Időállapot: közlönyállapot (1992.II.19.)

1992. évi IV. törvény

az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról * 

1. § Az Országos Találmányi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) előtti iparjogvédelmi eljárásokban külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

2. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 58. §-ának h) pontja helyében a következő rendelkezés lép:

(Illetékmentes:)

„h) a találmány és a használati minta feltalálója, az újító, az ipari minta és a topográfia szerzője, valamint a közreműködő által a találmánnyal, a használati mintával, az újítással, az ipari mintával, a topográfiával, a know-how-val, illetőleg a közreműködői díjjal kapcsolatban indított polgári peres és nemperes (végrehajtási) eljárás;”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba; egyidejűleg a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló, módosított 1969. évi II. törvény 12. §-a (2) és (3) bekezdésében, 29. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 30. §-a b) pontjában és 30/A. §-a (1) bekezdésében, valamint a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 11. §-a (2) bekezdésében, 21. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és 22. §-ában az „illeték” kifejezés helyébe a „díj” kifejezés lép.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Itv. 3. §-a (4) bekezdéséből a „XVII-”, 34. §-a (3) bekezdéséből a „- a melléklet XVII. címe alatt felsoroltak kivételével -” szövegrész, 97. §-ának (4) bekezdése, valamint mellékletének XVII. címe és annak 1-25. pontja.

(3) Felhatalmazást kap a Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszter - a pénzügyminiszterrel és a Hivatal elnökével egyetértésben -, hogy az 1. §-ban meghatározott díjakat rendelettel megállapítsa.


  Vissza az oldal tetejére