Időállapot: közlönyállapot (1990.VII.27.)

57/1990. (VII. 27.) OGY határozat

az 1990. évi köztársasági elnök közvetlen választására vonatkozó népszavazás előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi szükségletei biztosításáról * 

Az Országgyűlés az 1990. július 29-i népszavazás eredményes lebonyolítása érdekében a következő határozatot hozza:

1. A Kormány a pénzügyminiszter útján az állami költségvetésből a népszavazásra soron kívül 400 millió Ft-ot, a Belügyminisztérium részére pótelőirányzatként, céljelleggel és utólagos elszámolási kötelezettség mellett bocsásson rendelkezésre.

2. A Belügyminisztérium a népszavazás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi feladatokat központilag irányítsa, a felmerülő kiadásokat az erre vonatkozóan készített költségvetésben szereplő jogcímeken biztosítsa, illetve teljesítse.

3. A Belügyminisztérium a tanácsok részére a választási költségvetésben foglaltak szerint normatív módon biztosítsa a szükséges pénzeszközöket.

4. Az Állami Számvevőszék a népszavazás után vizsgálja meg a népszavazás költségeire az 1. pontban meghatározott 400 millió forint, valamint a mellékletben foglalt normatívák indokoltságát és a felhasználás célszerűségét. A vizsgálat eredményéről az önkormányzati választások előtt az Országgyűlést tájékoztassa.

Melléklet az 57/1990. (VII. 27.) OGY határozathoz

KÖLTSÉGVETÉS
az 1990. évi köztársasági elnök közvetlen választására vonatkozó népszavazás előkészítésére és lebonyolítására

Az 1990. évi köztársasági elnök közvetlen választására vonatkozó népszavazás előkészítéséhez és lebonyolításához a Belügyminisztérium részére a helyi és központi feladatok végrehajtására az alábbiakban részletezett jogcímeken a következő pénzügyi előirányzatok biztosítása szükséges.

Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés
I. Helyi feladatok
1. Dologi kiadások
a) Szavazással összefüggő dologi kiadások (urnák, szavazófülkék, dekoráció, üzemanyag, világítás, tollak, ironok stb.)
- községi tanácsonként 17 e Ft 24.650,-
- városi tanácsonként 100 e Ft 16.600,-
- fővárosi kerületenként 300 e Ft 6.600,-
b) Közreműködők élelmezési kiadásai (szavazókörönként és helyi tanácsonként 1000-1000 Ft, megyei tanácsnál 5000 Ft)

12.750,-
c) Helyi propaganda céljaira (értesítők helyett) helyi tanácsonként 7000 Ft
11.800,-
Összesen 72.400,-
2. Személyi kiadások
a) Szavazóköri jegyzőkönyv és az igazolással szavazók jegyzékének elkészítését végzők (nem választott és delegált tisztségviselők) túlmunkájának díjazására 2000 Ft/szavazókör22.000,-
b) A tanácsok által választott szavazatszámláló bizottsági tagok munkájának elismerésére 3 fő x 1000 Ft x szavazókör


33.000,-
c) Helyi tanácsoknál közreműködők túlmunkájának elismerésére 8000 Ft/helyi tanács

13.200,-
d) Fővárosi, megyei tanácsoknál közreműködők túlmunkájának elismerésére 80.000 Ft.

1.600,-
e) Helyi, megyei fővárosi tanácsoknál a népszavazás előkészítésében és lebonyolításában közreműködő - berendelt - dolgozók díjazására (15.000 fő x 6.000 Ft + TB járulék)128.700,-
Összesen 198.500,-
Helyi feladatok összesen 270.900,-
II. Központi feladatok
1. Dologi kiadások
a) Országos Választási Bizottság dologi kiadásaira
150,-
b) Szavazatösszesítési információs rendszer üzemeltetése
20.000,-
c) Szavazók és a szavazásból kizártak névjegyzékének elkészítése (7,00 Ft/választópolgár)

54.700,-
d) Szavazólapok, hirdetmények, jegyzőkönyvek papír és nyomdai költsége 10% sürgősségi felár figyelembevételével és a meglévő borítékok felhasználása mellett40.000,-
e) Hírösszeköttetés, hangrögzítés, forgalmazás
2.800,-
f) Választási központban dolgozók étkezési költségei
80,-
g) Választási központ bérleti díja, üzemeltetése
1.500,-
h) Kormányzati propaganda célra az értesítők helyett
1.500,-
Összesen 120.730,-
2. Személyi kiadások
a) Választási központban technikai kisegítők díjazása
100,-
b) OVB munkáját segítő szakértői apparátus díjazása
400,-
c) A népszavazás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos sürgős feladatok ellátására megbízási díj

350,-
Összesen 850,-
Központi feladat összesen 121.580,-
Tartalék előre nem látható feladatokra 7.520,-
Mindösszesen 400.000,-

Az egy választópolgárra számított pénzügyi normatíva az 1990. július 29-i népszavazás helyi feladatai fedezetére

Adatok: forintban
Költségtényező megnevezése
Szavazással összefüggő dologi kiadások 3,10
Élelmezési kiadások 1,60
Szavazókörökben dolgozók (nem választott és delegált tisztségviselők) túlmunka díjazása
2,80
A tanácsok által választott szavazatszámláló bizottsági tagok munkájának elismerése
4,20
Helyi tanácsoknál közreműködők díjazása 1,70
Fővárosi, megyei tanácsoknál közreműködők díjazása
0,20
Helyi, megyei és fővárosi tanácsoknál - berendelt - közreműködők díjazására
16,40
Helyi propaganda célra (értesítők helyett) 1,50
Általános normatív támogatás 31,50
Normakiegészítés dologi többletkiadásokra:
- fővárosi kerületi és megyei városoknál 300.000,00
- egyéb városi tanácsoknál 70.000,00

Megjegyzések:

- A normatív alapon biztosított támogatás a személyi és dologi kiadásokra szabadon használható fel.

- A szavazókörökben közreműködők részére kötelezően élelmezési költséghozzájárulásként 200 Ft/fő/nap összeget kell készpénzben az összes támogatás terhére kifizetni.

- A normatív támogatás összege nem léphető túl. Megtakarítása csak választási kiadásokra fordítható.