Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.25.)

1990. évi LIII. törvény

az Állami Vagyonügynökségről és a hozzá tartozó vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1990. évi VII. törvény módosításáról * 

1. § Az Állami Vagyonügynökségről és a hozzá tartozó vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1990. évi VII. törvény (a továbbiakban: Tv.) I. fejezetének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„I. Fejezet

Az Állami Vagyonügynökség jogállása, felügyelete

1. § (1) Az Állami Vagyonügynökség (a továbbiakban: Vagyonügynökség) a Kormány irányítása alatt álló jogi személyiséggel rendelkező, közszolgálati feladatokat ellátó költségvetési szerv, amely a hozzá tartozó állami vagyon (7. §) tekintetében az állam tulajdonosi jogait gyakorolja.

(2) A Vagyonügynökség szervezetének költségvetését el kell különíteni a Vagyonügynökséghez tartozó állami vagyon nyilvántartásától, valamint a Vagyonügynökség bevételeitől és kiadásaitól.

(3) A Vagyonügynökség tevékenységét az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

(4) A Vagyonügynökség az Országgyűlés illetékes bizottságának, illetőleg bizottságainak köteles negyedévenként beszámolni.

2. § A Vagyonügynökség tevékenységét 11 tagú igazgatótanács irányítja, amelynek döntései a Vagyonügynökség ügyvezető igazgatójára kötelezőek.

3. § (1) A Vagyonügynökség igazgatótanácsának elnökét és tagjait a miniszterelnök nevezi ki 5 évre és menti fel.

(2) Az Igazgatótanács elnöke és tagjai a Vagyonügynökséggel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhatnak.

4. § (1) A Vagyonügynökséget az ügyvezető igazgató vezeti a hatályos jogszabályok, a vagyonpolitikai irányelvek (34. §) és az igazgatótanács döntéseinek keretei között.

(2) A Vagyonügynökség ügyvezető igazgatóját a Kormány nevezi ki és menti fel. A munkáltatói jogokat egyebekben a Miniszterelnök gyakorolja.

5. § A Vagyonügynökségnek az eljárási szabályokat is magába foglaló működési szabályzatát - az igazgatótanács előterjesztése alapján - a Kormány hagyja jóvá.

6. § (1) Az ügyvezető igazgató és a Vagyonügynökségnek a működési szabályzatban meghatározott alkalmazottai más kereső foglalkozását - a művészeti, tudományos, oktatási tevékenység kivételével - nem folytathatnak, gazdasági társaságnál vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és állandó könyvvizsgálók nem lehetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak nem vehetnek részt olyan gazdálkodó szervezet ügyének elbírálásában, amelyben nekik vagy közeli hozzátartozójuknak [Ptk 685. § b) pont] érdekeltsége van. Ezt a rendelkezést az igazgatótanács tagjaira is alkalmazni kell.”

2. § A Tv. 8. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a költségvetési szervek a gazdasági társaságban lévő vagyona, ha annak forrása a költségvetési szervnek az állami költségvetési törvényben vagy más jogszabályban meghatározott saját pénzügyi eszköze volt, a költségvetési szerveknek az általuk jóléti és üzemeltetési célra alapított gazdasági társaságokban levő vagyona.”

3. § A Tv. 9. §-ának (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Külön törvény rendelkezik:)

a) a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló közüzemi célra alapított állami gazdálkodó szervezetek vagyona tekintetében és az e szervezetekből átalakuló gazdasági társaságokban az államot megillető vagyonrész tekintetében a tulajdonjogról, továbbá”

4. § A Tv. 10. §-a (1) bekezdésének i) pontja és k) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

i) a vagyonpolitikai irányelvek tervezetének kidolgozása, az irányelvek végrehajtása,”

k) az állami vagyonnal kapcsolatos minden olyan feladat ellátása, amellyel törvény, az Országgyűlés vagy Kormány a Vagyonügynökséget megbízza.”

5. § A Tv. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Vagyonügynökség az (1) bekezdés szerinti alapítói jogok gyakorlása keretében a vállalatra bízott vagyont - társaság alapítása vagy értékesítés céljából - elvonhatja. ennek során a 33/1984. (X. 31.) MT rendelet 32. §-át nem kell alkalmazni.” * 

6. § A Tv. 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) A tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt álló nem közüzemi vállalatok értékesítéséből befolyt összeg külön törvényben meghatározott részét az önkormányzatok számára kell visszafizetni.”

7. § A Tv. 19. §-a (1) és (2) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Kormány évente - az előző évi állami költségvetési végrehajtásáról szóló törvényjavaslat előterjesztésével egyidejűleg - köteles az Országgyűlésnek beszámolni a Vagyonügynökség tevékenységéről, a hozzá tartozó állami vagyon alakulásáról, hasznosításának eredményéről és a vagyonpolitikai irányelvek végrehajtásáról.

(2) A beszámoló keretében a Kormány köteles kimutatni - a Vagyonügynökség költségvetésétől elkülönítve - a Vagyonügynökség bevételeit és kiadásait. A Vagyonügynökséghez tartozó állami vagyon alakulásáról vagyonkimutatást kell készíteni és a beszámolóval egyidejűleg előterjeszteni.”

8. § A Tv. 34. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az irányelvekre vonatkozó javaslatot a Kormány - a Vagyonügynökség igazgatótanácsának előterjesztése alapján - dolgozza ki és terjeszti a következő évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslathoz kapcsolódóan az Országgyűlés elé.”

9. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a Tv. 10. § (1) bekezdés j) pontja, a 13. § (4) bekezdésének második mondata, a 36. §-a, a 40. § (2) bekezdés d) pontja.

(2) Az állami vállalatokról szóló többször módosított 1977. évi VI. törvény 42/A. §-a (3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsa az érdekelt miniszterek, országos hatáskörű szervek vezetőinek, az alapító szerv vezetőjének, vagy a Vagyonügynökség ügyvezető igazgatójának javaslatára - a vagyonpolitikai irányelvek keretei között - elrendelheti a vállalati tanács, illetőleg a dolgozók közgyűlése (küldöttgyűlése) általános vezetése alatt álló állami vállalatnak államigazgatási felügyelet alá vonását abból a célból, hogy azt egy éven belül gazdasági társasággá alakítsák, vagy megszüntessék, vagyonát értékesítsék.”


  Vissza az oldal tetejére