Törvények és OGY határozatok

Az oldalon a joganyagok közlönyállapota érhető el. Egységes szerkezetű, naprakész szöveget az új Jogtáron talál.
Időállapot: közlönyállapot (2012.V.22.)

Tartalomjegyzék

2012. évi L. törvény

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról * 

1. § (1) Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: OTKA tv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az OTKA vezető testülete az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiakban: OTKA Bizottság), amely elnökből, két alelnökből és 15 tagból áll. Az egyik alelnök személyére a Magyar Rektori Konferencia, valamint a Művészeti Egyetemek Rektori Széke együttesen, a másikra a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz javaslatot.”

(2) Az OTKA tv. 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OTKA Bizottság tagjai:)

a) az oktatásért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter által - az agrárpolitikáért felelős miniszter és a környezetvédelemért felelős miniszter, a gazdaságpolitikáért felelős miniszter és a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter egyetértésével - javasolt öt szakértő;”

(3) Az OTKA tv. 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OTKA Bizottság tagjai:)

e) a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke által javasolt egy szakértő;”

2. § Az OTKA tv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Iroda központi költségvetési szerv, felügyeletét az Akadémia elnöke látja el.”

3. § (1) Az OTKA tv. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Egy témapályázatra az OTKA-támogatás a pályázat jellegére tekintettel az OTKA Bizottság döntésének megfelelően legfeljebb négy évre, amennyiben a pályázatban foglaltak megvalósítása hosszabb időt igényel öt évre vehető igénybe.”

(2) Az OTKA tv. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az OTKA Bizottság a tárgyévet követő első évre a tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési előirányzat 90%-áig, a második évre 70%-áig, a harmadik évre 40%-áig, azon túl legfeljebb 20%-áig vállalhat kötelezettséget, beleszámítva az előző években vállaltakat.”

4. § Az OTKA tv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A beérkező pályázatokat az OTKA Tudományterületi Kollégiumain belül működő zsűrik által felkért magyar és külföldi szakértők véleményezik szakmai és költségtervezési szempontból. A vélemények alapján a zsűrik rangsorolják a pályázatokat és javaslatot tesznek a támogatásukra. A szakmai zsűrik észrevételei alapján, az OTKA Bizottság által meghatározott kiemelt tudományos kutatási irányok figyelembevételével, a Tudományterületi Kollégiumok javaslatot tesznek az OTKA Bizottságnak a pályázatok támogatására a költségterv fő tételei szerinti előirányzati bontásban. A nyertes pályázatok és a pályázatok támogatási összegének listája az OTKA Bizottság honlapján nyilvános.”

5. § Az OTKA tv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az OTKA Bizottság - a pályázati beszámolók rendszeres értékelése során kiemelt szempontként - értékeli az innovációra alkalmas pályázati eredményeket.”

6. § Az OTKA tv. 2. § (4) bekezdésében a „köztisztviselői” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselői”, a „köztisztviselők” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselők” szöveg lép.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.A complex.hu oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. - Copyright Wolters Kluwer Kft. 2017. Minden jog fenntartva!