Időállapot: közlönyállapot (1993.III.31.)

1993. évi XXII. törvény

az Országos Tudományos Kutatási Alapról * 

A tudományos kutatások és a kutatási infrastruktúra független, széles körű támogtása, a fiatal kutatók támogatása, nemzetközi színvonalú tudományos eredmények létrehozása érdekében az Országgyűlés az Országos Tudományos Kutatási Alapról (a továbbiakban: OTKA) a következő törvényt alkotja:

Az OTKA működési feltételei

1. § (1) Az OTKA elkülönített állami pénzalap.

(2) Az OTKA-ból olyan tudományos kutatások, illetőleg azok végzéséhez és az eredmények publikálásához szükséges feltételek létrehozása támogatható, amelyektől új tudományos törvényszerűségek felismerése, ismeretek, módszerek, eljárások kidolgozása várható, ezeken kívül az OTKA felhasználható ilyen eredmények létrejöttét elősegítő infrastruktúra-fejlesztésre is.

(3) Az OTKA-val a tudományos kutatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jogosult rendelkezni.

(4) Az OTKA bevételi forrásai:

a) az állami költségvetésben címzetten megállapított támogatási előírányzat;

b) jogi és természetes személyek befiztései, amelyek a Ptk. 593-595. §-ai alapján közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek;

c) más államok szervei, illetve nemzetközi szervezetek támogatásai.

(5) Az OTKA állami költségvetési támogatását az éves költségvetési törvényben kell előirányozni. A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátását - a forrásra vonatkozó szabályozásnak megfelelő - finanszírozási terv rögzíti.

(6) Az OTKA pénzeszközei nem vonhatók el, pénzmaradványa a következő költségvetési évre átvihető.

Az OTKA szervezete

2. § (1) az OTKA vezető testülete az Országos Tudományos Kutatási Alap Bizottság (a továbbiakban: OTKA Bizottság), amely elnökből, két alelnökből és 17 tagból áll. Az egyik alelnök személyére a Magyar Felsőoktatási Egyesületek Szövetsége, a másikra az akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága tesz javaslatot a miniszternek.

(2) Az elnököt és az alelnököket határozott időre a miniszter nevezi ki. Az OTKA Bizottság tagjai:

a) a Kormány által felkért öt szakértő;

b) az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottságának küldötte;

c) az Akadémiai Kutatóhelyek Bizottsága által felkért egy külföldi szakértő;

d) a Közgyűjtemények igazgatóinak küldötte;

e) a Magyar Felsőoktatási Egyesületek Szövetségének három küldötte;

f) a Magyar Felsőoktatási Egyesületek Szövetsége által felkért egy külföldi szakértő, valamint

g) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által küldött egy szakértő;

h) az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság által küldött egy szakértő;

i) a három Szakterületi Kollégium elnöke.

(3) Az OTKA Bizottság keretében Szaktrületi Kollégiumok működnek. E Kollégiumok elnökeit és tagjait - tudományos kutatással foglalkozó közösségek tudományos fokozattal rendelkező tagjai ajánlásai alapján - a Bizottság elnöke kéri fel, határozott időre. A Szakterületi Kollégiumok működésében a rotáció elve érvényesül.

(4) Az elnök feladatai:

a) az OTKA Bizottság véleményének meghallgatásával dönt a pénzügyi források fő jogcímek szerinti felosztásáról;

b) félévente beszámol az OTKA működéséről a miniszternek;

c) képviseli az OTKA-t. E jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az alelnökökre, illetve a Bizottság egyes tagjaira ruházhatja át;

d) elkészíti és a miniszter elé jóváhagyásra terjeszti az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzatát.

(5) Az OTKA Bizottság feladatai:

a) meghatározza a pályázatok támogatásánál kiemelendő tudományos kutatási irányokat;

b) javaslatot tesz az OTKA költségvetési támogatásának összegére, a források felhasználására, a kiemelt kutatási területrekre, a felhasználási célokra és a támogatások főösszegeire;

c) javaslatot tesz az elnöknek a szakterületi Kollégiumok tagjaira. Összehangolja a Szakterületi Kollégiumok döntéseit a pénzügyi lehetőségekkel, és ennek függvényében erősíti meg a Kollégiumok döntésit;

d) meghatározza az OTKA Bizottság belső működési rendjét.

(6) Az OTKA kezelője - a működésével kapcsolatos technikai, pénzügyi, szervezési és adminisztratív feladatokat ellátó - OTKA Iroda (a továbbiakban: Iroda).

(7) Az Iroda költségvetési szerv, felügyeletét a miniszter látja el. Az Iroda működését az OTKA Bizottság elnöke irányítja, kinevezi vezetőjét és alkalmazottait.

(8) Az Iroda működési költségei, ideértve a pályázatokat véleményező szakértők honoráriumát is, az OTKA-t terhelik.

3. § (1) Az OTKA által nyújtott támogatás odaítélése nyilvános pályázati rendszerben történik.

(2) A pályázatokat - az OTKA Bizottság javaslata alapján - a Bizottság elnöke hirdeti meg.

(3) Az OTKA-ból teljesíthető kiadások:

a) tudományos kutatási témákkal kapcsolatos folyó (személyi és dologi) ráfordítások költségeinek fedezése (témapályázat);

b) nemzetközi tudományos kutatásban való részvétel;

c) ösztöndíj, különös tekintettel a fiatal tehetséges kutatók lehetőségeinek növelésére;

d) publikálási támogatás elnyerése, valamint

e) a tudományos kutatáshoz (témapályázat, infrastrukturális fejlesztés keretében) szükséges műszerek, berendezések, felszerelési tárgyak és más eszközök beszerzése.

(4) Nem fordítható az OTKA pénzügyi kerete építésre, beruházásra, felújításra, ingatlan vásárlására.

(5) A pályázati támogatás nyereségre fedezetet nem tartalmazhat.

(6) Egy pályázó egyidejűleg több pályázatot is benyújthat.

(7) Egy témapályázatra OTKA-támogatás általában 3 évre, különleges esetben legfeljebb 5 évre vehető igénybe.

A támogatások odaítélése
és rendelkezésre bocsátása

4. § (1) A beérkező pályázatokat az OTKA Szakterületi Kollégiumai által felkért magyar és/vagy külföldi szakértők véleményezik szakmai és költségtervezési szempontból. A vélemények alapján a Szakterületi Kollégiumok által felkért zsűrik rangsorolják a pályázatokat, és javaslatokat tesznek a támogatásra. A rangsor nyilvános. Mindezek alapján az OTKA Bizottság által meghatározott kiemelkedő tudományos kutatási irányok figyelembevételével az OTKA Szakterületi Kollégiuma, a véleményezésben érintett szakmai kör észrevételezése alapján ítéli oda az egyes pályázatok főösszegét, és hagyja jóvá a pályázat költségtervének fő tételeit. A Szakterületi Kollégiumok döntéseiket megerősítésre az OTKA Bizottságnak megküldik.

(2) A benyújtott pályázatok elbírálására az (1) bekezdésben meghatározott testületek évente legalább két alkalommal üléseznek. A döntésnél figyelembe veszik a pályázó korábbi eredményességét.

(3) A pályázókat az OTKA Iroda az OTKA Bizottság döntését követő 30 napon belül értesíti a döntésről. Az OTKA Bizottság döntését köteles nyilvánosságra hozni.

5. § (1) Az OTKA Bizottság a pályázatot elnyerővel két hónapon belül szerződést köt.

(2) Ha a kutatás feltételeit valamely szervezet biztosítja, akkor az OTKA-ból nyújtott támogatás összegét a pályázatban megjelölt ezen kutatóhely bankszámláján kell - a pályázó rendelkezési jogának biztosításával - kezelni. A támogatás terhére fizetési és teljesítési elkötelezettséget csak a témavezető vállalat, és költségek csak írásos rendelkezése szerint számolhatók el, kivéve a rezsitérítés és kezelési költség összegét.

(3) Az infrastrukturális pályázatok útján elnyert támogatások felhasználásának feltételeit az OTKA Bizottság elnöke és a pályázatot elnyert közötti megállapodás, valamint az OTKA Szervezeti és Működési szabályzata tartalmazza.

A támogatások eredményeinek értékelése

6. § (1) A pályázatok útján elnyert támogatás felhasználásáról, a kutató munkának a pályázó által benyújtott és a Szakterületi Kollégium által jóváhagyott terv szerinti előrehaladásáról az OTKA Bizottság - bírálói szakvélemény alapján - évente köteles meggyőződni, és szükség esetén a támogatás módosításáról vagy megszünéséről dönteni. Az első értékelés az első teljes kutatási év munkájának minősítésével kezdődik.

(2) A kutatás (szerződés szerinti) befejezésekor a tevékenység eredményességét és a pénzeszközök felhasználását a 4. §-ban meghatározott testületek (az ott szabályozott jogkörökkel) értékelik.

(3) A szerződés időtartamán belül az eredetileg jóváhagyott támogatás maradványa az évek között átvihető.

(4) A fel nem használt pénzeszközökről, az állóeszközökkel, készletekkel való további rendelkezés jogáról a szerződés lejártakor, az eredmény értékelésével és összefüggésben az OTKA Bizottság elnöke dönt. Az eszközök a szerződés érvényességi időtartama alatt az OTKA tulajdonát képezik.

(5) Az OTKA Bizottság az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal közösen értékeli az innovációra alkalmas pályázati eredményeket.

(6) Az OTKA Bizottság - a megállapodásban rögzített időszakonként - értékeli az infrastrukturális pályázatok útján rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználását.

7. § (1) E törvény kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az Országos Tudományos Kutatási Alapról szóló 99/1990. (XII. 3.) Korm. rendelet.

(2) Az OTKA az (1) bekezdésben megjelölt Országos Tudományos Kutatási Alap jogutódja.


  Vissza az oldal tetejére