Időállapot: közlönyállapot (1992.XI.30.)

1992. évi LXVII. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1992. évi X. törvény módosításáról * 

Az egészségügyi és szociális ellátás területét érintő 1992. évi központi bérintézkedésnek a Társadalombiztosítási Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén történő végrehajtásával, valamint a Társadalombiztosítási Alap kezelője - mint központi államigazgatási szerv - területi szerveire kiterjedő 1992. évi központi bérintézkedés végrehajtásával kapcsolatban az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról szóló 1992. évi X. törvény (a továbbiakban: KT.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A KT. 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés a T. Alap 1992. évi költségvetését 529 230 millió forint bevételi, 529 230 millió forint kiadási előirányzattal, 0 egyenleggel állapítja meg.”

2. § A KT. 2. §-ának (1) bekezdésében a „94,9%”szövegrész helyébe a „94,6%” szövegrész lép.

3. § A KT. 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A T. Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén végrehajtandó központi bérintézkedés 1992. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származó bevétel 1660 millió forint, az összes bevétel 0,3%-a. E bevételből a T. Alap kezelőjének költségvetéséhez (működési költségvetés) hozzájárulás nem teljesíthető.”

4. § A KT. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A T. Alap bevételéből - az AT. 8-9. §-ának rendelkezései alapján - 291 423 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap), 229 807 millió forint az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) bevételi előirányzata.”

5. § A KT. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlés az E. Alap 1992. évi költségvetését 240 211 millió forint bevételi, 240 211 millió forint kiadási előirányzattal, 0 egyenleggel állapítja meg.”

6. § A KT. 9. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) Az E. Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén végrehajtandó központi bérintézkedés 1992. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származó bevétel 1660 millió forint. Ezt az összeget a 10. § (7), (8) és (10) bekezdésének, a 19. § (2) bekezdésének, valamint az AT. 7. §-a (1) bekezdésének alkalmazásánál az E. Alap bevételi főösszegének részeként figyelembe venni nem lehet.”

7. § A KT. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyógyító-megelőző ellátásoknak a törvény 6. számú mellékletében meghatározott feladataira fordítható kiadások előirányzata - nagyjavítások, beruházások nélkül, az 1992. évi központi bérintézkedés 1992. évi kiadásával együtt - 112 260 millió forint. Ezen összegből 200 millió forintot kell elkülöníteni, melyet egészségügyi intézmények egészségmegőrző mentálhigiénés programokra pályázhatnak meg. Az előirányzat levezetését a törvény 7. számú melléklete tartalmazza. Az Alap kezelője 1992. június 30-ig köteles az előirányzott összegnek a 6. számú melléklet szerinti részletezését az Országgyűlés Szociális, családvédelmi és egészségügyi bizottságának bemutatni.”

8. § A KT. 20. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A működési költségvetés 1992. évi bevétele 8469 millió forint, kiadása 8173 millió forint, egyenlege 296 millió forint. A működési költségvetés mérlegét a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

(2) A bevételekből 7795 millió forint (92,0%), a Ny. Alapból származó 4216 millió forint, valamint az E. Alapból származó 3579 millió forint hozzájárulás együttes összege; 100 millió forint (1,2%) a társadalombiztosítás alaptevékenységen kívül folytatott tevékenységének működési, ár- és díjbevétele; 500 millió forint (5,9%) a nem T. Alapból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerült ráfordítások állami költségvetés, más intézmény vagy gazdálkodó szervezet által történő megtérítése; 74 millió forint (0,9%) a T. Alap kezelője - mint központi államigazgatási szerv - területi szerveire kiterjedő 1992. évi központi bérintézkedés 1992. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származó bevétel.

(3) A kiadásból a folyamatos működés előirányzata 5249 millió forint, mely a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló törvény 27. §-ával létrehozott felügyelő bizottságok működésével kapcsolatos költségekre 10 millió forintos előirányzatot tartalmaz. A fejlesztési előirányzat 2924 millió forint, ebből a beruházási célú kiadások előirányzata 1942 millió forint.”

9. § (1) A KT. 1. számú mellékletének a BEVÉTELEK címszó alatti felsorolása a következő 6. sorszámú tétellel egészül ki, egyidejűleg a Bevételek összesen megnevezésű sor a következők szerint módosul:

„6. Központi költségvetési forrásátadás központi bérintézkedésre - 1 660
Bevételek összesen: 439 622 529 230”

(2) A KT. 1. számú melléklete KIADÁSOK címszó alatti felsorolásának 5. sorszámú tétele, az Ellátások összesen megnevezésű sor, valamint a Kiadások összesen megnevezésű sor a következők szerint módosul:

„5. Gyógyító-megelőző ellátások 89 135 112 260”
„Ellátások összesen: 447 785 513 485”
„Kiadások összesen: 458 612 529 230”

10. § (1) A KT. 5. számú mellékletének a BEVÉTELEK címszó alatti felsorolása - a Vagyonból származó bevételek megnevezésű sort követően - a következő tétellel egészül ki, egyidejűleg a Befizetések összesen megnevezésű sor, valamint a Bevételek összesen megnevezésű sor a következők szerint módosul:

„Központi költségvetési forrásátadás
központi bérintézkedésre

1 660
Befizetések összesen: 229 807”
„Bevételek összesen: 240 211”

(2) A KT. 5. számú melléklete KIADÁSOK címszó alatti felsorolásának Gyógyító-megelőző ellátások megnevezésű sora, valamint a Kiadások összesen megnevezésű sor a következők szerint módosul:

„Gyógyító-megelőző ellátások 112 260”
„Kiadások összesen: 240 211”

11. § A KT. 7. számú mellékletének A jelű táblázata a következő VII. sorszámú sorral egészül ki, egyidejűleg az 1992. évi előirányzat megnevezésű sor a következők szerint módosul:

„VII. 1992. évi központi bérintézkedés
1992. évi kihatása

1 660
1992. évi előirányzat: 112 260”

12. § (1) A KT. 9. számú mellékletének BEVÉTELEK címszó alatti felsorolása - a Bevétel összesen megnevezésű sort közvetlenül megelőző helyen - a következő sorral egészül ki, egyidejűleg a Bevétel összesen megnevezésű sor a következők szerint módosul:

„Központi költségvetési forrásátadás köz ponti bérintézkedésre
74
Bevétel összesen 8 469”

(2) A KT. 9. számú melléklete KIADÁSOK címszó alatti felsorolásának alábbi megnevezésű sorai a következők szerint módosulnak:

„Bér 2 068
Dologi 2 681”
„Alapelőirányzat 5 249”
„Kiadások összesen 8 173”

13. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére