Időállapot: közlönyállapot (1993.III.24.)

1993. évi XV. törvény

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti vasúti határforgalom ellenőrzéséről, 1991. július 5-én, Bécsben aláírt Egyezmény kihirdetéséről * 

(Az Egyezményt megerősítő okiratait 1992. február 12-én, Budapesten kicserélték. Az Egyezmény 1992. május 1-jén lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság közötti vasúti határforgalom ellenőrzéséről 1991. július 5-én, Bécsben aláírt Egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság
közötti vasúti határforgalom ellenőrzéséről

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság azzal a szándékkal, hogy a két ország között 1965. április 9-én megkötött útlevél- és vámkezelésről szóló Egyezményt a megváltozott igényekhez igazítsa és a vasúti határforgalom ellenőrzését megkönnyítse, az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész

Általános rendelkezések
1. cikk

Ezen Egyezmény értelmében:

(1) „Határforgalom-ellenőrzés” kifejezésen a Szerződő Államok valamennyi olyan jogi előírásainak végrehajtását kell érteni, amelyeket a személyek határátléptetésére, valamint javak behozatalára, kivitelére és átvitelére alkalmaznak.

(2) „Területi állam” kifejezésen azt a Szerződő Államot kell érteni, amelynek területén a másik Szerződő Állam szervei a határforgalom ellenőrzését végzik.

(3) ”Szomszéd állam„ kifejezésen a másik Szerződő Államot kell érteni.

(4) „Működési terület” kifejezésen a területi államnak azt a részét kell érteni, ahol a szomszéd állam szolgálati személyei a határforgalom ellenőrzésére jogosultak.

(5) „Szolgálati személyek” kifejezésen azokat kell érteni, akik az illetékes hatóságok megbízásából végzik a határforgalom ellenőrzését, továbbá a szolgálati felügyelettel megbízott személyeket.

(6) „Javak” alatt kell érteni az árukat, szállítóeszközöket, valamint olyan értékeket, amelyek a devizarendelkezések hatálya alá tartoznak.

2. cikk

(1) A Szerződő Államok ezen Egyezmény alapján megkönnyítik és meggyorsítják a vasúti határforgalom ellenőrzését.

(2) Ebből a célból az egyik Szerződő Állam meghatározott pályaudvarain a másik Szerződő Állam határforgalom ellenőrző pontokat létesít.

(3) Ebből a célból továbbá az egyik Szerződő Állam szervei a másik Szerződő Állam területén meghatározott vasútszakaszokon mindkét irányban közlekedő vonatokon határforgalom-ellenőrzést végezhetnek.

(4) A Szerződő Államok Kormányai megállapodás útján meghatározzák:

a) hogy a területi állam mely pályaudvarain létesítsen a szomszéd állam határforgalom-ellenőrző pontokat;

b) hogy a szomszéd állam szolgálati személyei mely vonalszakaszon végezhetnek határforgalom-ellenőrzést a területi államban haladó közlekedési eszközökön menet közben;

c) a működési területeket.

3. cikk

(1) A működési terület a pályaudvarokon [2. Cikk (2) bek.] kiterjed:

a) a szomszéd állam által a határforgalom ellenőrzésére létesített meghatározott szolgálati helyiségeire;

b) a vágányokra a pályaudvar egész területén;

c) a raktárhelyiségekre és

d) az utaskezelésre szolgáló helyiségekre.

(2) A vasútszakaszokon működési területnek tekintendők az olyan vonatok, amelyekben a szomszéd állam a határforgalom ellenőrzését végzi.

(3) A Szerződő Államok határforgalom-ellenőrző hatóságai a vasúti szervekkel egyetértésben határozzák meg, hogy mely személyszállító vonatokon végezhető menet közben határforgalom-ellenőrzés.

II. Rész

Határforgalom-ellenőrzés
4. cikk

(1) A működési területen a szomszéd állam határforgalom-ellenőrzése során ezen állam valamennyi, a személyek határátléptetésére, valamint a javak behozatalára, kivitelére és átvitelére vonatkozó jogszabálya érvényes; ezeket a szomszéd állam szolgálati személyei azonos terjedelemben és ugyanazon következményekkel hajtják végre, mint a saját államuk területén.

(2) A szomszéd állam szolgálati személyei által a működési területen végrehajtott hatósági eljárásokat úgy kell tekinteni, mintha azokat a szomszéd állam azon helységében hajtották volna végre, amelynek területén a hozzá tartozó határátkelőhely található.

(3) Ha az (1) bekezdésben említett, a szomszéd állam jogszabályaiba ütköző cselekményt a működési területen követik el, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha azt a (2) bekezdésben említett helységben követték volna el.

(4) Egyebekben a területi állam joga érvényes.

5. cikk

(1) A 4. cikk (1) bekezdésében említett jogosultságok körébe tartozik az őrizetbe vétel és a kényszerrel történő visszautasítás joga is. A szomszéd állam szolgálati személyei azonban nem jogosultak a területi államon belül annak állampolgárait őrizetbe venni, fogva tartani, vagy a szomszéd államba vinni. Jogukban áll azonban ezeket a személyeket a saját kihelyezett határforgalom-ellenőrző pontjára, vagy ha ilyen nincs, akkor a területi állam határforgalom-ellenőrző pontjára a tényállás írásos felvétele céljából kényszer útján előállítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések esetében haladéktalanul be kell vonni a területi állam szolgálati személyét.

(3) A területi állam menedékjoga érintetlen marad.

6. cikk

(1) A működési területen a kiléptető állam határforgalom-ellenőrzése alapvetően megelőzi a beléptető állam határforgalom-ellenőrzését.

(2) A kiléptető állam határforgalom-ellenőrzésének megkezdését követően szabad a beléptető állam szolgálati személyeinek a kiléptető állam szolgálati személyei által már ellenőrzött személyek és javak ellenőrzését elvégezni; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a kiléptető állam szolgálati személyei eltekintenek a határforgalom ellenőrzésétől.

(3) A beléptető ellenőrzés megkezdését követően a kiléptető állam szolgálati személyei már nem jogosultak a határforgalom-ellenőrzési cselekmények végzésére. Ha azonban beléptető ellenőrzés megkezdését követően bíróság által büntetendő cselekmény gyanúja merül fel, vagy utólag ismertté válik, hogy a működési területen olyan személy található, akinek őrizetbe vételére körözést adtak ki, a kiléptető állam szolgálati személyei a beléptető állam szolgálati személyeinek előzetes tájékoztatása után jogosultak a határforgalom-ellenőrzési cselekmények megismétlésére.

7. cikk

(1) A Szerződő Államok szolgálati személyei kölcsönös egyetértéssel eltérhetnek a 6. cikk (1) bekezdésben előírt sorrendtől, amennyiben ez a gyors határforgalom-ellenőrzés érdekében szükséges. Az ilyen esetekben a beléptető állam szolgálati személyei őrizetbe vételt, vagy elkobzást csak a kiléptető állam határforgalom-ellenőrzésének befejezése után végezhetnek. Ha ilyen intézkedéseket kívánnak tenni, akkor az érintett személyeket és javakat átadják a kiléptető állam szolgálati személyeinek, amennyiben a kiléptető állam a határforgalom-ellenőrzést ezen személyek és javak vonatkozásában még nem fejezte be. Ha a kiléptető állam szolgálati személyei maguk kívánnak őrizetbe vételt, vagy elkobzást végrehajtani, úgy őket illeti meg az elsőbbség.

(2) A szomszéd állam szolgálati személyei által a területi államban végzett határforgalom-ellenőrzés során beszedett vagy szolgálati célból magukkal vitt pénzösszegek és a lefoglalt vagy elkobzott javak átvihetők a szomszéd államba.

8. cikk

(1) Azok a javak, amelyeket a szomszéd állam szolgálati személyei a kiléptető ellenőrzés során a szomszéd államba visszairányítottak, vagy amelyeket a területi állam beléptető ellenőrzésének megkezdése előtt az érdekelt személyek kérelmére a szomszéd állam területére visszavisznek, nem tartoznak sem a területi állam kiviteli jogszabályainak hatálya, sem pedig ezen állam kiléptető ellenőrzési eljárása alá.

(2) A beléptető állam szolgálati személyei által visszautasított személyeknek a kiléptető államba való visszatérését nem lehet megtagadni. Hasonlóképpen nem lehet megtagadni azoknak az áruknak a kiléptető államba való visszaszállítását sem, amelyeknek behozatalát a beléptető állam szolgálati személyei nem engedélyezték.

(3) A (2) bekezdésben említett intézkedések végrehajtása során a Szerződő Államok szolgálati személyei tájékoztatják és támogatják egymást.

III. Rész

Szolgálati személyek
9. cikk

(1) A területi állam hatóságai a szomszéd állam szolgálati személyei számára a működési területen a szolgálatuk ellátása során ugyanolyan védelmet és segítséget nyújtanak, mint a saját szolgálati személyeiknek. A területi államnak a hivatalos személyek és a hivatali cselekmények védelmére vonatkozó büntetőjogi rendelkezéseit kell azokra a büntetendő cselekményekre is alkalmazni, amelyeket a területi államban a szomszéd állam szolgálati személyei ellen szolgálatuk gyakorlása során vagy ezen szolgálattal összefüggésben követnek el.

(2) A szomszéd állam szolgálati személyei által a működési területen okozott olyan károk megtérítésére irányuló igény, amelyekért az állam felel, a szomszéd állam joghatósága alá tartozik, ugyanúgy, mintha a károkozó cselekmény a szomszéd államban következett volna be. A területi állam polgárai az ilyen igények érvényesítése során ugyanolyan elbírálásban részesülnek, mint a szomszéd állam polgárai.

10. cikk

(1) A szomszéd állam szolgálati személyeinek az A, illetve a B melléklet mintájának megfelelően kiállított kétnyelvű határátlépési igazolvánnyal kell rendelkezniük. Ezeket az igazolványokat a Magyar Köztársaságban a Budapesti Rendőr-főkapitányság, az Osztrák Köztársaságban pedig a Burgenlandi Tartományi Biztonsági Igazgatóság állítja ki. Az igazolványokat 5 éves érvényességi idővel lehet kiállítani, és ugyanennyi idővel lehet meghosszabbítani.

(2) A határátlépési igazolványt a tulajdonos visszahívását követően a kiállító hatóság haladéktalanul bevonja.

(3) A határátlépési igazolvány kiállításáról, valamint annak bevonásáról a kiállító hatóságnak haladéktalanul értesíteni kell a szomszéd állam (1) bekezdésben megjelölt hatóságát.

(4) A határátlépési igazolvány tulajdonosa jogosult a területi államban szolgálata ellátásához a szolgálati hely megközelítése érdekében minden, a nyilvános közlekedés számára megnyitott határátkelőhely átlépésére. A működési területen, valamint a pályaudvaroknak [2. Cikk (2) bek.] a közönség számára nyitva álló területén és azokban a helységekben, ahol ezek a pályaudvarok vannak, akadálytalanul tartózkodhatnak.

(5) A szomszéd állam szolgálati személyeivel szembeni esetleges személyes beutazási tilalmakat ez a szabályozás nem érinti. Ilyen esetben a szomszéd állam kiállító hatóságát [(1) bek.] erről haladéktalanul értesíteni kell.

11. cikk

(1) A szomszéd állam szolgálati személyei a területi államban szolgálatuk ellátásához, a működési területre és vissza történő utazáshoz viselhetik a szolgálati egyenruhájukat, a szolgálati jelvényüket, a szolgálati fegyverüket és magukkal vihetik a szükséges szolgálati felszerelésüket. A területi államban fegyvert csak jogos védelemből használhatnak.

(2) Azokról a bűncselekményekről, amelyeket a szomszéd állam szolgálati személye a területi államban követett el, a területi állam illetékes hatósága köteles a szolgálati személy szolgálati hatóságát értesíteni.

12. cikk

A szomszéd állam szolgálati személye mentes a területi államban mindenféle közjogi, személyi és dologi kötelezés alól.

13. cikk

(1) Ha a szomszéd állam szolgálati személye a területi államban szolgálatának teljesítése közben, vagy e szolgálattal kapcsolatban életét veszti, megsebesül, a rajta, illetőleg a nála lévő dolog megsérül, avagy megsemmisül, akkor a kártérítési igényre a szomszéd államban érvényes jogot kell alkalmazni.

(2) A káresetből eredő igényeket az egyik Szerződő Állam ama bírósága előtt is lehet érvényesíteni, amelynek területén a kártérítésre jogosult általános illetékességi ok alapján perelhet.

(3) Azokat a határozatokat és egyezségeket, amelyeket az (1) bekezdésben említett kártérítési igény tárgyában az egyik Szerződő Állam bírósága hozott, illetőleg ilyen bíróság előtt kötöttek, a másik Szerződő Államban - a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között 1965. április 9. napján a hagyatéki ügyekről kötött Egyezmény 10. Cikke (1) bekezdés d) és c) pontjának, továbbá 12. és 14. Cikkének rendelkezései szerint - végrehajtják. A végrehajtást azonban az említett Egyezmény 10. Cikkének (2) bekezdésében felsorolt okokból és abban az esetben is meg kell tagadni, ha a határozat ellentétes ugyanazon felek között, ugyanazon igény tárgyában ama Szerződő Állam bírósága által hozott jogerős határozattal, amely állam területén a végrehajtást kérik.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell azoknak a károknak a megtérítésére irányuló igények érvényesítésére, amelyeket a szomszéd állam szolgálati személye a területi államban szolgálati tartózkodásának ideje alatt, de nem szolgálatának teljesítése közben okozott.

IV. Rész

Határforgalom-ellenőrző pontok
14. cikk

(1) A vasutak kötelesek a menet közben határforgalom-ellenőrzést végző szervek részére a szükséges kocsiszakaszokat díjmentesen rendelkezésre bocsátani.

(2) A területi államban a szomszéd állam hatóságai részére szükséges létesítmények használatáért járó térítésben magánjogi szerződésben állapodnak meg.

15. cikk

(1) A szomszéd állam határforgalom-ellenőrző szervei részére szolgáló helyiségeket hivatalos táblákkal és állami címerrel kell megjelölni.

(2) A szomszéd állam szolgálati személyeinek szolgálati helyiségeire magyar és német nyelven kell a feliratokat elhelyezni.

16. cikk

(1) Azok a tárgyak, amelyek a határforgalom-ellenőrző szervek hivatalos használatára vagy a területi államban végzett szolgálat ideje alatt a szomszéd állam szolgálati személyei személyes szükségletére szolgálnak, mentesek a vámok és egyéb behozatali, illetve kiviteli illetékek alól. Ezek a tárgyak nem esnek gazdasági behozatali és kiviteli tilalmak, valamint behozatali, illetve kiviteli korlátozások alá. Ugyanez vonatkozik a szolgálati vagy saját tulajdonban lévő gépjárművekre, amelyeket a szolgálati személyek szolgálatuk ellátására használnak.

(2) A szomszéd állam szolgálati személyeinél lévő és a szolgálat ellátásához szükséges iratok, okmányok, adathordozók, valamint a szolgálati küldemények és a szükséges szolgálati felszerelések a területi államban mentesek a vizsgálat és a lefoglalás alól.

17. cikk

Azokat a szolgálati küldeményeket, amelyeket a szomszéd állam határforgalom-ellenőrző szervei a szomszéd államban lévő szervei számára küldenek - vagy fordítva - ezen államnak a szolgálati személyei a területi állam postája vagy vasútjai bevonása nélkül illetékmentesen továbbíthatják. A szolgálati küldeményeket a küldő szerv szolgálati pecsétjével kell ellátni.

18. cikk

(1) A területi állam illetékmentesen engedélyezi a szomszéd állam határforgalom-ellenőrző szerveinek a területi államban folytatott tevékenységük ellátásához szükséges távközlési berendezések létesítését, továbbá az ilyen berendezésnek a szomszéd állam megfelelő létesítményeihez való csatlakozását. A berendezések létesítésére és használatára vonatkozó díjak tekintetében a vasutak közötti szabályozások az irányadók. Ezeket a szomszéd állam hivatali szervei közötti közvetlen összeköttetéseket csak szolgálati célra szabad használni. Az ilyen hírközlési kapcsolatokat a szomszéd állam belső forgalmához tartozónak kell tekinteni.

(2) Egyebekben a Szerződő Államok azon jogszabályai érvényesek, amelyek a területükön a távközlési berendezések létesítésére, fenntartására és üzemeltetésére vonatkoznak.

V. Rész

Átmenő forgalom
19. cikk

Jelen Egyezmény nem érinti a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a Sopron városon és környékén átmenő vasúti forgalomról, 1980. szeptember 13-án, Budapesten aláírt Egyezményt.

VI. Rész

Záró rendelkezések
20. cikk

Ezen Egyezmény alkalmazása tekintetében felmerülő véleménykülönbségeket a Szerződő Államok illetékes hatóságai rendezik. Ez nem zárja ki a viták diplomáciai úton történő rendezését.

21. cikk

Ezen Egyezmény hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között az útlevél- és vámkezelésről szóló, 1965. április 9-én megkötött Egyezmény a Zárójegyzőkönyvvel és a mellékletekkel együtt hatályát veszti.

22. cikk

Nemzetbiztonsági érdekből vagy más kényszerítő közérdekből bármelyik Szerződő Állam Kormánya átmenetileg, helyi korlátozás mellett vagy anélkül felfüggesztheti az Egyezménynek vagy egyes rendelkezéseinek az alkalmazását. A másik Szerződő Állam Kormányát erről haladéktalanul értesíteni kell.

23. cikk

(1) Ezt az Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okmányokat, amint lehetséges, Budapesten kell kicserélni.

(2) Ezen Egyezmény a megerősítő okiratok kicserélésének hónapját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

(3) Ezen Egyezmény írásban, diplomáciai úton bármikor felmondható, az Egyezmény a felmondástól számított 90 nap múlva veszti hatályát.

Készült Bécsben, 1991. július 5-én, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
nevében
Az Osztrák Köztársaság
nevében

A) melléklet

Anlage A

1. oldal

Seite 1

Magyar Köztársaság
Republik Ungarn

Államcímer
Staatswappen

Határátlépési igazolvány
Grenzübertrittsausweis

a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a vasúti határforgalom ellenőrzéséről, 1991. július 5-én kötött Egyezmény 10. Cikke alapján.

gemaß Artikel 10 des Abkommens zwischen der Republik Ungarn und der Republik Österreich über die Grenzabfertigung im Eisenbahnverkehr vom 5. Juli 1991.

Szám:
Nr.

Alakja: háromrét hajtott, 6 oldal, 8 x 12 cm

Anyaga: karton

Színe: szürke

Format: Dreiteilig gefaltet, 6 Seiten 8 x 12 cm

Material: Karton

Farbe: grau

2. oldal

Seite 2

családi név/Familienname

utónév/Vorname

születési hely és idő/Datum und Ort der Geburt

3. oldal

Seite 3

Fénykép helye
Raum für Lichtbild

P. H.
L. S.

tulajdonos aláírása
Unterschrift des Inhabers

A fénykép fóliával borítható.

Das Lichtbild kann mit einer Folie überzogen werden.

4. oldal

Seite 4.

A határátlépési igazolvány tulajdonosa jogosult a területi államban szolgálata ellátásához, a szolgálati hely megközelítése érdekében minden, a nyilvános közlekedés számára megnyitott határátkelőhely átlépésére. A működési területen, valamint a pályaudvaroknak a közönség számára nyitva álló területén, illetve azokban a helységekben akadálytalanul tartózkodhat, ahol ezen pályaudvarok találhatók.

Der Inhaber dieses Ausweises ist berechtigt, zur Ausübung seines Dienstes im Gebietsstaat die ungarisch-österreichische Staatsgrenze an allen gemeinsamen für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Grenzübergangen zu überschreiten. Er darf sich an seinen Dienstort oder von dort zurück begeben und sich in der Zone, im öffentlich zuganglichen Bereich der Bahnhöfe und in der Orten, in denen diese Bahnhöfe liegen, ungehindert aufhalten.

5. oldal

Seite 5

E határátlépési igazolvány érvényes -ig

Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis

Kiállító hatóság

Ausstellungsbehörde

Kelt

Ort und Datum

P. H.
L. S.

aláírás
Unterschrift

Az érvényességi időtartam meghosszabbítva -ig

Die Gültigkeitsdauer wird verlangert bis

Kiállító hatóság

Ausstellungsbehörde

Kelt

Ort und Datum

P. H.
L. S.

aláírás

Unterschrift

6. oldal

Seite 6

Hivatalos bejegyzések helye

Raum für amtliche Vermerke

Anlage B

B) melléklet

Seite 1

1. oldal

Republik Österreich
Osztrák Köztársaság

Staatswappen
Államcímer

Grenzübertrittsausweis
Határátlépési igazolvány

gemaß Artikel 10 des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der Republik Ungarn über die Grenzabfertigung im Eisenbahnverkehr vom 5. Juli 1991.

az Osztrák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között a

vasúti határforgalom ellenőrzéséről, 1991. július 5-én kötött Egyezmény 10. Cikke alapján.

Nr.
Szám:

Format: Dreiteilig gefaltet, 6 Seiten 8 x 12 cm

Material: Karton

Farbe: grau

Alakja: háromrét hajtott, 6 oldal, 8 x 12 cm

Anyaga: karton

Színe: szürke

Seite 2

2. oldal

Familienname/családi név

Vorname/utónév

Datum und Ort der Geburt/születési hely és idő

Seite 3

3. oldal

Raum für Lichtbild
Fénykép helye

L. S.
P. H.

Unterschrift des Inhabers
tulajdonos aláírása

Das Lichtbild kann mit einer Folie überzogen werden.

A fénykép fóliával borítható.

Seite 4

4. oldal

Der Inhaber dieses Ausweises ist berechtigt, zur Ausübung seines Dienstes im Gebietsstaat die österreichisch-ungarische Staatsgrenze an allen gemeinsamen für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Grenzübergangen zu überschreiten. Er darf sich an seinen Dienstort oder von dort zurück begeben und sich in der Zone, im öffentlich zuganglichen

Bereich der Bahnhöfe und in der Orten, in denen diese Bahnhöfe liegen, ungehindert aufhalten.

A határátlépési igazolvány tulajdonosa jogosult a területi államban szolgálata ellátásához a szolgálati hely megközelítése érdekében minden, a nyilvános közlekedés számára megnyitott határátkelőhely átlépésére. A működési területen, valamint a pályaudvaroknak a közönség számára nyitva

álló területén, illetve azokban a helységekben akadálytalanul tartózkodhat, ahol ezen pályaudvarok találhatók.

Seite 5

5. oldal

Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis

E határátlépési igazolvány érvényes -ig

Ausstellungsbehörde

Kiállító hatóság

Ort und Datum

Kelt

L. S.
P. H.

Unterschrift
aláírás

Die Gültigkeitsdauer wird verlangert bis

Az érvényességi időtartam meghosszabbítva -ig

Ausstellungsbehörde

Kiállító hatóság

Ort und Datum

Kelt

L. S.
P. H.

Unterschrift
aláírás

Seite 6

6. oldal

Raum für amtliche Vermerke

Hivatalos bejegyzések helye”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napját követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1992. május 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között az útlevél- és vámrendelkezésről, Bécsben, 1965. április 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1967. évi 21. tvr. hatályát veszti.

(3) A törvény végrehajtásáról a Kormány gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére