Időállapot: közlönyállapot (1992.X.13.)

1992. évi LX. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról * 

Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi - az 1991. évi LXXIV. törvény által módosított 1991. évi III. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a Társadalombiztosítási Alap tartalékainak a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap közötti megosztásáról az alábbi törvényt alkotja:

A főösszegek

1. § (1) Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének végrehajtását

436 399 816 ezer (négyszázharminchatmilliárd-háromszázkilencvenkilencmillió-nyolcszáztizenhatezer) forint bevétellel,

458 394 810 ezer (négyszázötvennyolcmilliárd-háromszázkilencvennégymillió-nyolcszáztízezer) forint kiadással és

21 994 994 ezer (huszonegymilliárd-kilencszázkilencvennégymillió-kilencszázkilencvennégyezer) forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) A költségvetés végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) A társadalombiztosítási és a nyugdíjjárulék-bevétel együttes összege 407 355 millió forint, az összes bevétel 93,4%-a. Ebből

a) a társadalombiztosítási járulékbevétel 329 008 millió forint (az összes bevétel 75,4%-a), amely a vállalati és szövetkezeti szektorból származó 207 989 millió forint, a költségvetési szervektől eredő 88 831 millió forint, a magánszektorból származó 26 997 millió forint, valamint a munkanélküli segély utáni társadalombiztosítási járulékként befolyt 5191 millió forint bevételt tartalmazza;

b) a nyugdíjjárulék-bevétel 78 347 millió forint (az összes bevétel 18,0%-a).

(2) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek együttes összege 21 035 millió forint, az összes bevétel 4,8%-a. E bevételeket részletesen a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A Társadalombiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevétele 7143 millió forint, az összes bevétel 1,6%-a. E bevételeket részletesen a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A gyógyszertérítési díjemelés 1990. évi elhalasztása miatt 1991. évben - május 2-ig - keletkezett, a Társadalombiztosítási Alapot terhelő többletkiadásoknak az állami költségvetés által - az 1991. évi XXXVI. törvény 17. §-ának (1) bekezdése szerint - történt megtérítéséből származó bevétel 867 millió forint, az összes bevétel 10,2%-a.

A kiadások részletezése

3. § (1) A nyugellátásokra fordított kiadás 262 849 millió forint, az összes kiadás 57,3%-a. Ebből a nyugellátások emelésének kiadása - az egyszeri nyugdíj-kiegészítés nélkül - 46 700 millió forint; a politikai rehabilitációval érintett személyek nyugdíjkiegészítésére fordított összeg 2444 millió forint. Az egyszeri nyugdíjkiegészítés kiadása 5836 millió forint.

(2) Anyasági ellátásokra együttesen 23 827 millió forintot fordítottak; ez az összes kiadás 5,2%-a. Ezen belül a gyermekgondozási díj kiadás 12 019 millió forintot, a gyermekgondozási segélyre fordított összeg 5813 millió forintot, a terhességi-gyermekágyi segély kiadása 5246 millió forintot, az anyasági segély 749 millió forintot tesz ki.

(3) A táppénzkiadás 29 008 millió forint, az összes kiadás 6,3%-a.

(4) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására 39 403 millió forintot használtak fel, ez az összes kiadás 8,6%-a. Ebből

867 millió forint a 2. § (4) bekezdése szerint megtérített összeg.

(5) Gyógyító-megelőző ellátásokra 89 152 millió forintot fordítottak, ez az összes kiadás 19,4%-a. E kiadásokat a törvény 4. számú melléklete részletezi.

(6) Különféle egyéb ellátások és segélyek együttes kiadása 2572 millió forint, az összes kiadás 0,6%-a.

(7) Az egyéb kiadások összege 819 millió forint, az összes kiadás 0,2%-a.

(8) A működési költségvetés részére a Társadalombiztosítási Alapból - a járulékbevétel és a társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb [a 2. § (4) bekezdése szerinti megtérítés összegét is tartalmazó] bevételek együttes összege 1%-ának megfelelő mértékben - átadott pénzeszköz 4293 millió forint; ez az összes kiadás 0,9%-a.

(9) A Társadalombiztosítási Alap tartósan befektetett pénzügyi eszközei hozamának - a KT. 3. § (8) bekezdése szerint - a befektetések hozama tartalékba való helyezéséből eredő kiadás 2972 millió forint, az összes kiadás 0,7%-a.

(10) Az 1990. január-március hónapban az állami költségvetés helyett finanszírozott családi pótlék kiadásnak - mint a költségvetés részére nyújtott kölcsönnek - 1990. év utáni kamataként befolyt összeglikviditási tartalékba helyezéséből eredő kiadás [KT. 3. § (9) bekezdése] 3500 millió forint, az összes kiadás 0,8%-a.

A hiány rendezése

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt kiadási többletből

a) 2877 ezer forintot, az előnyugdíjakra fordított 1991. évi kiadások meg nem térített összegét a Szolidaritási Alapból biztosított megtérítés;

b) 275 024 ezer forintot, a politikai rehabilitációval kapcsolatos 1991. évi nyugdíjkiadások 1991-ben meg nem térített részét az állami költségvetésből biztosított megtérítés;

c) 21 717 093 ezer forintot a likviditási tartalék felhasználása fedez.

(2) A likviditási tartaléknak az (1) bekezdés c) pontja szerinti felhasználását a Társadalombiztosítási Alapnak 1991. december 31-én tartozó járulékfizetők (a továbbiakban: adósok) járuléktartozása megfizetésének megelőlegezéseként kell kezelni.

(3) A likviditási tartalékot a Magyar Államvasutak által a 8 256 833 ezer forint tartozás kiegyenlítésére - külön meghatározott feltételek szerint - megfizetett összegből legkésőbb 1994. december 31-ig vissza kell pótolni. Ennek során 1992. december 31-ig legalább 2 000 000 ezer forintot, 1993. december 31-ig összesen legalább 5 000 000 ezer forintot, 1994. december 31-ig pedig a fennmaradó összeget kell a likviditási tartalékba helyezni.

(4) A likviditási tartalékot az adósok Társadalombiztosítási Alappal szemben 1991. december 31-én fennálló tartozásai megfizetésére befolyt összegből legkésőbb 1994. december 31-ig vissza kell pótolni, oly módon - hogy a (3) bekezdés szerinti összegekkel együttesen számítva - 1992. december 31-ig az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt összegnek legalább az egyharmadát, 1993. december 31-ig összesen legalább a kétharmadát a likviditási tartalékba kell helyezni. A megfizetett tartozást évenként, a járulékfizetőnek a tárgyévet közvetlenül megelőző év végén fennálló, valamint a tárgyév végén fennálló tartozásállománya (pozitív) különbözeteként kell meghatározni.

(5) Az állam a gazdálkodó szervezetekben megjelenő tulajdona (tulajdonosi hányada) arányában biztosítja, hogy a társadalombiztosítással szembeni tartozások rendezéséhez szükséges nagyságrendű ingatlanok kijelölésre és - legkésőbb a (4) bekezdésben meghatározott ütemezés határidőihez igazodóan - értékesítésre kerüljenek. Az értékesítésből származó bevételeket a járuléktartozás és a be nem fizetett foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjakból származó követelések megtérítésére kell fordítani.

Kiadások a befektetések hozama tartalék terhére

5. § (1) A befektetések hozama tartalékból a KT. 9. §-a alapján elkülönített 600 millió forint összegű keretből

a) az ifjúsági és szabadidősport tevékenység támogatására előirányzott 450 millió forint - mint elkülönített alap - terhére 1991. évben 266 millió forint;

b) az egészség megőrzését szolgáló célokra fordítható 150 millió forint terhére 1991. évben 81 millió forint

összegben teljesítettek kifizetéseket.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint 1991-ben fel nem használt 69 millió forint az ott megjelölt célokra 1992. évben felhasználható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti felhasznált összegeket az 5. számú melléklet részletezi.

A tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztása

6. § (1) A Társadalombiztosítási Alap tartalékai 1991. december 31-én a következő nagyságúak:

- likviditási tartalék: 29 951 millió forint,

- befektetések hozama tartalék: 2294 millió forint,

- tartósan befektetett pénzügyi eszközök: 16 236 millió forint.

(2) A tartalékalapok nagyságának 1991. évi változását a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

7. § (1) A 6. § (1) bekezdésében meghatározott tartalékokat - a (2) bekezdésben foglaltak szerint csökkentett összegben - az 1992. évi X. törvény által létrehozott Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban együtt: Alapok) között meg kell osztani. A Nyugdíjbiztosítási Alap a likviditási tartalékból 50%, a befektetések hozama tartalékból, valamint a tartósan befektetett pénzügyi eszközökből 90%, az Egészségbiztosítási Alap pedig rendre 50%, illetve 10% arány, mint eszmei hányad szerint részesedik.

(2) Nem osztható meg az 1991. december 31-én rendelkezésre álló tartalékokból

a) a likviditási tartaléknak az 1991. évi hiány rendezésére a 4. § (1) bekezdésének c) pontja szerint felhasznált összege;

b) a KT. 9. §-ában meghatározott 600 millió forint összegű keret 1991-ben fel nem használt része (253 millió forint).

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével 1992. január 1-jén

a) a Nyugdíjbiztosítási Alap

- likviditási tartaléka: 4117 millió forint,

- befektetések hozama tartaléka: 1837 millió forint,

- tartósan befektetett pénzügyi eszközei: 14 612 millió forint;

b) az Egészségbiztosítási Alap

- likviditási tartaléka: 4117 millió forint,

- befektetések hozama tartaléka: 204 millió forint,

- tartósan befektetett pénzügyi eszközei: 1624 millió forint

összegűek.

(4) A likviditási tartaléknak a 4. § (3)-(5) bekezdése szerinti visszapótlása során a tartalékba helyezendő összeg az (1) bekezdésben meghatározott eszmei hányad (50-50%) szerint oszlik meg az Alapok likviditási tartalékai között.

(5) Az Alapok az egyes tartalékokat alkotó minden vagyonelemből az (1) bekezdésben meghatározott eszmei hányadok szerint részesednek.

(6) A vagyonelem konvertálása az Alapok részesedési arányait nem érinti.

8. § (1) A Társadalombiztosítási Alapban 1992. évben bekövetkező vagyongyarapodásból - ide nem értve az 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében megjelölt ingyenes vagyonjuttatást, valamint a (többször módosított) 1988. évi XXI. törvény 10. §-ának (3) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzést - az Alapok a 7. § (1) bekezdésében meghatározott, az adott tartalékra vonatkozó eszmei hányad szerint részesednek.

(2) Az Alapok a közöttük megosztott vagyonelemek hozamából, valamint a hozam elérése érdekében eszközölt ráfordításokból a 7. § (1) bekezdésében meghatározott, az adott tartalékra vonatkozó eszmei hányad szerint részesednek.

(3) A rövid lejáratú befektetésekből származó hozambevétel Egészségbiztosítási Alapot illető részét terhelik az 1992. évi X. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kifizetések.

A működési költségvetés

9. § (1) A működési költségvetés 1991. évi bevétele - az 1989. és 1990. évben képződött, 1086 millió forint összegű működési tartaléknak az 1991. évi LXXIV. törvény 7. §-a (1) bekezdésében engedélyezett igénybevételével együtt -

5836 millió forint; kiadása 5135 millió forint; a bevételi többlet (megtakarítás) 701 millió forint.

(2) A bevételekből 4293 millió forint (73,6%) a Társadalombiztosítási Alapból a 3. § (8) bekezdése szerint átutalt összeg; 121 millió forint (2,1%) a társadalombiztosítás alaptevékenységen felül folytatott tevékenységének működési, ár- és díjbevétele; 300 millió forint (5,1%) a családi pótlék 1991. évi folyósításával összefüggésben felmerült működési költségekből az állami költségvetés által 1991-ben megtérített összeg; 1086 millió forint (18,6%) a működési költségvetés tartalékának igénybevétele; 36 millió forint (0,6%) egyéb (a működési költségvetés eszközeinek befektetéséből, valamint támogatás visszatérüléséből származó) bevétel.

(3) A kiadásokból 1656 millió forint (32,2%) bérkiadás, 3079 millió forint (60,0%) dologi kiadás, 400 millió forint (7,8%) a családi pótlék folyósításával összefüggésben felmerült kiadás.

(4) A családi pótlék folyósításával összefüggésben felmerült, 1991-ben meg nem térített 100 millió forint összegű kiadást az állami költségvetés 1992-ben megtéríti a működési költségvetés javára.

(5) A működési költségvetésben 1991-ben keletkezett 701 millió forint összegű megtakarítás az 1992. évi működési bevételek kiegészítésére felhasználható.

(6) A működési költségvetés végrehajtásának a mérlegét a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

10. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)
1991. évi előirányzat
Megnevezés 1990. évi tény ellátások
emelése nélkül
ellátások emelése összesen 1991. évi
teljesítés
eredeti módosított eredeti módosított
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek 352 436 - - - 436 850 436 850 407 355
ebből:
tb-járulék 287 613 - - - 359 850 359 850 329 008
nyugdíjjárulék 64 823 - - - 77 000 77 000 78 347
2. A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcs. egyéb bevételek

6 911


-


-


-


10 300


10 300


21 035
3. A társadalombiztosítás kamat- és egyéb hozambevételei

713


-


-


-


6 500


6 500


7 143
4. Családi pótlék foly. megtérítése
*-

-

-

-

-

-

-
5. Gyógyszertámogatási többletkiadás megtérítése

*-


-


-


-


-


-


867
6. Egyéb bevételek **92 - - - - - -
Bevételek összesen 360 152 - - - 453 650 453 650 436 400
KIADÁSOK
1. Nyugellátás 202 118 212 430 50 000 ***51 380 262 430 263 810 262 849
ebből:
fogl.pol. célú koreng. nyugd. és előnyugdíj
1 583

1 770

385

385

2 155

2 155

5 545
pol. reh. ny. kieg. 219 - 2 345 2 345 2 345 2 345 2 444
járulékból fedezett 200 316 210 660 47 270 48 650 257 930 259 310 254 860
2. Családi pótlék 14 722 - - - - - -
3. Anyasági ellátások 18 211 22 030 2 000 2 220 24 030 24 250 23 827
ebből:
anyasági segély 726 730 - - 730 730 749
terhességi-gyerm. ágyi segély
4 061

5 200

-

-

5 200

5 200

5 246
1991. évi előirányzat
Megnevezés 1990. évi tény ellátások
emelése nélkül
ellátások emelése összesen 1991. évi
teljesítés
eredeti módosított eredeti módosított
gyerm. gond. segély 3 754 4 160 1 400 ***1 620 5 560 5 780 5 813
gyerm. gond. díj 9 669 11 940 600 600 12 540 12 540 12 019
4. Táppénz 24 319 29 400 - - 29 400 29 400 29 008
5. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás

27 569


35 825


-


****-1 000


35 825


34 825


39 403
6. Gyógyító-megelőző ellátások
68 258

88 135

-

****+1 000

88 135

89 135

89 152
ebből:
gyógyászati szolgáltatások
494

690

-

-

690

690

718
egészségügy-finanszírozás
67 764

87 445

-

****+1 000

87 445

88 445

88 434
7. Egyéb ellátások 2 017 2 480 - - 2 480 2 480 2 572
ebből:
megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése

504


640


-


-


640


640


574
temetési segély 232 300 - - 300 300 221
útiköltséggel és betegséggel összefüggő segélyek

1 051


1 190


-


-


1 190


1 190


1 604
katonai családi segélyek
230

350

-

-

350

350

173
8. Egyéb kiadások 356 379 - - 379 379 819
ebből:
rövid lejáratú hitelek után fizetett kamat
326

...

...

...

...

...

777
folyószámlahitel rendelkezésre tartási jutaléka

8


...


...


...


...


...


7
pénzpiaci műveletekkel kapcsolatos ráfordítások

8


...


...


...


...


...


12
serkentési jutalék és egyéb
14

...

...

...

...

...

23
Ellátások összesen 357 571 390 679 52 000 53 600 442 679 444 279 447 630
Működési kiadások fe-
dezetére

2 908

4 471

-

-

4 471

4 471

4 293
Családi pótlék folyósí-
tással kapcs. kiadás

293

-

-

-

-

-

-
A társadalombiztosítás
kamat- és egyéb ho-
zambevételeinek tarta-
lékba helyezése-6 500--6 5006 5006 472
A Társadalombiztosítá-
si Alap kiadásai

360 771

401 650

52 000

53 600

453 650

455 250

458 395
1991. évi előirányzat
Megnevezés 1990. évi tény ellátások
emelése nélkül
ellátások emelése összesen 1991. évi
teljesítés
eredeti módosított eredeti módosított
A Társadalombiztosítá-
si Alap egyenlege

- 619

-

-

-

0

-1 600

-21 995
* 1990-ben nem folyt be. Az állami költségvetési garancia alapján átutalt összeg részét képezte (családi pótlék folyósítási kiadás megtérítése: 293 millió forint; gyógyszertámogatási többletkiadás megtérítése: 401 millió forint).
** Működési, ár- és díjbevétel, valamint vegyes bevétel.
*** Az előirányzat felemelésére a nyugellátásban, illetve a gyermekgondozási segélyben részesülők egyszeri ellátáskiegészítésével összefüggésben került sor.
**** Az egészségügyi intézmények teljes áron történő gyógyszerbeszerzésre való 1991. novemberi áttérésével összefüggő átcsoportosítás.

2. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

(millió forintban)
Megnevezés 1990. évi
tény
1991. évi
előirányzat
1991. évi
tény
Késedelmi pótlék és bírság 4 876 5 200 13 098
Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazás kiadásainak megtérítése 1 037 2 155 4 590
Politikai rehabilitációval összefüggő nyugdíjkiegészítések megtérítése - 2 345 2 169
Egyéb bevételek 998 600 1 178
Összesen 6 911 10 300 21 035

3. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételei

(millió forintban)
Megnevezés 1990. évi
tény
1991. évi
előirányzat
1991. évi
tény
Lakás Alap fedezeti kötvény kamata 381 2 700 2 805
Részvények osztaléka 263 300 173
Rövid lejáratú befektetések hozama 69 - 665
Kamattérítés (családi pótlék finanszírozás miatt) - 3 500 3 500
Összesen 713 6 500 7 143

4. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A társadalombiztosítás által finanszírozott
gyógyító-megelőző ellátási feladatok
1991. évi előirányzata és teljesítése

Előirányzati Teljesítési
Megnevezés adatok adatok
millió forintban
1990. évi báziselőirányzat 67 700 67 694
I. SZINTREHOZÁSOK
1. 1990-ben belépett fejlesztések
1 025

353
2. 1990. I. 1. bérpolitikai intézkedés (1 hó)
411

406
3. 1990. évi 16% bérautomatizmus
400

401
4. Árellentételezés 213 49
5. Minimálbér 465 44
6. Gyógyászati szolgáltatás 690 718
ebből:
gyógyfürdő szolg. 620 666
anyatej 70 52
7. Egyéb szerkezeti változás 206 198
1990. évi szintrehozott bázis 71 110 69 863
II. AUTOMATIZMUSOK
1. Bérautomatizmus (20%) 7 980 7 595
2. Dologi automatizmus (10%)
2 000

2 523
3. Részleges árellentételezés
985

976
Az automatizmusok összesen 10 965 11 094
1991. évi alapelőirányzat 82 075 80 957
III. KÖZPONTI BÉRPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK
3 760

3 750
IV. 1991. ÉVI FEJLESZTÉSI TÖBBLETEK
1. Hálózatbővítés 400 391
2. Feladatbővítés 700 1 000
Előirányzati Teljesítési
Megnevezés adatok adatok
millió forintban
3. Rekonstrukciók működési többlete
1 000

589
4. Teljesítményfin. amort. többlete
200

317
Fejlesztési többletek összesen 2 300 2 297
V. AZ 1991. ÉVI ELŐIRÁNYZATBÓL FELSZABADULÓ KERETEK FELHASZNÁLÁSA
1. Egészségmegőrzési program
102
2. Vér, vérkészítmény 398
3. Vállalkozás, alapítvány, ágyszámcsökkentés stb.
662
Összesen 1 162
VI. GYÓGYSZERTÁMOGATÁS TÖBBLETE
1 000

986
1991. évi módosított előirányzat
89 135

89 152

5. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A befektetések hozama tartalék terhére eszközölt
kiadások

A)
Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport
az Egészséges Életmódért Alap 1991. évi pályázata

A pályázatra 6925 pályázó adta be kérelmét programjának támogatása céljából. Az igényelt összeg 6,9 milliárd forint volt. 1992. február végéig 3155 pályázó részesült az Alap támogatásában. Ezzel a rendelkezésre álló 450 millió forint összegű keret felhasználásra került. A felhasznált összegből a pénzügyileg 1991. évben lebonyolított támogatások összege 266 millió forint volt [5. § (1) bekezdésének a) pontja]. A támogatás 762 települést, illetve 2,3 millió embert érintett.

A kedvezően elbírált pályázatok 31,9%-a általános iskolákból, 13,2%-a középiskolákból, 9,2%-a egyetemekről érkezett. A sport és egyéb egyesületek 14,3%-kal, az irányító intézmények 7,5%-kal, a fogyatékosok 4,5%-kal részesednek. Különböző egyéb pályázó kategóriákba tartozik a kedvezően elbírált igények 19,4%-a.

Az odaítélt pályázati összegek megoszlása főbb felhasználási célok szerint a következő:

Felhasználási cél Odaítélt összeg
(ezer forint)
Építés 161 052
Vásárlás 65 617
Működtetés 62 381
Összetett tevékenység 58 465
Táborozás 26 980
Úszásoktatás 22 481
Rendezés 13 318
Egyéb 39 706
Összesen 450 000
B)
Az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság
Egészségmegőrzési Kuratóriuma által elbírált pályázatok

A kedvezően elbírált pályázatokra adott támogatások közül a pénzügyileg 1991-ben lebonyolítottak címzettjei és a megítélt összegek a következők:

A támogatás címzettje A megítélt összeg
(ezer forint)
Child-Epi-Help Alapítvány 5 000
Ichtys Alapítvány 3 000
Magyar Szívalapítvány, Veszprém 1 000
Aszthmás Gyermekek Rehabilitációs Programja 500
Hallássérültek Országos Szövetsége 2 000
Pápa Egészségügy Javításáért Alapítvány 1 000
OTE Társadalomorvostani Intézete 1 600
Sántha Alapítvány 500
Hallássérültek Országos Szövetsége 4 000
Dévény Anna Alapítvány 3 000
A támogatás címzettje A megítélt összeg
(ezer forint)
„Esély 90” Alapítvány 2 500
„Élet” Alapítvány 7 000
Egészség Biztonság Alapítvány 1 000
Cukorbetegekért Alapítvány 1 500
Szent Lázár Alapítvány 100
MH Központi Katonai Kórháza 1 600
Aerocaritas Alapítvány, Bóly 5 000
Uzsoki u. Kórház-Rendelőintézet 1 000
„Tálento” Alapítvány 200
„D for H” Alapítvány 2 000
Bóly Nagyközségért Alapítvány 1 000
Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet 1 500
Nemzeti Egészségvédelmi Intézet 1 000
Diabetes Gyermekek Klubja 80
Szabadsághegyi Gyermekgyógyintézet 150
Monori Egészségvédő Program 300
Orsz. Csecsemő- és Gyermekvédelmi Inté-
zet

500
Orosházi Kórház 1 000
DOTE Nőgyógyászati Klinika 600
Pharmasoft Bt. 1 000
Pluss Magyarországi Hiv-Pozitívokat Se-
gélyező Egyesület

1 000
Szakmunkástanulók Országos Egészség-
védelmi Intézete

3 000
Motivació Alapítvány, Budapest 300
Szemünk Világáért Alapítvány, Szolnok 2 400
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Orszá-
gos Szövetsége, Budapest

5 000
Sátoraljaújhelyi Kórház 2 500
Magyar Vöröskereszt Szociális Szolgálata 5 000
Vesebetegek Egyesült Országos Szövetsége 3 000
Eurosana Kft. 1 000
Városi Önkormányzat Kórháza, Kalocsa 2 500
Csenger Önkormányzat 1 948
Cserépfalvi Kft., Budapest 3 000
Összesen 81 278

6. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap tartalékainak és az azokból teljesített kiadásoknak az alakulása 1991-ben

(millió forintban)
Tartalékok

Megnevezés

összesen
likviditási
tartalék
befektetések
hozama
tartalék
tartósan
befektetett
eszközök

Kiadások
1. 1991. évi induló állapot (Az 1991. évi XXXVI. törvény 6. számú mellékletének „Összesen” sora szerint, működési tartalék nélkül.)

30 253


14 453


770


15 030


168
2. Állami Számvevőszék szerinti korr.* 3 -2 4 1 -2
Tartalékok

Megnevezés

összesen
likviditási
tartalék
befektetések
hozama
tartalék
tartósan
befektetett
eszközök

Kiadások
3. A Lakás Alap fedezeti kötvény 1991. évben befolyt kamatának a befektetések hozama tartalékba való helyezése

2 805


-


2 805


-


-
4. Az OKHB Rt., a BB Rt. és a Magyar Külker. Bank Rt. részvényei után 1991-ben befolyt - a letéti díjjal csökkentett - osztaléknak a befektetések hozama tartalékba való helyezése


167-167--
5. A családi pótlék 1990. I-III. havi finanszírozásáért kapott, az1990. év után járó kamat likviditási tartalékba való helyezése

3 500


3 500


-


-


-
6. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. részvényvásárlás, 1991. évi kihatás
-

-

-70

70

-
7. Inter-Európa Bank Rt. részvényvásárlás - - -46 46 -
8. Az 1989. évben vásárolt Ingatlan Bank Rt. részvény [1990. évi LXXXI. törvény 14. § (3) bekezdése] visszavásárlása

-


-


100


-100


-
9. McDonald's Magyarországi Étteremhálózat Kft. kötvény vásárlás
-

-

-100

100

-
10. Magyar államkötvény vásárlás - - -400 400 -
11. Daiwa kötvény vásárlás - - -200 200 -
12. Magyar Távközlési Vállalat kötvény vásárlás - - -100 100 -
13. Általános Vállalkozási Bank Rt. részvény vásárlás - - -183 183 -
14. Magyar Hitelbank Rt. részvény vásárlás - - -85 85 -
15. Budapest Bank Rt. részvény vásárlás - - -21 21 -
16. Budapest Bank Rt. ingyenes részvényjuttatás 35 - - 35 -
17. Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt. ingyenes részvényjuttatás
65

-

-

65

-
18. Az 1990. I-III. havi családipótlék-kiadás egy részének az állami költségvetés általi visszatérítése
12 000

12 000

-

-

-
19. Az egészség megőrzését szolgáló célokra adott támogatás a befektetések hozama tartalékból (1991. évi III. törvény 9. §)

-81


-


-81


-


81
20. Ifjúsági és szabadidősport tevékenység támogatása a befektetések hozama tartalékból (1991. évi III. törvény 9. §)

-266


-


-266


-


266
Összesen 48 481 29 951 2 294 16 236 513

*Az 1990. évi gazdálkodással összefüggésben az Állami Számvevőszék által észrevételezett több elszámolási tétel korrekciójának egyenlege.

7. számú melléklet az 1992. évi LX. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap kezelője 1991. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)
Megnevezés 1990. évi
tény
1991. évi
előirányzat
1991. évi
tény
BEVÉTELEK
1. A Társadalombiztosítási Alapból átvett pénzeszköz *3 594 4 471 4 293
2. Működési, ár- és díjbevétel **- 100 121
3. Családipótlék-folyósítás kiadás megtérítése ***- 400 300
4. Egyéb bevétel (a működési költségvetés befektetett eszközeinek hozama, valamint támogatás-visszatérülés)
-

-

36
Bevételek összesen 3 594 4 971 4 750
A működési költségvetés tartalékának igénybevétele**** - - 1 086
Rendelkezésre álló forrás 3 594 4 971 5 836
KIADÁSOK
1. Bérkiadások 1 041 1 538 1 656
2. Dologi kiadások 1 867 2 349 3 079
3. Családipótlék-folyósítási kiadás *****- 400 400
Fejlesztés 455
Kiadások összesen 2 908 4 742 5 135
Megtakarítás 686 229 701
Tartalék az év végén 1 086 1 106 701
* 1990-ben a Társadalombiztosítási Alapon belül a működési célra felhasználható összeg.
** 1990-ben a működési, ár- és díjbevétel 1%-a volt működési célra felhasználható; ez az 1. sorban szereplő 3 594 millió forint részét képezte.
*** 1990-ben az állami költségvetési garancia alapján a Társadalombiztosítási Alapnak átutalt összeg része (293 millió forint).
**** Az 1991. évi LXXIV. törvény 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján.
***** 1990-ben külön kimutatva (293 millió forint).

  Vissza az oldal tetejére