Időállapot: közlönyállapot (1992.VI.5.)

1992. évi XXXV. törvény

a vámjog szabályozásáról szóló 1966. évi 2. törvényerejű rendelet és az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés az állami bevételek hatékonyabb biztosítását megvalósító vámigazgatási intézkedések érdekében a vámjog szabályozásáról szóló 1966. évi 2. törvényerejű rendeletet (a továbbiakban: Tvr.) és az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvényt (a továbbiakban: Art.) a következők szerint módosítja:

1. § (1) A Tvr. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A vámárut a vámhivatalok a vám megfizetéséig vagy biztosításáig visszatarthatják.”

(2) A Tvr. 2. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A vámárut a vám - ideértve a vámtartozást is - erejéig törvényes zálogjog terheli; a vámtartozás tekintetében a törvényes zálogjog csak akkor érvényesíthető, ha azt a vám tekintetében is érvényesítik.”

2. § A Tvr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) Vámügyekben az eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A vámügyekben hozott határozat azonnali végrehajthatósága - a fellebbezésre való tekintet nélkül - elrendelhető.”

3. § Az Art. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § (1) Az adót e törvény mellékletében vagy törvényben előírt időpontban (esedékesség), az adóhatóság által megállapított adót - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. Az adóhatóság által közölt késedelmi pótlékot a közléstől számított 15 napon belül kell megfizetni.”

4. § Az Art. 32. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az adózót megillető költségvetési támogatást az adóhatóság az általa nyilvántartott adótartozás összegéig visszatarthatja és ezzel az adótartozás megfizetettnek minősül.”

5. § Az Art. 74. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha az adózó adólevonási kötelezettségét vagy a levont, megállapított és a beszedett adónak az esedékességig történő megfizetését elmulasztja, 20% mulasztási bírságot fizet. A bírság alapja a levonni, illetőleg befizetni elmulasztott adó összege.”

6. § Az Art. 96/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (3) és (4) bekezdés számozása (4) és (5) bekezdésre változik:

„(3) A vámhatóság által megállapított adó azonnali végrehajthatósága - a fellebbezésre való tekintet nélkül - elrendelhető. A megállapított adó a határozat kézhezvételét követő két napon belül esedékes.”

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetés napját követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 1. és 2. §, valamint a 6. § rendelkezéseit a hatálybalépés után beléptetett áruk tekintetében végzett vámkezeléseknél és vámhatósági intézkedéseknél, a 4. és 5. § rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően keletkezett kötelezettségeknél kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére