Időállapot: közlönyállapot (1992.XII.30.)

1992. évi LXXXV. törvény

az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény módosításáról * 

1. § Az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Útalappal a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogosult rendelkezni. Az Útalap kezelője a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium.”

2. § A Tv. 3. §-ának (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (5)-(6) bekezdésre változik:

„(1) A 2. § a) pontja alapján a belföldi termelő a belföldi felhasználó részére közvetlenül értékesített üzemanyag árbevételéből, a forgalmazó a belföldi termelőtől beszerzett és az importált üzemanyag értékesítésének árbevételéből, továbbá a belföldi felhasználó a saját célra importált üzemanyag után, valamint a belföldi termelő és forgalmazó a saját üzemanyag felhasználása után

a) motorbenzinek (KSH ITJ 55-13-1) esetében literenként 6,00 forintot;

b) gázolaj (KSH ITJ 55-15-1, 2, 9) könnyű fűtőolaj (KSH ITJ 55-16-2) és egyéb ipari tüzelőolaj (KSH ITJ 55-16-9) esetében literenként 6,00 forintot;

c) üzemanyag céljára szolgáló propán-bután gáz (KSH ITJ 55-11-4) esetében kilogrammonként 8,00 forintot;

d) üzemanyag céljára szolgáló sűrített földgáz (KSH ITJ 11-3) esetében normál köbméterenként 6,00 forintot

köteles az értékesítést, illetőleg a saját felhasználást követően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: adóhatóság) által vezetett és a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjában közzétett, Útalap üzemanyag befizetési és visszatérítési lebonyolítási számlájára befizetni.

(2) Az (1) bekezdés alapján befizetésre kötelezettek (a továbbiakban: adózók) a tárgyhavi értékesítés árbevételéből, illetve a saját felhasználásból - az e törvényben meghatározott mérték szerint - számított és megállapított összeget a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig fizetik meg.

(3) Ha az előző negyedév Útalap befizetési kötelezettsége meghaladta a 6 M Ft-ot, az adózónak havi előleget kell fizetnie. Az előleg mértéke az előző negyedév Útalap befizetési kötelezettségének egyhatod része, amelyet az adózó állapít meg és fizet meg a tárgyhó 28. napjáig.

(4) A 2. § b)-f) pontjaiban meghatározott pénzösszegeket közvetlenül az Útalap kezelője által a tárca hivatalos lapjában közzétett Útalap számla javára kell befizetni.”

3. § A Tv. 4. §-ának (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenlegi (4) és (5) bekezdés számozása (6)-(7) bekezdésre változik:

4. § (1) Az Útalap pénzeszközei az állami tulajdonban lévő országos közutak - ideértve azok műtárgyait (hidak, stb.) és tartozékait -

a) fejlesztésére;

b) fenntartására, üzemeltetésére;

c) fejlesztésére és fenntartására felvett hitelek törlesztésére és a hiteleket terhelő kamatok fizetésére;

d) a közútkezelő szervek működési és beruházási költségeinek fedezetére, valamint

e) az Útalap működtetési kiadásainak fedezetére

használhatók fel.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti - a felvett hitelek nélküli - fejlesztésre szolgáló Útalap források minimálisan 5%-át kerékpárutak építésének támogatására kell fordítani.

(3) A felvett hitelek nélküli fejlesztésre szolgáló Útalap forrásból 1993. évben 200 M Ft-ot térségeket feltáró településeket összekötő vagy bekötő - elsősorban a mezőgazdasági szállításokat és egyúttal a kerékpározást elősegítő - kiépítetlen utak építésének támogatására kell fordítani. Ezekhez a fejlesztésekhez a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 1993. évben 150 M Ft-tal hozzájárul. Az így rendelkezésre álló összesen 350 M Ft-ra a Földművelésügyi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériummal egyetértésben pályázatot ír ki azoknak az önkormányzatoknak a részére, amelyek a fejlesztéshez szükséges pénzeszközök 35%-ával rendelkeznek.

(4) Az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó közúthálózat országos közúthálózathoz csatlakozó, azt tehermentesítő része, továbbá a járdák 1993. évtől megvalósuló építésének támogatására a belföldi gépjárművek utáni adóból az Útalapba befolyó bevétel 25%-a használható fel.

(5) A (2) és a (4) bekezdés szerinti összeg felhasználására a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium - a Belügyminisztériummal, valamint a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal egyetértésben - a tárca hivatalos lapjában félévenként pályázatot hirdet.”

4. § A Tv. 5. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], továbbá a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény 19. §-ának a), b) és d) pontjaiban meghatározott egyéni vállalkozó (a továbbiakban: visszatérítésre jogosult vállalkozó) a 3. § (1) bekezdésének b) pontjában említett termékek fogyasztói árába beépített Útalap hozzájárulás visszatérítését az adóhatóságtól igényelheti.

(2) A visszatérítésre jogosult vállalkozó a megvásárolt gázolaj után a visszatérítést az éves nettó árbevételének arányában:

a) a KSH SZJ 0911 vasúti szállítási tevékenység és a 0922 belvízi szállítási tevékenység ellátására vásárolt gázolaj (KSH ITJ 55-15-1, 2, 9) fogyasztói árába beépített Útalap hozzájárulás összegének 100%-ában;

b) a KSH METJ 91, 92, 93 és 94 termékfőcsoportba tartozó mezőgazdasági termékek előállításához, valamint a KSH SZJ 011111 növénytermelési és kertészeti bérmunka, a KSH SZJ 011121 állattenyésztési bérmunka és a KSH SZJ 0121, 01210, 012100 erdőgazdálkodási bérmunka végzéséhez vásárolt gázolaj (KSH ITJ 55-15-1, 2, 9) fogyasztói árába beépített Útalap hozzájárulás összegének 62,5%-ában

úgy határozhatja meg, hogy az a) és b) pont szerinti tevékenységéből származó nettó árbevétel és az összes nettó árbevételének aránya képezi a visszatérítés kiszámításának alapját.

(3) A visszatérítésre jogosult vállalkozó a megvásárolt könnyű fűtőolaj és egyéb ipari tüzelőolaj (KSH ITJ 55-16-2, 9) után azok fogyasztói árába beépített Útalap hozzájárulás 100%-ának visszatérítésére jogosult.

(4) A visszatérítésre jogosult vállalkozó havonta, előlegként a tárgyhónapban vásárolt üzemanyag fogyasztói árában felszámított Útalap hozzájárulást a tárgyhavi összes és a kedvezményezett tevékenységéből származó termék vagy szolgáltatás értékesítésének nettó árbevétele arányában számítja ki és igényelheti vissza a tárgyhónapot követő hónap 15. napjától a 3. § (1) bekezdésében megjelölt számláról.

(5) Ha a visszatérítésre jogosult vállalkozó a havi előleg visszaigénylési lehetőséggel nem élt - vagy erre nem volt jogosult - a (4) bekezdés szerinti előlegigénylési jogosultságát a tárgynegyedév adatai alapján állapítja meg és a negyedévet követő hónap 15. napjától igényelheti az összeg visszatérítését.

(6) A visszatérítésre jogosult vállalkozó a naptári évre az éves összes kedvezményezett tevékenysége nettó árbevételének arányában állapítja meg az őt megillető visszatérítést és arról - ha a társasági adó alanya a naptári évet követő május 31-ig, ha a társasági adónak nem alanya a naptári évet követő február 15-ig - az adóhatósághoz bevallást tesz. A naptári évben igénybe vett visszatérítést elszámolja és a különbözetet a bevallás benyújtásával egy időben megfizeti vagy visszaigényli.

(7) A visszatérítésre jogosult vállalkozó a (4)-(6) bekezdés szerinti számítás során nem veheti igénybe a másnak értékesített gázolaj és ipari tüzelőolaj árában felszámított Útalap hozzájárulást.

(8) Ha a visszatérítésre jogosult vállalkozó olyan üzemanyagmennyiség után is visszaigényelte az Útalap hozzájárulást, amelyre nem vált jogosulttá, az erre eső visszaigényelt összegről az értékesítést követő hónap 15. napjáig az adóhatóságnak bevallást készít és azt visszafizeti.”

5. § A Tv. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § a) pontjában meghatározott befizetésekre, illetőleg az 5. §-ban meghatározott igénylésekre az e törvényben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni.

(2) Az adóhatóság az Útalap üzemanyag befizetési és visszatérítési lebonyolítási számla terhére teljesítheti az 5. §-ban meghatározott visszatérítéseket. Az Útalap üzemanyag befizetési és visszatérítési lebonyolítási számla egyenlegét - a befizetések és visszatérítések különbözetét - az esedékes visszatérítési összegek fedezetének kivételével az adóhatóság az Útalap kezelőjével kötött megállapodás szerinti időpontokban átutalja az Útalap pénzműveleteinek végzésével megbízott pénzintézeteknél vezetett Útalap elszámolási számla javára.”

6. § A Tv. 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § E törvény alkalmazásában a motorbenzinek, a gázolaj, a könnyű fűtőolaj és az egyéb ipari tüzelőolaj értékesítésénél, illetőleg felhasználásánál nem kell figyelembe venni a KSH ITJ 55-13-1-ből a repülőgép-benzint, a KSH ITJ 55-15-2-ből az égő olaj alapanyagot és a naftalin mosó gázolajat, a KSH ITJ 55-15-9-ből a vegyipari gázolajat és a KSH ITJ 55-16-9-ből a különleges ipari tüzelőolajat.”

7. § (1) Ez a törvény 1993. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a Tv. 9. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az 1992. évre vonatkozó befizetésekre és visszaigénylésekre az 1992. december hó 31-ig hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az e törvény hatálybalépését követően a 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 1992. június 1. után a repülőgép-benzin árában felszámított és megfizetett Útalap hozzájárulás az Útalap kezelőjétől visszaigényelhető.


  Vissza az oldal tetejére