Időállapot: közlönyállapot (1992.V.22.)

1992. évi XXX. törvény

az Útalapról * 

Az Országgyűlés az országos közúthálózat működőképességének fenntartása és javítása céljából az alábbi törvényt alkotja:

1. § (1) Az Útalap az állami tulajdonban lévő országos közúthálózat fejlesztését, fenntartását és üzemeltetését szolgáló elkülönített állami pénzalap, amelyből - az e törvényben meghatározott feltételekkel - az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó közúthálózat fejlesztését is támogatni kell.

(2) Az Útalappal a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogosult rendelkezni. Az Útalap pénzműveleteit (szerződés alapján) a miniszter által megbízott - külön jogszabályban meghatározott körbe tartozó - pénzintézet végzi.

Az Útalap forrásai és bevételei

2. § Az Útalap forrásai:

a) az üzemanyag-értékesítést és felhasználást terhelő befizetések,

b) a gépjárműadó meghatározott hányada,

c) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. §-ában és 37. §-ában említett, az országos közutakat kezelő állami költségvetési szerv (a továbbiakban: közútkezelő szerv) részére befizetett díj, pótdíj és bírság.

d) az Útalappal rendelkezni jogosult miniszter által vagy megbízásából felvett hitel, az Útalap betéti kamatai és a kötvénykibocsátásból származó pénzösszegek,

e) a közútkezelő szerv vagyonának értékesítéséből vagy hasznosításából származó pénzösszeg,

f) az Útalap céljaira teljesített egyéb hozzájárulás és támogatás.

3. § (1) A 2. § a) pontja a belföldi termelő a belföldi felhasználó részére közvetlenül értékesített üzemanyag árbevételéből, a forgalmazó a belföldi termelőtől beszerzett és az importált üzemanyag értékesítésének árbevételéből, továbbá a belföldi felhasználó a saját célra importált üzemanyag után, valamint a belföldi termelő és forgalmazó a saját üzemanyag felhasználása után

a) motorbenzinek (KSH ITJ 55-13-1) esetében literenként 5,20 forintot;

b) gázolaj és tüzelőolaj (KSH ITJ 55-15-1,2,3, valamint 55-16-2,3) esetében literenként 5,00 forintot;

c) üzemanyag céljára szolgáló propán-bután gáz (KSH ITJ 55-11-4) esetében kilogrammonként 7,00 forintot;

d) üzemanyag céljára szolgáló sűrített földgáz (KSH ITJ 11-3) esetében normál köbméterenként 5,00 forintot köteles az értékesítést, illetőleg a saját felhasználást követő hónap 15. napjáig az Útalap javára befizetni. A befizetésre a fogyasztási adóról szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az adóhatóság a befizetéseket az időszakos adóellenőrzések keretében ellenőrzi.

(2) E törvény 2. § b) pontja alapján

a) a belföldi gépjárművek utáni adóból

1992. évben 700 M Ft,
1993. évben az adó 25%-a,
1994. évben - és az azt követő években
- az adó 50%-a,

b) a külföldön nyilvántartott gépjárművek utáni adóból

1993. évben az adó 50%-a,
1994. évben - és az azt követő években
- az adó 100%-a,

az Útalap bevételét képezi.

(3) Az Útalap bevételei nem vonhatók el.

Az Útalapot terhelő kiadások

4. § (1) Az Útalap pénzeszközei az állami tulajdonban lévő országos közutak - ideértve azok műtárgyait (hidak stb.) és tartozékait -, továbbá minimálisan 5%-ban az országos és regionális kerékpárút-hálózat

a) fejlesztésére (ideértve a koncesszió útján megvalósuló fejlesztések előkészítését),

b) fenntartására, üzemeltetésére,

c) fejlesztésére és fenntartására felvett hitelek törlesztésére és a hiteleket terhelő kamatok fizetésére, valamint

d) a közútkezelő szervek működési és beruházási költségeinek fedezetére

használhatók fel.

(2) Az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó közúthálózat

a) közhasznú munkák keretében - a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium és a Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett pályázat alapján - 1992. évben végzett fenntartásának és környezete gondozásának támogatására,

b) 1993. évtől megvalósuló - az országos közúthálózathoz csatlakozó, azt tehermentesítő - fejlesztés, továbbá kerékpárút-fejlesztés támogatására

a belföldi gépjárművek utáni adóból az Útalapba befolyó bevétel 25%-a használható fel.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti összeg felhasználására 1993-tól a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium - a Belügyminisztériummal, valamint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben - a tárca hivatalos lapjában félévenként pályázatot hirdet.

(4) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázatok kötelező tartalmi elemeit, az adott pályázati időszakban rendelkezésre álló keretösszeget, a pályázatok benyújtási és elbírálási rendjének részletes szabályait, továbbá egyéb, a pályázók számára lényeges információkat.

(5) A miniszter az Útalap bevételeinek terhére - annak legfeljebb 20%-os mértékéig - a koncesszió útján megvalósuló országos közúthálózati fejlesztések előmozdítása érdekében felvett hitelek visszafizetésére kezességet vállalhat.

5. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 1989. évi XL. törvény hatálya alá tartozó személyek és szervezetek (a továbbiakban: adózó) - a jelen törvény 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjára figyelemmel - adóelszámolásuk során visszatérítésre jogosultak.

(2) Az adózó a megvásárolt gázolaj után a visszatérítést a nettó árbevételének arányában:

a) a KSH SZTJ 405-1 vasúti közlekedési tevékenység és a 405-4 vízi közlekedési tevékenység ellátására vásárolt gázolaj fogyasztói árába beépített Útalap hozzájárulás összegének 100%-ában;

b) a KSH METJ 91, 92, 93 és 94 termékfőcsoportba tartozó mezőgazdasági termékek előállításához vásárolt gázolaj fogyasztói árába beépített Útalap hozzájárulás összegének 62,5%-ában

úgy határozhatja meg, hogy az a) és b) pont szerinti tevékenységből származó árbevétel és az összes árbevételének aránya képezi a visszatérítés kiszámításának alapját.

(3) Az adózó a megvásárolt ipari tüzelőolaj (KSH ITJ 55-16-2,3) után a tüzelőolaj árába beépített Útalap hozzájárulás 100%-ának visszatérítésére jogosult.

(4) Az adózó az év folyamán a havonta elszámolt visszatérítések összegét, az éves nettó árbevétel ismeretében - legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ig - köteles véglegesíteni.

6. § (1) Az adóhatóság az 5. §-ban megjelölt visszatérítéseket összesíti és annak alapján az Útalap köteles a visszatérítés összegét az adóhatóságnak - a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig - átutalni.

(2) Az adózók által igényelt visszatérítés jogszerűségét az adóhatóság az időszakos adóellenőrzések keretében vizsgálja.

7. § A Kormány az Útalap bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét - az Útalap értékállóságának megőrzése érdekében - a költségvetési törvénnyel összefüggésben, azzal egyidejűleg köteles évente jóváhagyásra az Országgyűlés elé terjeszteni.

Záró és értelmező rendelkezések

8. § E törvény alkalmazásában a gázolaj és a tüzelőolaj értékesítésénél, illetőleg felhasználásánál nem kell figyelembe venni a KSH ITJ 55-15-91 termékszámú égő olaj alapanyagot, az 55-15-93 termékszámú naftalin mosó gázolajat és az 55-94-00 termékszámú vegyipari gázolajat, továbbá az 55-16-10 termékszámú háztartási tüzelőolajat és az 55-16-91 termékszámú különleges ipari tüzelőolajat.

9. § (1) Ez a törvény 1992. június 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg az Útalapról szóló 61/1989. (VI. 27.) MT rendelet, valamint az e rendeletet módosító 20/1990. (I. 31.) MT rendelet, a 62/1990. (X. 4.) Korm. rendelet, a 111/1991. (VIII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a és 3. §-a, továbbá a 142/1991. (XI. 5.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy - a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a visszatérítés (5. § és 6. §) végrehajtását szabályozza.