Időállapot: közlönyállapot (1992.V.22.)

1992. évi XXIX. törvény

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települési önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról * 

A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 8. §-ának (2) bekezdésében jóváhagyott 2750 millió forint felhasználásáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § A rendkívüli, váratlan események következtében felmerülő, az önkormányzatot sújtó természeti vagy más károk mérséklésére - kivéve a biztosításból megtérülő vagy megtéríthető károkat -, valamint az előre nem látható, az önkormányzat körültekintő gazdálkodása ellenére jelentkező, többletköltséggel járó kötelezettségek részbeni vagy teljes elismerésére a „VIII. fejezet 25. cím, 5. alcím, 20. előirányzati csoport egyéb feladatok” címen 500 millió forint szolgál. Év közben ez az előirányzat a költségvetési törvény 5. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint változhat.

2. § Az Országgyűlés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok 1991. évi részben vagy egészben elutasított kérelmeinek az Állami Számvevőszék által való felülvizsgálata alapján 187 238 ezer forint támogatást biztosít külön törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

3. § (1) Az 1. § és 2. § szerint elkülönített összeg után fennmaradó 2062,8 millió forint kiegészítő támogatásból - az e törvény mellékletében szereplő kérelem benyújtása esetén - az a települési önkormányzat igényelhet, amely összes lehetséges pénzügyi forrásait figyelembe véve, nem képes a lakossági ellátást nyújtó intézményeinek, a településüzemeltetés alapvető feladatainak elvégzésére, valamint 1990. december 31-e előtt vállalt hitel-, kötvénykötelezettsége 1992. évi üteme teljesítésére.

(2) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott igények teljesítése után fennmaradó összeg a 12/1991. (VI. 13.) KTM-BM-MüM-PM együttes rendelet 1. számú mellékletében felsorolt települések kiegészítő támogatására használható fel függetlenül attól, hogy az 1992. évben indítani szándékozott beruházáshoz központi céltámogatásban részesültek-e. Ha a maradvány összeg a benyújtott igényre nem elegendő, ez esetben a 7. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A kiegészítő támogatás keretösszegéből az (1) és (2) bekezdés alapján igénybe nem vett maradvány az 1000 fő alatti állandó lakosú volt társközségek önkormányzatai között - népesség arányában - kerüljön elosztásra, az alapellátást nyújtó intézmények felújításának céljára.

(4) Nem igényelhet kiegészítő támogatást az a települési önkormányzat

a) amely az 1992. évben indítani szándékozott beruházásához központi céltámogatást kapott a következő kivételekkel:

aa) a beruházás pénzügyi forrásai között jelzett saját pénzeszköz teljes egészében a lakosságtól vagy más szervtől átvett pénzeszközből származik,

ab) a települési önkormányzat lemondott a központi céltámogatásról.

Az egyedi ivóvízellátás beruházásaira a korlátozás nem vonatkozik.

b) amely hat hónapra, vagy ennél hosszabb időre lekötött, tartós bankbetéttel rendelkezik;

c) amelynek az általa fenntartott egészségügyi, szociális, oktatási intézmények, intézményenkénti kihasználtsága az 50%-ot nem éri el, kivéve azt a települési önkormányzatot, ahol intézménytípusonként csak egy-egy intézmény üzemel.

4. § (1) Amennyiben a települési önkormányzat a kiegészítő támogatási kérelemben valótlan adatot szolgáltat, s ezt az Állami Számvevőszék utólagos ellenőrzése megállapítja, a kiegészítő támogatás teljes összegét vissza kell fizetnie az állami költségvetésbe.

(2) Ha az önkormányzat visszafizetési kötelezettségének az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentése országgyűlési elfogadását követő 30 napon belül nem tesz eleget, a Pénzügyminisztérium az érintett települési önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulást, ha pedig ez nem elégséges, a személyi jövedelemadónak az önkormányzatot megillető 50%-át a visszafizetendő támogatás összegéig elvonja.

5. § (1) A települési önkormányzatok támogatási igényüket 1992. május 30-ig küldhetik meg a területileg illetékes TÁKISZ-hoz (a fővárosi kerületi önkormányzatok a FÁKISZ-hoz).

(2) A Kormány 1992. július 15-ig felülvizsgálja a kérelmeket és dönt a támogatásokról.

(3) A Pénzügyminisztérium a Kormány döntésének megfelelően a támogatást két egyenlő részletben, 1992. augusztus 15-ig, illetve 1992. október 15-ig bocsátja a települési önkormányzatok rendelkezésére.

6. § A kérelemhez csatolni kell:

a) e törvény 2. számú melléklete szerinti táblázatot, kitöltve;

b) a pénzintézet igazolását az 1992. évben esedékes fizetési kötelezettségről és összegéről. Ha a hitel vagy kötvénytartozás más önkormányzattal folyó vagyonjogi vitában érintett, az érdekelt önkormányzatok közös nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kötelezettség viselésében hogyan állapodtak meg. E nyilatkozat hiányában a hitel és kötvénytartozási kötelezettségek a kiegészítő támogatás elbírálása során nem vehetők figyelembe;

c) a települési önkormányzat testületének határozatát

ca) a 3. § (4) bekezdésében foglalt kitételek elismerésének alátámasztására,

cb) a 3. § (4) bekezdés c) pontjának igazolására.

7. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy ha a települési önkormányzatok összes igénye az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében meghatározott összeget meghaladja, az igényeket arányosan csökkentve elégítse ki.

8. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben szereplő előirányzatból 2750 millió Ft az alapvető lakossági ellátást nyújtó intézmények működtetésére - önhibájukon kívül - képtelen önkormányzatok kiegészítő támogatására szolgál. Ebből 2250 millió Ft felosztásáról e törvény alapján a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes javaslatára a Kormány dönt. A fennmaradó 500 millió Ft-ból tartalékot kell képezni az év során a rendkívüli, váratlan események következtében felmerülő, az önkormányzatot sújtó természeti vagy más károk mérséklésére - kivéve a biztosításból megtérülő vagy megtéríthető károkat -, valamint az előre nem látható, az önkormányzat körültekintő gazdálkodása ellenére jelentkező, többletköltséggel járó kötelezettségek részbeni, vagy teljes elismerésére. E tartalék felhasználásáról a Kormány felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együtt dönt.”

1. számú melléklet az 1992. évi XXIX. törvényhez

Kiegészítő állami támogatási kérelem

Megye: Megye kód:
Önkormányzat: Település kód:
Az 1992. évi önkormányzati költségvetés
megállapításáról szóló rendelet száma: Kelte:
Sor- Önkormányzat a) 1991. tény 1992. terv
szám ezer forintban, tizedes nélkül
BEVÉTELEKb)
1. Intézmények és önkormányzat saját folyó bevételei összesen (23)
2. Összes egyéb pénzforgalmi bevételc) (45+67+72)-46
Ebből:
a) államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú átutalások (44)
3. Hitel és kiegyenlítő bevételek (76)
Ebből:
a) működési célúd)
b) fejlesztési célú hitel
4. Bevételek összesene) (77-46)
KIADÁSOKb)
5. Működési kiadások összeseng) (36+63+64+84)
Ebből:
a) béralap és bérjellegű kiadások (10+14)
b) nagy értékű tárgyi eszközök karbantartása (24)
6. Kamatfizetések (37)
Ebből:
a) az 1990. december 31. előtti hitelek (kötvények) kamataf)
7. Összes egyéb kiadásc) (61+69+89+95+100+107)
8. Hitel és kiegyenlítő kiadások (111)
Ebből:
a) az 1990. december 31. előtti fejlesztési célú hitelek (kötvények) 1992. évi törlesztő
részlete
9. Kiadások összesen (112-62)e)
MŰKÖDÉSI HIÁNY KISZÁMÍTÁSA:
I. Figyelembe vehető bevételek 4-[2.a) + 3.a)]
II. Figyelembe vehető kiadások 5+6.a)+8.a)
1991. ÉVI MŰKÖDÉSI HIÁNY (I-II)
........................................ 1992. ...................................
..........................................................
polgármester

Adatokat egyeztette: ........................... (TÁKISZ részéről)

Megjegyzés:

a) 1991. évi zárszámadása és 1992. évi költségvetése, valamint az 1991. évi XCI. törvény szerint.

b) A tervezési űrlapok sorszámaival egyezően.

c) Az önkormányzati költségvetési intézmények támogatását - a halmozódás elkerülése végett - e sorok összevont (önkormányzat + intézmények) adatai nem tartalmazhatják.

d) 1992. évre - e soron - azok az önkormányzatok szerepeltethetnek előirányzatot, melyeknek képviselőtestülete úgy ítélte meg, hogy az alapvető lakossági ellátást nyújtó intézmények működtetése (a költségvetés egyensúlya) csak hitel igénybevételével biztosítható és ezt a költségvetési rendelet tartalmazza.

e) Meg kell egyeznie a jóváhagyott zárszámadási és költségvetési tételekkel, figyelemmel a c) pontra.

f) 1992. január 1-jén érvényes kamatláb szerint, az évközbeni kamatlábváltozást a kiegészítő támogatás nem kezeli.

g) A működési kiadások tervezett összegének számításánál az 1991. évi működési előirányzatokon túl az 1992. évi központi költségvetésben elfogadott automatizmusok mértékét, az 1991-ben megvalósított fejlesztések szintre hozását és az 1992-ben belépő fejlesztések működési szükségleteit kell figyelembe venni.

2. számú melléklet az 1992. évi XXIX. törvényhez

Adatszolgáltatás az önkormányzat által fenntartott intézményekről

Feladatmutató
mennyisége Kiadás összesen Ebből: béralap Felújítás
Sor- és megnevezése
szám Intézmények alapító 1992.a) 1991. 1992. 1991. 1992. 1991. 1992.
okirat évi tény terv tény terv tény terv
szerint tervezett
ÖNÁLLÓAN
GAZDÁLKODÓ
ÖNKORMÁNYZAT
GAZDÁLKODÁSÁBAN
b)
ÖSSZESEN:

Megjegyzés:

a) A normatív hozzájárulás igénybevételéhez az 1991. évi XCI. törvény 3. számú melléklete alapján számított - 1992. évi tervezett átlagos kihasználtságot tükröző - feladatmutató mennyisége. Ahol az intézményhez nem kötődik normatív hozzájárulás, ott a kapacitást leginkább jellemző mutatót kell használni (38. űrlap 7. hasáb). (Pl. bölcsődénél - ellátottak éves átlagos száma.) Természetesen azokat az intézményeket, ahol a kihasználtság nem számítható (pl. orvosi rendelő, művelődési ház stb.), ott csak a kiadásokat kell bemutatni.

b) A részben önálló intézményeket, valamint a polgármesteri hivatal, a társulatok, a körjegyzőség adatait tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére