Időállapot: közlönyállapot (1993.III.31.)

1993. évi XXIII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról * 

1. § A nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében az Országgyűlés Nemzeti Kulturális Alapot (a továbbiakban: Alap) létesít. Az Alap a Kulturális Alap jogutódja.

2. § (1) Az Alappal a művelődési és közoktatási miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelkezik.

(2) Az Alapot a Művelődési és Közoktatási Minisztérium kezeli.

(3) a) Az Alap elvi, irányító és koordináló döntéseinek meghozatalára a miniszter bizottságot létesít. A bizottság elnöke a miniszter, illetve az általa kinevezett személy. A bizottság öt tagját a miniszter saját hatáskörében, öt tagját az érintett szakmai és társadalmi szervezetek jelölése alapján bízza meg.

b) A miniszter szakmai kollégiumokat hoz létre, amelyek a pályázatok kiírásáról és elbírálásáról döntenek.

A szakmai kollégiumok vezetőit a miniszter nevezi ki.

A szakmai kollégiumok tagjainak ötven százalékát a miniszter saját hatáskörében kéri fel, ötven százalékát az érintett szakmai, társadalmi szervezetek küldik.

(4) Az Alap pénzeszközeit a Magyar Nemzeti Banknál nyitott bankszámlán kell kezelni.

3. § Az Alap pótlólagos forrást biztosít a célja szerint megvalósítandó feladatokhoz.

4. § (1) Az Alap bevételi forrásai:

a) az éves költségvetési törvényben az Alap javára meghatározott állami támogatás;

b) a mellékletben felsorolt kulturális termékek és szolgáltatások után befizetett járulék;

c) a nemzetközi együttműködés keretében elnyert egyes kulturális támogatások;

d) a jogi személyek, jogi személyiség nélkül gazdasági társaságok és természetes személyek önkéntes befizetései;

e) az Alap tartós bankbetétben elhelyezett ideiglenesen szabad pénzeszközeinek kamata;

f) a szerzői jogi bírság-befizetések [Szjt. 53. § (2) bek.];

g) az állami vagyon privatizációjának bevételeiből az éves vagyonpolitikai irányelvek által meghatározott mértékben jutttott összeg, amely csak kulturális célú fejlesztésekre használható fel;

h) egyéb bevételek.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt befizetések közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek (Ptk. 593-596. §).

(3) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el.

5. § A mellékletben felsorolt kulturális termékek és szolgáltatások után kulturális járuléklot kell fizetni. A járulék mértékét a törvény melléklete határozza meg.

6. § (1) A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja be, és fizeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után, negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-ig az APEH-SZTADI által vezetett, az APEH által közzétett számlaszámú kulturális járulék beszedési számla javára. A járulékfizetési kötelezettség teljesítését az állami adóhatóság ellenőrzi a rá vonatkozó külön törvényben megállapított szabályok szerint. A járulékfizetési kötelezettséggel összefüggő, itt nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni.

(2) Az állami adóhatóság negyedévenként a negyedévet követő második hó 20. napjáig átutalja a kulturális járulék beszedési számla egyenlegét az Alap számlája javára.

7. § Az Alapból az alábbi célokra teljesíthetők kiadások:

a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatására;

b) a kulturális ágazatot érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és külföldi rendezvények támogatására;

c) a nemzetközi kulturális kapcsolatok új alapokra helyezésére, a világkiállításokon, nemzetközi vásárokon, a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatására;

d) a művészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezéseknek a támogatására;

e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint önképző egyének és közösségek tevékenységének támogatására;

f) az Alap működésével kapcsolatos költségek fedezésére, ideértve az APEH közreműködésével járó költségek megtérítését is.

8. § (1) Az Alapból természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok igényelhetnek támogatást.

(2) Az Alap kezelője a pályázat nyerteseivel szerződést köt.

9. § (1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendő és részben vagy egészben vissza nem térítendő formában nyújtható.

(2) A támogatások nyilvános pályázatok útján, illetve egyedi elbírálás alapján nyerhetők el. A megosztás arányairól a bizottság dönt. A bizottság és a szakmai kollégiumok gondoskodnak az alapból juttatott támogatásokra vonatkozó döntések folyamatos nyilvánosságra hozataláról.

(3) Az Alap által nyújtott támogatás nem vonahtó el és évek között átcsoportosítható.

(4) Az Alap kezelője a szerződésben rögzített célkitűzésektől, követelményektől eltérő megvalósítás esetén részleges vagy teljes visszatérítési kötelezettséget érvényesít.

10. § (1) Ez a törvény 1993. április 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejűleg a Kulturális Alap létesítéséről szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(2) Felhatalmazást kap a művelődési és közoktatási miniszter, hogy az Alap kezelésének és felhasználásának részletes szabályait, az ellenőrzés és beszámolás rendjét, valamint a pályázati rendszerre vonatkozó további előírásokat rendeletben szabályozza.

Melléklet az 1993. évi XXIII. törvényhez

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre szakterületenként, az 1992. december 31-én hatályos ITJ és SZJ szerint

A kulturális járulék alá eső termékek
és szolgáltatások
A járulék mértéke A járulék fizetésére kötelezett
I. Mozgóképszakmai Körből
1. a) Műsoros videokazetta és video lemez Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel
a) 3%-a,
b) 20%-a
A kiadó
b) erőszak, erotikus, szex, pornó tartalmú videomű vek a)
(ITJ 69-52-73-22, ITJ 69-52-74, ITJ 69-52-78)
2. Reklám és propaganda céljából készült film, video és dia Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel 3%-a Hazai termék esetén a gyártó -előállító), külföldön készített terméknél a szinkronizáló
(ITJ 69-99(24(1, 69-99-24-2)
3. a) Játék, rövid, animációs dokumentumfilmek ve títése A Jegybevétel
a) 3%-a,
b) 20%-a
A forgalmazó (kiadó)
b) erőszak, erotikus, szex, pornó tartalmú filmek vetítése
(SZJ 191300)
4. Videovetítés szálloda és vendéglátóipari üzemekben: Naponta:
a) 40 Ft,
b) 100 Ft
A vendéglátóipari egységet üzemeltető
a) vendégnapok száma szerint,
b) minden más esetben
(SZJ 191300)
5. a) Videokölcsönzés és -eladás, Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel
a) 2%-a,
b) 20%-a
A kölcsönzési, az értékesítési tevékenységet végző
b) erőszak, erotikus, szex, pornó tartalmú video műveknél
(SzJ 113430, 07334)
II. Könyv- és Lapkiadó Szakmai Körből
6. a) Könyv, kivéve a tan könyveket [a 41/1985. (X. 5.) MT rendelet alap ján], folyóirat (heti, két heti, havi, negyedévi, fél évi), napilap, nyomtatvá nyok és játékkártyák el adott példányszámai, Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel
a) 1%-a,
b) 20%-a
A felelős kiadó (a forgalmazó)
b) erőszak, rotikus, szex, pornó tartalmú kiadvá nyok
(ITJ 66-1, 66-2, 66-3, 66-4, 66-65)
III. Színház, Zene- és Táncművészeti Szakmai Körből
7. Színházi (prózai, zenés, báb) előadások, zene- és táncművészeti rendezvények, (nem vendéglátóipari) műsorszolgáltatás A jegybevétel 2 %-a A jegybevételre jogosult
(SzJ 1916, 1919)
A kulturális járulék alá eső termékek
és szolgáltatások
A járulék mértéke A járulék fizetésére kötelezett
8. Bel- és külföldi előállítású hanglemez, CD, műsoros kazetta és hangos levelezőlap Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel 2%-a Hazai termék esetén az előállító külföldön készített terméknél a forgalmazó
(ITJ 69-52-71, 69-52-72-22, ITJ 69-52-79)
9. Hanglemez, CD, műsoros kazetta kölcsönzés Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel 2%-a A kölcsönzési tevékenységet végző
(SZJ 07334)
IV. Képző-, Ipar- és Fotóművészeti Szakmai Körből
10. Valamennyi belföldi előállítású, vagy importból beszerzett, belföldön értékesített képző-, ipar- és fotóművészeti alkotás és termék 10. Általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel (importnál beszerzési ár)
- zsűrizett alkotás és termék esetén 1%-a,
- nem szűrizett alkotás és termék esetén 3%-a
a) Képes naptárak
(ITJ 66-64)
A kiadó, illetve az importáló
b) Képes levelezőlapok
(ITJ 66-66)
A kiadó, illetve az importáló
c) Plakátok, poszterek
(ITJ 66-8)
A kiadó, illetve az importáló
d) Egyéb vegyes nyomtat ványból és különféle képes matricák
(ITJ 66-69)
A kiadó, illetve az importáló
e) Szobor, sírkő, síremlék
(ITJ 69-8)
A gyártó, illetve az importáló
f) Műalkotás
(ITJ 69-94-1)
Az importáló
g) Népművészeti és ipar művészeti termék
(ITJ 69-95)
Az importáló
h) Ajándék, dísz- és em lék tárgy funkciójú tárgyak az alább felsorolt ITJ számú termékcsoportból
(ITJ 17-5, 18-26-1, 18-4, 18-89, 29-71, 65-59-3, 67-64-9, 69-31, 69-32, 69-33, 69-85, 69-93-2, 69-99-28)
A gyártó, illetve az importáló
V. Közművelődési Szakmai Körből
11. Közművelődési intézmény vagy szervezet által és magánvállalkozásban rendezett műsoros előadások, táncmulatságok, discók, illetve egyéb rendezvények (SZJ 1916, 1919) A jegybevétel 2%-a A jegybevételre jogosult rendező
12. Tanfolyamok, képzések
(SZJ 1918)
A bevétel (levonva belőle az állami költségvetésből és az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatásokat) 2%-a A bevételre jogosult szervező
13. Vendéglátóipari egységekben rendezett műsoros előadások (SZJ 1919) Az árbevétel 5%-a A vendéglátóipari egységet üzemeltető jogi személy, magánszemély
14. Cirkusz-varieté, vidámparki szórakoztatás, mutatványok (SZJ 1919) A jegybevétel 2%-a A jegybevételre jogosult rendező
A kulturális járulék alá eső termékek
és szolgáltatások
A járulék mértéke A járulék fizetésére kötelezett
15. Közművelődési intézmények és szervezetek keretében megvalósuló vállalkozások
(SZJ 196)
Az árbevétel 2%-a A vállalkozási szervező
16. Kulturális intézményekben folyó szerencsejáték és üzemeltetett játékautomatákkal kapcsolatos szolgáltatás
(SZJ 1919, 1951)
A bevételi részesedés 5%-a A bevételre illetékes helyi üzemeltető
VI. Gyűjteményi Szakmai Körből
17. Múzeumi helyiségeknek nem kiállítás céljára történő hasznosítása (pl. terembérlet, fogadás stb.)
(SZJ 111124)
Az általános forgalmi adó nélküli bevétel 3%-a A bevétel beszedésére jogosult
18. Kultúrcikk kiskereskedelem SZJ 07334-ből a) műtárgykereskedelem, b) antikváriák értékesítése, c) műalkotások aukción történő értékesítése, d) népművészeti és iparművészeti termék értékesítése
(ITJ 69-95)
Az általános forgalmi adó nélküli árbevétel 1%-a Az értékesítési tevékenységet végző
VII. Nemzetközi Kulturális Szakmai Körből
19. Bel- és külföldre irányuló művészeti, kulturális közvetítői tevékenység
(SZJ 1917)
Az általános forgalmi adó nélküli árbevétel 1%-a A közvetítő

  Vissza az oldal tetejére