Időállapot: közlönyállapot (1990.XII.30.)

1990. évi CI. törvény

a központi műszaki fejlesztési alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról * 

A központi műszaki fejlesztési alapról szóló 1988. évi XI. törvény (a továbbiakban: Tv.) a következők szerint módosul:

1. § (1) A Tv. 8. §-ának (2), (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A befizetőt a KSH Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási üzemek alaptevékenységének osztályozása szerint alaptevékenységnek minősülő mezőgazdasági, erdőgazdasági és elsődleges faipari tevékenységek eredményére jutó, 7. § szerinti hozzájárulásból 35%-os mértékű kedvezmény illeti meg.

(3) A gazdasági társaság, ha

a) éves árbevételének

(aa) több mint a fele termékelőállításból, vagy

(ab) a gazdasági társaságok által épített szálloda üzemeltetéséből

származik, és mindkét esetben az alapítói vagyon meghaladja az 50 millió forintot és abban a külföldi részesedés hányada legalább 30%, akkor a számított hozzájárulásból a feltételek együttes meglététől számított első öt évben 60%-os, a hatodik évtől a tizedik év végéig 40%-os,

b) éves árbevételének több mint a fele a 7. számú mellékletben meghatározott tevékenységekből származik és az alapítói vagyon meghaladja az 50 millió forintot és abban a külföldi részesedés hányada legalább 30%, akkor a számított hozzájárulásból a feltételek együttes meglététől számított első öt évben 100%-os, a hatodik évtől a tizedik év végéig 60%-os

mértékű kedvezmény illeti meg.”

(2) A Tv. 8. §-a kiegészül a következő (4), (5) és (6) bekezdésekkel:

„(4) a) A (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény az ott megjelölt időtartamon belül is csak valamennyi feltétel fennállásáig, illetve azon naptári napokkal arányosan vehető igénybe, amelyekben a (3) bekezdésben meghatározott alapítói vagyonra és külföldi részvételi arányra vonatkozó feltételek együttesen fennállnak.

b) Ha a külföldi részvételű társaság korábban jogosult volt a (3) bekezdésben meghatározott kedvezményekre és a feltételek változása során ismételten, vagy a korábbitól eltérő mértékben lesz jogosult kedvezmény igénybevételére, úgy ezekben az esetekben első évnek a korábbi kedvezmény első igénybevételének éve számít.

c) A (3) bekezdésben foglalt termékelőállítás alatt a KSH termékjegyzékeiben (ITJ és METJ) szereplő termékek előállítását, bérmunkában végzett ipari termékek előállítását, valamint a 7. számú mellékletben felsorolt szolgáltatásokat kell érteni. A gazdasági társaság által épített szállodának minősül az olyan felújítás is, amely a korábban szállodának nem minősülő épület szállodai minősítését, illetve a szálloda magasabb osztályba sorolását eredményezi.

(5) A (3)-(4) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor részvénytársaság esetében a külföldi fél részesedési hányadát a külföldi fél nevére szóló részvények alapján kell meghatározni.

(6) Az 1990. december 31. előtt már működő, illetve az olyan gazdasági társaság, amelynek a társasági szerződését (alapító okiratát) az alapítók 1990. december 31. napjáig megkötötték, alapszabályát elfogadták és a cégbírósághoz bejegyzés céljából 1991. január 30. napjáig benyújtották - az alapítói vagyonra 1991. január 1. napja előtt előírt feltételek változatlan fennállta esetén - az 1990. december 31-éig hatályos rendelkezések szerinti kedvezményt a következő határidőig változatlanul igénybe vehetik:

a) az 1989. évi LII. és az 1990. évi XLVII. törvénnyel módosított 1988. évi XI. törvény 8. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelő feltételekkel rendelkező társaságok 1995. december 31-éig,

b) az 1988. évi XI. törvény 8. § (3) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott, valamint az 1989. évi LIII. törvény 5. §-ában meghatározott társaságok a kedvezményre jogosító feltételek meglététől számított 10 évig.”

2. § A Tv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 5. § (2) bekezdésében foglalt mentességet és a 8. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kedvezményt a 7. § szerinti hozzájárulásból az 5. § (2) bekezdésében, illetve a 8. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott tevékenységekre jutó árbevétel és a befizető összes árbevételének arányában kell megállapítani és elszámolni.”

3. § A Tv. 10. §-ának (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Alap kezelője a Magyar Köztársaság Kormánya.

(2) A Kormány rendelkezési jogot biztosít az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnak az Alap technikai kezelésére.

(3) Az Alap felhasználása pályázati rendszerben történik. A pályázati rendszer kialakításáért és működéséért a Kormány illetékes minisztere felelős.”

A Tv. 10. §-a kiegészül a következő (4) bekezdéssel:

„(4) A (3) bekezdésben megjelölt illetékes miniszter évente beszámol az Országgyűlés költségvetési, gazdasági és tudományos ügyekkel foglalkozó bizottságainak az Alap felhasználásáról és a pályázati rendszert működtető testület tevékenységéről.”

4. § A Tv. kiegészül a következő 12/A. §-sal:

„12/A. § Az Alapból 1991-ben átmeneti jelleggel, a törvény 2. §-ában meghatározott felhasználási célokon túl és a törvény 11. §-ában meghatározott felhasználási jogcímeken kívül

- a Felsőoktatási Fejlesztési Alap rendeltetési céljaira 1.000 millió forintot,

- az Országos Tudományos Kutatási Alap rendeltetési céljaira 1.800 millió forintot,

- az állami költségvetés részére 1.300 millió forintot kell átadni.”

5. § A Tv.

a) 2. számú melléklete e törvény 1. melléklete szerint,

b) 3. számú melléklete e törvény 2. melléklete szerint,

c) 5. számú melléklete e törvény 3. melléklete szerint,

d) 7. számú melléklete e törvény 4. melléklete szerint

módosul.

6. § Ez a törvény 1991. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 1990. évi CI. törvényhez

Az 1988. évi XI. törvény 2. mellékletének eddigi szövege 1. pontként változatlan marad és a melléklet kiegészül a következő 2. ponttal:

„2. A rendelkezés alkalmazása szempontjából jogutódnak minősül a szétválás, egyesülés, átalakulás útján létrehozott szervezet, a kivált, önállósult részleg, a vállalkozási nyereségadó törvény hatálya alá bejelentkező egyéni vállalkozó, ha tevékenységét már korábban is folytatta.

Ha a befizető tevékenységét a Kormány által kijelölt és ki nem jelölt településen egyaránt végzi, a kedvezményt csak a kijelölt településen folytatott tevékenysége árbevételének arányában veheti igénybe.”

2. melléklet az 1990. évi CI. törvényhez

Az 1988. évi XI. törvény 3. mellékletének 1. pontja a következőképpen módosul:

- Az SZTJ 714-1 számhoz rendelt szövegrész az alábbiak szerint változik:

„A jogszabályban meghatározott lakbérű, helyiségbérű lakás, ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatás”

- Elmaradnak az 1. pont alatti felsorolásból a következő SZTJ számok és a hozzájuk tartozó szövegrészek:

- SZTJ 712-11-03-ból...

- SZTJ 714-19-ből...

- A felsorolás kiegészül a következőkkel:

- SZTJ 406-1 Postai szolgáltatás
Kivéve:
SZTJ 406-12 Hírlapterjesztési szolgáltatás

3. melléklet az 1990. évi CI. törvényhez

Az 1988. évi XI. törvény 5. melléklete a következőképpen módosul:

Elmaradnak az 1. pont alatti felsorolásból a következő SZTJ számok és a hozzájuk tartozó szövegrészek:

- SZTJ 507-ből az alábbi termékek forgalmazása:

ITJ 66-3 Napilap
SZTJ 820-32-ből A napilap szerkesztésével, lektorálásával kapcsolatos kiadói tevékenység.

4. melléklet az 1990. évi CI. törvényhez

A Tv. 7. melléklete a következő 2/A. ponttal egészül ki:

„2/A. Közúti gépjárműgyártás

ITJ 41-31 Motorkerékpár, MOPED, robogó
ITJ 41-32 Személygépkocsi
ITJ 41-33 Autóbusz
ITJ 41-34 Benzinüzemű tehergépkocsi
ITJ 41-35 Dízel-üzemű tehergépkocsi
ITJ 41-36 Gáz- és egyéb üzemű tehergépkocsi
ITJ 41-37 Dömper
ITJ 41-38 Különleges rendeltetésű közúti gépjármű”

  Vissza az oldal tetejére