Időállapot: közlönyállapot (1990.IX.14.)

70/1990. (IX. 14.) OGY határozat

az 1990. évi önkormányzati választások előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi szükségletei biztosításáról * 

Az Országgyűlés az 1990. évi önkormányzati választások eredményes lebonyolítása érdekében a következő határozatot hozza:

1. A Kormány a pénzügyminiszter útján az állami költségvetésből a választásokra soron kívül

- az első fordulóhoz haladéktalanul 405 millió Ft-ot,

- a második fordulóhoz 1990. szeptember 30-ig 155 millió Ft-ot, a Belügyminisztérium részére pótelőirányzatként, céljelleggel és utólagos elszámolási kötelezettség mellett bocsásson rendelkezésre.

2. A Belügyminisztérium az 1990. évi választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi feladatokat központilag irányítsa, a felmerülő kiadásokat az erre vonatkozóan készített költségvetésben szereplő jogcímeken biztosítsa, illetve teljesítse.

3. A Belügyminisztérium a tanácsok részére a választási költségvetésben foglaltak szerint normatív módon biztosítsa a szükséges pénzeszközöket úgy, hogy a lebonyolításhoz szükséges időben rendelkezésre álljon.

4. A Belügyminisztérium - az állami költségvetés terhére - a helyi tanácsok útján biztosítson minden, a választási bizottság által nyilvántartásba vett nemzeti és etnikai kisebbség nevében induló független jelölt számára költségvetési támogatást. A költségvetési támogatás feltételeit, összegét és kifizetésének módját a határozat egyes számú melléklete tartalmazza.

5. Az Állami Számvevőszék a választási pénzeszközök felhasználásáról folytasson célvizsgálatot és annak eredményéről az Országgyűlést tájékoztassa.

1. számú melléklet

A nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó független képviselő és polgármester jelöltek választási kampányának költségvetési támogatása

1. A helyi választási bizottság által nyilvántartásba vett nemzeti és etnikai kisebbség nevében induló független képviselő és polgármester jelöltet költségvetési támogatás illeti meg. A költségvetési támogatást a jelölt csak egyféle jogcím alapján és csak egyszer igényelheti. A párt, társadalmi szervezet nevében indított nemzeti és etnikai kisebbségi jelölteket a költségvetési támogatás nem illeti meg.

2. A költségvetési támogatás összege jelöltenként legfeljebb 2000 Ft. Ha a költségvetési támogatás országosan összesített igénye a 10 000 000 forintot meghaladja, akkor az Országos Választási Bizottság az egy jelöltre jutó költségvetési támogatást arányosan csökkenti.

3. A költségvetési támogatás a jelölt egyéni választási kampányához, utólagos elszámolás nélkül a dologi és utazási költségek fedezetére szolgál.

4. A költségvetési támogatásra legfeljebb 10 000 000 forint fordítható.

5. A jelölt számára a költségvetési támogatás kizárólag a nyilvántartásba vételt követően, illetőleg az ezzel kapcsolatos kifogás jogerős elbírálása után kerülhet sor.

2. számú melléklet

Költségvetés az 1990. évi önkormányzati választások előkészítésére és lebonyolítására

Az 1990. évi önkormányzati választások előkészítéséhez és lebonyolításához a Belügyminisztérium részére a központi és helyi feladatok végrehajtásához az alábbiakban részletezett jogcímeken a következő pénzügyi előirányzatok biztosítása szükséges.

Értékadatok: e Ft-ban
Kiadási jogcímek Első
forduló
Második
forduló
Összesen
1. 2. 3. 4.
I. Helyi (területi) feladatok
1. Dologi kiadások:
a) helyi hirdetmény és plakát költségek 11 000 szavazókörnél
(szavazókörönként 100 db × 5,- Ft) 5 500 2 250 7 750
b) helyi és területi választási bizottságok működési kiadásaira
(3200 × 5000,- Ft) 16 000 8 000 24 000
c) élelmezési kiadások
- szavazókörökben
(11 000 × 1000,- Ft/nap) 11 000 5 500 16 500
- helyi és területi választási bizottságoknál
(3200 × 1000,- Ft/nap) 3 200 1 600 4 800
- helyi tanácsoknál
(1650 × 1000,- Ft/nap) 1 650 900 2 550
- fővárosi és megyei tanácsoknál
(20 × 5000,- Ft/nap) 100 100 200
d) választók nyilvántartásának elkészítése, értesítők kiküldése (választópolgárok számának arányában 16,60 Ft/fő) 130 000 - 130 000
e) szavazással összefüggő dologi jellegű kiadások (szavazófülkék, dekorációk, üzemanyag stb.)
- községi tanácsonként
17 000 Ft 24 650 12 050 36 700
- városi tanácsonként
100 000 Ft 16 600 8 300 24 900
- fővárosi kerületi tanácsonként
300 000 Ft 6 600 3 300 9 900
1. Összesen 215 300 42 000 257 300
2. Személyi kiadások:
a) a tanács által választott szavazatszámláló bizottsági tagok tiszteletdíja
3 × 1000 Ft/szavazókör
(11 000 × 3 000 Ft) 33 000 15 000 48 000
b) szavazókörökben dolgozó tanácsi jegyzőkönyvvezetők túlmunkájának elismerése
(2 000 Ft × 11 000 szavazókör/nap) 22 000 11 000 33 000
c) a tanács által választott helyi és területi választási bizottság tagjai túlmunkájának elismerése
(3 200 × 5 fő × 1 000 Ft) 16 000 8 000 24 000
d) helyi és területi választási bizottságok mellett dolgozó tanácsi dolgozók többletmunkájának elismerése
(3 200 × 2 000 Ft/nap) 6 400 3 200 9 600
e) helyi tanácsoknál közreműködő tanácsi dolgozók túlmunkájának elismerése
(1 650 × 8 000 Ft/nap) 13 200 6 600 19 800
f) megyei tanácsoknál közreműködők túlmunkájának elismerése
(20 × 80 000 Ft/nap) 1 600 800 2 400
g) ötezer közintézményben jelölt ajánlási szelvények gyűjtésére
(tanácsi és intézményi dolgozók túlmunkadíja 5 000 × 3 000 Ft) 15 000 7 000 22 000
h) helyi tanácsok vb×titkárai túlmunkájának elismerése
(1 650 × 8 000 Ft/fő), mely a második forduló után fizethető - 13 200 13 200
TB-járulék vonzata - 5 700 5 700
2. Összesen 107 200 70 500 177 700
I. Helyi (területi) feladatok összesen: 322 500 112 500 435 000
II. Központi feladatok
1. Dologi kiadások
a) az Országos Választási Bizottság működési, dologi jellegű kiadásai 150 150 300
b) szavazatösszesítési információs számítástechnikai rendszer továbbfejlesztése, működtetése
20 000

10 000

30 000
c) szavazólapok, hirdetmények, jegyzőkönyvek, tájékoztatók papír- és nyomdai költségei országosan
58 000

27 000

85 000
d) Parlament - megyék közötti hírösszeköttetés létesítési, forgalmazási költség 2 800 1 200 4 000
e) Parlamentben dolgozók étkeztetési költsége 80 60 140
f) BM Választási Iroda rendkívüli dologi jellegű kiadásaira 20 20 40
1. Összesen: 81 050 38 430 119 480
2. Személyi kiadások:
a) a Parlamentben munkát végző technikai, műszaki ellátó apparátus túlmunkájának elismerése
(50 fő × 2000 Ft/nap) 100 100 200
b) megyei (fővárosi) vb×titkárok túlmunkájának elismerése
(20 fő × 25 000 Ft), mely a második forduló után fizethető ki - 500 500
TB-járulék vonzat - 215 215
c) az Országos Választási Bizottságot segítő szakértői apparátus túlmunkájának elismerése, amely a második forduló után fizethető ki
-

650

650
d) a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos különféle feladatok elvégzésére megbízottak megbízási díjaira
250

85

335
2. Összesen 350 1 550 1 900
II. Központi feladatok összesen 81 400 39 980 121 380
I-II. Helyi és központi kiadások összesen: 403 900 152 480 556 380
III. Tartalék előre nem látható feladatokra 1 100 2 520 3 620
IV. Kiadások mindösszesen: 405 000 155 000 560 000

Az egy választópolgárra számított pénzügyi normatíva az 1990. évi önkormányzati képviselő választások költségeinek fedezetére

(helyi feladatok)
Adatok: forintban
Kiadási jogcím Normatív támogatás/választópolgár
Helyi hirdetmény, plakát költség 0,70
Választási Bizottságok működési kiadásai 2,00
Élelmezési kiadások 2,00
Névjegyzék készítés, értesítők kézbesítése 16,60
Szavazólapok kitöltése 0,20
Szavazással összefüggő dologi kiadások 3,10
Szavazatszámláló Bizottságok szavazóköri túlmunkájának díja 4,20
Szavazókörökben dolgozók túlmunkájának díjazása 2,80
Helyi- területi választási bizottságok tagjainak túlmunkadíja 2,00
Helyi tanácsoknál közreműködők túlmunkájának díjazása 1,70
Fővárosi, megyei tanácsoknál közreműködők túlmunkadíja 0,20
Választási Bizottságok mellett dolgozó tanácsi dolgozók többletmunkadíja 0,80
Közintézményekben jelölt ajánlási szelvények gyűjtésének túlmunkadíja 1,90
I. fordulónál általános normatív támogatás 38,20
II. fordulónál általános normatív támogatás* 21,10
Normakiegészítés dologi többletkiadásokra mindkét fordulónál
- fővárosi, kerületi és megyei városoknál 300 000,00
- egyéb városi tanácsoknál 70 000,00

Megjegyzések:

- * A II. fordulónál névjegyzék készítésére és értesítők kiküldésére nem kerül sor.

- A normatív alapon biztosított támogatás személyi és dologi kiadásokra szabadon használható fel. A szavazókörökben közreműködők részére azonban kötelezően élelmezési költséghozzájárulásként 200 Ft/fő/nap összeget kell készpénzben az összes támogatás terhére kifizetni.

- A normatíván felül a II. forduló után a helyi tanácsok vb titkárai jutalmazására és annak TB járulékára választópolgáronként 2,40 Ft támogatás is kiutalásra kerül, mely csak e célra használható fel.

- A normatív támogatás összege nem léphető túl. Megtakarítás csak választási kiadásokra fordítható.

- Az élelmezési kiadások felhasználásnál II. osztálynál magasabb vendéglátó egység számlája és szeszesital nem számolható el.

Normatíva alapján az 1990. évi önkormányzati képviselő választások költségvetési támogatásának alakulása helyi feladatokhoz

Adatok: forintban
Megnevezés Normatív támogatás
I. Forduló
- 7 825 000 fő × 38,20 Ft 298 915
- Normakiegészítés dologi költségekre
Fővárosi kerületek és megyei városok
(22 + 19 × 300 eFt) 12 300
Egyéb városok
(146 × 70 eFt) 10 200
I. forduló támogatása összesen: 321 415
II. Forduló
- 3 912 500 fő x 21,10 Ft 82 554
- Normakiegészítés
Főváros és megyei városok
(20 × 300 eFt) 6 000
Egyéb városok
(73 × 70 eFt) 5 110
- Helyi tanácsok vb-titkárai túlmunkadíja és TB járuléka
(7 825 000 fő × 2,40 fő) 18 780
II. Forduló támogatása összesen: 112 444
Mindösszesen I-II. 433 859
Költségvetésben tervezve 435 000

  Vissza az oldal tetejére