Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.23.)

1993. évi CIII. törvény

a vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról * 

1. § A vízgazdálkodási társulatokról szóló 1977. évi 28. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Ttvr.) 5. §-ának e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„e) a társulat gazdálkodására (üzemi tevékenységére), magasabb vezető állású dolgozóira vonatkozó általános szervezeti és működési szabályokat, valamint a vízitársulat vállalkozási tevékenységének kereteit.”

2. § A Ttvr. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a 13. § az alábbi (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A vízitársulat a közfeladatok ellátásához szükséges elkülönített vagyonával gazdasági társaságot, közhasznú társaságot, alapítványt nem hozhat létre, gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget nem szerezhet, alapítvány részére pénzbeli vagy egyéb hozzájárulást nem teljesíthet.

(5) E jogszabály alkalmazásában a közfeladat ellátásához szükséges elkülönített vagyon: a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 1. számú melléklete szerinti, a tárgyévet megelőző év mérlegében kimutatott jegyzett tőke, valamint a közfeladatok ellátásához a tárgyévben juttatott pénzeszköz, továbbá a jegyzett tőkén felüli saját tőkéből a jegyzett tőke összegének 8%-a.

(6) A vízitársulat a jogszabályban és az alapszabályban meghatározott közfeladatai ellátásának sérelme nélkül vállalkozási tevékenységet is folytathat és részt vehet olyan vállalkozásban, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

(7) A vízitársulat közfeladata ellátásához szükséges elkülönített vagyona és a vállalkozásaiból származó nyeresége a tagok között nem osztható fel.

(8) A vízitársulat a vállalkozási tevékenységből származó eredményét elsősorban közfeladatai ellátására köteles fordítani.”

3. § A Ttvr. 16. §-a az alábbi (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A társulat jogutód nélküli megszűnése esetén a közfeladatok ellátásához szükséges vagyon - a helyi vízgazdálkodási közfeladatot egyébként ellátni köteles - önkormányzatra vagy az államra száll.

(5) Ha a társulat megszűnését követően a közfeladatot az állam látja el, a közfeladat ellátásához szükséges vagyont a vízügyi igazgatás területi szerve, illetőleg a vizek és vízilétesítmények kezelésére létrehozott kizárólagos vagy többségi állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek veszik át.”

4. § A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvénynek - az 1993. évi LXXXI. törvénnyel módosított - 4. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) az állami tulajdonban álló erdő, továbbá jogszabályban meghatározott természetvédelmi oltalom alatt álló földterület (nemzeti park, fokozottan védett terület, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó terület), külön jogszabályban meghatározott állami tulajdonban lévő műemlék, továbbá a vízgazdálkodási társulatok kezelésében lévő vizek, vízilétesítmények és a vízitársulatoknak a közfeladatok ellátásához szükséges elkülönített vagyona.”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére