Időállapot: közlönyállapot (1993.VI.9.)

1993. évi LIII. törvény

a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény és a társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosításáról * 

1. § A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény 335. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[335. § (1) Az átalakuló gazdasági társaság a számviteli törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegében kimutatott eszközeit (befektetett és forgóeszközeit) és kötelezettségeit (ideértve a céltartalékokat is) átértékelheti, ebben az esetben az átértékelési különbözettel a mérlegében kimutatott saját tőkét kell a következők szerint helyesbíteni, ha]

b) az átértékelési különbözet pozitív, vagyis összességében a vagyont felértékelték, a különbözet összegével a tőketartalékot - a jogutód(ok)nak pedig a társasági adó alapját - kell megnövelni.”

2. § A társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 4. § (3) bekezdésének s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[4. § (3) Az adózás előtti eredményt az adóalap számításakor növeli:]

s) gazdasági társaság és szövetkezet átalakulása esetén a jogutód(ok)nak, ha a jogelőd(ök)nél a vagyont összességében felértékelik, a vagyonmérleg szerinti átértékelési különbözet, az 5. § (9) bekezdésében meghatározottak szerint.”

3. § A Törvény 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 4. § (3) bekezdés s) pontjának alkalmazásakor az adóalany a vagyonmérleg szerinti átértékelési különbözettel az átalakulást követő három adóévben, egyenlő részletekben köteles az adóalapot növelni. Ha a társaság, szövetkezet a megjelölt időszakon belül megszűnik, az adóalapnál még számításba nem vett teljes összeget köteles a megszűnéskor az adó alapjához hozzászámítani.”

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit az 1993. évi adóalap meghatározásánál 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére