545. a gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000. évi LXXXIII. törvény, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XII. törvény,

546. a gyógyszerészetet érintő egyes törvények módosításáról szóló 2002. évi XIV. törvény,

547. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2002. évi XV. törvény,

548. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XVIII. törvény 2-11. §-a, 12. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg az 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 31/D. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti” szövegrész, 12. § (2) bekezdése,

549. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XIX. törvény 1-7. §-a, 9-13. §-a, 14. § (2)-(5) bekezdése, 15. § (1)-(5) bekezdése, 16. §-t megelőző alcíme, 16-18. §-a,

550. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXI. törvény,

551. az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 2002. évi XXII. törvény 2-7. §-a, 8. § (2)-(4) és (5)-(7) bekezdése, 9. § (4) bekezdése,

552. a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXIV. törvény 1-12. §-a, 15. § (2) bekezdése, 18. § (2) bekezdése, 19. §-a,

553. a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXX. törvény,

554. a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXXIII. törvény 1-9. §-a, 10. § (6)-(9) bekezdése,

555. a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2002. évi XXXIV. törvény 4. §-ában az „, a Tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó Nemzetközi Szabályokról, Londonban, 1972. évi október hó 20. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 17. törvényerejű rendelet hatályát veszti” szövegrész,

556. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvény 1. §-t megelőző alcíme, 1-9. §-a, 10. §-a és 10. §-t megelőző alcíme, 11. §-a és 11. §-t megelőző alcíme, 12-13. §-a, 14. §-a és 14. §-t megelőző alcíme, 15. §-a és 15. §-t megelőző alcíme, 16-23. §-a, 25. §-a és 25. §-t megelőző alcíme, 28. § (1)-(2) és (7) bekezdése, 29. §-a,

557. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXXVIII. törvény,

558. a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi XXXIX. törvény 1-14. §-a, 16-27. §-a, 29. §-a, 31-34. §-a, 35. § (3) bekezdése, 38. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése, 40. §-a,

559. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK, NEGYEDIK és ÖTÖDIK RÉSZE, HETEDIK és NYOLCADIK RÉSZE, 302. § (2)-(4), (15)-(16) bekezdése, 303. § (2)-(7) bekezdése, 303. § (9) bekezdés első mondata, 305. § (2) bekezdése, 306. § (2) bekezdése, 307. §-a, 309. § (2)-(3) bekezdése, 310. § (2)-(4) bekezdése, 311. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a Gjt. 12. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében lévő a „behozatali előjegyzésben” szövegrész helyébe az „ideiglenes behozatalban” szövegrész, a Gjt. 18. §-ának 8. pontjában lévő „kivéve” szövegrész helyébe a „feltéve” szövegrész lép, továbbá a Gjt. 20. §-ának (3) bekezdésében lévő „a Tanács 93/89/EGK irányelve a tagállamok gépjármű-adóztatási rendszerének összehangolásáról.” szövegrész helyébe „az Európai Parlament és a Tanács 1999/62/EK irányelve a nehéz-tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról.” szövegrész lép” szövegrész, 311. § (2)-(3) bekezdése, 312. § (2)-(3) bekezdése, 314. §-a, 315. § (1)-(2) bekezdése, 316. §-a, 318. §-a, 320. § (3) bekezdésében az „, egyidejűleg az Art. 16. § (2) bekezdésének első mondatában az „adószámot” szövegrész helyébe „adószámot és közösségi adószámot” szövegrész lép” szövegrész, 321-322. §-a, 323. § (3)-(4) bekezdése, 324. §-a, 325. § (3)-(6) bekezdése, 326. §-a, 1-12. számú melléklete,

560. az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 24. §-át megelőző alcím, 24-29. §-a,

561. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosításáról szóló 2002. évi XLIV. törvény,

562. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 2002. évi XLV. törvény 1-33. §-a, 36. § (2) bekezdése,

563. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény és a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 2002. évi XLVI. törvény 2. §-a,

564. a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2002. évi XLVII. törvény I-XXV. Fejezete, 55. § a) pontja, 56. § (2) bekezdése,

565. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyes más törvények módosításáról szóló 2002. évi LIII. törvény,

566. a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002. évi LIV. törvény 44. §-át megelőző alcím, 45-49. §-a, 50. § (4) bekezdés a) pontja,

567. a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 41. §-t megelőző alcíme, 41-44. §-a,

568. egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő törvények módosításáról szóló 2002. évi LVIII. törvény,

569. a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között állampolgáraik és más személyek visszafogadásáról szóló, Bukarestben, 2001. december 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2002. évi LX. törvény 3. § (3) bekezdése,

570. egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvény I-VI. Fejezete, 275. § (2)-(4) bekezdése, 276. §-a, 287. §-a, 288. §-t megelőző alcíme, 288-290. §-a, 292-299. §-a, 299. §-t megelőző alcíme, 1-7. számú melléklete,

571. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról szóló 2002. évi LXVII. törvény 1. §-a és az azt megelőző alcím, 2. §-a, 4-5. §-a, 7-10. §-a, 12. §-a, 14. §-a, 16-19. §-a, 21. §-a, 22. §-a és 22. §-t megelőző alcíme, 23-51. §-a, 52. § (2) és (3) bekezdése,

572. a közlekedésről szóló egyes törvények módosításáról szóló 2002. évi LXVIII. törvény,

573. a büntető jogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi II. törvény ELSŐ, MÁSODIK és HARMADIK RÉSZE, 88. § (1)-(3), (5) bekezdése,

574. az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 13. § (1), (3)-(5) bekezdése,

575. az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény 1. §-a és 1. §-t megelőző alcíme, 2-38. §-a, 38. §-t megelőző alcíme, 42. §-a, 44-56. §-a, 56. §-t megelőző alcíme, 58-59. §-a, 59. §-t megelőző alcíme, 60-63. §-a, 64. §-t megelőző alcíme, 64-72. §-a, 74-76. §-a, 80. §-a, 81. § (2) és (3) bekezdése, 82. § (1), (7), (10)-(12) és (17) bekezdése, 83. § (4) és (6) bekezdése, 84. § (1) és (2) bekezdése, 85. §-a, 87. §-a,

576. a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 2003. évi VI. törvény,

577. a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció között, Budapesten, 2001. január 12-én aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi X. törvény 4. §-a,

578. az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény módosításáról szóló 2003. évi XI. törvény,

579. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2003. évi XII. törvény,

580. az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló 2003. évi XIII. törvény,

581. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény 17. §-a, 19. §-a,

582. az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 31. § (2) bekezdése, 34-35. §-a,

583. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló 2003. évi XVII. törvény,

584. az egyes adótörvények módosításáról szóló 2003. évi XVIII. törvény 1-3. §-a és 1. §-t megelőző alcíme, 4. §-a és 4. §-t megelőző alcíme, 5. §-a és 5. §-t megelőző alcíme, 6. §-a és 6. §-t megelőző alcíme, 7-8. §-a, 12. § (3) bekezdése, 13. § (1) bekezdése,

585. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény, az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi XIX. törvény,

586. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XX. törvény 1-30. §-a, 31. § (1) bekezdésében az „, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti” szövegrész, 31. § (1) bekezdés a)-g) pontja, 31. § (2)-(6) bekezdése, 33. §-a és 33. §-t megelőző alcíme, 34-51. §-a, 53-54. §-a, 56-61. §-a, 63-64. §-a, 66. §-a,

587. a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény 14. § (2) bekezdése, 15. §-a, 16. §-t megelőző alcíme,

588. a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 1. §-t megelőző alcíme, 3. §-a és 3. §-t megelőző alcíme, 4-13. §-a, 14. §-a és 14. §-t megelőző alcíme, 15. §-a és 15. §-t megelőző alcíme, 16. §-a, 19. §-t megelőző alcíme, 20. §-a és 20. §-t megelőző alcíme, 21. §-a és 21. §-t megelőző alcíme, 22. §-a és 22. §-t megelőző alcíme, 23. §-a és 23. §-t megelőző alcíme, 24. §-a és 24. §-t megelőző alcíme, 25. §-t megelőző alcíme, 26. §-a és 26. §-t megelőző alcíme, 27. §-a és 27. §-t megelőző alcíme, 28. §-a és 28. §-t megelőző alcíme, 29. §-a és 29. §-t megelőző alcíme, 30. §-t megelőző alcíme, 32. §-a és 32. §-t megelőző alcíme, 34. §-a, 36. §-a, 37. § (2), (9) és (10) bekezdése, 38. § (2) bekezdése,

589. a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2001. június 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXV. törvény 3. § (2)-(3) bekezdése,

590. a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2003. évi XXIX. törvény,

591. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2003. évi XXX. törvény,

592. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2003. évi XXXI. törvény 1-7. §-a, 8. § (2) bekezdése, 9-10. §-a,

593. a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXII. törvény 3. § (1) bekezdésében a „, hatálybalépésével egyidejűleg a Washingtonban 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1986. évi 15. törvényerejű rendelet hatályát veszti” szövegrész,

594. az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXIV. törvény 4. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti” szövegrész, valamint 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja,

595. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zágrábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi XXXV. törvény 3. § (3) bekezdése,

596. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra és az Államháztartási Hivatalra vonatkozó egyéb törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2003. évi XXXVII. törvény,

597. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2003. évi XXXIX. törvény 1-3. §-a, 5-6. §-a, 8-12. §-a, 14-30. §-a, 32-41. §-a, 43-44. §-a, 45. § (2) bekezdése, 46-48. §-a, 51. §-a és 51. §-t megelőző alcíme, 52. §-a, 55. §-t megelőző alcíme, 55. § (1) és (2) bekezdése, 55. § (3) bekezdés első mondata, valamint melléklete,

598. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2003. évi XL. törvény 1-3. §-a, 5. §-a, 8-13. §-a, 15-37. §-a, 39-52. §-a, 55-56. §-a, 58-62. §-a, 63. § (2) bekezdése, 65-67. §-a, 69. §-a, 70. §-a és 70. §-t megelőző alcíme, valamint melléklete,

599. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2003. évi XLI. törvény,

600. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 54. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti” szövegrész, 54. § (1) bekezdés a)-f) pontja, 54. § (6) bekezdésben az „, egyidejűleg hatályát veszti e törvény 53. §-a” szövegrész, 57. §-a és az azt megelőző alcím, 58-63. §-a, 65-67. §-a, 70-71. §-a, 73-75. §-a, 79-81. §-a, 83-84. §-a,

601. az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2003. évi XLIV. törvény,

602. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2003. évi XLV. törvény 1. §-a és 1. §-t megelőző alcíme, 2-37. §-a, 38. §-a és 38. §-t megelőző alcíme, 39. §-a és 39. §-t megelőző alcíme, 40-88. §-a, 89. §-a és 89. §-t megelőző alcíme, 90-122. §-a, 123. §-a és 123. §-t megelőző alcíme, 124. §-a, 125. §-t megelőző alcíme, 127. § (1) bekezdésében az „, és ezzel egyidejűleg”, valamint a „hatályát veszti” szövegrész és 127. § (1) bekezdés a)-h) pontja, 127. § (2)-(6) bekezdése, 1-3. számú melléklete,

603. az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi XLIX. törvény 34. § (2) bekezdése, 35. § (1) és (2) bekezdése,

604. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2003. évi LI. törvény,

605. a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 29. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 1996. évi CXXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatályát veszti” szövegrész, 29. § (3) és (5) bekezdése,

606. az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, valamint azzal összefüggésben más törvények módosításáról szóló 2003. évi LIII. törvény,

607. a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény, valamint a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi LIV. törvény,

608. a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról szóló 2003. évi LV. törvény 7. §-t megelőző alcíme, 8-9. §-a,

609. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról szóló 2003. évi LVII. törvény,

610. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 233. §-a és az azt megelőző alcím,

611. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXI. törvény 1-89. §-a, 90. § (2) bekezdés g) pontja, 90. § (3)-(5) bekezdése, 92-94. §-a,

612. a gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék adó- és köztehermentességéről szóló 2003. évi LXII. törvény 2. § (2) bekezdése,

613. a biztonságos konténerekről szóló 1972. évi nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 2003. évi LXIV. törvény 4. §-ában az „, egyidejűleg a Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 20. törvényerejű rendelet hatályát veszti” szövegrész,

614. a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény és az egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2003. évi LXV. törvény 4. § (2) bekezdése,

615. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXXII. törvény,

616. az egyes agrár tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi LXXVII. törvény,

617. a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről szóló 1948. évi egyezménynek az 1993. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2003. évi LXXIX. törvény 3. §-ában az „, egyidejűleg hatályát veszti a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetről Genfben, az 1948. évi március hó 5. napján kelt egyezmény módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 1988. évi 21. törvényerejű rendelet” szövegrész,

618. a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 76. § (1) és (3) bekezdése, 86. § (2) bekezdése, 87. §-a,

619. az elektronikus cégeljárásról és a cégiratok elektronikus úton történő megismeréséről szóló 2003. évi LXXXI. törvény,

620. az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. § (2) bekezdése,

621. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXXXV. törvény 1-33. §-a, 35-51. §-a, 52. § (6) és (9)-(13) bekezdése, 1-2. számú melléklete,

622. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 21-27. §-a,

623. az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 9. § (2) és (3) bekezdése,

624. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (2) bekezdés f) és g) pontja, 15. §-a, 16. § (1) bekezdése,

625. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK és HATODIK RÉSZE, 208. § (2)-(3), (10)-(13) bekezdése, 209. § (2)-(3), (11) és (13) bekezdése, 210. § (2)-(3) és (9) bekezdése, 211. § (15) bekezdése, 217. § (1) bekezdése, 218. § (2) és (5) bekezdése, 219. §-a, 220-221. §-a, 222. § (1)-(5) bekezdése, 224. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg” szövegrész, valamint 224. § (1) bekezdés 1.1., 1.2., 1.3. és 2. pontja, 225-226. §-a, 227. § (2) és (3) bekezdése, 228. §-a, 229. § (2) és (3) bekezdése, 1-16. számú melléklete,

626. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 180. § (2)-(5) és (7) bekezdése,

627. egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2003. évi XCIV. törvény,

628. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2003. évi XCVII. törvény,

629. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2003. évi XCIX. törvény,

630. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 165-166. §-a, 167. § (2), (4) és (5) bekezdése, 169. §-a, 183. §-a,

631. a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 51. § (2) és (3) bekezdése, 54. §-a, 54. §-t megelőző alcíme, valamint melléklete,

632. az egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvény I-III. Fejezete, 110. §-a és 110. §-t megelőző alcíme, 111. § (1) bekezdése és 111. §-t megelőző alcíme, 112. §-a,

633. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2003. évi CIV. törvény 1. §-a,

634. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról szóló 2003. évi CVI. törvény 1-2. §-a, 4-17. §-a, 18. § (2)-(4) és (6) bekezdése,

635. a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról szóló 2003. évi CVIII. törvény,

636. a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 16. §-a, 18. § (1) bekezdésében az „E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a fogyasztási adóról és fogyasztói árkiegészítésekről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Fat.) 6. §-a, illetve az 1. számú melléklet 2/a), 2/b), 2/c) és 2/d) pontja hatályát veszti azzal, hogy a” szövegrész, 18. § (2) bekezdésében a „nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján a Fat. hatályát veszti azzal, hogy a” szövegrész, 18. § (4)-(7) bekezdése,

637. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXI. törvény,

638. egyes földművelésügyi ágazati törvények módosításáról szóló 2003. évi CXII. törvény,

639. az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény 24-26. §-a, 29-31. §-a, 36-42. §-a, 43. § (2)-(3) bekezdése, 45. §-a,

640. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXV. törvény,

641. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény és egyéb munkajogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi CXVIII. törvény,

642. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXIX. törvény 1-15. §-a, 16. § (4)-(5) bekezdése,

643. az egyes törvények környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról szóló 2003. évi CXX. törvény,

644. a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXXII. törvény,

645. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2000. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXXIII. törvény,

646. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre vonatkozó egyes szabályok módosításáról szóló 2003. évi CXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése, 3. § (1) bekezdés második mondata, 3. § (2) bekezdése, valamint melléklete,

647. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (3) bekezdése,

648. a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 80-81. §-a, 83. §-a,

649. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 123. § (9) bekezdése, 131. §-a,

650. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 18. § (5) bekezdése,

651. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 405. §-a és 405. §-t megelőző alcíme, 406. §-a és 406. §-t megelőző alcíme,

652. az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 99. § (3) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg az 1996. évi XXXVIII. törvény 21. §-a, az 1998. évi XIX. törvény 581. §-ának (3) bekezdése, valamint a 2002. évi I. törvény 281. §-ának (2) bekezdése a hatályát veszti” szövegrész,

653. a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXXXI. törvény,

654. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosításáról szóló 2003. évi CXXXII. törvény 4-5. §-a, 6. § (2) bekezdése,

655. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 59. §-a, 60. § (2) és (4) bekezdése, 62. § (1), (2) és (4) bekezdése,

656. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 80. §-a és az azt megelőző alcím,

657. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 36. § (2) bekezdése, 38. §-a, VI. Fejezete,

658. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2004. évi VII. törvény 3. § (3) bekezdése,

659. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény módosításáról szóló 2004. évi VIII. törvény,

660. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi IX. törvény 1-66. §-a, 68. § (1) és (3)-(6) bekezdése, 70. § (3)-(5) bekezdése, 71. § (2)-(4) bekezdése, 72. §-a, 1-4. számú melléklete,

661. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló 2004. évi X. törvény,

662. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi XI. törvény 1-33. §-a, 34. § (3) bekezdése, (4) bekezdés első mondata és 36. §-a,

663. a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XII. törvény 1-2. §-a, melléklete,

664. a személyazonosító igazolvánnyal történő utazással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2004. évi XV. törvény 5. §-a, 6. § (2) bekezdése,

665. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosításáról szóló 2004. évi XVI. törvény,

666. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XVII. törvény,

667. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 58. § (3) bekezdése,

668. a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 42. §-a és 42. §-t megelőző alcíme,

669. egyes törvények munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos módosításáról szóló 2004. évi XX. törvény,

670. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2003. évi IV. törvény módosításáról szóló 2004. évi XXI. törvény,

671. a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXII. törvény I-VI. Fejezete, 35. § (2)-(3) bekezdése, 39. §-a,

672. az Európa-tervvel és az európai uniós csatlakozással kapcsolatos, a belügyi ágazatba tartozó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIII. törvény 1-20. §-a, 22-23. §-a, 24. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti:” szövegrész, 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja, 24. § (2)-(3) bekezdése, valamint 1. §-t, 16. §-t, 21. §-t, 22. §-t és 23. §-t megelőző alcíme,

673. a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 21. §-a és 21. §-t megelőző alcíme,

674. a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXV. törvény,

675. egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi XXVI. törvény,

676. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi XXVII. törvény I-XII. Fejezete, 66. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti az Art. 52. § (4) bekezdés k) pontjából az „üzletszerűen” szövegrész, az Art. 90. § (4) bekezdésének c) pontjából az „azonnali” szövegrész, valamint az Art. 172. §-ának (13) bekezdése” szövegrész, 67. §-a, 69. § (2) és (6) bekezdése, 71-72. §-a, 73. § (2) bekezdése, 74-78. §-a, 1-6. számú melléklete,

677. a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXVIII. törvény 1-11. §-a, valamint 1. §-t, 6. §-t, 7. §-t, 8. §-t, 9. §-t és 10. §-t megelőző alcíme, 12. § (2) bekezdése,

678. az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény ELSŐ, MÁSODIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK, KILENCEDIK és TIZEDIK FEJEZETE, 9. §-a, 11-15. §-a, 17-18. §-a, 24-25. §-a, 105-107. §-a, 108. § (2)-(3) bekezdése, 111. § (2) bekezdése, 113-122. §-a, 128. § (1) bekezdésében a „könyvvizsgálói kötelességszegés (Btk. 289/A. §)” szövegrész, 131-137. §-a, 146. § (2)-(3) bekezdése, 148. §-a, valamint melléklete,

679. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi XXXI. törvény 1-19. §-a, 20. §-a, 20. §-t megelőző „MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK” címe és 20. §-t megelőző alcíme, 21. §-a és 21. §-t megelőző alcíme, 22. §-a és 22. §-t megelőző alcíme, 23. §-ában az „, egyidejűleg hatályát veszti a 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 28. § (4) bekezdése, 48. § b) pontja, 60/A., 66. és 67/A. §-a” szövegrész, 24-25. §-a,

680. az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 18. §-a és 18. §-t megelőző alcíme,

681. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 20. § (2)-(4) bekezdése,

682. az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről szóló 2004. évi XXXV. törvény 9. §-a és 9. §-t megelőző alcíme,

683. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2004. évi XXXVI. törvény,

684. a helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLII. törvény 5-6. §-a, 7. § (2) bekezdése, 4. számú melléklete,

685. az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény 51. § (2) bekezdése, X. Fejezete,

686. az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLVI. törvény 19. §-a és 19. §-t megelőző alcíme,

687. a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi XLVII. törvény,

688. a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XLVIII. törvény I-IV. Fejezete, 137. § (2), (4) és (6) bekezdése, 139-143. §-a és 139. §-t megelőző alcíme, 144. § (1)-(4) bekezdése, 145-147. §-a, 147. §-t megelőző alcíme, 1-3. számú melléklete,

689. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosításáról szóló 2004. évi LII. törvény,

690. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LIV. törvény,

691. az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosításáról szóló 2004. évi LV. törvény,

692. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LVI. törvény,

693. az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 18-21. §-a, 25-29. §-a, 31. § (2) és (3) bekezdése,

694. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2004. évi LIX. törvény,

695. az egyes oktatási tárgyú, az oktatási jogok érvényesítésének elősegítését, valamint a felsőoktatási intézmény- és képzési rendszer fejlesztését szolgáló törvények módosításáról szóló 2004. évi LX. törvény,

696. a Szent István államalapításának emlékéről és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXII. törvény,

697. a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXIII. törvény,

698. a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi LXV. törvény 1. §-a és 1. §-t megelőző alcíme, 2-4. §-a, 5. §-a és 5. §-t megelőző alcíme, 6. §-a és 6. §-t megelőző alcíme, 7. §-a és 7. §-t megelőző alcíme, 8-16. §-a, 17. § (3)-(4) bekezdése,

699. a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi LXVI. törvény,

700. a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 20-23. §-a, valamint melléklete,

701. egyes törvényeknek az Európai Gazdasági Térségben való részvétellel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi LXIX. törvény,

702. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXX. törvény,

703. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXI. törvény,

704. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXII. törvény,

705. a polgári szolgálatról szóló 1997. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXXVII. törvény 2. § (2) és (3) bekezdése,

706. a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXIII. törvény,

707. az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXIV. törvény 1-15. §-a, 16. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 21. §-ának (6) bekezdése, 25. §-ának (3) bekezdése, a 49. § (1) bekezdés a) pontjának 17. alpontja és a 49. § (3) bekezdése hatályát veszti” szövegrész, 16. § (3) bekezdése,

708. a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi LXXV. törvény,

709. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXVI. törvény I-II. Fejezete, valamint 27. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 10. §-ának (3) és (4) bekezdése hatályát veszti” szövegrész, 27. § (2) bekezdés első mondata,

710. a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXVII. törvény,

711. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXVIII. törvény,

712. az ítélőtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 2002. évi XXII. törvény kiegészítéséről szóló 2004. évi LXXXII. törvény,

713. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXXIII. törvény 1-4. §-a,

714. a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyelete tekintetében egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi LXXXIV. törvény,

715. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXXV. törvény,

716. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 2004. évi LXXXVI. törvény,

717. az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Jelzési Egyezmény és módosításai, valamint az azt kiegészítő európai Megállapodás és módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 2004. évi XCI. törvény 4. § (1) bekezdésében a „, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Jelzési Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 4. törvényerejű rendelet és az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Jelzési Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1980. évi 6. törvényerejű rendelet” szövegrész,

718. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCIII. törvény,

719. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCIV. törvény,

720. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCVI. törvény,

721. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a közbeszerzéssel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XCVII. törvény 1. §-a és 1. §-t megelőző alcíme, 2. §-a és 2. §-t megelőző alcíme, 3. §-a és 3. §-t megelőző alcíme, 5. §-a,

722. az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCVIII. törvény,

723. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCIX. törvény 1-43. §-a, 44. § (3) és (5)-(6) bekezdése,

724. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi CI. törvény ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK, HETEDIK, NYOLCADIK, KILENCEDIK, TIZEDIK és TIZENEGYEDIK RÉSZE, 300. § (3) bekezdése, 300. § (4) bekezdés 1-51. pontja, 300. § (18) bekezdése, 301. § (2)-(3) és (5)-(11) bekezdése, 302. § (2) bekezdése, 303. § (4)-(5) bekezdése, 306. § (3) bekezdése, 308. § (2) bekezdése, 309-312. §-a, 313. § (4)-(5) bekezdése, 314. §-a, 315. § (1)-(2), (5)-(6) és (8) bekezdése, 316-317. §-a, 318. § (1)-(7) bekezdése, 320. §-a, 322. §-a, 323. § (2) bekezdése, 324-326. §-a, valamint 1-19. számú melléklete,

725. a Kiváló Művész, az Érdemes Művész és a Népművészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény 7. §-a,

726. a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 14. § (3)-(16) bekezdése,

727. a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 60. §-a,

728. a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 2004. évi CXIX. törvény,

729. a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2004. évi CXX. törvény,

730. a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak képviseleti minta alapján történő 2005. évi felméréséről szóló 2004. évi CXXI. törvény 1-3. §-a, 4. § (1)-(2) bekezdése,

731. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 8-12. §-a,

732. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. § (3)-(8) bekezdése,

733. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXIV. törvény 1-7. §-a, 8. § (4) bekezdése,

734. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXVI. törvény 1-5. §-a,

735. a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint más, kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXVII. törvény 20-22. §-a, 25. §-a, 26. § (2) bekezdése, 27. §-a, 28. §-a és 28. §-t megelőző alcíme, 29. §-a,

736. a büntető jogszabályok módosításáról szóló 2004. évi CXXXI. törvény,

737. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXXII. törvény,

738. az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXXIII. törvény,

739. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 32. §-a, 33. § (1) bekezdése,

740. az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2004. évi CXXXVI. törvény I-III. Fejezete, 70. § (2)-(6) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 72-73. §-a,

741. a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 17. § (2)-(4) bekezdése,

742. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXXVIII. törvény,

743. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 2004. évi CXXXIX. törvény,

744. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. §-t megelőző alcíme, 176-187. §-a, 189. §-a és 189. §-t megelőző alcíme,

745. a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi I. törvény Első fejezete, Ötödik fejezete, 42. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Hszt. 125. §-ának (2) bekezdése, a 145. §-ának (2) bekezdése, a 245/H. §-a (5) bekezdésének c) pontjában a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjére vonatkozó első francia bekezdés, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 1997. évi CXVI. törvény 3. §-a, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Bűnügyi Igazgatósága megszűnéséről szóló 2002. évi LXVI. törvény” szövegrész, 42. § (2) bekezdése, valamint melléklete,

746. a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény 14. §-a, valamint melléklete,

747. az Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 1999. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi V. törvény 1. §-a,

748. a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról szóló 2005. évi VI. törvény,

749. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2005. évi VIII. törvény,

750. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi IX. törvény,

751. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 2005. évi XI. törvény 1-9. §-a,

752. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XII. törvény 2-12. §-a, 14. § (2) és (5) bekezdése,

753. a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2005. évi XIII. törvény,

754. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XIV. törvény,

755. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (4) és (8)-(9) bekezdése,

756. a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról szóló 2005. évi XVI. törvény,

757. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 5-18. §-a, 19. § (2)-(3) bekezdése,

758. a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 61. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény hatályát veszti” szövegrész, 61. § (3)-(6) bekezdése,

759. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XIX. törvény 13. § (1)-(2) és (5) bekezdése,

760. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXI. törvény 1-11. §-a, 12. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg az 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (3) bekezdésében a „kétszavas” szövegrész hatályát veszti” szövegrész, 12. § (2)-(5) bekezdése, (7) bekezdés b) pontja, 13. §-a,

761. az egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban elhelyezett újszülöttek érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XXII. törvény,

762. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXIII. törvény 1. §-a,

763. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXIV. törvény 1-2. §-a, valamint 1. számú melléklete,

764. a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény 14. §-a és 14. §-t megelőző alcíme, 15-18. §-a,

765. az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi XXVI. törvény ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK, HETEDIK, NYOLCADIK, KILENCEDIK, TIZEDIK és TIZENEGYEDIK RÉSZE, 54. § (2) bekezdés a)-e) pontja, 54. § (8) és (10) bekezdése, 55. § (4) bekezdése, 56. § (2) bekezdése, 59. § (3) bekezdése, 61. § (2) bekezdése, 64-65. §-a, 66. § (1) és (2) bekezdése, 67-69. §-a, 71. § (1) bekezdése, 72. §-a, 73. § (1) bekezdése, 75. §-a, 77. § (1) bekezdése, 80-81. §-a, 1-7. számú melléklete,

766. az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXVIII. törvény,

767. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXIX. törvény,

768. az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező jogszabályok, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXX. törvény 4. §-a, 6-7. §-a,

769. a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXXI. törvény 1. §-a,

770. a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Lisszabonban, 2000. január 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2005. évi XXXIII. törvény 3. §-a,

771. a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről és a nemzetközi kézbesítést szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XXXVI. törvény 5-8. §-a,

772. a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő egyes ágazati törvények módosításáról szóló 2005. évi XXXVIII. törvény,

773. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XL. törvény,

774. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLI. törvény 1-9. §-a, 11. §-a,

775. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLII. törvény,

776. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLIII. törvény,

777. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLIV. törvény,

778. a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról rendelkező 1997. évi X. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLV. törvény,

779. az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 34. §-a és 34. §-t megelőző alcíme, 35. §-a és 35. §-t megelőző alcíme, 36. §-t megelőző alcíme, 37. §-a és 37. §-t megelőző alcíme, 38. §-a,

780. az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi XLVIII. törvény 6. §-a és 6. §-t megelőző alcíme, 7-15. §-a, 16. § (2) bekezdése,

781. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüggő törvények módosításáról szóló 2005. évi XLIX. törvény 1-18. §-a, 20-31. §-a, 35-37. §-a, 38. § (2)-(3) és (7)-(12) bekezdése,

782. a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 15. § (3) bekezdése,

783. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi XCI. törvény módosításáról szóló 2005. évi LI. törvény,

784. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LV. törvény,

785. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LVII. törvény,

786. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi LVIII. törvény,

787. a helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LX. törvény 4-5. §-a, valamint 3. számú melléklete,

788. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXI. törvény,

789. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXII. törvény 1-34. §-a, 36-49. §-a, 51-106. §-a, 109-125. §-a, 127. §-a, 129-143. §-a, 145-147. §-a, 149-153. §-a, 154. §-a és 154. §-t megelőző alcíme, 155. §-a és 155. §-t megelőző alcíme, 157. §-a és 157. §-t megelőző alcíme, 158. §-a és 158. §-t megelőző alcíme, 160. § (1)-(2), (6), (8)-(9) bekezdése, 161. §-a és 161. §-t megelőző alcíme, 1-2. számú melléklete,

790. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény 1-29. §-a, 30. § (2)-(8) bekezdése, 31. §-a, 33. §-a, 35. §-a,

791. a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 21. § (9) és (10) bekezdése, 21. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Agglomeráció, valamint a Balaton kiemelt üdülőkörzete lehatárolásáról szóló 89/1997. (V. 28.) Korm. rendelet” szövegrész,

792. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXV. törvény,

793. a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal megépítésének állami támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény 8-9. §-a, 10. § (1) bekezdése,

794. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXVIII. törvény 1-60. §-a, 61. § (2) bekezdése, 62. § (1)-(2) és (4) bekezdése, 63. § (1) bekezdése,

795. a cégben fennálló vagyoni hányadát rosszhiszeműen átruházó személy felelősségének megállapítása érdekében a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXIX. törvény 4. § (3) bekezdése,

796. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXX. törvény 1-18. §-a, 19. § (2)-(4) és (6) bekezdése,

797. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXI. törvény,

798. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXII. törvény,

799. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIII. törvény 1-9. §-a, 10. § (4)-(7) bekezdése, 11. §-a,

800. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIV. törvény,

801. az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXVI. törvény 1-6. §-a, 7. § (5) bekezdése,

802. a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXVII. törvény,

803. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti:” szövegrész, 26. § (1) bekezdés a)-d) pontja,

804. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. törvény 1-59. §-a, 60. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdése, 62. §-a, 64. §-a,

805. a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXI. törvény 62. §-a,

806. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXII. törvény ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK, HETEDIK, NYOLCADIK és KILENCEDIK RÉSZE, 41. § (1)-(3) bekezdése, 42-44. §-a, 46. §-a, 47. § (1)-(3) bekezdése, 48. § (3) bekezdése, 50. §-a, 1-5. számú melléklete,

807. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK és HETEDIK FEJEZETE, 113-134. §-a, 136. §-a, 138-172. §-a, 174-198. §-a, 200. §-a, 202-216. §-a, 218-243. §-a és 245-248. §-a, 252-254. §-a, 256-285. §-a, KILENCEDIK, TIZEDIK, TIZENEGYEDIK és TIZENKETTEDIK FEJEZETE, 331. § (2) bekezdése, 337. § (3)-(4) bekezdése, 338-339. §-a, 340. § (1)-(2), (5) és (7) bekezdése,

808. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXIV. törvény 1-25. §-a, 26. § (2)-(6) bekezdése, 27. §-a,

809. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény 2-8. §-a, 10-21. §-a, 23-36. §-a, 38. §-a, 40. § (1)-(4) és (8) bekezdése, 41. § (2)-(3) bekezdése, 45-54. §-a, 56-66. §-a, 67. § (1) bekezdésében az „; egyidejűleg” szövegrész, 67. § (1) bekezdés a)-b) pontja, 67. § (3) bekezdése, 68-69. §-a, 1-4. számú melléklete,

810. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvénynek, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvénynek az elektronikus bírósági eljárással összefüggő módosításáról szóló 2005. évi LXXXVI. törvény 4-7. §-a,

811. a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXVII. törvény,

812. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 16-25. §-a, 26. § (3) és (4) bekezdése,

813. a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXIX. törvény,

814. az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 22. § (2) bekezdés e) pontja,

815. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más törvények módosításáról szóló 2005. évi XCI. törvény 1. §-a, 3-22. §-a, 24-26. §-a, 28. §-a, 29. § (2)-(3) bekezdése, 31. §-a és 31. §-t megelőző alcíme, 32. §-a,

816. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi XCII. törvény 5-6. §-a és az azokat megelőző alcímek,

817. a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról szóló 2005. évi XCIII. törvény,

818. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi XCIV. törvény,

819. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 22. §-át megelőző alcím, 27. §-a és az azt megelőző alcím, 28-29. §-a, 32. § (2) bekezdése,

820. a katasztrófavédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény,

821. az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi XCVII. törvény 1-2. §-a,

822. a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 2005. évi CV. törvény,

823. a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CVIII. törvény 1-3. §-a,

824. a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 11. §-a,

825. az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CX. törvény,

826. a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekről szóló 2005. évi CXI. törvény 8. §-a,

827. a számvitelről és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXII. törvény I-II. Fejezete, 30. § (4) bekezdése, (5) bekezdés első mondata és (6)-(7) bekezdése, 31. § (2)-(4) bekezdése, 33. §-a és 33. §-t megelőző alcíme,

828. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXIII. törvény 1-27. §-a, 28. § (2) bekezdése, 29. § (2) és (4) bekezdése, 30. §-a és 30. §-t megelőző alcíme, 31-35. §-a és 35. §-t megelőző alcíme,

829. a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény III. Fejezet megjelölése és címe, 69. §-a, 72. § (5) bekezdés g)-h) és l)-m) pontja, 73. §-a,

830. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény ELSŐ, MÁSODIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK, HETEDIK és NYOLCADIK része, 54. § (1)-(3) bekezdése, 55-76. §-a, 77. § (2) bekezdése, 78-109. §-a, 178. § (2), (4), (8), (14) bekezdése, 178. § (3) bekezdés a)-z) pontja, 179. § (4) bekezdése, 180. § (4)-(7) bekezdése, 180. § (8) bekezdésében az „, és ezzel egyidejűleg”, valamint a „lép” szövegrész, 180. § (8) bekezdés a)-e) pontja, 181. §-a, 182. § (2)-(4) bekezdése, 182. § (12) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg az áfa-törvény 1. számú melléklete I. része 37/A. pontja és a II. része 18. pontja hatályát veszti” szövegrész, 183. §-a, 184. § (2)-(3) bekezdése, 185. § (1)-(2), (5)-(8) bekezdése, 191. §-a, 193. § (1)-(2) bekezdése, 195-201. §-a, 202. § (1)-(3) bekezdése, 203-206. §-a, 207. § (1) bekezdése, 209-210. §-a, 1-13. és 15-18. számú melléklete,

831. az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 14. § (2) és (3) bekezdése,

832. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény 1-52. §-a, 53. § (2)-(3) és (6) bekezdése, 53. § (5) bekezdés első mondata,

833. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény kapcsolódó módosításáról szóló 2005. évi CXXIII. törvény 1-81. §-a, 85. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Hjt. 63. § (3) bekezdésében az „azonban azt csak kérelmére kell folyósítani” szövegrész, 130. § (1) bekezdésének a) és c) pontja, a 205. § felvezető szövegében az „(1) bekezdése” szövegrész, 253. §-a, 254. §-a, 269. § (1) bekezdése, valamint a 4. számú mellékletének III/1. pontja” szövegrész, 85. § (2) bekezdése, valamint melléklete,

834. a családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény I. fejezete, 14-22. §-a, 24-26. §-a, 27. § (2) bekezdése, 29-31. §-a, 32. § (1) bekezdése,

835. az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények európai közösségi jogi aktusnak való megfeleltetéssel összefüggő módosításáról szóló 2005. évi CXXVII. törvény,

836. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXX. törvény 1-20. §-a, 21. § (2)-(4) bekezdése,

837. az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító törvények szervezetváltozással összefüggő módosításáról szóló 2005. évi CXXXI. törvény,

838. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXXII. törvény 1-38. §-a, 45. § (6)-(10) bekezdése, 46. §-a és az azt megelőző alcím, valamint melléklete,

839. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76-77. §-a,

840. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 48. § (1)-(6) bekezdése, (9)-(13) bekezdése és a 48. §-t megelőző alcíme, 49-54. §-a,

841. a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXXVI. törvény 1-7. §-a, 8. § (2) bekezdése,

842. a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXXVII. törvény,

843. a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXXVIII. törvény 1-2. §-a,

844. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 151. § (3) bekezdése, TIZEDIK RÉSZ „MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK” címe, 165-174. §-a, 4. számú melléklete,

845. az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXLIII. törvény,

846. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXLVII. törvény 1-28. §-a, 29. § (2) bekezdése,

847. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXLIX. törvény 1-6. §-a, 8. §-a,

848. a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CL. törvény,

849. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLI. törvény,

850. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint egyéb munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi CLIV. törvény 1-23. §-a, 24. § (2) és (5) bekezdése, 25-28. §-a,

851. a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLV. törvény 1-10. §-a, 11. § (2)-(3) bekezdése, 12. § (1)-(5) bekezdése,

852. a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény 10. §-a és az azt megelőző alcím, 11. §-a,

853. az egyes agrárágazati törvények módosításáról szóló 2005. évi CLVII. törvény 1. §-a és az azt megelőző alcím, 2. §-a és az azt megelőző alcím, 3. §-a, 4. §-a és az azt megelőző alcím, 5. §-a és az azt megelőző alcím, 6-7. §-a, 8. § (2) és (3) bekezdése,

854. egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2005. évi CLIX. törvény 1. §-a és az azt megelőző alcím, 2-12. §-a, 13. §-a és az azt megelőző alcím, 14. §-a és az azt megelőző alcím, 15-25. §-a, 26. §-a és az azt megelőző alcím, 27-32. §-a, 33. § (2)-(4) bekezdése,

855. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLX. törvény,

856. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXI. törvény,

857. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXII. törvény,

858. az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény 2-7. §-a, 8. §-a és az azt megelőző alcím, 9. §-a és az azt megelőző alcím, 15-17. §-a, 18. §-a és az azt megelőző alcím, 19. §-a és az azt megelőző alcím, 20. §-a, 21. §-a és az azt megelőző alcím, 22-26. §-a, 27. § (3)-(5), (7), (10) és (12)-(14) bekezdése, valamint 1-2. számú melléklete,

859. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 10. § (2) bekezdése, 11. §-a,

860. egyes törvényeknek az iparjogvédelmi és a szerzői jogok érvényesítésével összefüggő módosításáról szóló 2005. évi CLXV. törvény I-V. Fejezete, 33. § (2) és (5)-(7) bekezdése,

861. a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXVI. törvény 1-8. §-a, 9. § (2) és (3) bekezdése,

862. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXVII. törvény,

863. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szerződések számbavételéről, Varsóban, 2005. június 17-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2005. évi CLXIX. törvény 4. § (4) bekezdése,

864. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXX. törvény 1-54. §-a, 55. § (2)-(5) bekezdése, 58-67. §-a,

865. a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXV. törvény,

866. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXI. törvény,

867. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXII. törvény 1-131. §-a, 132. § (2)-(3) bekezdése, 133. §-a és 133. §-t megelőző alcíme, 134. §-a és 134. §-t megelőző alcíme, 135. §-a, 1-3. számú melléklete,

868. a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 10. § (3) bekezdése,

869. az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 46. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti” szövegrész, 46. § (1) bekezdés a)-g) pontja,

870. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXVII. törvény 1-3. §-a,

871. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXVIII. törvény,

872. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXIX. törvény 1-20. §-a, 21. § (2) és (3) bekezdése, 1-2. számú melléklete,

873. a foglalkoztatás bővítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2005. évi CLXXX. törvény 4. §-a és 4. §-t megelőző alcíme, 5-12. §-a, 14-16. §-a,

874. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXXXI. törvény 1. §-a és 1. §-t megelőző alcíme, 2-25. §-a, 26. §-a és 26. §-t megelőző alcíme, 27-35. §-a, 36. §-a és 36. §-t megelőző alcíme, 37-40. §-a, 41. §-a és 41. §-t megelőző alcíme, 42-43. §-a, 44. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg az 1997. évi XLVII. törvény 18. §-a és 24. §-ának (2) bekezdése a hatályát veszti” szövegrész, 44. § (2) bekezdésében az „, egyidejűleg az 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 167. § (2) bekezdésében, a 168. § (1) és (4) bekezdésében és a 178. § (4) bekezdésében az „egyedülálló” szövegrész helyébe az „egyedülállóvá vált” szövegrész lép” szövegrész, 44. § (3)-(6) bekezdése,

875. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXII. törvény 1. §-a és az azt megelőző alcím, 2. §-a, 4-15. §-a, 16. §-át megelőző alcím, 19. § (5) és (6) bekezdése,

876. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 86. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény, továbbá” szövegrész, 86. § (1) bekezdés a)-h) pontja, 90. §-a és az azt megelőző alcím, 91. §-a,

877. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 21. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg hatályát veszti a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 65/A. §-a, 66. §-a, 74. §-ának c) és n) pontja, valamint 74/A. §-ának a) és d) pontja” szövegrész, 21. § (4) bekezdése,

878. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXV. törvény,

879. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVI. törvény 1-178. §-a, 174. §-át, 175. §-át, 176. §-át, 177. §-át, 178. §-át és 181. §-át megelőző alcím, 179. § (2) bekezdése, 181. §-a, 1-6. számú melléklete,

880. a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVII. törvény 1-9. §-a, 10. § (5) bekezdése,

881. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXXVIII. törvény 1-32. §-a, 33. § (2) bekezdése, 35. §-a és az azt megelőző alcím, 36. §-a, 37. §-a és az azt megelőző alcím, 1-3. számú melléklete,

882. a Magyar Köztársaság és a Bolgár Köztársaság között, a szociális biztonságról szóló, Szófiában, 2005. november 30-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi I. törvény 4. § (4) bekezdése,

883. a Magyar Köztársaság és Románia között, a szociális biztonságról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi II. törvény 4. § (4) bekezdése,

884. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2006. évi III. törvény 1-15. §-a, valamint 1. §-át, 2. §-át, 10. §-át és 15. §-át megelőző alcím, 16. § (3) bekezdése,

885. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 333. § (4)-(6) bekezdése, XIII. Fejezete,

886. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 133-134. §-a, 135. § (1), (4)-(6) bekezdése,

887. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi VI. törvény 2-11. §-a, 13-19. §-a, 22-23. §-a,

888. a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 2006. évi VII. törvény 1-15. §-a, 16. § (2) és (4) bekezdése, 16. § (3) bekezdés a), c), e)-f), h)-u) pontja, valamint 1-3. számú melléklete,

889. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról szóló 2006. évi IX. törvény,

890. az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XI. törvény,

891. az Európai Unióról szóló Szerződés K.3. cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt Egyezmény (Europol Egyezmény) és Jegyzőkönyveinek kihirdetéséről, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XIV. törvény 14-15. §-a, 17. §-a,

892. a bírósági eljárás elhúzódása miatti kifogás jogintézményének bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi XIX. törvény 1-2. §-a,

893. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXI. törvény 10. § (3) és (4) bekezdése,

894. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXII. törvény 1. §-a, 4-5. §-a, 6. § (4)-(6) bekezdése,

895. a helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIV. törvény 4. §-a, 5. §-a, 7-13. §-a, 15. § (2) bekezdése, 3. számú melléklete,

896. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXV. törvény 1-4. §-a, 5. § (2) bekezdése,

897. a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 11. § (3) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a GET 55. §-a l) pontjának „földgázellátási válsághelyzet esetén” szövegrésze helyébe a „földgázellátási válsághelyzet fennállását, földgázellátási válsághelyzet” szöveg lép” szövegrész, 15-34. §-a,

898. a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről és a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény 3. §-a, 4. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg az 1978. évi IV. törvény 160. §-ának a) pontjából az „a nemzetközileg védett kulturális javakban,” szövegrész a hatályát veszti” szövegrész,

899. az egyes, az önkormányzatok működését érintő törvények módosításáról szóló 2006. évi XXXIV. törvény,

900. a villamos energia árszabályozását érintő egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi XXXV. törvény,

901. a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 2006. évi XXXVII. törvény 4. § (4) bekezdése,

902. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2006. évi XLIII. törvény,

903. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi XLIV. törvény,

904. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2006. évi XLV. törvény 1-19. §-a, 21. § (2) bekezdése, 23. §-a,

905. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi XLVI. törvény,

906. a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény 34. §-a és az azt megelőző alcím, 35. §-a,

907. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi L. törvény,

908. a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LI. törvény,

909. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (2)-(4) bekezdése,

910. a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 3. § (2) bekezdése,

911. az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról szóló 2006. évi LVI. törvény,

912. a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 5. § (2) bekezdésének első mondata,

913. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LVIII. törvény,

914. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény ELSŐ RÉSZ I. és III. Fejezete, 21-30. §-a, 32-33. §-a, 34. § (1) és (3) bekezdése, 35-37. §-a, MÁSODIK, HARMADIK, NEGYEDIK, ÖTÖDIK, HATODIK, HETEDIK, NYOLCADIK, KILENCEDIK, TIZEDIK és TIZENEGYEDIK RÉSZE, 223. § (2) és (16) bekezdése, 223. § (3) bekezdés a)-f), h)-j), l) és n)-p) pontjai, 224. §-a, 225. § (11) bekezdése, 227. § (4) bekezdése, 228. § (2) bekezdése, 232. § (1)-(3) és (5)-(6) és (10) bekezdése, 235. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg a Gjt. 18. § 6. pontjában lévő „legalább 9” szövegrész helyébe „kilencnél több” szövegrész kerül” szövegrész, 235. § (2) bekezdése, 236. §, 237. § (5) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg az Art. 119. § (1) bekezdésében „Az adóhatóság az adózó nyilvántartásában” szövegrész helyébe „Az adóhatóság nyilvántartásában és az adózó nyilvántartásában” szövegrész lép” szövegrész, 238. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdése, 241-242. §-a, 243. § (1)-(4) bekezdése, 245-246. §-a, 248. § (1) és (2) bekezdése, 249. § (1)-(2) bekezdése, 250. §-a, 251. § (1)-(5) és (10)-(12) bekezdése, 252. § (1)-(2) bekezdése, 253-254. §-a, 255. § (1)-(3) bekezdése, 1-3. számú melléklete, 4. számú melléklet 2. pontja, 5. számú melléklet 1. pontja, 6-10. számú melléklete,

915. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2-12. §-a, 2. §-t, 3. §-t, 4. §-t, 5. §-t, 6. §-t, 7. §-t, 8. §-t, 9. §-t, 10. §-t, 11. §-t és 12. §-t megelőző alcíme, 13. § (2) és (6) bekezdése, 14-16. §-a, 1-2. számú melléklete,

916. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXVI. törvény 1. §, 2. § (3) bekezdése, valamint melléklete,

917. a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXVII. törvény,

918. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXVIII. törvény,

919. az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény XI. Fejezete, 53. § (2) és (3) bekezdése, valamint melléklete,

920. az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXX. törvény,

921. a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról szóló törvények módosításáról szóló 2006. évi LXXII. törvény 1-6. §-a, 7. § (2) és (4)-(7) bekezdése,

922. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXIII. törvény 1-24. §-a, 25. § (2) és (3) bekezdése,

923. az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia 1997. novemberi, huszonkilencedik ülésszakán elfogadott, 2005. október 2-án hatályba lépett módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXV. törvény 3. § (2) bekezdése,

924. a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXII. törvény 9. §-a,

925. a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXXVI. törvény,

926. egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló 2006. évi LXXXVII. törvény 1. §-a, 8-10. §-a, 12. § (2) bekezdés c) pontja, 13. §-a,

927. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2006. évi XCII. törvény,

928. a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló 2006. évi XCIII. törvény 1-2. §-a,

929. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2006. évi XCIV. törvény,

930. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2006. évi XCV. törvény,

931. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 78. §-a és 78. §-t megelőző alcíme, 79-82. §-a, 83. § (3)-(6) bekezdése, 87. § (2) bekezdése,

932. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosításáról szóló 2006. évi C. törvény,

933. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosításáról szóló 2006. évi CIV. törvény 1-12. §-a, 13. § (2)-(5) bekezdése,

934. a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi CV. törvény 1-5. §-a, 6. § (2) és (3) bekezdése,

935. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvény 4-8. §-a, 10-13. §-a, 15. §-a és 15. §-t megelőző alcíme, 16-17. §-a és 17. §-t megelőző alcíme, 20. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése,

936. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról szóló 2006. évi CVII. törvény 1-27. §-a, 28. § (2) bekezdés első mondata, 28. § (5)-(8) bekezdése,

937. a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX. törvény 174. § (2) és (7)-(11) bekezdése, 176. § (2) bekezdése,

938. a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CX. törvény I-V. Fejezete, 33. § (1) bekezdésében az „, egyidejűleg” szövegrész, valamint 33. § (1) bekezdés a) és b) pontja,

939. a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXII. törvény 1-21. §-a, 22. § (4) bekezdése,

940. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXIII. törvény 1-26. §-a, 27. § (1) bekezdés második mondata, 27. § (2) és (3) bekezdése,

941. az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXIV. törvény 1-24. §-a, 25. § (1) és (3) bekezdése, 26. §-a, 28-29. §-a, 32-34. §-a, 35-49. §-a, valamint 1. §-t, 3. §-t és 35. §-t megelőző alcíme, 50. § (9)-(14) bekezdése,

942. az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló 2006. évi CXV. törvény 1-5. §-a, 7-42. §-a, valamint 1. §-t, 27. §-t, 40. §-t, 41. §-t és 42. §-t megelőző alcíme, 43. § (2) és (11)-(17) bekezdése,

943. az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény 22. §-a,

944. az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény I-III. Fejezete, 38. § (2) bekezdése, 39. § (1), (3)-(7) bekezdése,

945. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXVIII. törvény,

946. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXIX. törvény,

947. az egyes építésüggyel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2006. évi CXX. törvény 1-2. §-a, 4-7. §-a, 8. § (3) és (4) bekezdése,

948. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXII. törvény 1-3. §-a, 4. § (2) bekezdése,

949. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 1-6. §-a, 7. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdése, 8-27. §-a, 28. § (2)-(6) és (8)-(9) bekezdése, 29. § (1)-(11) bekezdése, 29. § (12) bekezdésében a „, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 1996. évi LXII. törvény 38. §-a (3) bekezdésének a Kt. 52. § (5) bekezdésének b) pontját megállapító szövegrésze, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXI. törvény 90. §-a (4) bekezdése c) pontjának kilencedik francia bekezdése” szövegrész, 31. § (1)-(8) és (10) bekezdése, 33. §-a, 35-36. §-a, valamint 1. §-t, 2. §-t, 3. §-t, 4. §-t, 5. §-t, 6. §-t, 7. §-t, 8. §-t, 9. §-t, 10. §-t, 11. §-t, 12. §-t, 13. §-t, 14. §-t, 15. §-t, 16. §-t, 17. §-t, 18. §-t, 19. §-t, 20. §-t, 21. §-t, 22. §-t, 23. §-t, 24. §-t, 25. §-t, 26. §-t, 27. §-t, 28. §-t és 36. §-t megelőző alcíme,

950. a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 18. §-a és 18. §-t megelőző alcíme, 19-23. §-a,

951. az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről, valamint a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXVIII. törvény 5. § (5) bekezdése,

952. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXIX. törvény 1-23. §-a, 24. § (2)-(6) bekezdése,

953. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXXI. törvény I. Fejezete, 7. §-a, 9-11. §-a, 13-14. §-a, III-V. Fejezete, MÁSODIK, HARMADIK, NEGYEDIK RÉSZE, 46-51. §-a, 52. § (1) és (2) bekezdése, 53-58. §-a, 60-74. §-a, HATODIK, HETEDIK, NYOLCADIK, KILENCEDIK, TIZEDIK, TIZENEGYEDIK RÉSZE, 125. § (2)-(4) bekezdése, 127-129. §-a, 130. § (1) és (4) bekezdése, 131. §-a, 133. §-a, 135-138. §-a, 139. § (1) és (3)-(4) bekezdése, 140-147. §-a, 148. § (1) és (2) bekezdése, 149-174. §-a, 175. § (1)-(3) bekezdése, 176-189. §-a, 215. § (2)-(4) bekezdése, valamint 1-6. számú melléklete,

954. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 14-15. §-a,

955. a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 9. § (4) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. törvény” szövegrész,

956. a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXXIV. törvény 1-6. §-a, 9. §-a, 10. § (2) és (3) bekezdése,

957. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi CXXXV. törvény 1-5. §-a, 6. § (2) és (3) bekezdése,

958. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi III. törvény,

959. a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2007. évi VI. törvény,

960. az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezményhez elfogadott 2003. évi jegyzőkönyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 1992. évi egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi IX. törvény 6. § (5) bekezdése,

961. a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról szóló 2007. évi XI. törvény 1. §-a,

962. a társasági adó és a vállalkozói személyi jövedelemadó egyes előírásai alkalmazásának kizárásáról szóló 2007. évi XII. törvény 2. § (3)-(4) bekezdése,

963. a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2007. évi XIII. törvény,

964. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XV. törvény 1-16. §-a, 18. § (3) és (4), valamint (6) bekezdése,

965. az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi XVI. törvény,

966. a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 82. §-a és 82. §-t megelőző alcíme, 83. §-a és 83. §-t megelőző alcíme,

967. a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egymás nevében a vízumok kiadásában diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi XVIII. törvény 5. § (3) bekezdése,

968. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2007. évi XIX. törvény 1-9. §-a és 9. §-t megelőző alcíme, 10. §-a és 10. §-t megelőző alcíme, 11-15. §-a és 11. §-t megelőző alcíme, 16-18. §-a és 16. §-t megelőző alcíme, 19. §-a és 19. §-t megelőző alcíme, 20. §-a és 20. §-t megelőző alcíme, 21. §-a és 21. §-t megelőző alcíme, 22. §-a és 22. §-t megelőző alcíme, 23. §-a és 23. §-t megelőző alcíme, 24. §-a és 24. §-t megelőző alcíme, 25. § (2)-(4) bekezdése, 1. és 2. számú melléklete,

969. a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi XXII. törvény 1-5. §-a és 1. §-t megelőző alcíme, 6-15. §-a és 6. §-t megelőző alcíme, 16-17. §-a és 16. §-t megelőző alcíme, 18. § (2) és (3) bekezdése,

970. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2007. évi XXIII. törvény,

971. az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2007. évi XXIV. törvény 30. § (3) és (5) bekezdése,

972. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló 2007. évi XXV. törvény 1-11. §-a, 12. § (2)-(5) bekezdése,

973. az államot megillető szavazatelsőbbségi részvény jogintézményének megszüntetéséről és egyes törvényeknek a megszüntetéssel összefüggő módosításáról szóló 2007. évi XXVI. törvény 2-6. §-a, 8. §-a, 9. § (2) és (4) bekezdése, valamint melléklete,

974. az egyes környezetvédelmi tárgyú törvények környezeti felelősséggel összefüggő módosításáról szóló 2007. évi XXIX. törvény 1-13. §-a és 1. §-t megelőző alcíme, 14-17. §-a és 14. §-t megelőző alcíme, 18-19. §-a és 18. §-t megelőző alcíme, 20-22. §-a és 20. §-t megelőző alcíme, 23. § (1) bekezdésében az „, ezzel egyidejűleg a Vgt. 32. §-ában a „, minőségi” szövegrész hatályát veszti” szövegrész,

975. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XXXI. törvény 1. §-a,

976. egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi XXXII. törvény 1-4. §-a.

3. § (1) Hatályát veszti a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2006. évi XLV. törvény 23. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti

1. a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény 34. §-a,

2. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény 26. § (3) bekezdése,

3. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. törvény 63. §-a,

4. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXII. törvény 47. § (4) bekezdése,

5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény 199. §-a, 201. §-a, 217. §-a, 249-250. §-a, 255. §-a, 337. § (5) bekezdése, 340. § (3) és (6) bekezdése,

6. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény 185. § (3) és (9) bekezdése,

7. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (4) bekezdése, 366. §-a,

8. a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 108-113. §-a, valamint 108. §-át és 112. §-át megelőző alcím,

9. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény ELSŐ RÉSZE, 4-5. számú melléklete, 225. § (5) bekezdése, 225. § (10) bekezdése,

10. az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXIV. törvény 25. §-a, 30-31. §-a, 18. §-t megelőző alcíme,

11. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 89. §-t megelőző alcíme, 94-126. §-a, 127. § (2) bekezdése, 128. § (2) és (3) bekezdése,

12. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 109. § (6) bekezdés b), d), f) pontja, 112. §-t megelőző alcíme, 115-119. §-a,

13. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló 2007. évi XIV. törvény 1-8. §-a, 9. § (1) bekezdés második mondata, 9. § (4) bekezdése,

14. az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2007. évi XXIV. törvény 30. § (6) bekezdése,

15. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi XXVII. törvény 1-88. §-a, 89. § (2)-(4) és (6) bekezdése,

16. az egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény kifizetési rendjével összefüggő módosításáról szóló 2007. évi XXXIII. törvény 1-7. §-a, 9. § (2) bekezdése.

(3) Hatályát veszti

1. az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXLVIII. törvény,

2. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 232. § (7) bekezdése,

3. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LXXI. törvény,

4. az egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról szóló 2007. évi XXIV. törvény 1. §-t megelőző alcíme, 18. §-t megelőző alcíme, 25. §-t megelőző alcíme, 30. § (2) és (8) bekezdése.

(4) Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXV. törvény 40. § (7) bekezdése.

(5) Hatályát veszti

1. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 81. § (3) bekezdése,

2. a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 82. § (4)-(7) bekezdése,

3. a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 76. §-a, 77. §-a, 80-82. §-a, 85. § (1)-(3) bekezdése, 86. §-a,

4. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 19. § (5)-(6) bekezdése,

5. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXVIII. törvény 62-63. §-a,

6. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. törvény NYOLCADIK FEJEZETE, 337. § (6) bekezdése, 340. §-a,

7. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvény HARMADIK RÉSZE, 185. § (4) és (10) bekezdése,

8. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 48. §-a,

9. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXVII. törvény 4. § (2) bekezdése,

10. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 232. § (8) bekezdése,

11. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi CVI. törvény 1. §-a és 1. §-t megelőző alcíme, 2-3. §-a, 9. §-a, 14. §-a és 14. §-t megelőző alcíme, 18. § (2) bekezdése, 20. §-a,

12. az egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról szóló 2006. évi CXV. törvény 6. §-a, 43. § (4) bekezdése,

13. az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXVII. törvény 39. §-a,

14. a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 7. § (4) bekezdése, 28. § (7) bekezdése, 29. §-a, 31. §-a,

15. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXXI. törvény ÖTÖDIK RÉSZE és 139. §-a.

4. § Nem lép hatályba a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 78-79. §-a.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § (1) E törvény - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése 2007. július 2-án lép hatályba.

(3) A 3. § (3) bekezdése 2007. szeptember 2-án lép hatályba.

(4) Az 1. § (2)-(4) bekezdése és a 3. § (4) bekezdése, valamint a 6. § (2)-(4) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 3. § (5) bekezdése 2008. január 2-án lép hatályba.

(6) E § (7) bekezdése 2008. január 3-án lép hatályba.

(7) Hatályát veszti e törvény 1-4. §-a, 5. § (2)-(6) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 7-13. §-a. Ez a bekezdés a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a magyar felelős minisztérium, az ideiglenes nemzeti kormány, valamint a Minisztertanács, továbbá e szervek tagjai által alkotott azon rendeleteket, amelyek e törvény 1. § (2) bekezdése szerint nem vesztik hatályukat.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy miniszteri rendeletet rendeletében hatályon kívül helyezzen.

(3) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter az igazságügyért felelős miniszterrel gondoskodik arról, hogy

a) az 1. § (1) bekezdése szerint hatályban maradó jogszabályok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövege

b) az (1) bekezdés felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint hatályban maradó jogszabályok módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövege

bárki számára hozzáférhető legyen.

(4) Felhatalmazást kapnak a feladatkörrel rendelkező miniszterek, hogy rendeletükkel hatályon kívül helyezzék a feladatkörükbe tartozó azon rendeleteket,

a) amelyeket 1989. október 23-a előtt alkottak meg,

b) amelyeket felhatalmazás nélkül alkottak meg, vagy

c) amelyek módosítására vagy hatályon kívül helyezésére egyébként nem rendelkeznek felhatalmazással.

(5) Felhatalmazást kap a természetvédelemért felelős miniszter, hogy - a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.) előírt védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül - rendeletben tartsa fenn az 1989. október 23. előtt rendelettel, rendelkezéssel, határozattal védetté nyilvánított természeti területek, természeti értékek országos jelentőségű védett természeti területként fennálló védettségét.

(6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosban és a megyei jogú városban a közgyűlés, hogy - a Tvt.-ben előírt védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül - rendeletben tartsa fenn az 1989. október 23. előtt rendelettel, rendelkezéssel, határozattal védetté nyilvánított természeti területek, természeti értékek helyi jelentőségű védett természeti területként fennálló védettségét.

(7) Az (5)-(6) bekezdésben meghatározott rendelet tartalmazza

a) a védetté nyilvánító rendelet, rendelkezés, határozat vagy más jogi aktus megjelölését,

b) a védettség fenntartásának tényét, a természetvédelmi értékek megnevezését,

c) terület esetében annak jellegét, kiterjedését, a védettség indokát, természetvédelmi célját, a földrészletek helyrajzi számait, a Tvt.-ben meghatározott egyes korlátozások és tilalmak alóli esetleges felmentést, továbbá a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, illetve hozzájárulásához kötött - a Tvt. 21. §-ban és 38-39. §-ban nem szabályozott - tevékenységek körét, lehetőség szerint a földrészlet határvonalának töréspont koordinátáit, továbbá

d) az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába tartozás tényét.

(8) Az Országgyűlés felhatalmazást ad a külpolitikáért felelős miniszternek az 1989. október 23-a előtt megkötött olyan nemzetközi szerződés megszűnéséről a többi részes fél diplomáciai úton való tájékoztatására, amely a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt, az 1987. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés 59. cikkének hatálya alá esik, amennyiben a szerződést kihirdető jogszabály nincs hatályban.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazást ad az 1989. október 23-a előtt megkötött olyan, tartalmában elavult nemzetközi szerződés megszüntetésére, amelynek kihirdető jogszabálya nincs hatályban.

(10) A módosító jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem érinti a módosított jogszabályi rendelkezés hatályát.

(11) A hatályon kívül helyező jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem eredményezi a korábban hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés újbóli hatálybalépését.

7. § (1) A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a gondnokság alá helyezettek névjegyzékének adatairól vezetett számítógépes nyilvántartás igénybevételének részletes szabályait, illetve a költségtérítés összegét rendeletben állapítsa meg.”

(2) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában című 1952. évi 23. törvényerejű rendelet a következő 69/A. §-sal és 69/B. §-sal egészül ki:

„69/A. § A fogantatás időpontját a gyermek érdeke ellenére csak akkor lehet bizonyítani, ha a fogantatás 1960. május 1-jét követően történt.

69/B. § Az örökbefogadáshoz csak akkor fűződhet a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvénynek - a Polgári Törvénykönyv által érintett egyes jogszabályok módosításáról, illetőleg kiegészítéséről szóló 1960. évi 12. törvényerejű rendelet 8-10. §-a által megállapított - rendelkezései szerinti joghatály, ha a gyámhatóság az örökbefogadást 1960. május 1-jét követően engedélyezte.”

(3) A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

„14. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a közhasznú társaság, az egyesület, a köztestület, az alapítvány és a közalapítvány beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére vonatkozó szabályokat,

b) a kiskereskedelmi árubeszerzés során szállított termékek tárolására szolgáló eszközök (göngyölegek) visszavételére és visszaszállítására vonatkozó szabályokat,

c) azokat a szerződési feltételeket, amelyek a fogyasztóval kötött szerződésben tisztességtelennek minősülnek, vagy amelyeket az ellenkező bizonyításig tisztességtelennek kell tekinteni

rendeletben állapítsa meg.”

(4) A Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet a következő 91/B. §-sal egészül ki:

„91/B. § (1) Az 1987. szeptember 1-je előtti alapítványrendelést közérdekű célra való kötelezettségvállalásnak kell tekinteni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti alapítványrendelés végrendelettel történt, azt közérdekű meghagyásnak kell tekinteni.

(3) A kötelezett a közérdekű célra való kötelezettségvállalást az alapítvány létrehozására vonatkozó szabályok szerint alapítvánnyá alakíthatja át.”

(5) A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban, 1965. december 21-én elfogadott Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. törvényerejű rendelet 3. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy kijelölje azt a szervet, amely az Egyezmény 8. cikkének 1. bekezdése szerint felállított bizottsággal a kapcsolattartásra jogosult, továbbá a 14. cikkének 1. bekezdése alapján benyújtott panaszok esetében a panaszokat átveszi, kivizsgálja, és a beadványok hiteles másolatait az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárához továbbítja.”

(6) A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 3. törvényerejű rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:

„3. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy kijelölje azt a szervet, amely az egyezmény 20. Cikkében megjelölt vizsgálat esetén a Kínzás Elleni Bizottsággal, illetőleg annak tagjával a kapcsolattartásra jogosult.”

8. § (1) Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény a következő 16/B. §-sal egészül ki:

„16/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a vállalkozói igazolvány kiadásával, cseréjével kapcsolatos eljárás szabályait, a kérelem-formanyomtatvány tartalmi és formai kellékeit, valamint a vállalkozói igazolvány formai követelményeit rendeletben állapítsa meg.”

(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E törvény

a) 36. § (1) bekezdése, 37. § (3)-(4) és (8) bekezdése, 46/A. § (4) bekezdése, 54. § (4) bekezdése tekintetében munkanélküli ellátáson az álláskeresők támogatását,

b) 37. § (6) bekezdése tekintetében munkanélküli járadékon az álláskeresési járadékot és az álláskeresési segélyt

is érteni kell.”

(3) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a miniszter és a kereskedelemért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg azon vendéglátó-ipari üzletek körét, amelyben II. kategóriájú játékterem működtetésére engedély adható.”

(4) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy - a 12. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - rendelettel állapítsa meg:]

h) a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartás részletes szabályait, valamint az igénybevételi díjat.”

(5) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény a „Felhatalmazás” alcímet követően a következő 84/A. §-sal egészül ki:

„84/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a felszámolási eljárás számviteli feladatait rendeletben határozza meg.”

(6) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11/A. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott feladat ellátására adott kinevezés csak politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakör betöltésére szólhat.”

9. § (1) A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény a következő 16. §-sal egészül ki:

„16. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az 5/A. § (3) bekezdése szerinti költségtérítés igénylésének, kifizetésének, ellenőrzésének és visszatérítésének eljárási rendjét rendeletben állapítsa meg.”

(2) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a kultúráért felelős miniszter, hogy

a) az adópolitikáért felelős miniszterrel együtt a kivitelezőt terhelő járulékalap megállapításának és megfizetésének módját és részletes szabályait rendeletben meghatározza,

b) a mellékletben foglalt - a Kombinált Nómenklatúrának megfelelő - besorolási kódszámok részletes bontását besorolási segédletként közzétegye a Magyar Közlönyben,

c) a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, működésére, valamint az összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

(3) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (8) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

c) a Tanács 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről, továbbá a Tanács 89/654/EGK irányelve a munkahelyen betartandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények legalacsonyabb szintjéről.”

(4) A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 81. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A családi gazdálkodóra irányadó szabályok vonatkoznak arra a személyre is, aki vállalta, hogy a mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági és kiegészítő tevékenység élethivatásszerű folytatását 2005. január 1. napjáig megkezdi, feltéve, ha a családi gazdálkodóra vonatkozó egyéb feltételeknek megfelel. Ha e kötelezettségének határidőre nem tett eleget, az addig felvett támogatások jogtalanul felvett támogatásnak minősülnek.”

(5) Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 30. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adatok védelmére vonatkozó eljárási szabályokat rendeletben szabályozza.”

(6) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az 1948-1989 között működött Magyar Dolgozók Pártja (MDP) és Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) szerveinek iratai - az MDP és az MSZMP tagnyilvántartásainak kivételével - a magyar állam tulajdonát képezik.”

(7) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány)

n) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályok”

(rendeletben történő megállapítására.)

(8) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdése a következő i)-j) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter)

i) a fúrt kutakra vonatkozó vízjogi engedélyezési eljárás szabályainak;

j) egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyelésének”

(rendeletben történő megállapítására.)

10. § (1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 11. számú melléklet II. 2. pontja a következő q) alponttal egészül ki:

q) Az egyéni vállalkozó az 1998. december 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközeire vonatkozóan változatlanul alkalmazhatja a 11. számú melléklet 1998. december 31. napján hatályos rendelkezéseiben meghatározott leírási kulcsokat.”

(2) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény a 101. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés”

(3) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény a következő 102. §-sal egészül ki:

„102. § E törvény 30. § (1) bekezdése és 67. § (3) bekezdése a lábfogó csapóvasak Közösségen belüli használatának tilalmáról, valamint a lábfogó csapóvassal, vagy a kíméletes csapdázási szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított árunak a Közösségbe történő behozatala tilalmáról szóló, 3254/1991/EGK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

(4) A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az állami adóhatóság vezetője a rendelkező nyilatkozat évét megelőző év utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti kedvezményezett technikai számát a Magyar Közlönyben közzéteszi.”

(5) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)

q) a gyermekvédelmi gondoskodás, valamint a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személyek közötti kapcsolattartás szabályainak végrehajtását.”

(6) A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)

d) állapítsa meg a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításának és nyilvántartásának rendjét.”

11. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a családpolitikáért felelős miniszter, hogy a hivatásos gondnoki feladatot ellátók képesítési előírásait rendeletben szabályozza.”

(2) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)

i) a fogyasztói csoportok szervezésére és működésük felügyeletének a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete általi ellátására”

(vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.)

(3) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. § (1) bekezdése a következő j)-k) ponttal egészül ki:

(Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett)

j) nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény,

k) közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet.”

(4) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény a következő alcímmel és 608. §-sal egészül ki:

Az Európai Unió jogának való megfelelés

608. § (1) E törvény 36. § (5) bekezdése a közös nyomozócsoportokról szóló, 2002. június 13-i 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 28. § (7) bekezdése, 114/A. § (1) bekezdése, 190. § (3) bekezdése, 216. §-a, 221/A. §-a, 224. § (4) bekezdése, 226. § (2) bekezdése, 263. § (4) bekezdése, 266. § (3) bekezdés c) pontja, 272. § (2) bekezdés b) pontja, 287. § (1) bekezdése, 459. § (2)-(4) bekezdése és 485/C. § (3) bekezdése a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 32. § d) pontjával, 36. §-ával, 107/A. §-ával, valamint a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 7. § (2) bekezdésével együtt a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 2. cikk (1) bekezdésének, 9. cikk (2) bekezdésének és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.”

(5) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„40. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos részletes eljárási szabályokat meghatározza.”

(6) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 60. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

g) a Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról, 15. cikk.”

12. § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény a következő 20. §-sal egészül ki:

„20. § Felhatalmazást kap a földügyért felelős miniszter, hogy - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben - a termőföld és erdő szociális földprogram folytatása céljából az önkormányzatok számára történő tulajdonba vagy ingyenes vagyonkezelésbe adásának feltételeit rendeletben szabályozza.”

(2) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az Alap pénzeszközeit a pályázati úton kiválasztott kedvezményezettek a következő jogcímeken használhatják fel:)

h) a társadalomtudományi kutatások támogatására.”

(3) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő új (10) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül az Alapból biztosítani kell a TéT attaséi hálózat, a Tudomány-, Technológiapolitikai és Versenyképességi Tanácsadó Testület, a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium, valamint a Tudomány és Technológiapolitikai Titkárság működésének költségeit, feladataik ellátásához szükséges forrásokat.

(5) A pályázaton kívüli támogatások (3) bekezdésben meghatározott mértékén felül az Alapból biztosítható a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása keretében a kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó intézkedések hazai társfinanszírozása, az Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alapjába fizetendő magyar hozzájárulás.

(10) Az Alapból nyújtott támogatások igénybevételének feltételeiről a kedvezményezettel szerződésben kell megállapodni.”

(4) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti kutatói tehetséggondozás, kutatói, oktatói továbbképzés, továbbá a (2) bekezdés f) pontjában, valamint a (4) bekezdésben meghatározott jogcímek, feladatok éves támogatására, valamint az (5) bekezdésben megemlített Európai Szén- és Acélipari Kutatási Alapjába fizetendő magyar hozzájárulásra együttesen a 2. § b) pontja szerinti tárgyévi központi költségvetési támogatás 8%-át meg nem haladó mértékben kerülhet sor.”

(5) A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról szóló 2004. évi CII. törvény 10. § (3) bekezdésében a „rendelkezés és a (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „törvény” szöveg, a „veszti hatályát” szövegrész helyébe a „hatályát veszti” szöveg lép.

13. § (1) Az alábbi törvények a következők szerint módosulnak:

1. A pénzhamisítás elnyomásáról szóló nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1933. évi XI. törvény 7. §-ában az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter” szöveg, az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter” szöveg,

2. a Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 9. törvényerejű rendelet 4. §-ában a „honvédelmi miniszterrel” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszterrel” szöveg,

3. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között a polgári légi közlekedés tárgyában Conakryban, az 1971. évi december hó 7. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 22. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter” szöveg,

4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 82. § (5) bekezdés f) pontjában az „a megyei munkaügyi központtal” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervvel” szöveg,

5. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterrel” szöveg,

6. az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4/B. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó Hivatalát” szövegrész helyébe az „az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szervet” szöveg,

7. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 7. pontjában a „szerződés földhivatalhoz” szövegrész helyébe a „szerződés ingatlanügyi hatósághoz” szöveg,

8. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában az „illetékes munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv” szöveg, 53. § (3) bekezdésében az „a munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv” szöveg,

9. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 53. § (2) bekezdésében az „az illetékes nyugdíjbiztosítási” szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiztosítási” szöveg,

10. a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 6. § (1) bekezdésének harmadik mondatában az „a területileg illetékes közlekedési felügyeletet” szövegrész helyébe az „az illetékes közlekedési hatóság” szöveg,

11. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 34. § (1), valamint (6)-(8) bekezdésében, 35. §-ában a „munkaügyi” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelős” szöveg,

12. a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény 3. § (1) bekezdésében a „lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál, kirendeltségénél” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél” szöveg, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében az „ONYF-re” szövegrész helyébe az „igazgatóságra” szöveg, 6. § (1) és (4) bekezdésében az „ONYF” szövegrész helyébe az „igazgatóság” szöveg, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében az „ONYF-nek” szövegrész helyébe az „igazgatóságnak” szöveg,

13. a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/B. § (4), (8)-(9) és (12) bekezdésében a „közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervezésért” szöveg,

14. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (5) bekezdése hatodik mondatában a „Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek (a továbbiakban: Szervezet)” szövegrész helyébe a „földalapkezelő szervnek” szöveg, 109/K. § (5) bekezdése hatodik mondatában a „Szervezet” szövegrész helyébe a „földalapkezelő szerv” szöveg, 109/K. § (16) és (17) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg,

15. a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 1. § (7) bekezdésében a „pénzintézetekre” szövegrész helyébe a „hitelintézetekre” szöveg, 3. § (1) bekezdésében a „pénzintézethez” szövegrész helyébe a „hitelintézethez” szöveg, 3. § (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében a „pénzintézet” szövegrész helyébe a „hitelintézet” szöveg, 14. § (2) bekezdésében a „pénzintézetet” szövegrész helyébe a „hitelintézetet” szöveg, 20. § (1) bekezdésében, 24. § (3) bekezdésében a „pénzintézettel” szövegrész helyébe a „hitelintézettel” szöveg,

16. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § g) pontjában az „a névváltoztatási” szövegrész helyébe az „az anyakönyvvezető, valamint az anyakönyvi és névváltoztatási” szöveg, 28. § (1) bekezdésében a „7. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „lakóhely” szöveg, 2007. július 2-án 11. § (1) bekezdés b) pontjában a „hontalanságát” szövegrész helyébe a „hontalanságát, magyar állampolgársága megszűnésének tényét” szöveg,

17. a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 11/B. § (2) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „földügyért felelős” szöveg,

18. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (3) bekezdés d) pontjában az „a munkaügyi központtal” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervvel” szöveg,

19. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 10. § (4) bekezdésében a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv” szöveg,

20. a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény 40/A. §-ában az „Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, a „Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg,

21. a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 90. § (2) bekezdésében a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervétől” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől” szöveg,

22. a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 22. § (2) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Földalap Kht.-tól” szövegrész helyébe a „földalapkezelő szervtől” szöveg, 59. § (2) bekezdésében, 90. § (2) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „földügyért felelős” szöveg, 59. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelős” szöveg, 72. § (2) bekezdésében a „földművelésügyi” szövegrész helyébe a „földügyért felelős” szöveg, 88. § (3) bekezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrészek helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

23. a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 30. § (3) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg,

24. a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 29. § (2) bekezdésében a „jogszabályban” szövegrész helyébe a „törvényben” szöveg,

25. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8. pont 8.22. alpontjában a „Nemzeti Kulturális Alapprogram” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kulturális Alap” szöveg,

26. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 40. § (3) bekezdésében a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervétől” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervtől” szöveg,

27. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 19. § (1) bekezdésében a „vadászati hatóság” szövegrész helyébe az „a vadászati hatóság” szöveg,

28. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 36. pontjában a „Filmiroda” szövegrészek helyébe a „mozgóképszakmai hatóság” szöveg, 21. § (10) bekezdésében az „Országos Munkaügyi Módszertani Központ” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv” szöveg,

29. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (10) bekezdésében az „a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter” szöveg, 32/B. § (5) bekezdésében az „a pénzügyminiszternek a külügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel” szöveg, 33. § (7) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter” szöveg, valamint az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterrel” szöveg,

30. a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 38. § (2) bekezdés c) pontjában, 56. § (3) bekezdésében a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „határrendészetért felelős miniszterrel” szöveg,

31. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 10. § (1) bekezdésében az „egészségbiztosítási igazgatási szerveknek” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szervnek” szöveg, 15. § (7) bekezdésében az „állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás” szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi hatóság és az élelmiszerbiztonsági szerv” szöveg,

32. a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 19. § (3) bekezdésében a „főfelügyelőség vezetője a felügyelőséget” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelős miniszter az irányítása alatt álló eljáró szervet” szöveg,

33. a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rendezéséről szóló 1999. évi LXIV. törvény 7. § (3) bekezdésében az „A járulékigazgatóságok” szövegrész helyébe az „Az állami adóhatóság” szöveg,

34. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 61. § (1) bekezdésében a „honvédelmi miniszterrel” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszterrel” szöveg,

35. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 41. § (2) bekezdés harmadik mondatában a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatási szervek)” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási igazgatási szervek” szöveg, a „tájékoztatja” szövegrész helyébe a „tájékoztatják” szöveg, 43. § (1) bekezdés a) pontjában az „illetékhivatal, valamint a vámhivatal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság, valamint a vámhatóság” szöveg,

36. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási szervnek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek” szöveg, 24. § (8) bekezdésében, 29. § (10) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási szerv” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szöveg, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 43. § (2)-(3) bekezdésében a „társadalombiztosítási szervek” szövegrészek helyébe a „társadalombiztosítási igazgatási szervek” szöveg, 70/A. §-ában a „társadalombiztosítási szervnek” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási igazgatási szervnek” szöveg, 91. § (4) bekezdésében az „az illetékes nyugdíjbiztosítási szervhez” szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez” szöveg, 100. §-ában a „nyugdíjbiztosítási szervek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szöveg,

37. a „Mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról” szóló egyezmény és a hozzá csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről rendelkező 1984. évi 2. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 1997. évi CXXXIII. törvény 5. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

38. a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény 24. §-ában a „Belügyminisztérium menekültügyi szerve (a továbbiakban: menekültügyi hatóság)” szövegrész helyébe a „menekültügyi hatóság” szöveg,

39. a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény 5. § (4) bekezdésében az „Országos egészségbiztosítási” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási” szöveg,

40. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 149. § (1) bekezdésében az „az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „a munkavédelmi hatóság” szöveg,

41. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1. § (3) bekezdésében „Belügyminisztérium az államigazgatási” szövegrész helyébe a „Kormány által rendeletben kijelölt szerv a közigazgatási hatósági” szöveg, 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „belügyminisztériumi engedély” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, 4. § (2) bekezdésében „Belügyminisztérium a rendőrhatóság útján” szövegrész helyébe a „rendőrhatóság” szöveg, a „Belügyminisztérium határozatban” szövegrész helyébe a „Kormány által rendeletben kijelölt szerv” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Kormány által rendeletben kijelölt szerv” szöveg, 15. § (1) bekezdésében a „természetvédelmi feladatok ellátásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „természetvédelemért felelős miniszter” szöveg, az „az örökségvédelmi feladatok ellátásáért felelős miniszterrel” szövegrész helyébe az „a kultúráért felelős miniszterrel” szöveg, 30. § (4) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrészek helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg, a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „Kormány által rendeletben kijelölt szerv” szöveg, 30. § (5) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „rendészetért felelős miniszter” szöveg, a „honvédelmi miniszterrel” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszterrel” szöveg, 30. § (6) bekezdésében az „a földművelésügyi” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős” szöveg, a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „rendészetért felelős miniszterrel” szöveg, a „közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszterrel” szöveg, 30. § (7) bekezdésében az „a földművelésügyi miniszter és a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 31. §-ában az „őrszolgálatokat” szövegrész helyébe az „őrszolgálatokat, valamint az 1. § (3) bekezdés szerinti szervet vagy szerveket” szöveg,

42. az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 45/A. §-ában az „az állatvédelmi hatóság, illetve” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

43. a Magyar Köztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített védelmi információk kölcsönös védelméről szóló, Londonban, 1998. szeptember 7-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1999. évi XIX. törvény 3. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

44. a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kormánya között a bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a kétoldalú katonai kapcsolatok fejlesztéséről Budapesten, 1998. október 27-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1999. évi XXXVII. törvény 3. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

45. az ENSZ Közgyűlése által 1996. szeptember 10-én elfogadott Átfogó Atomcsend Szerződésnek a Magyar Köztársaság által történő megerősítéséről és kihirdetéséről szóló 1999. évi L. törvény 3. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

46. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 30. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 51. § l) pontjában, 55. §-ában, 57. §-ában az „a BM” szövegrészek helyébe az „az” szöveg, 25. § (2) bekezdésében az „A Belügyminisztérium” szövegrész helyébe az „Az” szöveg, 25. § (3) bekezdésében a „Belügyminisztérium katasztrófavédelmi szervezete” szövegrész helyébe a „katasztrófavédelmi szervezet” szöveg, 27. § (1) bekezdésében az „A BM” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

47. a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 13. § (2) bekezdésében az „a Belügyminisztérium ezen ügyekben eljáró szerve” szövegrész helyébe az „az ezen ügyekben eljáró szerv” szöveg, 19. § f) pontjában, 24. §-ában, 29. § d) pontjában az „a Belügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az” szöveg, a „szervei” szövegrész helyébe a „szervek” szöveg, 19. § k) pontjában a „jogszabály” szövegrész helyébe a „törvény” szöveg,

48. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában a „munkabiztonsági és munkaügyi felügyelet szervei” szövegrész helyébe a „munkavédelmi hatóság” szöveg,

49. a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 7. § (5) bekezdésében az „a Külügyminisztérium internetes honlapjának” szövegrész helyébe az „az erre a célra fenntartott honlap” szöveg, 9. § (4) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

50. az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 14. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg,

51. a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 10. § (2) bekezdésében az „a minisztérium” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: a miniszter)” szöveg, 10. § (3) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 29. § (7) bekezdésében a „Tv.” szövegrész helyébe a „növényfajták állami elismeréséről, valamint a vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 1996. évi CXXXI. törvény” szöveg, 30. § (2) bekezdés felvezető szövegében a „földművelési és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 30. § (2) bekezdés j) és l) pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterrel” szöveg,

52. az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. § (7) bekezdésében az „a földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonságért felelős” szöveg,

53. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (12) bekezdésében az „adóhatóság illetékes igazgatóságát” szövegrész helyébe az „adóhatóságot” szöveg, 4. § (12) bekezdésében az „adóhatóság illetékes igazgatósága” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,

54. a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 1. § (3) bekezdés 12. pontjában, 16. § (5) bekezdésében a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala” szövegrész helyébe a „külkereskedelmi államigazgatási szerv” szöveg, 20. §-ában, 46. §-ában a „Vám- és Pénzügyőrség” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg,

55. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. § (5) bekezdésében, 135. § (1) bekezdésében, 136. § (3) bekezdésében, 152. § (2) bekezdésében, 228. § (1) bekezdésében az „az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „a munkavédelmi hatóság” szöveg,

56. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 1. § (3) bekezdésében és 10. § (2) bekezdés i) pontjában a „Nemzeti Kulturális Alapprogram” szövegrész helyébe a „Nemzeti Kulturális Alap” szöveg,

57. a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXVIII. törvény 12. § (7) bekezdésében a „hatóságot” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,

58. a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 55. § (4) bekezdés h) pontjában az „a területileg illetékes vízügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „illetékes vízügyi igazgatási szerv” szöveg,

59. a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXI. törvény 12. § (6) és (7) bekezdésében a „Tv.” szövegrész helyébe a „temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény” szöveg,

60. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 12. § (4) bekezdésében a „munkabiztonsági és munkaügyi ellenőrzés szerveinek” szövegrész helyébe a „munkaügyi hatóságnak és a munkavédelmi hatóságnak” szöveg, 13. § (1) bekezdésében a „munkabiztonsági és munkaügyi ellenőrzés szerve” szövegrész helyébe a „munkaügyi hatóság vagy a munkavédelmi hatóság” szöveg lép,

61. az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezménynek az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosítására vonatkozó 14. jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2005. évi CXXIV. törvény 4. § (3) és (4) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg, 4. § (4) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelős miniszter” szöveg,

62. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosításáról szóló 2005. évi CXXII. törvény 53. § (5) bekezdésében az „Ezzel egyidejűleg” szövegrész helyébe az „E törvény hatálybalépését követő 60. napon” szöveg,

63. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 13. § (2) bekezdés d) pontjában az „a területi” szövegrész helyébe az „az” szöveg,

64. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 25. § (5) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelős szervnek” szöveg, 25. § (5) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igazgatóság” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelős szerv” szöveg,

65. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXXXI. törvény 44. § (7) bekezdésében az „Eütv.” szövegrész helyébe az „egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény” szöveg,

66. a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 7. pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszterrel” szöveg,

67. a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 16. § (10) bekezdésében a „szervezet” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg,

68. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 112. § (2) bekezdésében az „az illetékes nyugdíj-biztosítási” szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiztosítási” szöveg,

69. az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 255. § (4) bekezdésében az „SZF-től” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságtól” szöveg, valamint az „SZF” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

70. az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia 1997. novemberi, huszonkilencedik ülésszakán elfogadott, 2005. október 2-án hatályba lépett módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXV. törvény 3. § (3) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „növényvédelemért felelős” szöveg,

71. a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között, Budapesten, 2002. november 4. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

72. a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében a „közlekedéspolitikáért” szövegrész helyébe a „közlekedésért” szöveg, 4. § (4) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg, 4. § (5) bekezdésében a „közlekedéspolitikáért felelős tárca” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

73. az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről szóló, Genfben, 2005. május 4-én aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXX. törvény 4. § (4) bekezdésében az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős” szöveg,

74. az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, az orvosbiológiai kutatásokról szóló, Genfben, 2005. szeptember 28-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXI. törvény 4. § (4) bekezdésében az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelős” szöveg,

75. a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXXII. törvény 5. § (4) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

76. a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2006. évi XCI. törvény 4. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

77. a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosításáról szóló 2006. évi CVII. törvény 28. § (2) bekezdés második mondatában a „Gtv.” szövegrész helyébe a „géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.)” szöveg,

78. az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euro-mediterrán légiközlekedési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi V. törvény 5. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

79. a Magyar Köztársaság Kormánya, Románia Kormánya és Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa között a Magyar Köztársaság, Románia és Szerbia és Montenegró államhatárainak találkozási pontjáról, az azt jelölő hármashatár-jelről és annak karbantartásáról szóló, Újvidéken, 2006. április 19-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi VII. törvény 4. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

80. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a magyar-ukrán államhatár rendjéről, a határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Szerződés 2. cikk 3. pontja alapján elkészített, és Budapesten, 2003. június 20-án aláírt, a Magyar Köztársaság és Ukrajna közötti államhatár új redemarkációs okmányai kihirdetéséről szóló 2007. évi VIII. törvény 3. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

81. az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezmény és az olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló nemzetközi alap létrehozataláról szóló 1992. évi egyezményhez elfogadott 2003. évi jegyzőkönyv, valamint az olajszennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló 1992. évi egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi IX. törvény 6. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg,

82. az Európai Közösségek és tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti Stabilizációs és Társulási Megállapodás kihirdetéséről szóló 2007. évi XXX. törvény 4. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelős miniszter” szöveg lép.

(2) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 27. § (2)-(3) bekezdése a „személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szervet” szövegrész helyett a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet” szöveggel, 81. § (1) bekezdése a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hatóságának” szövegrész helyett a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnek” szöveggel, 83. § (1) bekezdése a „személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv” szövegrész helyett a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv” szöveggel, 83. § (2) bekezdése a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hatóságát” szövegrész helyett a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervet” szöveggel, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 19. § (2) bekezdése az „az írásba foglalástól” szövegrész helyett az „a jogerőre emelkedésétől” szöveggel, 20. § (1) bekezdése a „kollégium” szövegrész helyett a „jogterület” szöveggel, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 367. § 10. pontja a „Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény 41. §-a (2) bekezdésének a) pontjában” szövegrész helyett a „Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 14. §-ának a) pontjában” szöveggel lép hatályba.

Melléklet a 2007. évi LXXXII. törvényhez

1. azoknak nevei, a kik a tudós társaság fölállitására, vagy a hazai nyelv terjesztésére is ajánlatokat tettek, az utókor emlékezete végett törvénybe iktattatnak című 1827. évi XII. törvény

2. a Győrtől Sopronon át Ebenfurt irányában az ország határáig vezetendő elsőrendü gőzmozdonyvasut kiépitéséről szóló 1872. évi XXVII. törvény

3. a Győrtől Sopronon át Ebenfurt irányában az országhatáráig épitendő vasut engedélyokmánya némely pontjainak módosításáról szóló 1874. évi XXX. törvény

4. a kereskedelmi törvényről szóló 1875. évi XXXVII. törvény

5. a méter-mérték ügyében 1875. évi május hó 20-án Párisban kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1876. évi II. törvény

6. Deák Ferencz emlékének törvénybe igtatásáról szóló 1876. évi III. törvény

7. a phylloxera vastatrix rovar ellen követendő rendszabályok ügyében kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1880. évi I. törvény

8. a Brasiliával 1883. évi május 21-én Rio de Janeiroban, a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában című 1884. évi XXXVII. törvény

9. a Monacoval 1886. évi február 22-én Bécsben, a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában című 1887. évi VI. törvény

10. a Suez-csatorna iránt Konstantinápolyban 1888. évi október 29-ikén kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1889. évi XX. törvény

11. az 1882:XV. törvénycikkbe iktatott nemzetközi phylloxera-egyezmény kiegészitéséről szóló 1889. évi XLI. törvény

12. az egyptomi tengeri egészségügyi szolgálat reformja iránt 1892. évi január 30-án Velenczében kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1894. évi VIII. törvény

13. cholera-járvány idején a nemzetközi érintkezésben alkalmazandó közös védelmi intézkedésekről szóló 1894. évi IX. törvény

14. a honalapitás évezredes emlékének törvénybe iktatásáról szóló 1896. évi VII. törvény

15. a fertővidéki helyi érdekü vasuti engedélyezése tárgyában című 1896. évi XXIX. törvény

16. az Uruguay-jal 1887. évi junius 25-én Montevideóban, a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában című 1896. évi XXX. törvény

17. a mekkai zarándoklásnál való óvintézkedések és a persa öbölben szervezendő egészségügyi felügyelet tekintetében követendő eljárás szabályozása iránt 1894. évi ápril hó 3-án Párisban kötött nemzetközi egyezmény, valamint az ennek függelékét képező és 1897. évi október hó 30-án kelt „nyilatkozat” beczikkelyezéséről szóló 1898. évi XXXI. törvény

18. a pestis elleni védekezés tárgyában, Velenczében 1897. évi márczius 19-én kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1900. évi XXIII. törvény

19. Nagy-Britannia és Irhon egyesült királysággal 1873. évi deczember hó 3-án a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés XI. czikkének módositásáról 1901. évi junius hó 26-án kiállitott pótnyilatkozat beczikkelyezéséről szóló 1902. évi XVIII. törvénycikk

20. a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet létesitése iránt 1905. évi junius hó 7-én Rómában kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1908. évi XVIII. törvény

21. a polgári eljárásra vonatkozólag az 1905. évi julius hó 17-én Hágában kelt nemzetközi egyezmény beczikkelyezése tárgyában című 1909. évi XIV. törvény

22. a pestis és a kolera ellen való védekezés tárgyában Párisban, 1903. évi deczember 3-án kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1909. évi XXI. törvény

23. a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt Paraguay köztársasággal Buenos-Airesben 1907. évi október hó 16. napján kötött államszerződés becikkelyezéséről szóló 1910. évi IX. törvény

24. a szerzői jogok kölcsönös védelme végett az Amerikai Egyesült Államokkal Budapesten, az 1912. évi január hó 30-ik napján kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről szóló 1912. évi LXI. törvény

25. a hajóösszeütközésekre, továbbá a tengeri segélynyujtásra és mentésre nézve bizonyos szabályok egységesitése czéljából az 1910. évi szeptember hó 23-ik napján Bruxellesben létrejött két nemzetközi egyezmény és a rájuk vonatkozó aláirási jegyzőkönyv becikkelyezéséről szóló 1913. évi I. törvény

26. az első két nemzetközi békeértekezleten megállapitott több egyezmény és nyilatkozat beczikkelyezése tárgyában című 1913. évi XLIII. törvény

27. az 1910. évi október hó 19. napján a Braziliai Egyesült Államok Köztársaságával kötött választott bírósági egyezmény beczikkelyezése tárgyában című 1913. évi XLVII. törvény

28. a kórházhajókról szóló nemzetközi egyezmény beczikkelyezése tárgyában című 1913. évi XLVIII. törvény

29. a métermérték ügyében 1875. évi május hó 20-án Párisban kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1876. évi II. törvénycikk módosítása tárgyában című 1916. évi I. törvény

30. a világháborútól érintett ipari tulajdonjogok fenntartására és visszaállítására vonatkozó megállapodás becikkelyezéséről szóló 1921. évi I. törvény

31. az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről szóló 1921. évi XXXIII. törvény

32. az Amerikai Egyesült-Államokkal 1921. évi augusztus hó 29. napján Budapesten kötött békeszerződés becikkelyezéséről szóló 1921. évi XLVIII. törvény

33. Magyarország belépéséről az irodalmi és művészeti művek védelmére alakult berni nemzetközi Unióba szóló 1922. évi XIII. törvény

34. a soproni népszavazás emlékének törvénybe iktatásáról szóló 1922. évi XXIX. törvény

35. a Hágában 1912. évi január hó 23-án kötött „Nemzetközi ópiumegyezmény” becikkelyezéséről szóló 1923. évi XXII. törvény

36. az Olasz Királysággal 1924. évi március hó 27-én kötött pénzügyi egyezmények és megállapodások becikkelyezéséről szóló 1924. évi XXIII. törvény

37. a pestis, a kolera és a sárgaláz ellen való védekezés tárgyában Párisban 1912. évi január hó 17-én kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1924. évi XXIV. törvény

38. a Dunai Állandó Vízügyi Műszaki Bizottság hatáskörére és működésére vonatkozó szabályzat jóváhagyása tárgyában 1923. évi május hó 27-én Párisban kötött egyezmény becikkelyezéséről szóló 1925. évi VII. törvény

39. a nőkkel és a gyermekekkel űzött kereskedés elnyomása végett Genfben létrejött nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1925. évi XIX. törvény

40. a métermérték ügyében 1921. évi október hó 6-án Sévresben kötött nemzetközi pótegyezmény becikkelyezéséről és a kapcsolatos intézkedésekről szóló 1925. évi XXIX. törvény

41. a sáska elleni védekezés szervezése végett 1920. évi október 31-én Rómában kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1925. évi XXX. törvény

42. a nemzetközi kereskedelmi statisztika létesítése tárgyában Brüsszelben 1913. évi december hó 31. napján kelt egyezmény becikkelyezéséről szóló 1925. évi XLI. törvény

43. Széchenyi István gróf, a legnagyobb magyar emlékének törvénybeiktatásáról szóló 1925. évi XLV. törvény

44. a fehér (sárga) foszforral való gyujtógyártás eltiltása iránt Bernben 1906. évi szeptember hó 26-án kötött nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1925. évi XLIX. törvény

45. a polgári eljárásra vonatkozólag az 1905. évi július hó 17-én Hágában kelt és az 1909:XIV. törvénycikkbe iktatott nemzetközi egyezmény 27. Cikkének módosítása céljából az 1924. évi július hó 4-én Hágában kelt Jegyzőkönyv becikkelyezése tárgyában című 1926. évi XIX. törvény

46. az Olaszországgal 1927. évi április hó 5. napján Rómában kötött barátsági, békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1927. évi XXVIII. törvény

47. a Spitzbergák tárgyában Párizsban 1920. évi február hó 9. napján kelt Szerződés becikkelyezéséről szóló 1927. évi XXIX. törvény

48. március tizenötödikének nemzeti ünneppé nyilvánításáról szóló 1927. évi XXXI. törvény

49. Kossuth Lajos örök érdemeinek és emlékének törvénybeiktatásáról szóló 1927. évi XXXII. törvény

50. az 1919. évben Washingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a munkahiány tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1928. évi XV. törvény

51. az 1921. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a hajókon alkalmazott gyermekek és fiatalkorúak kötelező orvosi vizsgálata tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1928. évi XVIII. törvény

52. az 1919. évben Washingtonban tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a fiatalkorúak éjjeli ipari munkája tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1928. évi XXVI. törvény

53. az 1925. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által az üzemi balesetek kártalanítása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1928. évi XXIX. törvény

54. az 1925. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a foglalkozási betegségek kártalanítása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1928. évi XXX. törvény

55. az 1925. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által az idegen és a saját honos munkavállalóknak az üzemi balesetek kártalanítása szempontjából egyenlő elbánásban részesítése tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1928. évi XXXI. törvény

56. az 1927. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által az ipar és a kereskedelem körében foglalkoztatott munkavállalóknak és a háztartási alkalmazottaknak betegségi biztosítása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1928. évi XXXII. törvény

57. a közlekedés és átmenet szabadsága tárgyában Barcelonában az 1921. évben tartott általános értekezleten megállapított egyes okmányok becikkelyezéséről szóló 1928. évi XXXIX. törvény

58. a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatal létesítése iránt Párisban, 1924. évi január hó 25-én kötött nemzetközi megállapodás becikkelyezéséről szóló 1929. évi XIII. törvény

59. a közlekedés és az átmenő forgalom tárgyában 1923. évben Genfben tartott általános értekezleten megállapított okmányok becikkelyezéséről szóló 1929. évi XXII. törvény

60. a háború igénybevételéről való lemondás tárgyában Párisban 1928. évi augusztus hó 27-én kötött nemzetközi szerződés becikkelyezéséről szóló 1929. évi XXXVII. törvény

61. a Finnországgal Budapesten 1928. évi december hó 12. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1929. évi XXXIX. törvény

62. az 1927. évben Genfben tartott Nemzetközi Értekezlet által a Nemzetközi Segélynyujtó Egyesülés tárgyában tervezett alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1929. évi XL. törvény

63. az Amerikai Egyesült Államokkal Washingtonban 1929. évi január hó 26-án kötött békéltető eljárási szerződés, valamint az ugyanott ugyanazon a napon kötött választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1929. évi XLIII. törvény

64. a Törökországgal Budapesten 1929. évi január hó 5. napján kötött semlegességi, békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1930. évi I. törvény

65. az Osztrák Köztársasággal Budapesten, 1928. évi június hó 25-én kötött adóügyi jogvédelem- és jogsegélyszerződés becikkelyezéséről szóló 1930. évi IX. törvény

66. a Lengyelországgal Varsóban 1928. évi november hó 30. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1930. évi X. törvény

67. a Spanyolországgal Madridban 1929. évi június hó 10. napján kötött békéltető eljárási, bírósági és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1930. évi XIV. törvény

68. a Bulgáriával Budapesten 1929. évi július 22. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1930. évi XV. törvény

69. a pestis, a kolera, a sárgaláz, a kiütéses tífusz és a himlő ellen való védekezés tárgyában kötött, Párizsban 1926. évi június hó 21-én kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1930. évi XXXIII. törvény

70. az Észtországgal Tallinnban 1929. évi november hó 27. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1930. évi XXXV. törvény

71. a Genfben 1925. évi február hó 19-én kötött „Nemzetközi ópiumegyezmény” becikkelyezéséről szóló 1930. évi XXXVII. törvény

72. a tengeri hajók tulajdonosainak felelősségére vonatkozólag az 1924. évi augusztus hó 25. napján Brüsszelben kelt egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1931. évi IV. törvény

73. a törvényes elsőbbségekre és tengeri jelzálogokra vonatkozólag az 1926. évi április hó 10. napján Brüsszelben kelt egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1931. évi V. törvény

74. a hajóselismervényekre vonatkozólag az 1924. évi augusztus hó 25. napján Brüsszelben kelt egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1931. évi VI. törvény

75. az 1926. évben, Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a kivándorlók hajókon történő felügyeletének egyszerűsítése tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1931. évi VII. törvény

76. a Görögországgal Athénben 1930. évi május hó 5. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1931. évi X. törvény

77. a Rigában 1930. évi augusztus hó 13. napján kelt magyar-lett békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1931. évi XII. törvény

78. az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló római nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1931. évi XXIV. törvény

79. a Wienben 1931. évi január hó 26. napján kelt magyar-osztrák barátsági, békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1931. évi XXIX. törvény

80. az irodalmi és a művészeti tulajdon tárgyában Montevideóban 1889. évi január hó 11. napján kelt nemzetközi szerződés becikkelyezéséről szóló 1931. évi XXXI. törvény

81. az 1928. évben Genfben tartott nemzetközi Munkaügyi egyetemes Értekezlet által a legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárások tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1932. évi XIX. törvény

82. a rabszolgaság tárgyában Genfben, 1926. évi szeptember hó 25-én kelt nemzetközi egyezmény becikelyezéséről szóló 1933. évi III. törvény

83. a kábítószerek gyártásának korlátozása és forgalombahozatalának szabályozása tárgyában Genfben 1931. évi július hó 13-án kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1933. évi VIII. törvény

84. a pénzhamisítás elnyomásáról szóló nemzetközi egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1933. évi XI. törvény

85. egyes pénzügyi kérdések tárgyában 1932. évi november hó 12-én Rómában kelt magyar-olasz megegyezés és nyilatkozat becikkelyezéséről szóló 1933. évi XV. törvény

86. a külföldi áruk származási helye hamis megjelölésének megakadályozása tárgyában Madridban 1891. évi április hó 14-én kelt, Washingtonban 1911. évi június hó 2-án és Hágában 1925. évi november hó 6-án felülvizsgált nemzetközi megállapodás becikkelyezéséről szóló 1934. évi V. törvény

87. a trianoni békeszerződés XIII. része („Munka”) 321. Cikkének módosításáról szóló 1935. évi I. törvény

88. a szellemi együttműködés tárgyában Bécsben 1935. évi március hó 4. napján kelt magyar-osztrák egyezmény becikkelyezéséről szóló 1935. évi XIX. törvény

89. az 1934. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a foglalkozási betegségek kártalanítása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi (módosított) egyezmény becikkelyezéséről szóló 1935. évi XXII. törvény

90. a polgári jogsegély tárgyában Budapesten 1935. évi szeptember hó 25-én kelt magyar-brit egyezmény becikkelyezéséről szóló 1936. évi XIII. törvény

91. az oktató jellegű filmek nemzetközi forgalmának megkönnyítése céljából Genfben 1933. évi október hó 11-én kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1936. évi XVI. törvény

92. az állami hajók mentességére vonatkozólag 1926. évi április hó 10. napján Brüsszelben kelt egyezmény becikkelyezése tárgyában című 1936. évi XX. törvény

93. a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1936. évi XXVIII. törvény

94. a hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítása és a hadifoglyokkal való bánásmód tárgyában Genfben 1929. évi július hó 27. napján kelt egyezmények becikkelyezéséről szóló 1936. évi XXX. törvény

95. a légijáróművek biztosítási lefoglalására vonatkozó 1933. évi római nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1937. évi IX. törvény

96. a menekült bűntettesek kölcsönös kiadatásának további rendezése tárgyában Budapesten, 1936. évi szeptember hó 18-án kelt magyar-brit pótszerződés becikkelyezéséről szóló 1937. évi XXIII. törvény

97. az örökösödési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása céljából Budapesten, 1936. évi november hó 20. napján kelt magyar-svéd egyezmény becikkelyezéséről szóló 1937. évi XXVI. törvény

98. az 1929. évben Genfben tartott nemzetközi munkaügyi egyetemes értekezlet által a hajón szállított nehéz csomagok súlyának megjelölése tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1938. évi V. törvény

99. Szent István király dicső emlékének megörökítéséről szóló 1938. évi XXXIII. törvény

100. az 1935. évben Genfben tartott Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet által a nőknek bármilyen bányában földalatti munkára alkalmazása tárgyában tervezet alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1939. évi I. törvény

101. a Budapesten, 1938. évi november hó 15. napján kelt magyar-japán barátsági és szellemi együttműködési egyezmény becikkelyezéséről szóló 1940. évi I. törvény

102. a Gozsdu-alapítványt érdeklő ügyek végleges rendezése tárgyában Bukarestben, 1937. évi október hó 27. napján kelt magyar-román megállapodás becikkelyezéséről szóló 1940. évi XXI. törvény

103. az Ankarában, 1938. évi július hó 18. napján kelt magyar-török konzuli egyezmény becikkelyezéséről szóló 1940. évi XXV. törvény

104. a szarvasmarhák törzskönyvelésének egységessé tétele tárgyában Rómában 1936. évi október hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről szóló 1940. évi XXIX. törvény

105. az Ankarában, 1938. évi november hó 2-án kelt magyar-iraki barátsági szerződés becikkelyezéséről szóló 1940. évi XXXII. törvény

106. a Yeniköyben, 1934. évi augusztus hó 25-én kelt magyar-afgán barátsági szerződés becikkelyezéséről szóló 1940. évi XXXIII. törvény

107. a szellemi és kulturális együttműködés tárgyában Budapesten, 1940. évi március hó 13. napján kelt magyar-német pótegyezmény becikkelyezéséről szóló 1940. évi XXXIV. törvény

108. az irodalmi és a művészeti művek kölcsönös védelme tárgyában Berlinben, 1940. évi november hó 6. napján kelt magyar-német egyezmény becikkelyezéséről szóló 1941. évi VII. törvény

109. a Teheránban, 1937. évi december hó 18-án kelt magyar-iráni barátsági és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről szóló 1941. évi IX. törvény

110. a Moszkvában az 1945. évi január hó 20. napján kötött fegyverszüneti egyezmény becikkelyezéséről szóló 1945. évi V. törvény

111. a népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre emeléséről szóló 1945. évi VII. törvény

112. a Magyarország és Csehszlovákia között lakosságcsere tárgyában Budapesten 1946. évi február hó 27. napján kelt magyar-csehszlovák egyezmény becikkelyezéséről szóló 1946. évi XV. törvény

113. a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről szóló 1946. évi XXV. törvény

114. egyes rangok és címek megszüntetéséről szóló 1947. évi IV. törvény

115. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának becikkelyezéséről szóló 1947. évi VI. törvény

116. a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában című 1947. évi XVIII. törvény

117. a szovjet-orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában című 1947. évi XIX. törvény

118. a második világháború által érintett ipari tulajdonjogok fenntartása, illetőleg visszaállítása tárgyában Neuchâtelben az 1947. évi február hó 8. napján aláírt Nemzetközi Megállapodás, valamint az ahhoz tartozó Zárójegyzőkönyv és Pót-Zárójegyzőkönyv becikkelyezéséről szóló 1947. évi XXVII. törvény

119. a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó, részvénytársasági alapon működő pénzintézetek magyar tulajdonban levő részvényeinek állami tulajdonbavételéről szóló 1947. évi XXX. törvény

120. a Budapesten 1947. évi december hó 8. napján aláírt magyar-jugoszláv barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyujtási szerződés becikkelyezéséről szóló 1948. évi IV. törvény

121. az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának becikkelyezéséről szóló 1948. évi XII. törvény

122. az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökítéséről szóló 1948. évi XXIII. törvény

123. a Dunán való hajózás rendjének szabályozása tárgyában Belgrádban 1948. évi augusztus hó 18. napján kelt nemzetközi Egyezmény becikkelyezéséről szóló 1949. évi XIII. törvény

124. a Magyar Köztársaság és a Román Népköztársaság között az állampolgárság egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában Bukarestben, az 1949. évi február hó 10. napján kelt egyezmény becikkelyezéséről szóló 1949. évi XIV. törvény

125. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

126. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

127. az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról szóló 1956. évi I. törvény

128. a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

129. a Magyar Népköztársaság és az Indonéz Köztársaság között Djakartában 1961. augusztus 23-án aláírt barátsági és együttműködési szerződés törvénybe iktatásáról szóló 1962. évi III. törvény

130. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten 1967. szeptember 7-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról szóló 1967. évi VI. törvény

131. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Budapesten 1968. június 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról szóló 1969. évi I. törvény

132. a Magyar Népköztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény

133. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény

134. a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény

135. a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

136. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

137. a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény

138. az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

139. a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény

140. a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény

141. az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény

142. a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény

143. az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény

144. az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvény

145. a Román Népköztársasággal az egyenesadók, valamint az öröklési illetékek tekintetében a kettős adóztatás elhárítása tárgyában Budapesten az 1948. évi augusztus hó 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1949. évi 16. törvényerejű rendelet

146. a bírósági és közigazgatási iratok, valamint a bírósági, gyámpénztári, közigazgatási és pénzügyi letétek kölcsönös kiszolgáltatása tárgyában a Csehszlovák Köztársasággal Vysoké Tatryban az 1950. évi február hó 22. napján kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1950. évi 16. törvényerejű rendelet

147. a „Magyar Népköztársaság kiváló művésze” és a „Magyar Népköztársaság érdemes művésze” cím adományozásáról szóló 1950. évi 27. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 1952. évi 14. törvényerejű rendelet

148. a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról szóló 1952. évi 22. törvényerejű rendelet

149. a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény hatálybalépése és végrehajtása, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályozása tárgyában című 1952. évi 23. törvényerejű rendelet

150. a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben, az 1949. évi augusztus hó 12. napján kelt nemzetközi egyezményeknek a Magyar Népköztársaságban való törvényerejéről szóló 1954. évi 32. törvényerejű rendelet

151. a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának kihirdetéséről szóló 1955. évi 1. törvényerejű rendelet

152. a nők politikai jogaira vonatkozóan New Yorkban, 1953. évi március hó 31. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1955. évi 15. törvényerejű rendelet

153. a népirtás bűntettének megelőzése és megbüntetése tárgyában 1948. évi december 9. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1955. évi 16. törvényerejű rendelet

154. a fojtó, mérges és egyéb hasonló gázok, valamint a bakteriológiai eszközök hadviselési célokra történő használatának eltiltására vonatkozóan Genfben, az 1925. évi június hó 17. napján kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1955. évi 20. törvényerejű rendelet

155. az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában, New Yorkban, 1950. évi március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1955. évi 34. törvényerejű rendelet

156. az egyes korábbi Kábítószer Egyezmények módosítása tárgyában New Yorkban, 1946. évi december hó 11-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1956. évi 6. törvényerejű rendelet

157. a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet tárgyában Párizsban, 1954. évi december hó 1. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1956. évi 12. törvényerejű rendelet

158. a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó 14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz csatolt jegyzőkönyv (a kulturális javak háború idején megszállott területről való kivitelének tilalma tárgyában) kihirdetéséről szóló 1957. évi 14. törvényerejű rendelet

159. az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 15. törvényerejű rendelet

160. a Közúti Kereskedelmi Járművek Ideiglenes Behozatalára, a Szállítótartályokra és a Magánhasználatra szolgáló Vízijárművek és Légijárművek Ideiglenes Behozatalára vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi Vámegyezmények kihirdetéséről szóló 1957. évi 30. törvényerejű rendelet

161. a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet

162. az Áruminták és kereskedelmi propagandaanyagok behozatalának megkönnyítésére vonatkozó, Genfben, 1952. évi november hó 7. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 59. törvényerejű rendelet

163. a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejű rendelet

164. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között az államhatár rendjének szabályozása tárgyában 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1958. évi 15. törvényerejű rendelet

165. a rabszolgaságra vonatkozóan Genfben, 1926. évi szeptember hó 25. napján kelt Egyezmény módosítása tárgyában New Yorkban, 1953. évi december hó 7. napján kelt Jegyzőkönyv és Melléklete, továbbá a rabszolgaság, a rabszolga kereskedés, valamint a rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában Genfben, 1956. évi szeptember hó 7. napján kelt Kiegészítő Egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 18. törvényerejű rendelet

166. a Hivatalos Mérésügyi Nemzetközi Szervezet létesítése tárgyában Párizsban, 1955. évi október hó 12-én kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 24. törvényerejű rendelet

167. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Budapesten, az 1958. évi július hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 36. törvényerejű rendelet

168. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, 1958. évi július hó 15. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1958. évi 38. törvényerejű rendelet

169. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a fertőző betegségek megelőzése és leküzdése tárgyában Belgrádban, 1957. évi november hó 20. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1959. évi 2. törvényerejű rendelet

170. a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Bukarestben 1958. évi október hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1959. évi 19. törvényerejű rendelet

171. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgáraik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az 1957. évi október hó 7. napján kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1959. évi 20. törvényerejű rendelet

172. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában Bécsben, az 1956. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1959. évi 32. törvényerejű rendelet

173. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között szociálpolitikai együttműködésről Budapesten az 1959. évi január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1959. évi 41. törvényerejű rendelet

174. a férjezett nők állampolgárságáról szóló, New-Yorkban, 1957. évi február hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 2. törvényerejű rendelet

175. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában, Budapesten, 1959. évi március hó 6. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1960. évi 5. törvényerejű rendelet

176. a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet

177. a gépjármű alkatrészek és tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben 1958. március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1960. évi 21. törvényerejű rendelet

178. a Magyar Népköztársaság és az Albán Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Tiranában 1960. évi január hó 12. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1960. évi 25. törvényerejű rendelet

179. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán Szófiában 1959. évi december hó 14. napján az állategészségügy terén történő együttműködésről aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1961. évi 8. törvényerejű rendelet

180. a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán, Szófiában 1959. december 14-én aláírt, a zárszolgálat, valamint a növények kártevőktől és betegségektől való védelme terén történő együttműködésről szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 3. törvényerejű rendelet

181. a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Bukarestben, 1958. január 29. napján kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 9. törvényerejű rendelet

182. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Londonban az 1934. évi június hó 2. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 1962. évi 17. törvényerejű rendelet

183. a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 25. törvényerejű rendelet

184. a nyílt tengerről szóló, Genfben, 1958. április 29-én aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1963. évi 6. törvényerejű rendelet

185. a Genfben, 1950. évi szeptember hó 16. napján kelt, a nemzetközi főútvonalak építésére vonatkozó Nyilatkozat kihirdetéséről szóló 1963. évi 7. törvényerejű rendelet

186. a kiállításon, vásáron, kongresszuson, vagy hasonló esemény alkalmával bemutatandó, vagy felhasználandó áruk behozatalánál engedélyezett kedvezményekre, valamint a munkaeszközök vámelőjegyzésben történő behozatalára vonatkozóan Brüsszelben, 1961. június 8-án létrejött vámegyezmények kihirdetéséről szóló 1963. évi 8. törvényerejű rendelet

187. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 16. törvényerejű rendelet

188. a nemzetközi fuvarozásnál használatos rakodólapok vámkezeléséről Genfben, 1960. december 9-én kelt európai egyezmény kihirdetéséről szóló 1963. évi 23. törvényerejű rendelet

189. a légkörben, a világűrben és a víz alatt végzett nukleáris fegyverkísérletek betiltása tárgyában Moszkvában, 1963. augusztus 5-én létrejött szerződés kihirdetéséről szóló 1963. évi 26. törvényerejű rendelet

190. a Kiadványok Nemzetközi Cseréjéről, valamint a Hivatalos Kiadványok és Hatósági Irományok Államok Közötti Cseréjéről szóló egyezmények kihirdetéséről szóló 1963. évi 30. törvényerejű rendelet

191. a turistaforgalom vámkönnyítéseiről szóló, New Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint az Egyezmény Kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1964. évi 2. törvényerejű rendelet

192. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között Belgrádban, 1963. február 20-án aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről szóló 1964. évi 3. törvényerejű rendelet

193. a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló 1964. évi 8. törvényerejű rendelet

194. a Duna Bizottság kiváltságairól és mentességeiről szóló, Budapesten 1963. május 15-én aláírt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1964. évi 10. törvényerejű rendelet

195. az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1964. évi 11. törvényerejű rendelet

196. a Budapesten, 1964. május 27-én aláírt, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között „a Duna Bizottság székhelyéről a Magyar Népköztársaságban” tárgyban kötött Egyezmény kihirdetéséről szóló 1964. évi 14. törvényerejű rendelet

197. a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában Varsóban, 1929. október 12-én aláírt egyezmény módosításáról Hágában, 1955. évi szeptember 28-án kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1964. évi 19. törvényerejű rendelet

198. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Prágában, 1963. december 20-án aláírt kereskedelmi és hajózási szerződés kihirdetéséről szóló 1964. évi 25. törvényerejű rendelet

199. a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Arab Köztársaság közötti barátságról és együttműködésről Budapesten, 1964. május 30-án aláírt Szerződés kihirdetéséről szóló 1964. évi 28. törvényerejű rendelet

200. a parti tengerről és a csatlakozó övezetről szóló, Genfben, 1958. április 29-én aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1964. évi 31. törvényerejű rendelet

201. a Genfben, 1930. június 7-én megkötött váltójogi egyezmények kihirdetéséről szóló 1965. évi 1. törvényerejű rendelet

202. a Genfben, 1931. március 19-én megkötött csekkjogi egyezmények kihirdetéséről szóló 1965. évi 2. törvényerejű rendelet

203. a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény kihirdetéséről szóló 1965. évi 4. törvényerejű rendelet

204. a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában, 1958. április 15-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1965. évi 7. törvényerejű rendelet

205. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról Budapesten, 1964. október 31-én aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1965. évi 10. törvényerejű rendelet

206. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatáron előforduló események kivizsgálásával kapcsolatos eljárásról Budapesten, 1964. október 31-én aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1965. évi 11. törvényerejű rendelet

207. a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló 1965. évi 22. törvényerejű rendelet

208. az áruk előjegyzési eljárásban való behozatalához szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták E. C. S. igazoló füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956. március 1-jén megkötött és a Vámegyüttműködési Tanács ajánlására 1960. június 15-én módosított Vámegyezmények kihirdetéséről szóló 1966. évi 5. törvényerejű rendelet

209. a polgári eljárásra vonatkozó, Hágában 1954. március 1-jén kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet

210. a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormányai között a közúti gépjárművel lebonyolított nemzetközi árufuvarozás vámkezeléséről Prágában, 1965. november 19-én megkötött egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 9. törvényerejű rendelet

211. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjármű-fuvarozás tárgyában Budapesten, 1965. évi július hó 18. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 10. törvényerejű rendelet

212. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Görög Királyság Kormánya között a polgári repülés tárgyában Athénban, 1963. évi április hó 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 11. törvényerejű rendelet

213. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tengeri úton, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságon át szállított, átmenő (tranzit) növényi küldemények növény-egészségügyi ellenőrzésének végrehajtásáról Budapesten, 1965. évi június hó 25. napján aláírt kiegészítő egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 18. törvényerejű rendelet

214. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Etióp Császárság Kormánya között a területeik közötti és az azokon túli légi járatok tárgyában Addis Abebában 1965. május 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 25. törvényerejű rendelet

215. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1967. évi 6. törvényerejű rendelet

216. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Lisszabonban az 1958. évi október 31. napján és Nizzában az 1957. évi június 15. napján felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1967. évi 7. törvényerejű rendelet

217. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1966. évi október hó 8. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1967. évi 12. törvényerejű rendelet

218. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a légi járatok tárgyában Budapesten, 1966. évi április hó 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1967. évi 16. törvényerejű rendelet

219. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a nemzetközi gépjárműközlekedés tárgyában Budapesten, 1966. évi március hó 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1967. évi 17. törvényerejű rendelet

220. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1967. évi 18. törvényerejű rendelet

221. a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kiváltságairól és mentességeiről Bécsben, 1959. július 1-jén létrejött Egyezmény kihirdetéséről szóló 1967. évi 22. törvényerejű rendelet

222. az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek kiváltságairól és mentességeiről New Yorkban 1947. november 21-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1967. évi 23. törvényerejű rendelet

223. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az okiratokról Bécsben, az 1965. évi április hónap 9. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1967. évi 24. törvényerejű rendelet

224. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a hagyatéki ügyek szabályozásáról Bécsben, az 1965. évi április hó 9. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1967. évi 25. törvényerejű rendelet

225. az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó 10. napján Bécsben aláírt Alapokmányának kihirdetéséről szóló 1967. évi 26. törvényerejű rendelet

226. a nemzetközi ágazati gazdasági együttműködési szervezetek jogállásáról és kiváltságairól Varsóban 1966. szeptember 9-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1967. évi 30. törvényerejű rendelet

227. a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1967. évi 33. törvényerejű rendelet

228. a „Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket” című, Moszkvában, Londonban és Washingtonban 1967. január 27-én aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1967. évi 41. törvényerejű rendelet

229. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. évi szeptember hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 1. törvényerejű rendelet

230. a transzferábilis rubelben lebonyolódó sokoldalú elszámolások, valamint a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank megalapítása tárgyában Moszkvában 1963. október 22-én aláírt Egyezmény és a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank Alapszabályának kihirdetéséről szóló 1968. évi 2. törvényerejű rendelet

231. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Egyesült Arab Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Kairóban 1965. évi június hó 17. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 9. törvényerejű rendelet

232. a Magyar Népköztársaság Kormánya és India Kormánya között a légijáratok tárgyában Új-Delhiben, 1966. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 11. törvényerejű rendelet

233. a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a légiszállítás tárgyában Nicosiában, 1964. évi június 2. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 18. törvényerejű rendelet

234. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Helsinkiben, 1967. évi november hó 10. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 24. törvényerejű rendelet

235. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Hanoiban, az 1967. évi december hó 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 26. törvényerejű rendelet

236. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között Ankarában, 1966. évi június hó 28. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 28. törvényerejű rendelet

237. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről Bukarestben 1968. február 1-jén megkötött Egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 29. törvényerejű rendelet

238. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Rómában, 1968. évi március hó 1. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló 1968. évi 31. törvényerejű rendelet

239. a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a menetrendszerű légiközlekedés tárgyában Budapesten, 1967. évi július hó 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1968. évi 34. törvényerejű rendelet

240. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1969. évi 1. törvényerejű rendelet

241. a Vámegyüttműködési Tanács létrehozásáról szóló, Brüsszelben 1950. december 15-én megkötött nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 2. törvényerejű rendelet

242. a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. törvényerejű rendelet

243. a New Yorkban 1965. július 8-án kelt, a szárazföldi államok átmenő kereskedelméről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 10. törvényerejű rendelet

244. a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten az 1968. évi november hó 22. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1969. évi 11. törvényerejű rendelet

245. a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a légiszállítások tárgyában Budapesten, 1968. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 13. törvényerejű rendelet

246. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 16. törvényerejű rendelet

247. az űrhajósok mentéséről, az űrhajósok hazaküldéséről és a világűrbe felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 22. törvényerejű rendelet

248. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1968. évi szeptember hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 29. törvényerejű rendelet

249. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a légiközlekedésről szóló, Budapesten, 1968. évi december hó 2. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 30. törvényerejű rendelet

250. az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1970. évi 12. törvényerejű rendelet

251. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedés tárgyában Szófiában, 1969. évi augusztus hó 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 13. törvényerejű rendelet

252. a Magyar Népköztársaságnak New Yorkban, 1965. április 14-én kelt Harmadik Nemzetközi Ónegyezményhez való csatlakozása kihirdetéséről szóló 1970. évi 14. törvényerejű rendelet

253. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről szóló 1970. évi 18. törvényerejű rendelet

254. a Magyar Népköztársaság és a Luxemburgi Nagyhercegség között a légiközlekedés tárgyában Budapesten, 1964. évi november hó 3. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 27. törvényerejű rendelet

255. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1969. évi április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 29. törvényerejű rendelet

256. a Magyar Népköztársaság és a Marokkói Királyság között a légi szállítások tárgyában Rabatban, 1967. évi március hó 21. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 31. törvényerejű rendelet

257. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban, az 1970. évi február hó 17. napján aláírt, a filmek együttes készítéséről és filmek cseréjéről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1970. évi 33. törvényerejű rendelet

258. a háborús, és az emberiség elleni bűntettek elévülésének kizárásáról az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyűlése által New Yorkban az 1968. évi november hó 26. napján elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 1. törvényerejű rendelet

259. a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendelet

260. az 1952. évi szeptember hó 6. napján Genfben aláírt Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 4. törvényerejű rendelet

261. a Magyar Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság között Phenjanban 1970. október 5-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 5. törvényerejű rendelet

262. a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1970. július hó 10. napján aláírt Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Bank-Alapszabály kihirdetéséről szóló 1971. évi 7. törvényerejű rendelet

263. a Magyar Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről szóló, Phenjanban az 1970. évi október hó 5. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1971. évi 12. törvényerejű rendelet

264. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között az útlevél- és vámkezelésről 1965. április 9-én aláírt Egyezmény végrehajtására Bécsben 1971. április 28-án megkötött Megállapodás kihirdetéséről szóló 1971. évi 13. törvényerejű rendelet

265. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 17. törvényerejű rendelet

266. a Magyar Népköztársaság és a Szudáni Demokratikus Köztársaság között területeik között és azon túl való légijáratok létesítése tárgyában Khartoumban, az 1970. évi augusztus hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 18. törvényerejű rendelet

267. a légijárművek fedélzetén elkövetett bűncselekményekről és egyéb cselekményekről szóló Tokióban, az 1963. évi szeptember hó 14. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 24. törvényerejű rendelet

268. a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 1971. évi 25. törvényerejű rendelet

269. az autóbusszal végzett nemzetközi személyfuvarozás általános feltételeiről szóló, Berlinben, az 1970. évi december 5. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 29. törvényerejű rendelet

270. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Beirutban, az 1966. évi január hó 15. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 36. törvényerejű rendelet

271. a Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság között Budapesten 1971. március 12-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 37. törvényerejű rendelet

272. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi augusztus hó 28. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 4. törvényerejű rendelet

273. a Genfben 1970. május 15-én kelt Negyedik Nemzetközi Ónegyezménynek a Magyar Népköztársaság által történt megerősítése kihirdetéséről szóló 1972. évi 5. törvényerejű rendelet

274. a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Budapesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 7. törvényerejű rendelet

275. a légi járművek jogellenes hatalomba kerítésének leküzdéséről Hágában, az 1970. évi december hó 16. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 8. törvényerejű rendelet

276. a Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés szerinti biztosítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 9. törvényerejű rendelet

277. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Budapesten 1971. november 26-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 14. törvényerejű rendelet

278. a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, az 1958. évi július hó 15. napján aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten az 1971. évi október hó 19. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1972. évi 18. törvényerejű rendelet

279. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Budapesten 1969. július 24-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1972. évi 22. törvényerejű rendelet

280. az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 1972. évi 23. törvényerejű rendelet

281. a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejű rendelet

282. a nukleáris és más tömegpusztító fegyverek tengerfenéken és óceánfenéken, valamint ezek altalajában való elhelyezésének tilalmáról, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXV. ülésszakán 1970. december 7-én elfogadott szerződés kihirdetéséről szóló 1972. évi 28. törvényerejű rendelet

283. a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között, Helsinkiben, 1971. augusztus 24-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 2. törvényerejű rendelet

284. az űrobjektumok által okozott károkért való nemzetközi felelősségről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXVI. ülésszakán 1971. november 29-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 3. törvényerejű rendelet

285. a diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról szóló 1973. évi 7. törvényerejű rendelet

286. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a vasúti határforgalom szabályozásáról Budapesten, az 1972. évi március hó 16. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 8. törvényerejű rendelet

287. a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet

288. a nemzetközi légijáratok átmenő forgalmáról Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 15. törvényerejű rendelet

289. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1972. évi május hó 30. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 16. törvényerejű rendelet

290. a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdéséről Montrealban, az 1971. évi szeptember hó 23. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 17. törvényerejű rendelet

291. a kézi lőfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismeréséről Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 19. törvényerejű rendelet

292. a Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között Budapesten, az 1972. évi július hó 7. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 22. törvényerejű rendelet

293. a belvízi hajók összeütközésével kapcsolatos felelősség egyes szabályainak egységesítéséről Genfben, az 1960. évi március hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 28. törvényerejű rendelet

294. egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetéséről szóló 1973. évi 29. törvényerejű rendelet

295. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között Varsóban, 1973. június 5-én aláírt konzuli egyezmény és az egyezményhez tartozó jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1974. évi 2. törvényerejű rendelet

296. a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Budapesten, 1973. május 17-én aláírt konzuli egyezmény és az egyezményhez tartozó jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1974. évi 4. törvényerejű rendelet

297. az Egyesült Nemzetek Alapokmánya egyes rendelkezései módosításának kihirdetéséről szóló 1974. évi 18. törvényerejű rendelet

298. a tengeri kereskedelmi hajózásban megvalósuló együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1974. évi 19. törvényerejű rendelet

299. a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között Budapesten, 1974. június 27-én aláírt konzuli egyezmény és az egyezményhez tartozó jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1975. évi 1. törvényerejű rendelet

300. a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között Bukarestben, 1973. november 28-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1975. évi 2. törvényerejű rendelet

301. az Egyetemes Szerzői Jogi Egyezmény Párizsban, 1971. évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 1975. évi 3. törvényerejű rendelet

302. az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló 1886. szeptember 9-i Berni Egyezmény Párizsban, az 1971. évi július hó 24. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 1975. évi 4. törvényerejű rendelet

303. a gazdasági és tudományos-műszaki együttműködés során a találmányok, ipari, használati minták és védjegyek jogi oltalmáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 1975. évi 8. törvényerejű rendelet

304. a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Rómában, 1969. október 16-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1975. évi 10. törvényerejű rendelet

305. a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1975. évi 11. törvényerejű rendelet

306. az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1975. évi 13. törvényerejű rendelet

307. a hangfelvételek előállítóinak védelmére, hangfelvételeik engedély nélküli sokszorosítása ellen Genfben, az 1971. évi október hó 29. napján létrejött Egyezmény kihirdetéséről szóló 1975. évi 18. törvényerejű rendelet

308. az 1974. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett vasúti személy- és poggyászfuvarozási nemzetközi egyezmény pótegyezményének módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1975. évi 23. törvényerejű rendelet

309. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a hagyatéki és az öröklési adók területén Bécsben, 1975. február 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 1. törvényerejű rendelet

310. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadó területén Bécsben, 1975. február 25-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 2. törvényerejű rendelet

311. a transzferábilis rubelben lebonyolódó sokoldalú elszámolások, valamint a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1963. október 22-én aláírt Egyezmény és a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank Alapszabályának módosításáról szóló, Moszkvában, 1970. december 18-án aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1976. évi 4. törvényerejű rendelet

312. a szállítótartályokra vonatkozó vámegyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 5. törvényerejű rendelet

313. a borok vizsgálati és minősítési módszereinek egységesítéséről Párizsban 1954. október 13-án aláírt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 6. törvényerejű rendelet

314. a házasságkötéshez szükséges kölcsönös beleegyezésről, legalsóbb korhatárról, valamint a házasságkötések anyakönyvezéséről szóló, New Yorkban, 1962. évi december hó 10. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 7. törvényerejű rendelet

315. az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi 8. törvényerejű rendelet

316. az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi 9. törvényerejű rendelet

317. a tudományos felszerelések ideiglenes behozatalára vonatkozó, Brüsszelben 1968. szeptember 18-án kelt vámegyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 10. törvényerejű rendelet

318. az oktatási anyagok ideiglenes behozatalára vonatkozó, Brüsszelben, 1970. június 8-án kelt vámegyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 11. törvényerejű rendelet

319. a rákkeltő anyagok és hordozók által előidézett ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1974. évi 59. ülésszakán, 1974. június 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 12. törvényerejű rendelet

320. a fizetett tanulmányi szabadságról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1974. évi 59. ülésszakán, 1974. június 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 13. törvényerejű rendelet

321. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról kötött, Budapesten, az 1975. évi november hó 5-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 19. törvényerejű rendelet

322. a hulladékkal és egyéb anyagokkal való tengerszennyezés megelőzéséről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 20. törvényerejű rendelet

323. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés tárgyában Conakryban, az 1971. évi december hó 7. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 22. törvényerejű rendelet

324. a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet

325. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a szolgálati feladatok ellátására kiadásra kerülő magyar-jugoszláv határátlépési igazolványok egységesítése tárgyában Budapesten az 1975. évi november 27. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 25. törvényerejű rendelet

326. az apartheid bűncselekmények leküzdéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésén, 1973. november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 27. törvényerejű rendelet

327. a gyógyszeripari termékek előállítását érintő felügyelet kölcsönös elismerése tárgyában Genfben, 1970. évi október hó 9-11. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 31. törvényerejű rendelet

328. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a határmenti árucsere- és szolgáltatás-forgalomról, valamint gazdasági együttműködésről szóló, Budapesten 1976. március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1976. évi 32. törvényerejű rendelet

329. az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 2. pótjegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1977. évi 4. törvényerejű rendelet

330. a Genfben 1975. június 21-én kelt Ötödik Nemzetközi Ónegyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 5. törvényerejű rendelet

331. a Magyar Népköztársaság és Japán között Tokióban, 1975. október 20-án aláírt kereskedelmi és hajózási szerződés kihirdetéséről szóló 1977. évi 10. törvényerejű rendelet

332. a nemzetközi tengeri forgalom könnyítéséről szóló, Londonban, 1965. évi április hó 9. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 16. törvényerejű rendelet

333. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, az 1975. évi február hó 25. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 18. törvényerejű rendelet

334. az emberi képességek kifejlesztése érdekében való pályaválasztási tanácsadásról és szakképzésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1975. évi 60. ülésszakán, 1975. június 23-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 21. törvényerejű rendelet

335. a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXVIII. ülésszakán, az 1973. évi december hó 14. napján elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 22. törvényerejű rendelet

336. a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet

337. a világűrbe felbocsátott objektumok nyilvántartásba vételéről szóló, az ENSZ Közgyűlésének az 1974. évi november hó 12. napján kelt 3235/XXIX. határozatával elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 7. törvényerejű rendelet

338. a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének a külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról szóló 1978. évi 8. törvényerejű rendelet

339. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi együttműködésről Budapesten, 1976. évi április hó 5. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 9. törvényerejű rendelet

340. a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között a jogsegély nyújtásáról Budapesten, az 1977. évi március hó 4. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1978. évi 11. törvényerejű rendelet

341. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nigériai Szövetségi Köztársaság Szövetségi Katonai Kormánya között Budapesten, az 1977. évi március hó 31. napján aláírt, a területeik közötti és azon túli légijáratokról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 13. törvényerejű rendelet

342. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között Belgrádban, 1975. évi június hó 11. napján aláírt, a Dráva folyón történő hajózásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 14. törvényerejű rendelet

343. a Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, az 1977. évi november hó 28. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 15. törvényerejű rendelet

344. a Genfben, 1966. február 15-én kelt „A belvízi hajók köbözéséről” szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 19. törvényerejű rendelet

345. az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet jogképességéről, kiváltságairól és mentességéről szóló, Berlinben, az 1976. évi szeptember hó 20. napján kelt megállapodás kihirdetéséről szóló 1978. évi 24. törvényerejű rendelet

346. a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Budapesten, az 1976. évi július hó 9. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 25. törvényerejű rendelet

347. a Magyar Népköztársaság kormánya és a Török Köztársaság kormánya között Budapesten, 1976. évi június hó 21. napján aláírt, az 1968. évi magyar-török közúti fuvarozási megállapodás módosításának kihirdetéséről szóló 1978. évi 26. törvényerejű rendelet

348. a környezetmódosító eljárások katonai vagy bármely más ellenséges szándékú alkalmazásának eltiltásáról szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXXI. ülésszakán, az 1976. évi december hó 10. napján elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1978. évi 29. törvényerejű rendelet

349. a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló eszközökről szóló, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Közgyűlése által Párizsban az 1970. évi november hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 2. törvényerejű rendelet

350. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1979. évi 5. törvényerejű rendelet

351. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között vámkérdésekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Belgrádban az 1978. évi március 29. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 8. törvényerejű rendelet

352. az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény

353. a Genfben, 1976. évi október hó 28. napján kelt, a tengerészek munkaviszonyának folyamatosságáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 9. törvényerejű rendelet

354. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet

355. az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló Lake Successben, 1950. november 22-én kelt megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 12. törvényerejű rendelet

356. a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet

357. a Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság között Athénben az 1977. évi március hó 18. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 14. törvényerejű rendelet

358. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a magyar-jugoszláv államhatáron a határrendsértések megelőzéséről és rendezéséről Budapesten, az 1978. évi október hó 4. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 15. törvényerejű rendelet

359. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határon átmenő vasúti forgalomról szóló, Budapesten 1978. év szeptember hó 14. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 17. törvényerejű rendelet

360. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet

361. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Budapesten, 1978. évi július hó 10. napján aláírt, az egészségügy területén való együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 21. törvényerejű rendelet

362. a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 25. törvényerejű rendelet

363. a szabadságvesztésre elítélt személyeknek büntetésük hazai végrehajtása céljából történő átadásáról szóló, Berlinben az 1978. évi május hó 19. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 26. törvényerejű rendelet

364. a Magyar Népköztársaság és a Németországi Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén Budapesten, 1977. évi július 18-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 27. törvényerejű rendelet

365. a Föld kozmikus távszondázása útján nyert adatok átadására és felhasználására vonatkozó, Moszkvában 1978. évi május 19-én kelt nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1979. évi 30. törvényerejű rendelet

366. az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 3. törvényerejű rendelet

367. az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezményt kiegészítő európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1980. évi 5. törvényerejű rendelet

368. a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között Hanoiban, az 1979. évi október hó 11. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 8. törvényerejű rendelet

369. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges határátlépések szabályozásáról a Budapesten, 1979. évi február hó 6-án aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1980. évi 12. törvényerejű rendelet

370. a Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről szóló 1980. évi 14. törvényerejű rendelet

371. a Nemzetközi Polgári Repülésről Chicagóban, 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1980. évi 15. törvényerejű rendelet

372. a Magyar Népköztársaság és Japán között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, az 1980. évi február hó 13. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 18. törvényerejű rendelet

373. a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről szóló 1981. évi 1. törvényerejű rendelet

374. a Belgrádban, 1963. február 20-án aláírt magyar-jugoszláv Konzuli Egyezmény kiegészítéséről Budapesten, 1980. június 5-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1981. évi 2. törvényerejű rendelet

375. a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Bukarestben, 1958. január hó 29. napján kötött és az 1962. évi 9. törvényerejű rendelettel kihirdetett egyezmény 17. Cikkének módosításáról Bukarestben, 1979. június 29-én aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1981. évi 7. törvényerejű rendelet

376. a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1977. évi május hó 26. napján aláírt, a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1981. évi 10. törvényerejű rendelet

377. a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1977. évi május hó 26. napján aláírt, a kölcsönös polgári jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1981. évi 11. törvényerejű rendelet

378. a Magyar Népköztársaság és a Kambodzsai Népköztársaság között Budapesten, 1980. november 27-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1981. évi 12. törvényerejű rendelet

379. a Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság között Budapesten, az 1979. október hó 8. napján aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1981. évi 21. törvényerejű rendelet

380. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás módosításának kihirdetéséről szóló 1981. évi 23. törvényerejű rendelet

381. a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Budapesten, az 1959. évi március hó 6. napján aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Varsóban, az 1980. évi szeptember hó 18. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1981. évi 24. törvényerejű rendelet

382. a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között létrejött, a származási jelzések, eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megjelölések oltalmáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1981. évi 27. törvényerejű rendelet

383. a Magyar Népköztársaság és a Mozambiki Népi Köztársaság között 1980. szeptember 24-én Maputóban aláírt Barátsági és Együttműködési szerződés kihirdetéséről szóló 1981. évi 28. törvényerejű rendelet

384. az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetéséről szóló 1982. évi 1. törvényerejű rendelet

385. a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten, az 1980. évi július hó 31. napján aláírt, a polgári és a családjogi jogsegélyről, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1982. évi 3. törvényerejű rendelet

386. a Magyar Népköztársaság és a Szocialista Népi Líbiai Arab Jamahiriya között Budapesten, 1981. évi szeptember hó 24. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 5. törvényerejű rendelet

387. a Nemzetközi Valuta Alap alapokmányának kihirdetéséről szóló 1982. évi 6. törvényerejű rendelet

388. A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 10. törvényerejű rendelet

389. a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kyotóban az 1973. évi május hó 18. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 11. törvényerejű rendelet

390. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a Sopron városon és környékén átmenő vasúti forgalomról 1980. szeptember 13-án Budapesten aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 14. törvényerejű rendelet

391. A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alapokmányának kihirdetéséről szóló 1982. évi 15. törvényerejű rendelet

392. a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság között Budapesten, 1981. évi november hó 5. napján aláírt barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről szóló 1982. évi 16. törvényerejű rendelet

393. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet

394. a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Kormánya között Algírban, 1970. évi november hó 19. napján aláírt, a légiközlekedésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 20. törvényerejű rendelet

395. a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövetség között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 23. törvényerejű rendelet

396. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság képviselőházának Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az 1981. évi március hó 14. napján aláírt állat-egészségügyi egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 24. törvényerejű rendelet

397. a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között Budapesten, az 1981. évi május hó 22-én aláírt, a polgári, családjogi és büntető ügyekben nyújtandó jogvédelemről és jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1982. évi 25. törvényerejű rendelet

398. a Magyar Népköztársaság és az Angolai Népi Köztársaság között 1981. október 9-én Budapesten aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről szóló 1982. évi 39. törvényerejű rendelet

399. a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság között Budapesten 1982. évi június hó 11. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 40. törvényerejű rendelet

400. a Magyar Népköztársaság és a Nicaraguai Köztársaság között Managuában, 1981. november 14-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 42. törvényerejű rendelet

401. a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság között Budapesten, az 1981. évi június hó 10-én aláírt, a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1983. évi 1. törvényerejű rendelet

402. a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt Szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten az 1981. évi szeptember hó 15. napján aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1983. évi 2. törvényerejű rendelet

403. a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet

404. a Magyar Népköztársaság és az Ecuadori Köztársaság között, Quitóban, 1981. november 18-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1983. évi 6. törvényerejű rendelet

405. a Magyar Népköztársaság és az Afganisztáni Demokratikus Köztársaság között 1982. október 7-én Budapesten aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről szóló 1983. évi 13. törvényerejű rendelet

406. az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1983. évi 14. törvényerejű rendelet

407. a Magyar Népköztársaság és a Szocialista Etiópia között 1980. szeptember 17-én Addisz Abebában aláírt Barátsági és Együttműködési Szerződés kihirdetéséről szóló 1983. évi 15. törvényerejű rendelet

408. a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a Budapesten, 1981. november 30-án aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1983. évi 19. törvényerejű rendelet

409. a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között, a kiadatásról és a bűnügyi jogsegélyről szóló Brüsszelben, az 1983. évi május hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1983. évi 28. törvényerejű rendelet

410. az államok területén ideiglenesen tartózkodó személyek orvosi ellátásáról szóló, Genfben, az 1980. évi október hó 17. napján aláírt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1983. évi 29. törvényerejű rendelet

411. a „Mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülönböztetés nélkül hatónak tekinthető egyes hagyományos fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetőleg korlátozásáról” szóló, Genfben, az 1980. évi október hó 15. napján kelt egyezmény és a hozzá csatolt jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 1984. évi 2. törvényerejű rendelet

412. a Magyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Havannában, az 1982. évi november hó 27. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1984. évi 4. törvényerejű rendelet

413. a közúti kereskedelmi járművek ideiglenes behozatalára vonatkozó 1956. évi genfi vámegyezmény módosított szövegének kihirdetéséről szóló 1984. évi 9. törvényerejű rendelet

414. a Magyar Népköztársaság és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság között Budapesten, 1983. november 2-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1984. évi 10. törvényerejű rendelet

415. a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról kötött genfi európai megállapodás (ADR) 14. Cikk 3. bekezdésének módosításáról New Yorkban, 1975. évi augusztus hó 21. napján aláírt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1984. évi 13. törvényerejű rendelet

416. a Magyar Népköztársaság és Spanyolország között Budapesten, 1982. február 24-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1984. évi 14. törvényerejű rendelet

417. a Magyar Népköztársaságban és az Osztrák Köztársaságban kiállított érettségi bizonyítványok egyetemi felvétel szempontjából való egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1982. július 16-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1984. évi 27. törvényerejű rendelet

418. a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten, 1982. december 6-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1984. évi 28. törvényerejű rendelet

419. az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létrejött Hágai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1984. évi 29. törvényerejű rendelet

420. a Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről szóló 1980. évi 14. törvényerejű rendelet módosításának kihirdetéséről szóló 1984. évi 30. törvényerejű rendelet

421. a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten, az 1982. évi december hó 6. napján aláírt, a polgári és bűnügyi jogsegély, a bírói határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a kiadatásról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1985. évi 2. törvényerejű rendelet

422. a Genfben, az 1983. évi június hó 20. napján kelt, a szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról (rokkant személyek) szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 9. törvényerejű rendelet

423. a Magyar Népköztársaság és az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság között az Algírban az 1976. évi február hó 7. napján aláírt, a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1985. évi 15. törvényerejű rendelet

424. a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapokmányának kihirdetéséről szóló 1985. évi 19. törvényerejű rendelet

425. a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmányának kihirdetéséről szóló 1985. évi 20. törvényerejű rendelet

426. a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelet

427. a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet

428. a Bonnban, az 1979. évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1986. évi 6. törvényerejű rendelet

429. a Magyar Népköztársaság és a Svéd Királyság között Budapesten, az 1983. évi szeptember hó 28. napján aláírt bűnügyi jogsegélyszerződés kihirdetéséről szóló 1986. évi 7. törvényerejű rendelet

430. a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári, a családjogi és a bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban 1985. évi január hó 18. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1986. évi 8. törvényerejű rendelet

431. a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló 1986. évi 14. törvényerejű rendelet

432. az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövege módosításának kihirdetéséről szóló 1986. évi 20. törvényerejű rendelet

433. egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások módosításának kihirdetéséről szóló 1986. évi 21. törvényerejű rendelet

434. a Szabadalmi Együttműködési Szerződés módosításának kihirdetéséről szóló 1986. évi 22. törvényerejű rendelet

435. a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés módosításának kihirdetéséről szóló 1986. évi 23. törvényerejű rendelet

436. az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodás módosításának kihirdetéséről szóló 1986. évi 24. törvényerejű rendelet

437. a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1985. évi május hó 6. napján aláírt, a büntetőügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös végrehajtásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1986. évi 31. törvényerejű rendelet

438. a Magyar Népköztársaság és a Kínai Népköztársaság között Budapesten, 1986. június 3-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1986. évi 32. törvényerejű rendelet

439. a Magyar Népköztársaság és a Bolíviai Köztársaság között Budapesten, 1985. június 21-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 7. törvényerejű rendelet

440. a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 8. törvényerejű rendelet

441. a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló 1987. évi 12. törvényerejű rendelet

442. a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet

443. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetéséről szóló 1987. évi 20. törvényerejű rendelet

444. a Túszszedés Elleni Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 24. törvényerejű rendelet

445. az Államok és más államok természetes és jogi személyei közötti beruházási viták rendezéséről szóló, Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 27. törvényerejű rendelet

446. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés (1969. évi 1. törvényerejű rendelet) módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 1986. évi április hó 25. napján aláírt szerződés kihirdetéséről szóló 1988. évi 1. törvényerejű rendelet

447. a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 3. törvényerejű rendelet

448. a „3. Pótjegyzőkönyv az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányához” kihirdetéséről szóló 1988. évi 4. törvényerejű rendelet

449. a Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1988. évi 5. törvényerejű rendelet

450. a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten, 1985. október 17. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 6. törvényerejű rendelet

451. a Magyar Népköztársaság és a Spanyol Királyság között Budapesten, az 1985. évi május hó 10. napján aláírt kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 7. törvényerejű rendelet

452. a Magyar Népköztársaság és a Szíriai Arab Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről szóló 1986. május 1-jén Damaszkuszban aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 9. törvényerejű rendelet

453. a Genfben, az 1985. évi június hó 26. napján kelt, az üzemegészségügyi szolgálatról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 13. törvényerejű rendelet

454. a Magyar Népköztársaság és a Szíriai Arab Köztársaság között Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetéséről szóló 1988. évi 14. törvényerejű rendelet

455. az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1988. évi 17. törvényerejű rendelet

456. a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányához kapcsolódó, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által New York-ban 1966. december 16-án elfogadott Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1988. évi 24. törvényerejű rendelet

457. az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseire vonatkozó elévülési időről szóló, New Yorkban, 1974. június 14-én kelt Egyezményről, valamint az áruk nemzetközi adásvételi szerződésére vonatkozó elévülési időről szóló Egyezmény módosításáról, Bécsben 1980. április 11-én kelt Jegyzőkönyvről szóló 1989. évi 1. törvényerejű rendelet

458. a takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet

459. a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság között Budapesten, az 1986. évi szeptember hó 5. napján aláírt, a büntető ügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös végrehajtásáról szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1989. évi 5. törvényerejű rendelet

460. a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség létrehozásáról szóló, Szöulban, 1985. október 11-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1989. évi 7. törvényerejű rendelet

461. a Magyar Népköztársaság és a Spanyol Királyság között Budapesten, az 1987. évi szeptember hó 28. napján aláírt a büntető ügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös végrehajtása tárgyában létrejött szerződés kihirdetéséről szóló 1989. évi 10. törvényerejű rendelet

462. a Magyar Népköztársaság és az Egyiptomi Arab Köztársaság között Kairóban, az 1987. évi december hó 14. napján aláírt, a bűnügyi jogsegély, a fogvatartott elítélteknek a büntető ügyekben hozott bírósági határozatok végrehajtása céljából történő átadása és a kiadatás tárgyában létrejött szerződés kihirdetéséről szóló 1989. évi 11. törvényerejű rendelet

463. a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1989. évi 15. törvényerejű rendelet

464. a háború áldozatainak védelmére vonatkozóan Genfben 1949. augusztus 12-én kötött Egyezmények I. és II. kiegészítő Jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 1989. évi 20. törvényerejű rendelet

465. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank 1982. évi 15. törvényerejű rendelettel kihirdetett Alapokmánya módosításának kihirdetéséről szóló 1989. évi 21. törvényerejű rendeletA complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!