Időállapot: közlönyállapot (1993.VII.19.)

1993. évi LXXII. törvény

a Magyar Köztársaság 1993. évi pótköltségvetéséről * 

Az Országgyűlés - áttekintve a központi költségvetés helyzetét - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 41. §-ában foglaltak szerint a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: KT) egyes rendelkezéseinek módosítására az alábbi törvényt alkotja.

1. § A KT 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Országgyűlés az 1993. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét 1 283 382,0 millió forintban;

b) bevételi főösszegét 1 070 065,3 millió forintban;

c) hiányát 213 316,7 millió forintban

állapítja meg.”

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a KT 1. számú melléklete helyébe lépő e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a KT 2. számú melléklete helyébe lépő e törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

3. § A KT 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjai helyébe a következő a) és b) pontok lépnek, egyidejűleg a d) pontja c) pontra változik és a d) pontban a b) pontra hivatkozás helyébe az a) pontra hivatkozás lép:

„(1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. § c) pontjában foglalt hiány finanszírozására

a) 190 000 millió forint összegben egy évnél hosszabb lejáratú államkötvényt bocsásson ki. Ebből a Magyar Nemzeti Bank úgy vásároljon, hogy a tárcájában lévő, a költségvetésnek nyújtott hitelek és a költségvetés által kibocsátott államkötvények állományának növekedése - az 1992. december 31-i állományhoz képest - egyetlen napon se haladja meg a 60 000 millió forintot;

b) 23 316,7 millió forint összegben növelje a kincstárjegyek és más állami értékpapírok állományát;”.

4. § A KT 4. §-a új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A központi költségvetés 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásai közül további céltartalékot képez a pénzbeli juttatások 1993. évi kiegészítő kerete 6 500 millió forint összegben, melynek rendeltetése az általános forgalmi adó rendszerében bekövetkező változások lakossági terheinek enyhítése a legrászorultabb rétegeknél.

(4) A (2)-(3) bekezdésben foglalt céltartalékok felosztására és a szükséges előirányzat-átcsoportosítások végrehajtására - ideértve a 41. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt előirányzatok kiegészítését és a társadalombiztosítási alrendszer Egészségbiztosítási Alapja és működési költségvetése részére átadást is - a Kormány jogosult.”

5. § A KT 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Állami Vagyonkezelő Részvénytársasághoz (a továbbiakban: ÁV Rt.) tartozó kereskedelmi bankokban és más pénzintézetekben az állami részesedést, továbbá ideiglenesen állami tulajdonban lévő állami vagyont megtestesítő részvények után az ÁV Rt. Közgyűlésén megállapított és az 1993. évben kifizetésre kerülő osztalék, illetőleg az Állami Vagyonügynökség kezelésében lévő részvények után az 1993. évben kifizetésre kerülő állami vagyon hozadéka a központi költségvetés bevételét képezi.”

6. § (1) A KT. 6. § (3) bekezdésének második mondata helyére a következő lép:

„...Ebből a működési költségvetés előirányzata 1350 millió forint, a privatizációval összefüggő közvetlen és közvetett kiadások előirányzata 6810 millió forint, a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások előirányzata 6000 millió forint, a Miniszterelnökség számára nemzeti tájékoztatási feladataihoz és országpropagandához átadandó összeg 190 millió forint.”

(2) A KT 6. § (6)-(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (8) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

„(6) Az ÁV Rt.-hez tartozó, részben vagy teljesen tartós állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervezetek 1992. évi adózás utáni nyereségéből és az állami vagyon privatizációjából származó bevételből az ÁV Rt. 8000 millió forintot köteles a központi költségvetésbe befizetni.”

7. § (1) A törvény 1. számú mellékletében a VII. Fejezet, 17. cím, 5. alcím, 4. előirányzat csoport, 9. kiemelt előirányzat 1993. évi előirányzatát az OTSH a sportegyesületek és sportszövetségek 1992. december 31-én fennálló adótartozásainak a kiegyenlítésére köteles fordítani. A maradványt az OTSH 1993. szeptember 30-ig köteles a központi költségvetésbe visszafizetni.

(2) Az egyes sportegyesületek és sportszövetségek részére nyújtható támogatás részletes feltételeit a Kormány állapítja meg.

8. § A KT 7. számú melléklete helyébe e törvény 3. számú és a 9. számú melléklete helyébe e törvény 4. számú melléklete lép.

9. § A KT 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A külföldön nyilvántartott gépjárművek után központilag beszedett adó 50%-a az Útalap, a központi költségvetést megillető 50%-ából 684 millió forint a Környezetvédelmi Alap javára átengedett bevétel. Amennyiben a központi költségvetést megillető összeg nem éri el a 684 millió forintot, a Környezetvédelmi Alapot az alacsonyabb összeg illeti meg.”

10. § A törvény a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1993. évi LXXII. törvényhez

Millió forintbanCím száma


Alcím száma
Elő-
irány-
zat
cso-
port száma
Ki-
emelt előirány-
zat száma


Cím neve


Alcím neve
Elő-
irány-
zat
cso-
port neve
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1993. évi
módosított
előirányzat
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 34,6
2 Társadalombiztosítási járulék 15,4
3 Dologi kiadások 68,1
2 Katonai Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,4
2 Társadalombiztosítási járulék 0,6
3 Dologi kiadások 3,6
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Állami kitüntetések 37,1
3 Ágazati célkeret 25,0
I. fejezet kiadásai összesen: 185,8
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Képviselő Testület
1 Működési költségvetés
1 Béralap 580,2
2 Társadalombiztosítási járulék 258,8
3 Dologi kiadások 415,0
2 Országgyűlés igazgatási kiadásai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 297,8
2 Társadalombiztosítási járulék 115,2
3 Dologi kiadások 385,2
2 Felújítás 366,5
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 29,4
2 Társadalombiztosítási járulék 12,7
3 Dologi kiadások 20,5
2 Felújítás 0,7
4 Ágazati célkeret 195,0
1-4. cím összesen: 2.677,0
5 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 220,0
6 Pártok támogatása
1 Parlamenti képviselettel rendelkező pártok támogatása
1 Fiatal Demokraták Szövetsége 107,7
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 144,4
3 Kereszténydemokrata Néppárt 99,8
4 Magyar Demokrata Fórum 255,5
5 Magyar Szocialista Párt 138,6
6 Szabad Demokraták Szövetsége 236,3
7 Agrárszövetség 27,1
2 Parlamenti képviselettel nem rendelkező pártok támogatása
1 Demokrata Koalíció 22,4
2 Magyar Szocialista Munkáspárt 28,1
3 Magyarországi Szociáldemokrata Párt 24,8
4 Vállalkozók Pártja 15,3


Cím száma


Alcím száma
Elő-
irány-
zat
cso-
port száma
Ki-
emelt előirány-
zat száma


Cím neve


Alcím neve
Elő-
irány-
zat
cso-
port neve
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1993. évi
módosított
előirányzat
7 Pártszékházak felújítására 200,0
8 Társadalmi szervek támogatása
1 Társadalmi szervezetek 388,0
2 Szakszervezeti közművelődési intézmények
3 Magyar Vöröskereszt támogatása 260,0
4 Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen 23,0
5 Hallássérültek Országos Szövetsége 48,0
6 Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége 37,0
7 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 54,0
II. fejezet kiadásai összesen: 5.007,0
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 81,8
2 Társadalombiztosítási járulék 36,2
3 Dologi kiadások 64,4
2 Felújítás 188,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 5,0
III. fejezet kiadásai összesen: 375,4
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 242,8
2 Társadalombiztosítási járulék 108,4
3 Dologi kiadások 73,9
2 Felújítás 58,1
IV. fejezet kiadásai összesen: 483,2
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Legfőbb Ügyészség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 227,9
2 Társadalombiztosítási járulék 100,1
3 Dologi kiadások 111,2
2 Felújítás 16,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 5,0
2 Területi ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.490,8
2 Társadalombiztosítási járulék 656,1
3 Dologi kiadások 261,2
2 Felújítás 10,0
3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 26,5
2 Társadalombiztosítási járulék 10,9
3 Dologi kiadások 3,2
V. fejezet kiadásai összesen: 2.918,9
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék igazgatási kiadásai
1 Működési költségvetés


Cím száma


Alcím száma
Elő-
irány-
zat
cso-
port száma
Ki-
emelt előirány-
zat száma


Cím neve


Alcím neve
Elő-
irány-
zat
cso-
port neve
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1993. évi
módosított
előirányzat
1 Béralap 278,1
2 Társadalombiztosítási járulék 122,3
3 Dologi kiadások 140,2
2 Felújítás 6,0
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 8,0
2 Társadalombiztosítási járulék 3,5
3 Dologi kiadások 12,5
VI. fejezet kiadásai összesen: 570,6
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatási kiadásai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 191,4
2 Társadalombiztosítási járulék 83,6
3 Dologi kiadások 120,0
2 MEH Ellátó Szolgálat kiadásai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 119,5
2 Társadalombiztosítási járulék 52,5
3 Dologi kiadások 313,0
2 Felújítás 10,0
3 Tárca nélküli miniszterek igazgatási kiadásai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 37,4
2 Társadalombiztosítási járulék 15,7
3 Dologi kiadások 4,2
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (volt Nemzetiségek és Etnikai Kisebbségek Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 21,9
2 Társadalombiztosítási járulék 9,5
3 Dologi kiadások 27,2
4 Kárpótlási Hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 247,5
2 Társadalombiztosítási járulék 108,9
3 Dologi kiadások 604,1
2 Felújítás 20,0
2 Megyei Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 540,0
2 Társadalombiztosítási járulék 237,6
3 Dologi kiadások 196,6
7 Világkiállítási Programiroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 49,7
2 Társadalombiztosítási járulék 23,5
3 Dologi kiadások 161,5
8 Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés


Cím száma


Alcím száma
Elő-
irány-
zat
cso-
port száma
Ki-
emelt előirány-
zat száma


Cím neve


Alcím neve
Elő-
irány-
zat
cso-
port neve
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1993. évi
módosított
előirányzat
1 Béralap 86,8
2 Társadalombiztosítási járulék 38,1
3 Dologi kiadások 98,4
9 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,1
2 Társadalombiztosítási járulék 10,6
3 Dologi kiadások 41,5
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 5,1
2 Társadalombiztosítási járulék 2,2
3 Dologi kiadások 9,3
3 Üdülőszállók
1 Működési költségvetés
1 Béralap 47,6
2 Társadalombiztosítási járulék 20,9
3 Dologi kiadások 91,5
10 Országos Tudományos Kutatási Alap Irodája
1 Működési költségvetés
1 Béralap 26,4
2 Társadalombiztosítási járulék 5,5
3 Dologi kiadások 18,1
11 Biztonsági szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.571,3
2 Társadalombiztosítási járulék 691,4
3 Dologi kiadások 1.147,3
2 Felújítás 100,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 67,0
2 Lakástámogatás 23,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 431,0
2 Társadalombiztosítási járulék 188,5
3 Dologi kiadások 691,7
2 Felújítás 10,9
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 55,0
2 Lakástámogatás 15,0
13 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 42,4
2 Társadalombiztosítási járulék 18,7
3 Dologi kiadások 88,5
14 Hadiipari Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 15,3
2 Társadalombiztosítási járulék 5,4
3 Dologi kiadások 11,3
15 Állami Bankfelügyelet
1 Működési költségvetés


Cím száma


Alcím száma
Elő-
irány-
zat
cso-
port száma
Ki-
emelt előirány-
zat száma


Cím neve


Alcím neve
Elő-
irány-
zat
cso-
port neve
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1993. évi
módosított
előirányzat
1 Béralap 139,9
2 Társadalombiztosítási járulék 59,4
3 Dologi kiadások 305,7
2 Felújítás 10,0
16 Állami Vagyonügynökség
1 Állami Vagyonügynökség igazgatási kiadásai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 707,0
2 Társadalombiztosítási járulék 311,0
3 Dologi kiadások 235,0
2 Felújítás 97,0
2 Vagyonkezeléssel és a privatizáció előkészítésével kapcsolatos kiadások 6.810,0
3 Privatizációval kapcsolatos szavatosság, kezességvállalás, jótállás 6.000,0
17 Országos Testnevelési és Sporthivatal
1 Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatási kiadásai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 174,4
2 Társadalombiztosítási járulék 72,8
3 Dologi kiadások 156,8
3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1 Működési költségvetés
1 Béralap 283,7
2 Társadalombiztosítási járulék 122,0
3 Dologi kiadások 448,0
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Felújítás 142,7
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 240,0
4 Célelőirányzatok
1 Utánpótlás 15,5
2 Testnevelés 11,8
3 Szabadidősport 30,0
4 Informatikai feladatok 5,0
5 Nemzetközi sportkapcsolatok 18,0
6 Központi sportesemények 55,2
7 Sporttudomány 11,0
8 Élsportolók orvosi vizsgálata 30,0
9 Sportegyesületek és sportszövetségek 941,0
5 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 89,6
6 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Sportegyesületi létesítmények támogatása 55,0
2 Sportszövetségek 598,4
3 Magyar Olimpiai Bizottság támogatása 50,0
4 Magyar Diáksport Szövetség 30,0
8 Fejezeti tartalék 9,8
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
1 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 150,1
2 Társadalombiztosítási járulék 62,5
3 Dologi kiadások 426,1
2 Felújítás 9,3
19 Magyar Szabványügyi Hivatal
1 Működési költségvetés


Cím száma


Alcím száma
Elő-
irány-
zat
cso-
port száma
Ki-
emelt előirány-
zat száma


Cím neve


Alcím neve
Elő-
irány-
zat
cso-
port neve
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1993. évi
módosított
előirányzat
1 Béralap 81,5
2 Társadalombiztosítási járulék 31,5
3 Dologi kiadások 80,8
2 Felújítás 4,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 7,0
20 Országos Találmányi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 146,4
2 Társadalombiztosítási járulék 63,3
3 Dologi kiadások 135,3
2 Felújítás 45,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 60,0
21 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 228,4
2 Társadalombiztosítási járulék 100,5
3 Dologi kiadások 225,7
2 Felújítás 25,3
22 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 106,1
2 Társadalombiztosítási járulék 42,3
3 Dologi kiadások 245,0
2 Felújítás 5,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 13,0
23 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 63,7
2 Társadalombiztosítási járulék 28,1
3 Dologi kiadások 46,6
24 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 39,3
2 Társadalombiztosítási járulék 16,9
3 Dologi kiadások 19,4
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 15,0
2 Társadalombiztosítási járulék 7,3
3 Dologi kiadások 132,9
2 Felújítás 182,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 90,0
4 Beruházási célprogram
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztés 240,0
2 Hungária Televízió Alapítvány 860,0
2 Célelőirányzatok
4 Kutatási feladatok támogatása 89,5
5 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány 100,0
7 Illyés Alapítvány 300,0
8 Teleki László Alapítvány 271,1
10 Kisebbségi lapok támogatása 100,0
12 1944-60 közötti titkos iratok felülvizsgálata


Cím száma


Alcím száma
Elő-
irány-
zat
cso-
port száma
Ki-
emelt előirány-
zat száma


Cím neve


Alcím neve
Elő-
irány-
zat
cso-
port neve
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1993. évi
módosított
előirányzat
1 Béralap 3,0
2 Társadalombiztosítási járulék 1,3
13 HÍD nemzetközi ifjúsági tábor 11,3
15 Kisebbségi Intervenciós keret 23,0
16 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 100,0
17 Kisebbségi kulturális autonómiára 185,0
18 Kisebbségi Országos Önkormányzatok megalakulása 4,8
19 Kárpótlási egyeztető fórumok költségeire 48,5
20 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 250,0
21 Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása 45,0
22 Magyarok Világszövetségének támogatása 200,0
23 Határon túli magyar sajtó támogatása 60,0
24 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 60,0
25 Hungária Televízió Alapítvány 1.140,0
26 Központi államhatalmi, államigazgatási szervek elhelyezése 113,0
27 Földrendező és Földkiadó Bizottságok költségeire 100,0
28 Nemzeti tájékoztatási feladatokra és országpropagandára 190,0
26 Alapok támogatása
1 Központi Ifjúsági Alap támogatása 100,0
2 Világkiállítási Alap 13.700,0
3 Országos Tudományos Kutatási Alap 2.440,0
27 Céltartalék:
1 Bérpolitikai intézkedési keret 10.200,0
2 Pénzbeli juttatások 1993. évi kiegészítő keret 6.500,0
29 Költségvetés általános tartaléka 7.500,0
30 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Kárpótlás 3.900,0
3 Szovjet csapatkivonással összefüggő károk
1 Esztergomi Papi Szeminárium helyreállítása 594,0
2 Környezeti károk elhárítása 100,0
4 Egyházi ingatlanok visszaadása 3.000,0
5 Büntető eljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0
6 Szeged és környéke katasztrófaelhárítása 400,0
31 Magyar Rádió
1 Működési költségvetés
1 Béralap 916,1
2 Társadalombiztosítási járulék 399,3
3 Dologi kiadások 2.967,8
2 Felújítás 31,4
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 278,8
32 Magyar Televízió
1 MTV központi szervezete
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.765,6
2 Társadalombiztosítási járulék 1.000,6
3 Dologi kiadások 6.071,1
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 130,0
2 MTV Kereskedelmi Főigazgatósága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 43,5
2 Társadalombiztosítási járulék 19,2
3 Dologi kiadások 1.359,9
VII. fejezet kiadásai összesen: 98.108,9


Cím száma


Alcím száma
Elő-
irány-
zat
cso-
port száma
Ki-
emelt előirány-
zat száma


Cím neve


Alcím neve
Elő-
irány-
zat
cso-
port neve
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1993. évi
módosított
előirányzat
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 Belügyminisztérium igazgatási kiadásai
1 Belügyminisztérium központi igazgatási kiadásai
1 Működési költségvetés
1 Béralap 573,6
2 Társadalombiztosítási járulék 252,2
3 Dologi kiadások 478,6
2 Felújítás 148,2
2 Köztársasági megbízottak hivatalai
1 Törvényességi ellenőrzés és államigazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 490,6
2 Társadalombiztosítási járulék 213,9
3 Dologi kiadások 323,9
2 Felújítás 1,5
3 Kormányzati beruházások
1 Lakástámogatás 3,0
2 Területi honvédelmi igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,0
2 Társadalombiztosítási járulék 0,4
3 Dologi kiadások 3,6
3 Területi államháztartási és közigazgatási információs szolgálatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.100,9
2 Társadalombiztosítási járulék 482,5
3 Dologi kiadások 555,9
2 Felújítás 10,5
3 Kormányzati beruházások
1 Lakástámogatás 13,0
4 Köztársasági Őrezred
1 Működési költségvetés
1 Béralap 508,1
2 Társadalombiztosítási járulék 223,3
3 Dologi kiadások 194,7
2 Felújítás 8,0
3 Kormányzati beruházások
1 Lakástámogatások 4,0
5 Rendőrség
1 Országos Rendőr-főkapitányság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3.778,7
2 Társadalombiztosítási járulék 1.632,0
3 Dologi kiadások 6.174,1
2 Felújítás 242,2
3 Kormányzati beruházások
1 Lakástámogatások 59,0
2 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés
1 Béralap 908,6
2 Társadalombiztosítási járulék 392,2
3 Dologi kiadások 527,1
2 Felújítás 7,0
3 Kormányzati beruházások
1 Lakástámogatások 11,0


Cím száma


Alcím száma
Elő-
irány-
zat
cso-
port száma
Ki-
emelt előirány-
zat száma


Cím neve


Alcím neve
Elő-
irány-
zat
cso-
port neve
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve

1993. évi
módosított
előirányzat
3 Rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 10.397,9
2 Társadalombiztosítási járulék 4.612,9
3 Dologi kiadások 4.059,0
2 Felújítás 460,8
3 Kormányzati beruházások
1 Lakástámogatások 80,0
6 Határőrség
1 Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.151,1
2 Társadalombiztosítási járulék 538,2
3 Dologi kiadások 1.090,8
2 Felújítás 500,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 300,0
2 Lakástámogatások 18,0
  Vissza az oldal tetejére