Időállapot: közlönyállapot (1993.III.2.)

1993. évi XI. törvény

a Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alapról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény(a továbbiakban: Áht.) 54. §-a alapján a Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alapról a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alap (a továbbiakban: Alap) az Országgyűlés által létesített elkülönített állami pénzalap.

(2) Az Alap a gépjárművek felelősségbiztosítása alapján azokra a szolgáltatásokra nyújt fedezetet, amelyeket az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett káresemények időpontjában hatályos jogszabályok szerint még nem teljesítettek.

(3) A (2) bekezdésben rögzített szolgáltatások teljesítése és az igények érvényesítése szempontjából az Alap a felelősségbiztosító általános jogutódja.

(4) Az Alap (2) bekezdés szerinti működése nem minősül biztosítási tevékenységnek, arra a biztosítóintézetekről szóló jogszabályok hatálya nem terjed ki.

2. § (1) Az Alap működése felett a pénzügyminiszter jogosult rendelkezésre, s felügyelet gyakorlására.

(2) Az Alap kezelője az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: Alapkezelő).

(3) Az Alapkezelő a kárfizetési és járadékszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével biztosítóintézetet bízhat meg.

(4) Az Alapkezelő feladata az Alap forrásainak kezelése, azzal való gazdálkodás, valamint a szolgáltatásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése.

3. § (1) Az Alap bevételi forrásai:

a) a Hungária Biztosító Rt. által az 56/1986. (XII. 10.) MT rendeletés az ennek végrehajtásáról szóló, többször módosított 14/1987. (IV. 13.) PM rendelet alapján kötelezően képzett és az Alapnak a 109/1992. (VI. 30.) Korm. rendeletszerint átadott felelősségbiztosítási járadéktartaléknak és hozamának a törvény hatálybalépésekor rendelkezésre álló maradványa;

b) a függő károk és a függő károk lezárása miatti új járadékok tartalékának rendezésére a központi költségvetésből az adott évben átutalt összeg;

c) ha az a) és b) pontban megjelölt összeg és hozamai az Alap terhére teljesítendő kiadásokra nem elegendőek, a különbözet a központi költségvetést terheli.

(2) Az Alapból teljesíthető kiadások:

a) az 1. § (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségek, ideértve a megbízott biztosítóintézet részére fizetendő szolgáltatási díjat;

b) az Alap kezelésével kapcsolatos költségek.

4. § (1) Az Alap a 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a járadéktartalék részeként átvett részvényekkel és egyéb értékpapírokkal rendelkezhet. Egyebekben az Alap gazdasági tevékenységére az Áht. 59. §-ának rendelkezése irányadó.

(2) Az Alap szabad pénzeszközeit az Alapkezelő a Magyar Nemzeti Banknál betétként elhelyezheti, illetve az állam által garantált értékpapírt vásárolhat.

(3) Az Alap szervezeti és működési szabályzatát a pénzügyminiszter hagyja jóvá és egyúttal felelős az (1) és (2) bekezdésben engedélyezett gazdasági tevékenységért.

(4) Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeinek befektetéséből származó esetleges bevételeket kizárólag az Alap vagyonának növelésére fordíthatja.

(5) Az Alap év végi maradványa a következő költségvetési évre átvihető, el nem vonható.

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alap létrehozásáról szóló 109/1992. (V. 30.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló, a 84/1992. (V. 19.) Korm. rendelettel módosított 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„Az (5) bekezdésben említett jogszabályokat az 1991. június 30-a előtti károkra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az e jogszabályban meghatározott biztosítóintézet kötelezettségeit 1992. október 31. napját követően a Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alap terhére az Alap kezelője, az Állami Fejlesztési Intézet teljesíti.”

(4) A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. számú mellékletének XVII. fejezet, 18. Cím, 2. Alcím, 1. Kiemelt előirányzat csoport - termelési árkiegészítés és dotáció - 1993. évi előirányzat összege 10.200 millió forintra módosul.

(5) A Tv. 1. számú mellékletének XVII. fejezete a következő Címmel és Alcímmel egészül ki:

„25. Cím Alapok

1. Alcím Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alap 1993. évi előirányzat összege 1.000 millió forint”

(6) A Tv. 7. számú melléklete a következőkkel egészül ki, ennek megfelelően az összesen rovatok az alábbiak szerint változnak:

„Megnevezés: Gépjármű Felelősségbiztosítási Kárrendezési Alap

Bevételek Összesen rovat
millió forintban
1993. évi nyitó állomány 1.432 7.025
Folyó bevételek
- költségvetési támogatás 1.000 76.990
Tőkebevételek
- értékpapírból 314 2.770
Összes bevétel 1.314 229.351
Nyitó állomány
+ bevétel 2.746 236.376
Kiadások
folyó kiadások
- pénzbeli juttatás 1.720 3.923
- egyéb 161 26.460
Összes kiadás 1.881 225.330
Záró állomány 865 11.046
Kiadás + záró állomány 2.746 236.376”

(7) A Tv. 9. számú melléklete a következők szerint módosul:

„Kiadások

Termelési árkiegészítés és dotáció 1993. évi előirányzata: 15.500 millió forint.

Elkülönített állami pénzalapok támogatása 1993. évi előirányzata: 76.990 millió forint.”


  Vissza az oldal tetejére