Időállapot: közlönyállapot (1990.III.13.)

1990. évi XXV. törvény

a családi pótlékról * 

A gyermeknevelés költségeihez való állami hozzájárulás garanciáinak megteremtése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.

Családi pótlékra jogosultság

1. § (1) Családi pótlékra - a nemzetközi szerződésekben foglalt eltérésekkel - a Magyar Köztársaság területén tartózkodó az a

a) magyar állampolgár,

b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező nem magyar állampolgár

jogosult, aki háztartásában gyermeket nevel.

(2) Az ideiglenes hatályú beutalt, intézeti vagy állami nevelt gyermek után a gyermek- és ifjúságvédő intézet vezetője, illetve a nevelőszülőknél elhelyezett gyermek után a nevelőszülő jogosult családi pótlékra.

(3) A javítóintézetben vagy büntetésvégrehajtási intézetben lévő gyermek után - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a javítóintézet, illetőleg a büntetésvégrehajtási intézet vezetője jogosult a családi pótlék felvételére, amelyet köteles gyámhatósági fenntartású betétbe elhelyezni.

2. § Családi pótlék az után a gyermek után jár, aki

a) tizenhat évesnél fiatalabb,

b) tizenhat évesnél idősebb, de húsz évesnél fiatalabb és alap- vagy középfokú oktatási intézmény nappali, illetőleg a dolgozók általános vagy középiskolájának ifjúsági, fiatalkorú tagozatán tanul,

c) tartósan beteg, illetőleg testi vagy értelmi fogyatékos.

3. § (1) Nem jár családi pótlék a 2. § b) pontjában szereplő gyermek után, ha a gyermek - kivéve a szünidő tartamát - bármely, munkavégzésre irányuló jogviszony keretében elért keresettel (jövedelemmel) rendelkezik.

(2) Ha a 2. § c) pontjában említett személy bármely jogviszony keretében végzett munka alapján elért keresete (jövedelme) három egymást követő hónapban az öregségi nyugdíj legkisebb összegét [17/1975. (VI. 14.) MT rendelet 71. § (1) bekezdés] meghaladja, a családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól szüneteltetni kell mindaddig, amíg a kereset (jövedelem) ennél az összegnél magasabb.

4. § Ugyanazon gyermek után a családi pótlék egyidejűleg csak egy jogosultat illet meg.

A családi pótlék összege

5. § (1) A családi pótlék összege

gyermekenként
Ft/hó
összesen
Ft/hó
a) egy gyermek után 1770 1770
b) egy gyermek után egyedülállónak 2070 2070
c) egy gyermek után, ha korábban e gyermek figyelembevételével két gyermek után járt a családi pótlék

2070


2070
d) két gyermek után 2070 4140
e) két gyermek után egyedülállónak 2200 4400
f) három és minden további gyermek után
2200
g) az ideiglenes hatályú beutalt, intézeti vagy állami nevelt, javító- vagy büntetésvégrehajtási intézetben lévő gyermek után


2070

(2) Annál, aki 1980. július hónapban vagy azt követően három vagy több gyermek után volt jogosult családi pótlékra és a gyermekek száma kettőre vagy egyre csökkent, a családi pótlék összege gyermekenként havi 2200 forint.

(3) Egy gyermek után is havi 2200 forint családi pótlék jár annak, akit mint egyedülállót e gyermek figyelembevételével 1980. július hónapban vagy azt követően két vagy több gyermek után megillette a családi pótlék és továbbra is egyedülálló.

(4) Havi 2550 forint a családi pótlék összege a tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos gyermek után.

(5) Ha a két gyermek közül az egyik gyermek tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos, a két gyermek után összesen havi 4750 forint családi pótlék jár.

(6) Ha a családi pótlék az (5) bekezdés rendelkezése szerinti összegben jár és a tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos gyermek után a családi pótlékra jogosultság megszűnik, a másik gyermek után havi 2200 forint családi pótlék jár.

(7) Havi 2550 forint a családi pótlék összege a nevelőszülő háztartásában lévő ideiglenes hatályú beutalt, intézeti vagy állami nevelt gyermek után.

(8) Ha a (7) bekezdésben szereplő gyermek tartósan beteg, illetve testi vagy értelmi fogyatékos, a családi pótlék havi összege 2950 forint.

(9) A (7)-(8) bekezdésben foglalt összegű családi pótlék illeti meg a nevelőszülőt abban az esetben is, ha a háztartásában lévő gyermek állami gondozása megszűnik és a 2. §-ban foglalt feltételek még fennállnak.

(10) Az (1)-(8) bekezdésben meghatározott családi pótlék a gyermek hároméves koráig 100 forinttal emelt összegben jár.

6. § A családi pótlék összegének év eleji vagy évközi emeléséről az Országgyűlés az éves költségvetés elfogadása, illetve annak módosítása során dönt.

Igényérvényesítés

7. § (1) A családi pótlékra vonatkozó igényt a jogosult szóban vagy írásban egyaránt előterjesztheti. Az igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni.

(2) A családi pótlékra vonatkozó igényt

a) ha a munkaadónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik, a munkaadónál,

b) ha a jogosult munkabérét a tanácsi költségvetési elszámoló hivatal folyósítja, a tanácsi költségvetési elszámoló hivatalnál,

c) ha a jogosult nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres ellátásban részesül, a nyugdíjfolyósító szervnél,

d) egyéb esetekben a jogosult állandó lakóhelye szerint illetékes társadalombiztosítási igazgatóságnál (kirendeltségnél)

kell előterjeszteni.

(3) A családi pótlékra vonatkozó igényt a (2) bekezdésben felsorolt szervek bírálják el, illetve gondoskodnak az ellátás folyósításáról.

(4) A családi pótlékot a társadalombiztosítási igazgatóság (kirendeltség) havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig, a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyhavi nyugellátással, egyéb nyugdíjszerű ellátással együtt, a munkaadó a tárgyhónapra járó munkabér végelszámolásakor folyósítja.

(5) A családi pótlék igény elutasításáról, a nyugellátással, baleseti nyugellátással együtt megállapított, illetve folyósított családi pótlék megszüntetéséről, szüneteltetéséről határozatot kell hozni.

8. § (1) Ha az igényelbírálás után megállapítják, hogy az igényt tévesen utasították el, vagy a jogosultnak tévesen alacsonyabb összegű családi pótlékot állapítottak meg vagy folyósítottak, a hiba felfedezését megelőző öt évre járó ellátást utólag ki kell fizetni.

(2) A jogosult halála esetén az esedékes és fel nem vett családi pótlék azt a személyt illeti meg, aki az elhalálozást követően a családi pótlékra jogosító gyermek neveléséről háztartásában gondoskodik.

(3) Az esedékessé vált és fel nem vett családi pótlékot az esedékességtől számított egy éven belül lehet felvenni.

9. § A családi pótlékkal kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Felelősségi szabályok

10. § (1) Az, aki a családi pótlékot jogalap nélkül vette fel, köteles azt visszafizetni, ha erre a kiutalástól számított harminc napon - nyugellátással, baleseti nyugellátással és egyéb nyugdíjszerű ellátással együtt folyósított családi pótlék esetén kilencven napon - belül határozattal kötelezték.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idő elteltével a jogalap nélkül felvett családi pótlékot csak attól lehet visszakövetelni, akinek az ellátás felvétele felróható.

11. § (1) A családi pótlékot folyósító szerv köteles megtéríteni a jogalap nélkül felvett családi pótlékot, ha a jogalap nélküli folyósítás mulasztásának vagy tévedésének a következménye.

(2) Ha a családi pótlék jogalap nélküli felvétele egyéb szerv valóságtól eltérő adatigazolásának a következménye, a jogalap nélkül felvett családi pótlékot az egyéb szerv köteles megtéríteni.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti megtérítési kötelezettség csak akkor állapítható meg, ha a családi pótlékot a 10. § (1) bekezdése alapján visszakövetelni nem lehet.

(4) Ha a családi pótlék jogalap nélküli megállapításáért, illetőleg felvételéért a családi pótlékot folyósító vagy egyéb szervet és a családi pótlékot felvevőt is felelősség terheli, a jogalap nélkül felvett családi pótlékot közrehatásuk arányában kötelesek megtéríteni, illetőleg visszafizetni. Ha a közrehatásuk aránya nem állapítható meg, a felelősöket egyenlő arányban kell megtérítésre, illetőleg visszafizetésre kötelezni.

12. § A családi pótlékot folyósító szerv a 10. § (2) bekezdésén, az illetékes társadalombiztosítási szerv a 11. § (1), (2), (4) bekezdésén alapuló követelését öt év alatt - ha a követelésre alapot adó magatartás bűncselekmény, öt éven túl is, mindaddig, amíg a büntethetőség el nem évül - fizetésre kötelező határozattal érvényesítheti.

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség

13. § (1) A családi pótlékot megállapító és folyósító szervek kötelesek az általuk elbírált igényekről, a kifizetett ellátásokról nyilvántartást vezetni és elszámolást készíteni.

(2) A családi pótlékban részesülő az igényelbíráló szervnek minden olyan tényt, illegőleg adatot nyolc napon belül bejelent, amely jogosultságát, a családi pótlék összegét érinti.

(3) A családi pótlékra jogosult az igényelbíráló szerv felhívására nyilatkozatot ad, illetve igazolást nyújt be.

Záró rendelkezések

14. § (1) E törvény 1990. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben az 1990. április hónapra járó családi pótlékra kell alkalmazni.

(2) A családi pótlék megállapításának és folyósításának ügyviteli rendjére, a jogorvoslatra, az igényérvényesítés részletes szabályaira, továbbá a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre - ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott minisztertanácsi rendelet másként nem rendelkezik - a társadalombiztosítási jogszabályokban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(3) Felhatalmazást ad

a) a Minisztertanács, hogy a családi pótlékra jogosító, valamint a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe vehető gyermekek körét, a tartósan beteg, illetve a testi vagy értelmi fogyatékos és az egyedülálló személyek körét, az igényérvényesítés egyes szabályait, a családi pótlékra jogosultság megnyílásának és megszűnésének, a jogalap nélkül felvett családi pótlék visszafizetésének és megtérítésének a részletes szabályait megállapítsa,

b) a szociális és egészségügyi miniszter, hogy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok körét, valamint a családi pótlék igény elbírálásához szükséges orvosi igazolás kiadásának eljárási szabályait meghatározza.

(4) A bíróság által felülvizsgálható államigazgatási határozatokról szóló 63/1981. (XII. 5.) MT rendelet 1. §-ának (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:

(A bíróság által felülvizsgálható:)

„31. családi pótlék ügyben hozott valamennyi határozat. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.”


  Vissza az oldal tetejére