Időállapot: közlönyállapot (1993.VIII.3.)

1993. évi LXXXII. törvény

a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény és a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény módosításáról * 

1. § A villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„A törvény célja a villamos energia fejlesztése, átvitele és szolgáltatása alapvető szabályainak megállapítása.”

2. § A VET 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A villamosmű üzemvitelét, biztonságát veszélyeztető növényzet eltávolításáról, a növényzet benövésének megakadályozásáról az ingatlan tulajdonosa (használója) - a villamosmű üzembentartójával együttműködve - köteles gondoskodni.”

3. § A VET 24. §-a (3) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A törvény végrehajtásáról a Kormány gondoskodik. A vezetékjogot engedélyező hatósági feladatokat - az ipari és kereskedelmi miniszter kijelölése alapján - az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet látja el.”

4. § A gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény (a továbbiakban: GET) 19. §-ában foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gázszolgáltató a szerződés megkötését ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a fogyasztó a csatlakozó vezetéknek közterületre eső szakaszát egészben vagy részben saját költségén készíttesse el, és a létesítményt a gázszolgáltató üzemeltetésébe adja át.

(2) A gázszolgáltatás telekhatáron kívüli elosztó vezetékeinek és más létesítményeinek megvalósításához igénybe vett lakossági és települési önkormányzati hozzájárulásokat igazoló bizonylatokat az önkormányzatok e törvény hatálybalépésétől számított hatvan napon belül nyújthatják be az érintett gázszolgáltatóhoz.

(3) Az 1980. december 31-ig üzembe helyezett elosztó vezetékekhez és létesítményeihez az igazolt hozzájárulás 30%, az 1981. január 1. és az e törvény hatálybalépése között teljesített hozzájárulás évente 2%-kal növekvő mértékben, azaz az 1992-ben teljesített hozzájárulás esetén 54% erejéig részvénytulajdonban részesül az érintett önkormányzat, mely részvénytulajdon vagy annak hozama az önkormányzati képviselő-testület döntése szerint felosztható az érintett ingatlantulajdonosok között is.”

5. § A GET 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Üzemzavar vagy forráshiány esetén a gázszolgáltató a vezetékben szállított gáz szolgáltatását korlátozhatja.”

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a VET 3. §-a, 16. §-ának (1) bekezdése és 21. §-a, továbbá a 7. § (1) bekezdésében és a 12. §-ában „az állami tulajdonban lévő” szövegrész hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére