Időállapot: közlönyállapot (1990.III.12.)

24/1990. (III. 12.) OGY határozat

egyes társadalombiztosítási ellátások emeléséről * 

Az Országgyűlés a Szociális és Egészségügyi, a Terv- és Költségvetési és a Társadalombiztosítási Bizottság, valamint a Minisztertanács együttes javaslatára az alábbiak szerint határozott:

1. Az öregségi nyugdíj és a gyermekgondozási díj legkisebb összegét 1990. március 1-jei hatállyal havi 4300 forintra kell emelni. Ezzel egyidejűleg gondoskodni kell a rokkantsági nyugdíj legkisebb összegének, a mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadékának és a gyermekgondozási segélyhez járó pótlék összegének ezzel arányos emeléséről is.

2. A lakosság terheinek mérséklése érdekében a gyógyszer térítési díjak - a termelői árak és a kiskereskedelmi árrés növekedése miatt bekövetkező - emelésére az év második felében kerüljön sor.

3. Az 1-2. pontban foglalt intézkedések nem csökkenthetik a Társadalombiztosítási Alapnak az állami költségvetés által garantált 1990. évi tartalékát.

Az Országgyűlés felkéri a Minisztertanácsot, hogy a határozatban foglalt intézkedések végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.