Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.24.)

1990. évi LII. törvény

az 1989. évi állami költségvetés végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény (a továbbiakban: Ápt.) rendelkezéseinek figyelembevételével az 1989. évi állami költségvetés végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság 1989. évi állami költségvetéséről szóló 1988. évi XVII. törvény módosításáról és egységes szerkezetben való közzétételéről alkotott 1989. évi XVIII. törvény végrehajtását

535 084 000 000 (ötszázharmincötmilliárd-nyolcvannégymillió) forint bevétellel,

589 092 000 000 (ötszáznyolcvankilencmilliárd-kilencvenkétmillió) forint kiadással és

54 008 000 000 (ötvennégymilliárd-nyolcmillió) forint hiánnyal

jóváhagyja. Az állami költségvetés végrehajtásának mérlegét e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezve

2. § Az Ápt. 6. § (1) bekezdésében felsorolt vállalkozók - kivéve a pénzintézeteket - (továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) befizetéseinek az összege 224 221 millió forint, az összes bevétel 41,9%-a.

3. § A fogyasztáshoz kapcsolódó adók összege 230 705 millió forint, az összes bevétel 43,1%-a. Ebből az általános forgalmi adó 135 078 millió forint, a fogyasztási adó 95 627 millió forint.

4. § A lakosság adó- és illetékbefizetéseinek az összege 44 448 millió forint, az összes bevétel 8,3%-a. Ebből 12 391 millió forint a vállalkozói és más adóbevételeknek az összege, 4 385 millió forint az illetékbefizetés, 27 672 millió forint pedig a - tanácsok részére garantált összegen felüli - személyi jövedelemadóból származó bevétel.

5. § A központi költségvetési szervek költségvetési befizetéseinek az összege 3330 millió forint, az összes bevétel 0,6%-a. A befizetést fejezetenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

6. § A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból származó kormányhitelfelvétellel és -törlesztéssel kapcsolatos, valamint más bevételek összege 5832 millió forint, az összes bevétel 1,1%-a.

7. § A pénzintézetek nyereségadó-befizetésének, az általuk az állami részvénytulajdon után fizetett osztaléknak az összege 21 336 millió forint, az összes bevételnek 4%-a. Ebből az állami részvénytulajdon után fizetett osztalék összege 2179 millió forint.

8. § Az egyéb forrásokból származó különféle bevételeknek az összege 5212 millió forint, az összes bevétel 1%-a. Ebből az állam tulajdonában levő értékpapírok értékesítéséből származó bevétel 3839 millió forint.

A kiadások részletezve

9. § A gazdálkodó szervezetek támogatása 73 047 millió forint, az összes kiadás 12,4%-a. Ebből az élelmiszertermékek normatív exporttámogatása 21 977 millió forint, a szocialista államközi elszámolásokkal kapcsolatos kiadás 23 721 millió forint.

10. § A fogyasztással összefüggő fogyasztói árkiegészítés összege 44 087 millió forint, az összes kiadás 7,5%-a.

11. § Felhalmozási kiadásokra 49 753 millió forintot használtak fel; ez az összes kiadás 8,5%-a. Ebből központi beruházásokra 28 870 millió forintot, a magánerőből való lakásépítés támogatására 12 211 millió forintot, a gazdálkodó szervezetek beruházási tevékenységének segítésére 7221 millió forintot, a gazdálkodó szervezetek vagyonalapjának kiegészítésére 1451 millió forintot fordítottak.

12. § (1) A központi költségvetési szervek feladatainak támogatására - az alapok támogatása nélkül - 133 946 millió forint, az összes kiadás 22,7%-a szolgált. Ebből védelemre és az egyéb fegyveres testületek körében 59 482 millió forintot használtak fel; ez az összes kiadás 10,1%-a.

(2) Az alapok támogatását is magában foglaló támogatások egyes költségvetési fejezetek közötti megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.

13. § A tanácsoknak nyújtott állami támogatás 123 315 millió forint, az összes kiadás 20,9%-a. Ebből az egyes tanácsi fejezeteket a 3. számú mellékletben szereplő összegek illették meg.

14. § Az elkülönített állami pénzalapok támogatása - ide értve a 12. § (2) bekezdésében szereplő támogatást is - 66 800 millió forint, az összes kiadás 11,3%-a. Ebből a Lakás Alap támogatása 37 367 millió forint.

15. § A nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő fizetési kötelezettségeknek teljesítésére, többek között rubel- és nem rubelelszámolású viszonylatokban a kivitel növelését elősegítő kormányhitelek nyújtására, a korábbi években a kétoldalú kereskedelmi forgalomban keletkezett magyar tartozás fedezésére és más célokra, a Szovjetunió által nyújtott kormányhitelek visszafizetésére, a Világbanktól a Magyar Állam által felvett hitelek törlesztésére, segélyek nyújtására 19 612 millió forintot használtak fel; ez az összes kiadás 3,3%-a.

16. § A költségvetés adósságszolgálati kötelezettségeinek teljesítésére és kamattérítésre 61 673 millió forint került felhasználásra; ez az összes kiadás 10,5%-a. Ebből az előző évek költségvetési hiányának fedezésére felvett hitelek és a kibocsátott államadóssági kötvények törlesztésére 7230 millió forint volt a kiadás. Ezen hitel- és kölcsönműveletek, valamint az értékesített és visszaváltott rövid lejáratú kamatozó - és diszkont - kincstárjegyek kamatainak fizetésére 41 412 millió forint a felhasználás. A beruházási állami alapjuttatást refinanszírozó jegybanki hitelek kamatának megfizetésére 8265 millió forint, egyéb kamattérítésre pedig 4766 millió forint volt a kiadás.

17. § Egyéb kiadásokra 16 859 millió forint került felhasználásra; ez az összes kiadás 2,9%-a. Ebből a társadalmi és tömegszervezetek, szövetségek támogatása 2652 millió forint volt.

Vegyes rendelkezések

18. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja a Minisztertanácsnak és a pénzügyminiszternek az 1989. évi állami költségvetés végrehajtását szolgáló - az 1989. évi XVIII. törvény 20. §-ában és a 21. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazások alapján kifejtett - előirányzat-átcsoportosítási tevékenységét.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1989. évi XVIII. törvény 21. § (2) bekezdésében meghatározott támogatások közül

a) a Foglalkoztatási Alap 2400 millió forint, a Szanálási Alap 2500 millió forint, az Országos Tudományos Kutatási Alap 660 millió forint jóváhagyott előirányzattal azonos összegű támogatásban részesült;

b) a társadalmi szervezetek támogatása - a 17. §-ban jóváhagyott 2390 millió forint összeggel szemben - 2652 millió forint volt;

c) a Magyar Államvasutak támogatása a jóváhagyott 4500 millió forinttal szemben 4900 millió forintra emelkedett.

19. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) az 1989. évi XVIII. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Minisztertanács 1989-ben a pénzügyminiszter útján 5834 millió forint, illetőleg 25 906 millió forint összegben értékesített rövid lejáratú kamatozó, illetőleg diszkont-kincstárjegyeket. Az 1989. év végén az összes kincstárjegy-állomány 8627 millió forint volt, ebből a kamatozó kincstárjegyek állománya 1739 millió forintot, a diszkont-kincstárjegyek állománya 6888 millió forintot ért el;

b) az 1989. évi XVIII. törvény 23. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján lehetővé tett 5 milliárd forint értékű államkötvény kibocsátására nem került sor.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy - az 1989. évi XVIII. törvény 23. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaktól eltérően - az 1. § szerinti hiány végleges finanszírozása a következő forrásokból történjen:

a) az 1/1990. (II. 14.) OGY határozat alapján a Magyar Nemzeti Banktól fölvett 33 000 millió forint rövid lejáratú hitel hosszú lejáratúvá kerül átalakításra;

b) azt a 15 251 millió forint forráskiesést, ami az elmaradt államkötvény-kibocsátásból, valamint abból származott, hogy a kamatozó és diszkont a kincstárjegyek állománya 1989-ben - az előző év végihez képest - nem növekedett az 1989. évi XVIII. törvény 23. § (2) bekezdése által lehetővé tett 10 251 millió forinttal, a Magyar Nemzeti Bank hosszú lejáratú hitellel fedezi;

c) a további 5757 millió forint forrása szintén a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott hosszú lejáratú hitel.

(3) A (2) bekezdésben szereplő hosszú lejáratú hitelek feltételeiben a pénzügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke állapodjon meg.

20. § A Társadalombiztosítási Alap a tartalékalapjából - az 1989. évi, tervezetten felüli bevételéből - az 1988. évi XXI. törvény 4. § (3) bekezdésével összhangban 13 100 millió forint összegben vásárolt a Lakás Alap hiányát részben finanszírozó kötvényt.

21. § A pénzintézetek - az 1989. évi XVIII. törvény 25. § (1) bekezdése rendelkezésének végrehajtásaként - kockázati tartalékalapjaik 50%-ából 6264 millió forint összegben vásároltak a Lakás Alap hiányát részben finanszírozó kötvényt.

22. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1990. évi LII. törvényhez

Az állami költségvetés mérlege

(Millió forintban)
BEVÉTELEK 1989. évi KIADÁSOK 1989. évi
előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés
Gazdálkodó szervezetek befizetései 218 450 224 221 Gazdálkodó szervezetek támogatása 24 700 27 349
Fogyasztáshoz kapcsolódó adók 227 500 230 705 Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás
16 700

21 977
Lakosság befizetései 34 635 44 448 Szocialista államközi elszámolások 28 000 23 721
Központi költségvetési szervektől származó befizetések
3 300

3 330
Nemzetközi pénzügyi
kapcsolatokból eredő bevételek

4 174

5 832

összesen

69 400

73 047
Pénzintézetek nyereségadója és osztaléka
21 500

21 336

Fogyasztáshoz kapcsolt támogatások

44 300

44 087
Egyéb bevételek 10 400 5 212 Felhalmozási kiadások 45 356 49 753
Központi költségvetési szervek támogatása
135 251

133 946
Tanácsok támogatása 123 000 123 315
Elkülönített állami pénzalapok támogatása
49 700

66 800
Nemzetközi pénzügyi kapcsolatokból eredő kiadások
18 243

19 612
Adósságszolgálat, kamattérítés 37 931 61 673
Egyéb kiadások 15 874 16 859
Tartalék 2 000
Bevételek főösszege 519 959 535 084 Kiadások főösszege 541 055 589 092
Hiány (21 096) (54 008)

A zárójelek közötti értékek negatív előjelűek!

2. számú melléklet az 1990. évi LII. törvényhez

Az önálló költségvetési fejezetet alkotó központi költségvetési szervek kapcsolata az állami költségvetéssel

(Ezer forintban)
MEGNEVEZÉS Költségvetési befizetés Költségvetési támogatás
előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés
Országgyűlés és Népköztársaság Elnöki Tanácsa 48 31 645 602 932 607 932
Minisztertanács Hivatala 9 600 7 687 1 040 826 1 258 777
Kereskedelmi Minisztérium 3 930 4 985 2 167 892 2 216 221
Belügyminisztérium 20 929 000 20 946 405
Belügyminisztérium egészségügyi, szociális,
oktatási és kulturális intézményei

1 331 000

1 975 101
Szociális és Egészségügyi Minisztérium 41 250 20 021 14 749 871 16 038 927
Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 4 000 0 685 799
Honvédelmi Minisztérium 2 400 000 2 400 000 33 642 000 34 014 546
Honvédelmi Minisztérium egészségügyi, szociális, oktatási és kulturális intézményei
6 131 000

6 093 906
Igazságügyi Minisztérium 0 39 518 4 045 807 4 180 087
Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium 12 87 833 7 336 617 5 445 613
Külügyminisztérium 500 178 151 1 936 190 1 942 153
Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 61 301 53 508 6 481 660 6 616 437
Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal 552 873 88 606 98 027
Pénzügyminisztérium 6 956 3 778 870 4 070 160
Művelődési Minisztérium 20 000 45 624 13 617 529 14 648 253
Ipari Minisztérium 7 657 15 884 590 046 658 439
Magyar Távirati Iroda 3 598 0 130 170 130 170
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
3 000

5 888

155 216

155 216
Központi Földtani Hivatal 24 334 6 337 623 302 624 627
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság 157 422 173 501
Központi Statisztikai Hivatal 3 000 1 297 861 384 888 189
Legfelsőbb Bíróság 24 0 115 431 121 681
Magyar Rádió 926 4 578 1 272 459 1 278 465
Magyar Televízió 136 000 69 159 321 207 321 207
Magyar Tudományos Akadémia 36 000 72 520 3 747 690 3 757 331
Munkásőrség 893 000 893 000
Népköztársaság Ügyészsége 70 119 708 827 708 827
Országos Árhivatal 139 70 350 87 266
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 9 022 11 483 248 935 257 458
Országos Tervhivatal 16 346 1 551 247 251 291 651
Állami Ifjúsági és Sporthivatal 4 078 198 1 428 862 1 473 875
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium 56 241 71 024 3 066 877 3 072 980
SZOT Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság 11 000 11 169 909 982 909 982
Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság 0 181 964 0 0
Központosított előirányzat *  447 511 0 3 286 627 0
Központi szervek összesen 3 300 000 3 330 111 137 400 637 135 951 410
Le: kisbeszerzés 381 905
alapok támogatása 1 767 732 2 005 545
Intézményi befizetések és támogatások összesen 3 300 000 3 330 111 135 251 000 133 945 865

3. számú melléklet az 1990. évi LII. törvényhez

Állami támogatás a tanácsok 1989. évi költségvetésének végrehajtásához

(Ezer forintban)

MEGNEVEZÉS Állami támogatás
előirányzat teljesítés
Budapest főváros 34 208 841 36 138 957
Baranya megye 4 479 876 4 832 661
Bács-Kiskun megye 4 238 563 4 601 977
Békés megye 3 633 844 4 007 774
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 8 559 393 9 189 055
Csongrád megye 3 920 348 4 281 939
Fejér megye 3 380 315 3 663 624
Győr-Sopron megye 4 366 435 4 682 427
Hajdú-Bihar megye 4 550 412 4 971 060
Heves megye 3 443 045 3 705 670
Esztergom-Komárom megye 3 248 146 3 481 079
Nógrád megye 2 774 236 2 973 715
Pest megye 6 448 788 7 035 218
Somogy megye 4 548 110 4 860 872
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 039 051 6 530 673
Jász-Nagykun-Szolnok megye 3 831 579 4 214 552
Tolna megye 2 450 980 2 667 911
Vas megye 3 136 655 3 399 715
Veszprém megye 3 968 508 4 258 746
Zala megye 3 560 467 3 816 912
Központosított előirányzat *  8 212 594
Összesen: 123 000 186 123 314 537

  Vissza az oldal tetejére