Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.8.)

1993. évi XCVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló - az 1992. évi XIV., XLIII. és LXXXVI. törvényekkel módosított - 1991. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény), a Magyar Köztársaság 1992. évi pótköltségvetéséről szóló 1992. évi LXX. törvény (a továbbiakban: Pótköltségvetési Törvény), a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésének végrehajtásáról szóló 1992. évi LXII. törvény (a továbbiakban: 1991. évi Zárszámadási Törvény), valamint az Országgyűlés 3/1992. (II. 21.) OGY, 76/1992. (XI. 16.) OGY és 90/1992. (XII. 31.) OGY határozatainak végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
1992. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtását

992.496,9 millió forint, azaz kilencszázkilencvenkétezer négyszázkilencvenhat egész kilenctized millió forint bevétellel,

1.189.637,2 millió forint, azaz egymillió egyszáznyolcvankilencezer hatszázharminchét egész kéttized millió forint kiadással,

197.140,3 millió forint, azaz egyszázkilencvenhétezer egyszáznegyven egész háromtized millió forint hiánnyal jóváhagyja.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-ában és a Pótköltségvetési Törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter

a) 30.000 millió forint összegben bocsátott ki 10 éves lejáratú, jegybanki alapkamatozású speciális értékpapírokat, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank vásárolt meg;

b) 60.000 millió forint összegben bocsátott ki hosszú lejáratú államkötvényt;

c) 107.140,3 millió forintot kincstárjegyek kibocsátásával fedezett;

d) a c) pontban szereplő összegből a Pótköltségvetési Törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján 1993-ban 100.000 millió forintot államkötvénnyé alakított át. A kincstárjegyekből így végső soron 7.140,3 millió forint növelte a belföldi államadósságot.

4. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter - az 1991. évi Zárszámadási Törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott 35.369,5 millió forint összegű felhatalmazás alapján - 35.000 millió forint összegű államkötvényt bocsátott ki. A különbségként adódó 369,5 millió forint 1992-ben is kincstárjegy-állomány részét képezte.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos
egyes rendelkezések

5. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett összegét és személyi jövedelemadó bevételének összegét a 3. számú melléklet * , országosan összesített összegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a költségvetési évben folyósított összegei különbözeteként

a) a helyi önkormányzatok 1992. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1.489,8 millió forint;

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 629,2 millió forint, s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1992. költségvetési év után előírt tartozása 860,6 millió forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 102,6 millió forint és a b) pontban meghatározott költségvetést terhelő kiegészítésből 16,9 millió forint az Állami Számvevőszék V-1005-65/1993. számú vizsgálati jelentésében meghatározott és e jelentés 8. és 8/a) számú mellékletében - a Békés Megyei Önkormányzat 20,3 millió forint, a Veszprém Megyei Önkormányzat 13,3 millió forint elvonások kivételével - önkormányzatok szerint részletezett összeg. * 

Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt az e bekezdésben megjelölt összegek beszedésére, illetve kifizetésére.

(4) A (3) bekezdésben szereplő - a helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége és a központi költségvetést terhelő kiegészítés egyenlege szerinti - összeg a helyi önkormányzatok 1993. évi felhasználási lehetőségét növeli a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 18. § b) pontjában az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok (vis maior) támogatására.

(5) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 9. §-ának (2), (4) és (6) bekezdése szerinti befizetési kötelezettségüket 1993. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg az éves átlagos jegybanki alapkamat (21,79%) kétszeresének megfelelő napi kamattal növelt összeget fizet 1993. március 26-tól a visszafizetés napjáig;

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, a kamattal növelt összeg után további napi büntető kamattal növelt visszafizetést teljesít 1993. március 26-tól a visszafizetés napjáig. A büntető kamat mértéke az éves átlagos jegybanki alapkamat (21,79%) kétszerese.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben e törvény hatálybalépését követő 30 napon belül az (5) bekezdés szerinti - kamattal növelt - befizetések nem érkeznek meg a Pénzügyminisztérium MNB 232-90103-1492 Önkormányzatok előző évről származó befizetései, bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónapban esedékes normatív állami hozzájárulásából egy összegben levonja.

(7) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást a (2) bekezdés b) pontjában foglalt összegben kiutalta. A kiutalt összeg az önkormányzat 1993. évi költségvetésének teljesítésében előző évi költségvetési kiegészítés címén számolandó el.

(8) Az Országgyűlés Sopron Város Önkormányzata által címzett támogatásként igénybe vett 50 millió forint többletet 1993. évi címzett támogatás előrehozásának ismeri el, és egyidejűleg az e címen jóváhagyott 1993. évi előirányzatot törli.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Kápolnásnyék-Velence községek közös fenntartásában lévő általános iskola tanulói után kétszeresen igénybe vett általános iskolai normatív állami hozzájárulás miatt Kápolnásnyék Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának 1993. évi összegéből 2.916 ezer forintot zároljon.

6. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat - önkormányzatonként és jogcímenként részletezve - az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásról való lemondását 448,8 millió forint összegben tudomásul veszi, s a Költségvetési Törvény 5. §-ának (9) bekezdése alapján egyidejűleg elfogadja ezen összegek - 8. számú mellékletben szereplő - vis maior (45,9 millió forint) és a magánszemélyek jövedelemadójában a közműfejlesztésre megállapított kedvezmények megszüntetésének ellentételezésére szolgáló (402,9 millió forint) támogatáskénti felhasználását.

(5) Az Országgyűlés elfogadja a Költségvetési Törvény 5. § (6)-(8) bekezdésében szereplő előirányzatok csökkentését 341,6 millió forint összegben, s a Költségvetési Törvény 5. §-ának (9) bekezdése alapján egyidejűleg elfogadja ezen összegek - 8. számú mellékletben részletezett központosított előirányzatok körében - vis maior támogatáskénti (314,1 millió forint), valamint 27,5 millió forint összegben céltámogatáskénti felhasználását.

(6) A helyi önkormányzatok számára előirányzott központosított előirányzatok felhasználását - jogcímenként részletezve - a 8. számú melléklet foglalja magában.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy

a) a helyi önkormányzatok 1991. évi normatív állami hozzájárulásának elszámolásából az 1991. évi Zárszámadási Törvény 6. §-ának (1) bekezdésében előírt egyenlegében 1.499,4 millió forint visszafizetési kötelezettsége teljesült;

b) a pénzügyminiszter a Központi Környezetvédelmi Alap részére a külföldi gépjárművek utáni adóbevételből az előirányzott 600 millió forinttal szemben 1992. évben 204 millió forintot utalt át.

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a pénzügyminiszter a központi költségvetési szervek működési költségvetésének és a kormányzati beruházásoknak az 1993-ban felhasználható 1992. évi pénzmaradványát megállapította és a pénzmaradvány-elvonásról intézkedett. A szigorított pénzmaradvány-elszámolás révén keletkező, az eredeti 800 millió forint előirányzatot 1371 millió forinttal meghaladó költségvetési többlet bevétel - a teljesítésnek megfelelő összegben - a költségvetés általános tartalékát növeli.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE
ÉS VÁLTOZÁSA

9. § Az 1991. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának a)-c) pontjaiban foglalt rendelkezések végrehajtására a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között 1992. november 1-jei hatállyal megkötött szerződés szerint

a) a Magyar Nemzeti Bank 6.621,4 millió forint hitelt nyújtott a Pénzügyminisztériumnak bizonyos nemzetközi pénzügyi szervezetek - Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank, Nemzetközi Beruházási Bank, Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Nemzetközi Fejlesztési Társulás, Nemzetközi Pénzügyi Társaság - alaptőkéjéhez való hozzájárulás Magyar Nemzeti Bank által megelőlegezett összegére az 1991. évi Zárszámadási Törvény 13. §-ának (1) bekezdésében és 14. §-ában rögzített feltételekkel;

b) a Magyar Nemzeti Bank 249.123,7 millió forint hitelt nyújtott a Pénzügyminisztériumnak az Állami Fejlesztési Intézet Rt. - és annak jogelődje - által ellátott állami beruházási feladatok finanszírozását szolgáló, a Magyar Nemzeti Bank által 1968-1990 között nyújtott refinanszírozási hitelekből 1990. december 31-ig keletkezett, valamint az 1991. évben teljesített 6.000 millió forint és az 1992. november 1-jéig teljesített 4.350 millió forint törlesztés figyelembevételével fennálló tartozások átvállalására az 1991. évi Zárszámadási Törvény 13. §-ának (2) és (3) bekezdésében és 14. §-ában rögzített feltételekkel;

c) a Magyar Nemzeti Bank által a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól felvett és a költségvetésnek továbbkölcsönzött hitelek összege 2.087,1 millió forintban került megállapításra, kamatfeltételei az 1991. évi Zárszámadási Törvény 14. §-ában foglaltaknak megfelelően változtak, és az adósságszolgálat teljesítésének szabályai összhangba kerültek a belföldi államadósságok kezelésére vonatkozó előírásokkal.

10. § Az 1991. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának d) pontjában meghatározott előírásoknak megfelelően az állami költségvetés által kibocsátott és a Magyar Nemzeti Bank által 1990-ig bezárólag megvásárolt államadóssági kötvények 1993. január 1-jei kibocsátási időponttal kicserélésre kerültek. A kötvények kamata 8,0% és lejárata azonos az államkötvények kibocsátásakor meghatározottal.

11. § (1) Az 1991. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezések végrehajtására a Pénzügyminisztérium és az Állami Fejlesztési Intézet Rt. 1992. december 29-én megállapodást kötött a 13. § (2) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti Bank által a Pénzügyminisztériumnak nyújtott hitel továbbkölcsönzéséről, a továbbkölcsönzött összegből az 1992. november 1-jén fennálló 249.123,7 millió forint refinanszírozásihitel-tartozás Magyar Nemzeti Banknak történő visszafizetéséről.

(2) Az 1991. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (2) bekezdésében meghatározott követelésekről, amelyek kezelési szabályait az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza, az Állami Fejlesztési Intézet Rt. elszámolt a költségvetéssel. Az elszámolás szerint a követelések állománya 1992. december 31-én 132.413 millió forint, amiből 18.005 millió forint az államkölcsön-tartozás és 114.408 millió forint az állami alapjuttatások utáni járadékfizetési kötelezettség.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1991. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (2) bekezdésében foglalt követelések az 1992. évben csökkentek, mivel

a) az Országgyűlés a Dorogi Szénbányák 3.928,5 millió forint, a Mecseki Ércbánya Vállalat 360 millió forint, a Ganz Gépgyár Holding 811 millió forint, a DUNAFERR Rt. 5.022 millió forint - összesen 10.121,5 millió forint - adósságának elengedéséhez, továbbá a Mecseki Ércbánya Vállalat 350 millió forint, a DUNAFERR Rt. 3.000 millió forint - összesen 3.350 millió forint - adósságának tulajdonrésszé konvertálásához járult hozzá;

b) a Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazás alapján

ba) az Állami Fejlesztési Intézet Rt. 2.160,7 millió forint adósság állami részesedést megtestesítő részvénnyé történő konvertálására vállalt kötelezettséget (Ganz Kiskunhalasi Gépgyár 55,7 millió forint, Észak-Magyarországi Tégla- és Cserépipari Vállalat 60 millió forint, Finommechanikai Vállalat 497 millió forint, Gránit Csiszolóanyag- és Kőedénygyártó Vállalat 500 millió forint, Gödöllői Gépgyár 293 millió forint, Pestvidéki Gépgyár 255 millió forint, Borsodchem Rt. 500 millió forint);

bb) az Állami Fejlesztési Intézet Rt. a csődegyezségek során 62 millió forint 1992. évi és 33 millió forint korábbi évi fizetési kötelezettség átütemezéséhez járult hozzá.

13. § (1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló, többször módosított 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és a Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1992. évben a következő tényezők miatt és mértékben változott:

a) 222.307,9 millió forinttal növelték az e törvény 3. §-ában foglalt értékpapír-kibocsátások;

b) 377,4 millió forinttal növelte az új folyósítások és a 8,5 millió forint törlesztés egyenlegeként a Magyar Nemzeti Bank által a költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek állománynövekedése;

c) 83.219,7 millió forinttal növelte a 86.978,1 millió forint kibocsátás és a 3.758,4 millió forint törlesztés egyenlegeként a Költségvetési Törvény 39. §-ában foglalt rendelkezés értelmében az államadósság részét alkotó, fedezetlenné vált lakásalap-kötvények forrását képező kincstári államkötvények állományemelkedése;

d) 48.300 millió forinttal növelte - a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 3. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - történt államkötvény-kibocsátás;

e) a költségvetési kiadások XXXI. fejezet 1. cím 3. alcímén elszámolt 821 millió forint törlesztés figyelembevételével 1.094,6 millió forinttal, illetőleg 18.968,8 millió forinttal - együttvéve 20.063,4 millió forinttal - növelte a Szanálási Alap, illetőleg a Lakás Alap megszűnése miatt a költségvetés tartozásává vált szerkezetátalakítási, illetőleg Lakásalap-fedezeti államkötvény-állomány;

f) 21.935 millió forinttal csökkentette a költségvetés kiadásai XXXI. fejezet 1. cím, 1. alcím 1-2. kiemelt előirányzatán és 4-5. alcímén elszámolt 13.338 millió forint, valamint a költségvetésen kívül elszámolt, a privatizációs bevételekből teljesített 8.597 millió forint hiteltörlesztés;

g) 2.630 millió forinttal csökkentette a költségvetés kiadásai XXXI. fejezet 1. cím 2. alcímén elszámolt államkötvény-törlesztés.

(2) Az (1) bekezdés szerinti növelő és csökkentő tényezők következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság az 1992. évben 349.703,7 millió forinttal emelkedett.

(3) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni államadósság az 1992. évben 11.700 millió forinttal emelkedett.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a már lejárt, de pénzügyileg még ki nem elégített kormányhitel-kintlévőségeket harmadik országok felé értékesítse.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értékesítés során - egyedi mérlegelés alapján - az eredeti hitelszerződésekben foglalt feltételekhez képest engedmény adható.

15. § (1) A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény hatálya alá tartoznak - a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Pénzintézeti Központ kivételével - azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a 2. §-ban foglaltak szerint részben vagy teljesen tartós állami tulajdonban álló vagyonnal működnek, illetve azok a gazdasági társaságok, amelyekben a tagsági (részvényesi) jogokat biztosító üzletrészek (részvények) részben vagy teljesen, tartósan állami tulajdonban vannak.”

(2) A tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1992. évi LIII. törvény 27. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Állami Fejlesztési Intézetre az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az Állami Fejlesztési Intézet átalakulása során a számviteli törvény szerinti mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékelheti; az átértékelési különbözettel a vagyonmérlegben kimutatott saját tőkét kell helyesbíteni.”

16. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi az Állami Számvevőszék jelentését az 1992. évi költségvetés teljesítéséről.

(2) E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1993. évi XCVIII. törvényhez

Millió forintban

Cím Alcím Előirányzat Kiemelt elő- Cím Alcím Előirányzat KIADÁSOK 1992. évi
XIV. törvénnyel módosított
1992. évi
száma száma csoport száma irányzat száma neve neve csoport neve Kiemelt előirányzat neve 1991. évi
XCI. törvény
szerinti
előirányzat
teljesítés

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 33,2 33,9
2 Társadalombiztosítási járulék 14,5 14,1
3 Dologi kiadások 68,1 125,6
2 KE - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 49,0 22,4
I. fejezet kiadásai összesen: 164,8 196,0

II. ORSZÁGGYŰLÉS

1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Béralap 357,8 539,8
2 Társadalombiztosítási járulék 209,3 223,5
3 Dologi kiadások 268,5 593,3
2 Országgyűlés igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 196,1 238,1
2 Társadalombiztosítási járulék 68,6 100,3
3 Dologi kiadások 418,5 547,3
2 Felújítás 288,5 310,8
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 25,2 29,1
2 Társadalombiztosítási járulék 10,9 12,3
3 Dologi kiadások 23,3 33,5
2 Felújítás 0,7 0,7
4 OGY - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 196,8
2 Köztisztviselők jogállásáról szóló tv-hez kapcsolódó bérkeret 600,0
1-4. cím összesen: 2.467,4 2.825,5
5 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 220,0 217,7
6 Pártok támogatása
1 Parlamenti képviselettel rendelkező pártok támogatása
1 Fiatal Demokraták Szövetsége 82,8 82,8
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 112,8 112,8
3 Kereszténydemokrata Néppárt 76,3 76,3
4 Magyar Demokrata Fórum 203,7 203,7
5 Magyar Szocialista Párt 108,0 108,0
6 Szabad Demokraták Szövetsége 188,0 188,0
7 Agrárszövetség 54,3 54,3
2 Parlamenti képviselettel nem rendelkező pártok támogatása
1 Demokrata Koalíció 18,4 18,4
2 Magyar Szocialista Munkáspárt 22,9 22,9
3 Magyarországi Szociáldemokrata Párt 20,2 20,2
4 Vállalkozók Pártja 12,6 12,6
3 Időközi választások támogatása 0,5
7 Pártszékházak felújítása 184,1
8 Társadalmi szervek támogatása
1 Társadalmi szervezetek 420,0 420,0
2 Szakszervezeti közművelődési intézmények 250,0 262,5
3 Magyar Vöröskereszt támogatása 260,0 260,0
4 Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen
6,0

6,0
5 Hallássérültek Országos Szövetsége 30,0 30,0
6 Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége
18,0

18,0
7 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 46,0 46,0
II. fejezet kiadásai összesen: 4.617,4 5.170,3

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 70,0 75,5
2 Társadalombiztosítási járulék 30,0 33,3
3 Dologi kiadások 58,3 72,0
2 Felújítás 16,0 8,1
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 10,0 10,0
III. fejezet kiadásai összesen: 184,3 198,9

IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 202,2 174,8
2 Társadalombiztosítási járulék 87,0 77,0
3 Dologi kiadások 74,1 77,4
2 Felújítás 11,0 52,8
2 LB - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,9
IV. fejezet kiadásai összesen: 374,3 382,9

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Legfőbb Ügyészség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 177,8 186,8
2 Társadalombiztosítási járulék 76,5 79,3
3 Dologi kiadások 97,5 117,6
2 Felújítás 16,0 18,2
2 Területi ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.159,0 1.053,2
2 Társadalombiztosítási járulék 498,2 447,7
3 Dologi kiadások 222,2 439,5
2 Felújítás 6,0 2,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 10,0 10,0
3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 20,7 19,7
2 Társadalombiztosítási járulék 8,8 8,2
3 Dologi kiadások 2,9 10,5
2 Felújítás 4,0 3,5
4 MKÜ - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 90,1 180,1
V. fejezet kiadásai összesen: 2.389,7 2,576,3

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Béralap 252,3 228,2
2 Társadalombiztosítási járulék 108,5 105,0
3 Dologi kiadások 153,5 170,8
2 Felújítás 11,6
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 7,8 8,1
2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 3,6
3 Dologi kiadások 11,6 23,1
2 Felújítás 0,9
3 ÁSZ - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 6,0 8,0
2 Fejezeti tartalék 1,9
VI. fejezet kiadásai összesen: 545,0 559,3

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 252,2 276,7
2 Társadalombiztosítási járulék 106,7 124,0
3 Dologi kiadások 336,0 1.100,3
2 Felújítás 133,8
2 Tárca nélküli miniszterek - igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 21,0 32,9
2 Társadalombiztosítási járulék 8,6 12,3
3 Dologi kiadások 21,2 25,0
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 14,0 16,0
2 Társadalombiztosítási járulék 6,0 7,1
3 Dologi kiadások 25,3 24,1
4 Kárpótlási hivatalok
1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 60,0 64,0
2 Társadalombiztosítási járulék 25,8 25,0
3 Dologi kiadások 314,1 879,0
2 Felújítás 18,0 18,0
2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 250,8 364,8
2 Társadalombiztosítási járulék 107,8 153,0
3 Dologi kiadások 200,5 623,6
5 Pressinform Külföldi Újságírókat Tájékoztató Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 4,6 3,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1,5 1,4
3 Dologi kiadások 5,8 8,9
7 Világkiállítási Programiroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 18,5 26,9
2 Társadalombiztosítási járulék 7,7 10,2
3 Dologi kiadások 27,5 176,7
8 Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 50,6 58,0
2 Társadalombiztosítási járulék 24,6 28,6
3 Dologi kiadások 33,0 59,4
2 Felújítás 2,1
9 Üdülők
1 Központi Állami Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 24,1 25,2
2 Társadalombiztosítási járulék 10,3 10,9
3 Dologi kiadások 48,7 100,2
2 Felújítás 123,1
2 MEH Hivatali Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Béralap 5,1 6,7
2 Társadalombiztosítási járulék 2,2 3,0
3 Dologi kiadások 8,7 13,3
3 Üdülőszállók
1 Működési költségvetés
1 Béralap 65,3 63,5
2 Társadalombiztosítási járulék 27,1 27,8
3 Dologi kiadások 112,1 144,2
2 Felújítás 0,2
10 Országos Tudományos Kutatási Alap Irodája
1 Működési költségvetés
1 Béralap 20,8 24,9
2 Társadalombiztosítási járulék 3,0 4,2
3 Dologi kiadások 16,2 23,2
11 Biztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1.474,2 1.543,1
2 Társadalombiztosítási járulék 633,9 653,0
3 Dologi kiadások 1.234,2 1.327,9
2 Felújítás 150,0 87,2
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 177,0 177,0
2 Lakástámogatás 23,0 23,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 421,8 421,6
2 Társadalombiztosítási járulék 180,3 184,3
3 Dologi kiadások 831,3 883,5
2 Felújítás 10,9 27,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 83,0 83,0
2 Lakástámogatás 15,0 13,0
3 Lakásépítés 2,0 2,0
12 Magyar Közvéleménykutató Intézet
1 Működési költségvetés
1 Béralap 1,1
2 Társadalombiztosítási járulék 1,3
3 Dologi kiadások 3,0
13 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 18,0
2 Társadalombiztosítási járulék 7,4
3 Dologi kiadások 39,8
14 Hadiipari Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 18,0
2 Társadalombiztosítási járulék 7,3
3 Dologi kiadások 26,9
16 Állami Vagyonügynökség
1 Állami Vagyonügynökség igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 160,0 256,0
2 Társadalombiztosítási járulék 68,0 101,0
3 Dologi kiadások 38,0 244,9
2 Felújítás 5,0 30,9
2 Vagyonkezelés és a privatizáció előkészítése 2.125,0 5.735,2
18 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Béralap 148,7 105,5
2 Társadalombiztosítási járulék 61,4 44,8
3 Dologi kiadások 196,6 211,3
2 Felújítás 8,5 5,0
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 12,5 12,5
19 Magyar Szabványügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 81,5 93,8
2 Társadalombiztosítási járulék 31,5 41,1
3 Dologi kiadások 80,8 116,1
2 Felújítás 4,3 14,6
3 Kormányzati beruházások
1 Egyéb intézményi beruházások 5,0 5,0
20 Országos Találmányi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 106,4 111,7
2 Társadalombiztosítási járulék 45,7 47,8
3 Dologi kiadások 128,0 222,2
2 Felújítás 26,0 19,8
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 50,0 53,0
21 Országos Mérésügyi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 172,4 196,9
2 Társadalombiztosítási járulék 74,1 87,5
3 Dologi kiadások 143,6 162,0
2 Felújítás 6,9 8,5
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 5,0 5,0
22 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Béralap 99,5 96,7
2 Társadalombiztosítási járulék 38,4 42,1
3 Dologi kiadások 238,7 241,9
2 Felújítás 5,5 4,7
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 7,5 7,5
23 Országos Atomenergia Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Béralap 56,3 55,3
2 Társadalombiztosítási járulék 24,2 28,6
3 Dologi kiadások 47,2 95,8
24 MEH - Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 20,4
2 Társadalombiztosítási járulék 8,8
3 Dologi kiadások 50,8
2 Állóeszköz-felújítás, nagyjavítás 140,0
4 Tudománypolitikai alaphoz hozzájárulás 94,7 92,3
5 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány
90,0

89,4
6 Pető Alapítvány 249,7 162,4
7 Illyés Alapítvány 30,0 285,9
8 Teleki Alapítvány 179,3 177,3
10 Kisebbségi lapok támogatása 90,0 87,7
11 Kisebbségi törvényből adódó hivatali kiadások 10,0
12 1944-60 közötti titkos iratok felülvizsgálata 4,3
13 Híd nemzetközi ifjúsági tábor 12,0 11,7
15 Hungária TV Alapítvány 300,0
25 Soros Alapítvány támogatása 85,0 43,9
27 Dunai Vízlépcső 495,0
28 Informatikai fejlesztés 80,0 80,0
29 Egyéb beruházás 20,0 28,0
30 Fejezeti tartalék 31,2 141,6
25 Alapok támogatása
1 Központi Ifjúsági Alap támogatása 100,0 100,0
26 Céltartalék: Bérpolitikai intézkedési keret
1 Oktatás, közművelődés, közgyűjtemények 3.210,0
2 Egyéb költségvetési szervek 3.790,0
28 Költségvetés általános tartaléka
1 Költségvetés általános tartaléka 5.063,4
29 Rendkívüli kiadások
1 Fejlesztési célok (EXPO) 2.000,0 2.000,0
2 Kárpótlás 5.400,0 5.400,0
3 Szovjet csapatkivonással összefüggő károk 500,0 930,0
4 Egyházi ingatlanok visszaadása 1.100,0 1.200,0
30 Magyar Űrkutatási Iroda
1 Működési költségvetés
1 Béralap 2,1
2 Társadalombiztosítási járulék 0,9
3 Dologi kiadások 75,5
VII. fejezet kiadásai összesen: 34.678,8 30.087,1

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Minisztérium központi igazgatása
1 Működési költségvetés
1 Béralap 574,2 473,3
2 Társadalombiztosítási járulék 249,6 207,8
3 Dologi kiadások 532,2 739,9
2 Felújítás 148,2 253,6
2 Gazdasági Igazgatóság
1 Működési költségvetés
1 Béralap 962,2 893,5
2 Társadalombiztosítási járulék 411,3 396,6
3 Dologi kiadások 789,1 1.745,0
2 Felújítás 222,2 120,9
3 Kormányzati beruházások
2 Lakástámogatás 25,0 25,0
3 Kormány Kiemelt Objektumok Igazgatósága
1 Működési költségvetés
1 Béralap 8,6
2 Társadalombiztosítási járulék 3,8
3 Dologi kiadások 100,4 229,5
2 Felújítás 10,0 7,8
4 Híradástechnikai Szolgálat
1 Működési költségvetés
1 Béralap 136,7
2 Társadalombiztosítási járulék 59,8
3 Dologi kiadások 930,1 994,1
2 Felújítás 4,0 14,0
5 BM Számviteli Adatszolgáltató és Nyugdíjmegállapító Hivatal
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2.598,6
4 UTE támogatása 145,0
5 Budapesti Rendészeti Sport Egyesület 5,0
6 Szakszervezet támogatása 5,0
2 Köztársasági Megbízottak Hivatalai
1 Törvényességi ellenőrzés és államigazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 372,1 412,2
2 Társadalombiztosítási járulék 157,2 182,4
3 Dologi kiadások 323,2 362,5
2 Felújítás 1,5 11,5
3 Kormányzati beruházások
2 Lakástámogatás 3,0 3,0
2 Területi honvédelmi igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Béralap 52,1 0,7
2 Társadalombiztosítási járulék 22,4 0,3
3 Dologi kiadások 75,5 2,9
3 TÁKISZ- ok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 824,9 945,5
2 Társadalombiztosítási járulék 355,9 409,0
3 Dologi kiadások 590,4 1.062,8
2 Felújítás 10,5 13,8
3 Kormányzati beruházások
2 Lakástámogatás 13,0 13,0
4 Kormányőrség
1 Működési költségvetés
1 Béralap 488,8 489,3
2 Társadalombiztosítási járulék 210,0 214,8
3 Dologi kiadások 211,0 235,5
2 Felújítás 8,0 2,8
3 Kormányzati beruházások
2 Lakástámogatás 4,0 4,0
5 Rendőrség
1 ORFK és szerve
1 Működési költségvetés
1 Béralap 3.083,6 1.102,9
2 Társadalombiztosítási járulék 1.295,1 453,2
3 Dologi kiadások 2.519,8 1.704,9
2 Felújítás 208,0 253,5
3 Kormányzati beruházások
2 Lakástámogatás 10,0 10,0
2 Rendőri Ezred
1 Működési költségvetés
1 Béralap 885,0 947,7
2 Társadalombiztosítási járulék 371,7 430,3
3 Dologi kiadások 298,8 755,0
2 Felújítás 7,0 34,4
3 Kormányzati beruházások
2 Lakástámogatás 11,0 11,0
3 Rendőr-főkapitányságok
1 Működési költségvetés
1 Béralap 9.303,0 10.216,2
2 Társadalombiztosítási járulék 4.039,8 4.697,8
3 Dologi kiadások 3.867,1 7.049,5
2 Felújítás 345,0 340,6
3 Kormányzati beruházások
2 Lakástámogatás 80,0 80,0
6 Határőrség
1 Határőrség OP és szervei
1 Működési költségvetés
1 Béralap 370,2 228,6
2 Társadalombiztosítási járulék 189,8 76,3
3 Dologi kiadások 506,7 1.050,9
2 Felújítás 3,7
3 Kormányzati beruházások
1 Intézményi beruházások 400,0 424,0
2 Lakástámogatás 18,0 18,0
2 Határőrezred
1 Működési költségvetés
  Vissza az oldal tetejére