Időállapot: közlönyállapot (1993.V.4.)

1993. évi XLIV. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés az egészségügyi szakellátás finanszírozási reformjának fokozatos bevezetése érdekében a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tat.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Tat. 19. § (5) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„Az egészségügyi ellátást végző költségvetési szerv vezetőjének kérésére a május, illetve június hóra eső csökkentést az Alap kezelője a júliusi, illetve augusztusi pénzellátás terhére hajtja végre.”

2. § A Tat. 24. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az 1993 júliusában mért teljesítmények alapján 1993. szeptember 20-ig kapják az intézmények az első havi teljesítmény-(feladat)arányos díjazást, és a teljesítmény(feladat)arányos díjazás folyósítására a későbbiekben is a két hónappal megelőzően mért teljesítmény alapján, utólag kerül sor a tárgyhónapot követő második hónap 20. napjáig.”

3. § A Tat. 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az 1993 májusában és júniusában az (5) bekezdés szerinti kormányrendeletben szabályozott elszámolást teljesítő járó- és fekvőbeteg szakellátást végző intézmények 1993. július 20-ig, illetve augusztus 20-ig az 1993. I. félévi egy havi alapelőirányzatuk 10%-kal megemelt összegét kapják; az elszámolási kötelezettségüknek eleget nem tevő intézmények - ide nem értve a teljesítményarányos díjazásba be nem vont intézményeket - 1993. I. félévi egy havi alapelőirányzatuknak megfelelő összeget kapnak.”

4. § A Tat. 29. § (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az intézmény a krónikus ellátás keretében nyújtott ápolási napok (1) bekezdés szerinti súlyszámokkal súlyozott összege és egy súlyszám forint értéke alapján részesül díjazásban, amelyet az E. Alap kezelője a tárgyhónapot követő hónap 10-ig leadott teljesítmény elszámolás alapján, a tárgyhónapot követő második hónap 20-ig folyósít az intézménynek.”

5. § Ez a törvény a kihirdetésének napján lép hatályba, egyidejűleg a Tat. 24. § (3) bekezdésében a „július” szövegrész helyébe a „szeptember” szövegrész, a 28. § (2) bekezdésében és a 29. § 2) bekezdésében a „májusi” szövegrész helyébe a „júliusi”, a „júliusban” szövegrész helyébe a „szeptemberben” szövegrész lép, a 25. § (1) bekezdéséből a „részlegek” szövegrész pedig hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére