Időállapot: közlönyállapot (1993.VI.15.)

1993. évi LVII. törvény

a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról * 

1. § A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkb.) 6. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A földkiadó bizottság az illetékességi területén a részarány-földtulajdonok kielégítésére elkülönített külterületi földrészletekből a következő sorrendben (teljesítési sorrend) elsősorban annak a részarány-földtulajdonosnak földkiadási kérelmét teljesíti, akinek a kérelemben megjelölt településen]

„b) beviteli kötelezettség alapján belterületen és külterületen is, illetőleg meglévő tanyájához csatlakozó terület bevitelével keletkezett részarány-földtulajdona;”

2. § Az Fkb. 13. §-ának (2) bekezdése az alábbi c) ponttal egészül ki:

„c) tanyatulajdonos: e törvény vonatkozásában tanyatulajdonosnak kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásban a tanya e törvény hatálybalépésekor feltüntetett tulajdonosát, annak házastársát, egyeneságbeli rokonát és testvérét.”

3. § Az Fkb. 13. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az 5. § (1) bekezdésében és a 8. § (2) bekezdésében, valamint a 13. § (5) bekezdésében meghatározott határidőket az 1992. évi II. törvény 13-21. §-ai szerinti földkijelölési határozat jogerőre emelkedésének napjától kell számítani. A földkiadó bizottság a földkijelölési határozat jogerőre emelkedéséről az érdekelteket a helyben szokásos módon értesíti.”

4. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére