Időállapot: közlönyállapot (1990.IX.18.)

1990. évi LXXIII. törvény

az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról * 

A szabad választásokat megelőző korszakhoz kötődő társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Szocialista Párt (mint a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódja), a Demokratikus Ifjúsági Szövetség és tagszervezetei (mint a Kommunista Ifjúsági Szövetség és az Úttörőszövetség jogutódjai), a Társadalmi Egyesülések Szövetsége (mint a Hazafias Népfront jogutódja), az Országos Béketanács, a Magyar Szovjet Baráti Társaság, a Magyar Nők Országos Szövetsége, a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége és a Magyar Honvédelmi Szövetség (a továbbiakban: elszámoló) vagyonával köteles elszámolni.

2. § Az elszámolási kötelezettség az alábbi vagyonra terjed ki:

a) ingatlanok - értékhatár nélkül,

b) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, jóléti állóeszközök, üzemkörön kívüli állóeszközök - ha beszerzési értékük az 50 000 Ft-ot meghaladta,

c) a védett műalkotások - értékhatár nélkül,

d) az elszámoló által alapított vagy a részvételével működő gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont] és alapítványok,

e) értékpapírok (értékhatár nélkül),

f) pénz- és bankszámlák.

3. § Az elszámolási kötelezettség az 1949. január 1-től az 1990. augusztus 31-ig tartó időszakra terjed ki a 4. §-ban meghatározott módon.

4. § (1) Az ingatlan vagyonról az 1949. január 1-től 1988. december 31-ig tartó időszakra az 1. számú mellékletben meghatározott módon kell az elszámolást elkészíteni.

(2) Az elszámoló által alapított vagy részvételével működő szervezetekről és alapítványokról az 1949. január 1-jétől az 1990. augusztus 31-ig terjedő időszakra a 2. és 3. számú mellékletekben meghatározott módon kell az elszámolást elkészíteni.

(3) Az elszámoló bevételeinek és kiadásainak alakulásáról az 1979. december 31-től 1990. augusztus 31-ig terjedő időszakra a 4. és 5. számú mellékletekben meghatározott módon kell az elszámolást elkészíteni.

(4) Az ingatlan és a 2. § b) és c) pontjában meghatározott vagyon állományváltozásáról az 1988. december 31-étől az 1990. augusztus 31-ig terjedő időszakra a 6. és 7. számú mellékletekben meghatározott módon kell az elszámolást elkészíteni.

(5) A 2. § e) és f) pontjában megjelölt vagyonrészekről a törvény hatálybalépésekori, illetőleg az 1979. december 31-étől kezdődően az évenkénti (év végi) állapotnak megfelelően a 8. számú melléklet szerint kell az elszámolást elkészíteni.

5. § Az elszámolások teljességéért és valódiságáért az elszámoló felelős.

6. § (1) Az elszámolásokat az Állami Számvevőszéknek 1990. október 31-éig kell benyújtani.

(2) Az Állami Számvevőszék az elszámolások hitelességét ellenőrzi és annak eredményéről 1991. január 15-éig beszámol az Országgyűlésnek.

7. § Az elszámolások alapján a Kormány 1991. január 31-ig javaslatot tesz az Országgyűlésnek a szükséges intézkedések megtételére.

8. § A 2. § a), b), c) és d) pontjaiban felsorolt vagyontárgyakat a törvény hatálybalépésétől az Országgyűlés további intézkedéséig tilos elidegeníteni vagy megterhelni.

9. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1990. évi LXXIII. törvényhez

A szervezet és intézményei ingatlanaira vonatkozó adatok 1949. I. 1.-1988. XII. 31. között

Sor-
szám
Ingatlan
helye
Tulajdoni
lapszám hrsz.
Megszerzésének
jogcíme időpontja
Könyv
szerinti értéke
Megjegyzés*
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

* A kimutatásban fel kell tüntetni, hogy a megszerzés időpontja előtt az ingatlan kinek a tulajdonában, illetve birtokában állt. Az 1988. XII. 31. előtt tulajdonából és kezeléséből bármilyen jogcímen kikerült ingatlanokat is ki kell mutatni.

2. számú melléklet az 1990. évi LXXIII. törvényhez

A szervezet vállalataira vonatkozó adatai 1949. I. 1.-1990. VIII. 31.

Sor- Vállalat Alapításának Megszűnésének Az induló vagyon részletezése
szám megnevezése éve éve saját költségvetési
juttatás
egyéb külső
forrás

3. számú melléklet az 1990. évi LXXIII. törvényhez

A szervezet által létrehozott gazdasági társaságokra, leányvállalatokra, alapítványokra vonatkozó adatok
1949. I. 1.-1990. VIII. 31.

Sor- Megnevezés Létesítés, Megszűnés Vagyoni betét
szám alapítás időpontja időpontja megnevezés összeg

4. számú melléklet az 1990. évi LXXIII. törvényhez

A szervezet bevételi forrásainak alakulása 1979. XII. 31.-1990. VIII. 31. között

Megnevezés Összeg (évenként)

- tagdíjbevétel

- állami költségvetési támogatás, közvetlen beruházási támogatás, juttatás

- átvett pénzeszköz

- vállalatainak befizetései

- befektetett eszközök osztaléka

- átengedett állami bevételek

- vállalati nyereségadó

- egyéb adókedvezmények

- társadalombiztosítási kötelezettség kedvezménye*

- bérbruttósítási fedezet forrásai

- társadalombiztosítási járulék változásának fedezete*

- egyéb bevételei (jogcímenként)

Összesen

* A kedvezményre utaló sorban a 10%-nál kevesebb járulékfizetést kell elszámolni. A járulékváltozásnál akkor kell a 10%-ról (ill. annál alacsonyabb) 43%-ra emelést feltüntetni, ha az 1989. évi fedezetét az állami költségvetés biztosította.

5. számú melléklet az 1990. évi LXXIII. törvényhez

A szervezet kiadásának alakulása 1979. XII. 31.-1990. VIII. 31. között

Ebből
Ráfordítások összesen bérek működési és Állóeszközök
és
közterhek
fenntartási
költségek
felújítás beszerzés
1979.
1980.
1981.
.
.
.

6. számú melléklet az 1990. évi LXXIII. törvényhez

A szervezet és intézményei ingatlanaira vonatkozó adatok 1988. XII. 31.-1990. VIII. 31.

Sor-
szám
Ingatlan
helye
Tulajdoni
lapszám hrsz.
Megszerzésének
jogcíme időpontja
Könyv
szerinti értéke
Megjegyzés*
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

* A kimutatásban fel kell tüntetni, hogy a megszerzés időpontja előtt az ingatlan kinek a tulajdonában, illetve birtokában állt. Az 1988. XII. 31. előtt tulajdonából és kezeléséből bármilyen jogcímen kikerült ingatlanokat is ki kell mutatni.

E rovatban kell feltüntetni a Magyar Szocialista Párt által a megadott időközben a magyar állam javára átadott ingatlanokat is.

7. számú melléklet az 1990. évi LXXIII. törvényhez

A szervezet, valamint az általa fenntartott intézmények ingatlanon kívüli egyéb állóeszközei
könyv szerinti adatai


Megnevezés
Érték
1988. XII. 31-én
Növekedés
1988. XII. 31.-
1990. VIII. 31.
Csökkenés
1988. XII. 31.-
1990. VIII. 31.
Összesen
1990. VIII. 31.

- gépek, berendezések, felszerelések

- járművek

- jóléti állóeszközök

- üzemkörön kívüli állóeszközök

ebből

- képzőművészeti alkotások*

- iparművészeti alkotások*

- egyéb üzemkörön kívüli állóeszközök

* Ebből a védett műalkotásokat, egyedi használati tárgyakat azonosításra alkalmas módon kérjük feltüntetni.

8. számú melléklet az 1990. évi LXXIII. törvényhez

a) Értékpapírforgalom alakulása*

Sorszám Az értékpapír megnevezése** Kibocsátó Értéke (vételi árfolyam)
0. 1. 2. 3.

b) Pénzforgalom alakulása*

Sorszám A bankszámlák és a számlákat vezető pénzintézetek megnevezése Számlák egyenlege
0. 1. 2.
1. Házipénztár
2. Pénzforgalmi betétkönyv
3. Elszámolási betétszámla
4. ...

* A december 31-ei, illetőleg a törvény hatálybalépése szerinti állapotok.

** Minden, jogszabályon alapuló értékpapír.