Időállapot: közlönyállapot (1990.XI.13.)

1990. évi LXXVIII. törvény

a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosításáról * 

1. § A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 6. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

”...E politika érvényrejuttatása megköveteli a honvédelem egységes, központi irányítását.”

2. § A Hvt. 11/A. §-a (2) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Magyar Honvédség parancsnoka:)

l) gondoskodik a Honvédség személyi állományának oktatásáról, képzéséről, megállapítja a kiképzés rendjét és követelményeit;”

3. § A Hvt. 16. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fegyveres erők feladatai:)

a) a Magyar Köztársaság területének, függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint békéjének védelme külső támadással szemben;”

4. § A Hvt. 16. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A fegyveres erők feladatai:)

i) a Magyar Honvédség tényleges állományának oktatása és képzése.”

5. § A Hvt. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A férfiak hadkötelezettsége annak az évnek a január 1. napjától áll fenn, amelyben betöltik a 18. évüket, s annak az évnek a december 31. napjáig tart, amelyben az 50. évüket betöltik.”

6. § A Hvt. 25. §-a (1) bekezdése b) pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bejelentési kötelezettséget nem kell teljesíteni annak a hadkötelesnek, aki az e törvény alapján megállapított polgári szolgálatát letöltötte, illetőleg annak, akinek katonai és polgári szolgálata együttesen a 22 hónapot eléri.”

7. § A Hvt. 26. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A katonai szolgálati kötelezettség alapján a hadköteles:)

b) tartalékos katonai szolgálatot teljesít. A sorkatonai és a tartalékos katonai szolgálat együttes időtartama a 22 hónapot nem haladhatja meg.”

8. § A Hvt. 26/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A fegyver nélküli katonai, valamint a polgári szolgálat teljesítése iránti engedély kiadását meg kell tagadni, ha:

a) a kérelmet előterjesztő fegyvertartási engedéllyel rendelkezik, vagy ha a kérelmet nem lelkiismereti okra hivatkozva terjeszti elő, továbbá

b) ha a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapítható, hogy a kérelmező olyan cselekményt követett el, amely a lelkiismereti okra való hivatkozásának alaptalanságát bizonyítja.”

9. § A Hvt. 26/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok a kérelemről a beadását követő sorozástól számított 90 napon belül határoz.”

10. § A Hvt. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának tagjai a haza védelme iránt érzett felelősségből, önként választott hivatásuk alapján, megalapozott szakmai és erkölcsi felelősséggel kötelesek a haza fegyveres szolgálatát teljesíteni.”

11. § A Hvt. 35. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A fegyveres erők hivatásos állományába azok a büntetlen előéletű, a hivatásos katonai szolgálat ellátására alkalmas magyar állampolgárok vehetők fel, akik ezt hivatásul választják, és megfelelnek az illetékes miniszter által előírt egyéb szakmai feltételeknek is.”

12. § A Hvt. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fegyveres erők továbbszolgáló állományába - önként jelentkezés alapján - az a büntetlen előéletű magyar állampolgár vehető fel, aki az illetékes miniszter által meghatározott egyéb szakmai feltételeknek is megfelel.”

13. § A Hvt. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fegyveres sorkatonai szolgálat időtartama legfeljebb 12 hónap. Ezen belül a hadkötelesek egyes csoportjainak szolgálati idejét a honvédelmi miniszter - határőrök esetében a belügyminiszter - állapítja meg.”

14. § A Hvt. 38. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A fegyver nélküli sorkatonai szolgálat időtartama 15 hónap.

(4) A katonai büntetésvégrehajtási intézetben letöltött szabadságvesztés büntetés a sorkatonai szolgálat idejébe nem számít be. A fegyelmi fenyítésül kiszabott fogság időtartama abban az esetben nem számít be a sorkatonai szolgálat idejébe, ha a leszerelés időpontjában az érvényben lévő fogságfenyítések együttes időtartama a 30 napot meghaladja. Ebben az esetben a katonai szolgálat időtartama valamennyi érvényes fogságfenyítés együttes idejével hosszabbodik meg. Ha a szabadságvesztés, illetve a fogság időtartama és az azt követő szolgálat alatt a sorkatona példás magatartást tanúsít, a szolgálati jogviszony korábbi megszüntetését az állományilletékes parancsnok engedélyezheti, feltéve, hogy a sorkatonai szolgálat időtartama - a fogság és a szabadságvesztés idejét is figyelembe véve - letelt.”

15. § A Hvt. 38/A. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38/A. § A polgári szolgálat időtartama 22 hónap.”

16. § A Hvt. 38/B. §-ának a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38/B. § A hadköteles katonai és polgári szolgálatának együttes időtartama a 22 hónapot nem haladhatja meg.”

17. § A Hvt. 41. §-ának (4)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A tartalékos hadköteles a Kormány által meghatározott keretben a hadkötelezettség teljes tartama alatt egy ízben 10 hónapig - de legfeljebb az (5) bekezdésben megállapított időtartamig - külön meghatározott katonai feladat teljesítése végett különleges katonai szolgálatra is behívható. Egyes hadkötelesek a sorkatonai szolgálat letöltése után legfeljebb két hónapi időtartamra tartalékos katonai szolgálat teljesítésére visszatarthatók.

(5) A 40. § (2) bekezdésének b)-e) pontjaiban meghatározott tartalékos katonai szolgálat együttes időtartama nem haladhatja meg a 10 hónapot.

(6) Az a hadköteles, aki 15 hónapos fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesített, a hadköteles korban még összesen 7 hónapi fegyver nélküli tartalékos katonai szolgálatra hívható be.”

18. § A Hvt. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A katonai tanintézetbe (kollégiumba) az a büntetlen előéletű, katonai szolgálatra alkalmas hadköteles vehető fel, aki a katonai szolgálatot élethivatásul választja és az illetékes miniszter által meghatározott egyéb feltételeknek is megfelel.”

19. § (1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit azokra a hadkötelesekre kell alkalmazni, akik 1990. augusztus 1. után kezdték meg katonai szolgálatukat, valamint azokra is, akiknek a sorkatonai szolgálatát félbeszakították, de azt a hatálybalépés után folytatják.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Hvt. 3. §-ából az „és nevelő” szövegrész, a 16. §-a (1) bekezdésének második mondata, a 16. §-a (2) bekezdésének h) pontja, a 21. §-ának a) pontja, a 24. §-ának (2) bekezdése, a 26/A. § (2) bekezdése, a 26/C. §-ának (3) bekezdése, valamint a 40. §-a (2) bekezdésének d) pontja a hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére