Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.23.)

1993. évi CV. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének a végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi - a Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező, az 1992. évi LXVII. törvénnyel módosított 1992. évi X. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének a végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:

A Társadalombiztosítási Alap költségvetésének
a végrehajtása

1. § (1) Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap (a továbbiakban: T. Alap) 1992. évi költségvetésének végrehajtását

514 669 321 ezer (ötszáztizennégymilliárd-hatszázhatvankilencmillió-háromszázhuszonegyezer) forint bevétellel,

546 020 644 ezer (ötszáznegyvenhatmilliárd-húszmillió-hatszáznegyvennégyezer) forint kiadással és

31 351 324 ezer (harmincegymilliárd-háromszázötvenegymillió-háromszázhuszonnégyezer) *  forint kiadási többlettel jóváhagyja.

(2) A T. Alap (1) bekezdésben megjelölt kiadási többletének rendezése a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 5. § (1) bekezdésben és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 9. § (1) bekezdésben megjelölt kiadási többletének a 6. §-ban és a 10. §-ban meghatározott rendezése útján történik.

(3) A T. Alap összevont költségvetése végrehajtásának a mérlegét a törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A T. Alap járulékbevétele 483 759 millió forint, az összes bevétel 94,0%-a. Ebből a munkáltatói járulék 390 915 millió forint - mely a munkanélküli ellátások utáni járulékként 17 983 millió forintot tartalmaz -, az egyéni járulék 90 244 millió forint, a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvényben (a továbbiakban: TT.) meghatározott személyek egészségbiztosítására a központi költségvetés által fizetett járulék 2600 millió forint.

(2) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek együttes összege 19 267 millió forint, az összes bevétel 3,7%-a. E bevételeket részletesen a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) A T. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből a társadalombiztosítással szemben 1991. december 31-én fennállt tartozások megfizetéseként számításba vehető - a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény (a továbbiakban: VT.) 4. §-ának (4) bekezdése szerint meghatározott - összeg 4888 millió forint.

(4) A T. Alap kamat- és egyéb hozambevétele 9000 millió forint, az összes bevétel 1,8%-a. E bevételeket részletesen a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

(5) A T. Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén végrehajtott központi bérintézkedés 1992. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származó bevétel 1660 millió forint, az összes bevétel 0,3%-a.

(6) Az előnyugdíjra fordított 1991. évi kiadásokkal összefüggő - a VT. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott - megtérítésből származó bevétel 3 millió forint, a politikai rehabilitációval kapcsolatos 1991. évi nyugdíjkiadásokkal összefüggő - a VT. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott - megtérítésből származó bevétel 275 millió forint. E bevételek az összes bevétel 0,1%-át teszik ki.

(7) A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjakra a T. Alapból teljesített kiadások 1991. december 31-ig meg nem térített összegének megtérítésére az 1992. évben befolyt bevétel 706 millió forint. Ez a bevétel az összes bevétel 0,1%-át teszi ki.

3. § (1) Az előnyugdíjakra fordított 1991. évi kiadások 1991-ben meg nem térített összegének kiegyenlítésére 1992-ben befolyt 3 millió forint a VT. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezés alapján a T. Alap 1991. évi kiadási többlete vonatkozó részét fedezi.

(2) A politikai rehabilitációval kapcsolatos 1991. évi nyugdíjkiadások 1991-ben meg nem térített részének kiegyenlítésére 1992-ben befolyt 275 millió forint a VT. 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a T. Alap 1991. évi kiadási többlete vonatkozó részét fedezi.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben megjelölt összegek - 50-50% arányú megosztásban - részét képezik a VT. 7. §-a (3) bekezdésének a) és b) pontjában megjelölt likviditási tartalékösszegeknek. Ennek megfelelően a szóban forgó összegek a Ny. Alap, illetve az E. Alap bevételét és kiadását a fenti arány szerint képezik.

4. § A T. Alap kiadásait a Ny. Alap 8. §-ban részletezett kiadásai és az E. Alap 12. §-ban részletezett kiadásai együttesen képezik.

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének
a végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés a Ny. Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtását

278 893 514 ezer (kettőszázhetvennyolcmilliárd-nyolcszázkilencvenhárommillió-ötszáztizennégyezer) forint bevétellel,

288 510 068 ezer (kettőszáznyolcvannyolcmilliárd-ötszáztízmillió-hatvannyolcezer) forint kiadással és

9 616 554 ezer (kilencmilliárd-hatszáztizenhatmillió-ötszázötvennégyezer) forint kiadási többlettel

jóváhagyja.

(2) A Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1) Felhatalmazást kap a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelője, hogy az 5. § (1) bekezdésében megjelölt kiadási többletet legalább egy éven túli lejáratú, a kamatfizetésre és a tőketörlesztésre vonatkozó állami garanciájú értékpapír azonnali kibocsátásával fedezze.

A kibocsátástól számított 30 napon belül, a kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségeket és a kibocsátással kapcsolatos költségeket a Kormány nevében a pénzügyminiszter átvállalja. A kötelezettségvállalás az értékpapírokon és a kibocsátási dokumentumokon feltüntetésre kerül.

(2) Az (1) bekezdésben írt rendelkezéssel végrehajtásra került a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI. törvény 18. § (1) bekezdésében előírt kötelezettség.

(3) A Nyugdíjbiztosítási Alapnak az 5. § (1) bekezdés szerinti kiadási többlet összegével lecsökkenő likviditási tartalékát az (1) bekezdés szerinti rendezés során befolyó, a Nyugdíjbiztosítási Alapnak átutalt összegekből vissza kell pótolni.

(4) A kiadási többlet (1) bekezdés szerinti rendezésével a központi költségvetésnek a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: KKT.) 27. §-a (1) bekezdésében megállapított kötelezettségét, valamint a KKT. 27. §-ának (5) bekezdésében a Ny. Alap vonatkozásában az 1992. évvel összefüggésben megállapított kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(5) A kiadási többlet (1) bekezdés szerinti rendezése alapján befolyó összegből 1052 millió forint - a KT. 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a KT. 6. §-ának (3) bekezdésében a Ny. Alap által biztosított vagyonból származó bevételeként előirányzott - de be nem folyt - összeget pótolja.

7. § (1) A Ny. Alap járulékbevétele 271 808 millió forint. Ebből a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulékbevétel 217 661 millió forint, az egyéni nyugdíjjárulék-bevétel 54 146 millió forint.

(2) A Ny. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 10 201 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és rendbírság 9902 millió forint

(3) A Ny. alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből 2444 millió forint a 2. § (3) bekezdésében meghatározott összegnek a VT. 7. §-a (4) bekezdése alapján a Ny. Alapot illető része.

(4) A T. Alap kamat- és egyéb hozambevételéből a Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevétele a VT. 8. §-ának (2) bekezdése alapján 6497 millió forint. Ebből a tartósan befektetett pénzügyi eszközök hozama 3767 millió forint, a rövid lejáratú befektetésekből befolyt hozambevétel 729 millió forint, az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással kapcsolatos - az 1991. év után járó - kamat 2000 millió forint.

(5) A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjakra 1992. évet megelőzően fordított kiadások 2. § (7) bekezdés szerinti megtérítéséből a Ny. Alapot illető rész az ott megjelölt összeg 50%-a, 353 millió forint.

(6) A T. Alapnak a 2. § (6) bekezdés szerinti bevételéből a Ny. Alap bevétele 139 millió forint.

(7) A Ny. Alap bevételét a Ny. Alap és az E. Alap közötti - a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény (a továbbiakban: AT.) 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott - járulékátcsoportosítás 10 103 millió forinttal csökkenti. Ez az összeg az E. Alapból átvett 22 233 millió forint és az E. Alapnak átadott 32 337 millió forint különbözete.

8. § (1) A Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 252 235 millió forint.

(2) Az átmenetileg a T. Alapból finanszírozott ellátások 1992. évi kiadásának Ny. Alapot terhelő összege 21 848 millió forint.

(3) A Ny. Alapból a működési költségvetéshez való hozzájárulás 4086 millió forint, amely a Ny. Alap - kamat- és egyéb hozambevételt nem tartalmazó - bevételi főösszegének 1,5%-a.

(4) Az egyéb kiadások Ny. Alapot terhelő összege 908 millió forint. Ebből 624 millió forint a postaköltség, 272 millió forint a biztosítási képviselők megválasztásával kapcsolatosan felmerült kiadás.

(5) A Ny. Alap kamat- és egyéb hozambevételei elérése érdekében eszközölt - a VT. 8. §-ának (2) bekezdése alapján meghatározott - kiadás 15 millió forint.

(6) A Ny. Alap nettó kamat- és egyéb hozambevételeinek tartalékba helyezéséből eredő kiadás 6482 millió forint. A Ny. Alap befektetések hozama tartalékába helyezett összeg 3764 millió forint, a likviditási tartalékba helyezett összeg 2718 millió forint.

(7) A Ny. Alapnak a társadalombiztosítással szemben 1991. december 31-én fennállt tartozások megfizetéséből eredő bevételei likviditási tartalékba helyezéséből adódó kiadása 2797 millió forint. Ebből 2444 millió forintot a 7. § (3) bekezdése szerinti bevételeknek a VT. 4. §-a (4) bekezdése szerinti tartalékba helyezése, 353 millió forintot a 7. § (5) bekezdése szerinti bevételek likviditási tartalékba helyezése tesz ki.

(8) A 3. § (1)-(2) bekezdésében részletezett kiadásokból a Ny. Alap kiadása 139 millió forint.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének
a végrehajtása

9. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtását

235 775 807 ezer (kettőszázharnincötmilliárd-hétszázhetvenötmillió-nyolcszázhétezer) forint bevétellel,

257 510 576 ezer (kettőszázötvenhétmilliárd-ötszáztízmillió-ötszázhetvenhatezer) forint kiadással és

21 734 769 ezer (huszonegymilliárd-hétszázharmincnégymillió-hétszázhatvankilencezer) forint kiadási többlettel

jóváhagyja.

(2) Az E. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

10. § (1) Felhatalmazást kap az Egészségbiztosítási Alap kezelője, hogy a 9. § (1) bekezdésében megjelölt kiadási többletet legalább egy éven túli lejáratú, a kamatfizetésre és a tőketörlesztésre vonatkozó állami garanciájú értékpapír azonnali kibocsátásával fedezze.

A kibocsátásától számított 30 napon belül, a kibocsátott értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségeket és a kibocsátással kapcsolatos költségeket a Kormány nevében a pénzügyminiszter átvállalja. A kötelezettségvállalás az értékpapírokon és a kibocsátási dokumentumokon feltüntetésre kerül.

(2) Az E. Alapnak a 9. § (1) bekezdés szerinti kiadási többlet összegével lecsökkenő likviditási tartalékát az (1) bekezdés szerinti rendezés során befolyó, az E. Alapnak átutalt összegekből vissza kell pótolni.

(3) A kiadási többlet (1) bekezdés szerinti rendezésével a központi költségvetésnek a KKT. 27. §-a (5) bekezdésében az E. Alap vonatkozásában az 1992. évvel összefüggésben megállapított kötelezettségét teljesítettnek kell tekinteni.

(4) A kiadási többlet (1) bekezdés szerinti rendezése alapján befolyó összegből 828 millió forint - a KT. 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - a KT. 9. §-ának (3) bekezdésében az E. Alap állam által biztosított vagyonból származó bevételeként előirányzott - de be nem folyt - összeget pótolja.

11. § (1) Az E. alap járulékbevétele 211 951 millió forint. Ebből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 173 253 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék bevétele 36 098 millió forint, a TT.-ben meghatározott személyek egészségbiztosítására a központi költségvetés által fizetett járulék 2600 millió forint.

(2) Az E. Alap társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevétele 9066 millió forint. Ebből a késedelmi pótlék és rendbírság 7787 millió forint.

(3) Az E. Alap járulékbevételének, valamint késedelmi pótlék és rendbírság bevételének együttes összegéből 2444 millió forint a 2. § (3) bekezdésében meghatározott összegnek a VT. 7. § (4) bekezdése alapján az E. Alapot illető része.

(4) A T. Alap kamat- és egyéb hozambevételéből az E. Alap kamat- és egyéb hozambevétele a Vt. 8. §-ának (2) bekezdése alapján 2503 millió forint. A tartósan befektetett pénzügyi eszközök hozama 419 millió forint, a rövid lejáratú befektetésekből származó hozambevétel 85 millió forint, az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással összefüggő - 1991. év után járó - kamat 2000 millió forint.

(5) Az E. Alapból finanszírozott gyógyító-megelőző ellátások területén végrehajtott központi bérintézkedés 1992. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származó bevétel 1660 millió forint.

(6) A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjakra az 1992. évet megelőzően fordított kiadások 2. § (7) bekezdés szerinti megtérítéséből az E. Alapot illető rész az ott megjelölt összeg 50%-a, 353 millió forint.

(7) A T. Alapnak a 2. § (6) bekezdés szerinti bevételéből az E. Alapot illető bevétel 139 millió forint.

(8) Az E. Alap bevételét a Ny. Alap és az E. Alap közötti - az AT. 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott - járulék átcsoportosítás 10 103 millió forinttal növeli. Ez az összeg a Ny. Alaptól átvett 32 337 millió forint és a Ny. Alapnak átadott 22 233 millió forint különbözete.

12. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadás 112 123 millió forint. E kiadásokat a törvény 6. számú melléklete részletezi.

(2) A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására felhasznált összeg 42 962 millió forint.

(3) Az E. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 36 455 millió forint.

(4) A terhességi-gyermekágyi segélyre kifizetett összeg 6419 millió forint.

(5) A táppénzkiadás 28 912 millió forint.

(6) Az egyéb betegségi ellátásokra fordított kiadás 2227 millió forint.

(7) A társadalombiztosítási kifizetőhely fenntartóját megillető költségtérítés kiadása 199 millió forint.

(8) Az átmenetileg a T. Alapból finanszírozott ellátások 1992. évi kiadásának E. Alapot terhelő összege 18 340 millió forint.

(9) Az E. Alapból a működési költségvetéshez történő hozzájárulás 3474 millió forint, amelyet az E. Alap - kamat- és egyéb hozambevételt, valamint a központi bérintézkedéssel kapcsolatos központi költségvetési forrásátadás összegét nem tartalmazó - bevételi főösszegének 1,5%-a.

(10) Az egyéb kiadások E. Alapot terhelő összege 762 millió forint. Ebből 523 millió forint a postaköltség, 228 millió forint a biztosítási képviselők megválasztásával kapcsolatos felmerült kiadás.

(11) Az E. Alap kamat- és egyéb hozambevételei elérése érdekében eszközölt - a VT. 8. §-ának (2) bekezdése alapján meghatározott - kiadás 2 millió forint.

(12) Az E. Alap nettó kamat- és egyéb hozambevételeinek tartalékba helyezéséből adódó kiadás 2418 millió forint. Az E. Alap befektetések hozama tartalékába helyezett összeg 418 millió forint, a likviditási tartalékba helyezett összeg 2000 millió forint.

(13) A VT. 8. §-ának (3) bekezdése alapján az E. Alapból ifjúsági és szabadidő-sporttevékenység támogatására kifizetett összeg 250 millió forint, az alkoholizmus elleni prevencióra fordított kiadás 30 millió forint.

(14) Az E. Alapnak a társadalombiztosítással szemben 1991. december 31-én fennállt tartozások megfizetéséből eredő bevételei likviditási tartalékba helyezéséből adódó kiadása 2797 millió forint. Ebből 2444 millió forintot a 11. § (3) bekezdése szerinti bevételeknek a VT. 4. §-a (4) bekezdése szerinti tartalékba helyezése, 353 millió forintot a 11. § (6) bekezdése szerinti bevételek likviditási tartalékba helyezése tesz ki.

(15) A 3. § (1)-(2) bekezdése szerinti kiadásból az E. Alap kiadása 139 millió forint.

Átmenetileg a Társadalombiztosítási Alapból
finanszírozott ellátások

13. § (1) Az átmenetileg a T. Alapból finanszírozott ellátások 1992. évi kiadása 40 189 millió forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadások fedezetéhez a Ny. Alap hozzájárulása 21 848 millió forint, az E. Alap hozzájárulása 18 340 millió forint.

(3) Az átmenetileg a T. Alapból finanszírozott ellátásoknak főbb jogcímek szerinti részletezését a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

A társadalombiztosítás tartalékalapjainak alakulása

14. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1991. évi III. törvény 1991. évi LXXIV. törvény által módosított 9. §-ában foglalt rendelkezés alapján az ott megjelölt keretösszeg 1991. évben fel nem használt részének terhére az ifjúsági és szabadidő-sporttevékenység támogatására 1992-ben történt kifizetés 184 millió forint.

(2) A VT. 5. §-a (2) bekezdésének rendelkezése alapján az egészség megőrzését szolgáló célokra fordítható, ott megjelölt keretösszegből 1992-ben történt kifizetés 58 millió forint. A keretösszeg maradványa, 11 millió forint, a megjelölt célokra 1993-ban felhasználható.

(3) A Ny. Alap és az E. Alap (a továbbiakban együtt: Alapok) tartalékalapjainak 1992. évi alakulását a törvény 8. számú melléklete tartalmazza. A VT. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján az Alapok között meg nem osztott keret terhére történt - az (1)-(2) bekezdésben részletezett - kifizetéseket a melléklet nem tartalmazza.

15. § (1) A likviditási tartaléknak a VT. 4. §-a (4) bekezdésében előírt visszapótlása során 1992. évben tartalékba helyezett összeg 4888 millió forint, amely 50-50% arányban oszlik meg az Alapok likviditási tartalékai között.

(2) A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjkifizetések 1991. december 31-ig meg nem térített összegének kiegyenlítésére 1992-ben befolyt 706 millió forintot 50-50% arányban kell az Alapok likviditási tartalékának visszapótlására fordítani.

(3) A VT. 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint az Alapok likviditási tartalékába 1992. december 31-ig visszapótolandó összegnél az (1)-(2) bekezdés szerinti mennyiségek együttes összege 1644 millió forinttal kevesebb.

(4) A VT. 4. §-a (5) bekezdésében megállapított - az Alapok likviditási tartaléka előírt ütemű visszapótlását biztosító - kötelezettség teljesítése a 6. § (1) bekezdésében, illetve a 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerint történik.

(5) A (4) bekezdés szerint megtérített összeget - a VT. 7. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezést figyelembe véve - 50-50% arányban kell az Alapok likviditási tartalékába helyezni.

Működési költségvetés

16. § (1) A működési költségvetés 1992. évi bevétele 9233 millió forint, a kiadás 8267 millió forint, a megtakarítás 966 millió forint.

(2) A bevételekből 7560 millió forint (81,9%) a Ny. Alapból származó 4086 millió forint és az E. Alapból származó 3474 millió forint hozzájárulás együttes összege, 165 millió forint (1,8%) az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységből származó működési ár- és díjbevétel; 500 millió forint (5,4%) a nem a T. Alapból finanszírozott ellátások folyósításával összefüggésben felmerülő ráfordítások 1992. évben megtérített összege.

(3) A bevételekből 701 millió forint (7,6%) a működési költségvetésben 1991-ben keletkezett azonos összegű megtakarításnak az 1992. évi működési bevételek kiegészítésére - a VT. 9. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - történt felhasználásából származik; 100 millió forint (1,1%) a családi pótlék folyósításával összefüggésben felmerült, de 1991-ben meg nem térített azonos összegű kiadásnak a központi költségvetés által 1992-ben - a VT. 9. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján - történt megtérítéséből származik.

(4) A bevételből 74 millió forint (0,8%) a T. Alap kezelője - mint központi államigazgatási szerv - területi szerveire kiterjedő 1992. évi központi bérintézkedés 1992. évi kiadásainak fedezetére biztosított központi költségvetési forrásátadásból származik; 133 millió forint (1,4%) egyéb bevétel, amelyből 81 millió forint a Foglalkoztatási Alapból, valamint a Népjóléti Minisztériumtól kapott megtérítés.

(5) A kiadásokból a szintrehozás utáni alapelőirányzat 5342 millió forint (64,6%), ebből 2346 millió forint bérkiadás, 1140 millió forint a bérjárulék kiadása, 1856 millió forint a dologi kiadás. A fejlesztési kiadás 2045 millió forint (24,7%), ebből a beruházási kiadás 525 millió forint. Az egyszeri kiadásként számításba vett épületberuházási kiadás összege 880 millió forint (10,6%).

(6) A működési költségvetésben 1992-ben keletkezett 966 millió forint megtakarítás az 1993. évi működési bevételek kiegészítésére felhasználható.

(7) A működési költségvetés végrehajtásának a mérlegét a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

17. § (1) A KT. 21. §-ának (2) bekezdése alapján 1992-től a központi költségvetésből finanszírozott ellátásokra fordított kiadásokat ellátásonként a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Társadalombiztosítási Alapnak részét nem képező, de a társadalombiztosítási szervek által folyósított és a központi költségvetés, más intézmény vagy gazdálkodó szervezet által finanszírozott ellátásokra fordított 1992. évi kiadásokat, valamint ezen ellátások kiadásainak fedezetére 1992-ben befolyt összegeket a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az AT. 11. §-a (1) bekezdésének rendelkezései a T. Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásánál nem alkalmazhatók.

18. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

Megnevezés 1991. évi tény 1992. évi előirányzat 1992. évi
Megnevezés 1991. évi tény eredeti módosított teljesítés
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek 407 355 500 650 500 650 483 759
ebből:
- munkáltatói járulék 329 008 403 750 403 750 390 915
- egyéni járulék 78 347 94 300 94 300 90 244
- központi költségvetés által fizetett járulék - 2 600 2 600 2 600
2. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
21 035

17 040

17 040

19 267
Járulék- és társ. bizt. tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen
428 390

517 690

517 690

503 025
ebből:
az1991. december 31-én fennállt tartozások megfizetéseként számításba vehető bevétel
-

......

......

4 888
3. Kamat- és egyéb hozambevételek 7 143 8 000 8 000 9 000
4. Központi költségvetési forrásátadás központi bérintézkedésre
-

-

1 660

1 660
5. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés

-


-


-


278
6. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés
-

-

-

706
7. Az állam által biztosított vagyonból származó bevétel - 1 880 1 880 0
8. Gyógyszertérítési díjemelés elhalasztása miatti megtérítés 867 - - -
Bevételek összesen: 436 400 527 570 529 230 514 669
KIADÁSOK
1. Nyugellátás 262 849 307 780 307 780 305 511
2. Anyasági ellátások 23 827 28 900 28 900 29 341
3. Táppénz 29 008 29 100 29 100 28 912
4. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás 39 403 31 000 31 000 42 962
5. Gyógyító-megelőző ellátások 89 152 110 600 112 260 112 123
6. Egyéb ellátások 2 572 2 420 2 420 2 672
7. Kifizetőhely részére költségtérítés - 275 275 199
8. Egyéb kiadások *  807 1 200 1 200 1 171
9. Biztosítási képviselők választásának költségei - 500 500 500
10. Működési kiadások fedezetére 4 293 7 795 7 795 7 560
11. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások
12

50

50

16
12. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése 6 472 7 670 7 670 8 900
13. Ifjúsági és szabadidő-sporttevékenység támogatása - 250 250 250
14. Alkoholizmus elleni prevenció támogatása - 30 30 30
15. Likviditási tartalék visszapótlása - - - 5 595
16. Az 1992. évi hiány egyes - megtérítések elmaradásából származó - elemeinek fedezetére szolgáló kiadás
-

-

-

278
Kiadások összesen: 458 395 527 570 529 230 546 021
EGYENLEG -21 995 0 0 -31 351

2. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

(millió forintban)

Megnevezés 1991. évi tény 1992. évi
előirányzat
1992. évi
teljesítés
1. Késedelmi pótlék és rendbírság 13 098 15 800 17 689
2. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjak kiadásainak megtérítése
4 590

-

-
3. Politikai rehabilitációval összefüggő nyugdíjkiegészítésének megtérítése 2 169 - -
4. Közgyógyellátási kiadások megtérítése 264 280 202
5. Baleseti megtérítés, kártalanítás 641 720 843
6. Egyéb bevételek (jogalap nélkül kifizetett összegek visszatérítése stb.) 273 240 533
Összesen: 21 035 17 040 19 267

3. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

Kamat- és egyéb hozambevételek

(millió forintban)

Megnevezés 1991. évi tény 1992. évi
előirányzat
1992. évi
teljesítés
1. A Társadalombiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevétele 7 143 8 000 9 000
- tartós befektetések hozama 2 978 3 590 4 186
ebből:
- Lakásalap fedezeti kötvény hozama 2 805 3 400 3 645
- rövid lejáratú befektetések hozama 665 410 814
ebből:
- gyógyszertámogatás túligénylésének kamata ...... ...... 9
- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással össze-
függésben)

3 500

4 000

4 000
2. A Nyugdíjbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevétele ...... - 6 497
- tartós befektetések hozama ...... - 3 767
ebből:
-Lakásalap fedezeti kötvény hozama ...... - 3 280
- rövid lejáratú befektetések hozama ...... - 729
ebből:
-gyógyszertámogatás túligénylésének kamata ...... - 4
- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással össze-
függésben)

......

-

2 000
3. Az Egészségbiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevétele ...... - 2 503
- tartós befektetések hozama ...... - 419
ebből:
- Lakásalap fedezeti kötvény hozama ...... - 364
- rövid lejáratú befektetések hozama ...... - 85
ebből:
- gyógyszertámogatás túligénylésének kamata ...... - 4
- kamattérítés (az 1990. I-III. havi családi pótlék finanszírozással
összefüggésben)

......

-

2 000

4. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1992. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évi előirányzat 1992. évi
Megnevezés eredeti módosított teljesítés
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek 281 391 281 391 271 808
ebből:
- munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 224 811 224 811 217 661
- egyéni nyugdíjjárulék 56 580 56 580 54 146
2. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 8 980 8 980 10 201
ebből:
- késedelmi pótlék és rendbírság 8 845 8 845 9 902
- egyéb bevételek 135 135 298
Járulék- és társ. bizt. tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen 290 371 290 371 282 008
ebből:
- az 1991. december 31-én fennállt tartozások megfizetéseként számításba
vehető bevétel

......

......

2 444
3. Kamat- és egyéb hozambevételek - - 6 497
4. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos
- 1991-ben elmaradt - megtérítés

-

-

353
5. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés
-

-

139
6. Állam által biztosított vagyonból származó bevétel 1 052 1 052 0
Befizetések összesen: 291 423 291 423 288 997
7. Alapok közti elszámolások egyenlege -10 404 -10 404 -10 103
ebből:
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átvett járulék 22 112 22 112 22 233
- nyugdíjkiadások után átadott járulék -32 516 -32 516 -32 337
Bevételek összesen: 281 019 281 019 278 894
KIADÁSOK
1. Nyugdíjkiadás 253 600 253 600 252 235
2. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz 27 419 27 419 26 842
ebből:
- átmenetileg finanszírozott ellátások 22 284 22 284 21 848
- működési költségvetés 4 216 4 216 4 086
- egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) 649 649 636
- biztosítási képviselőválasztás kiadásai 270 270 272
3. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése - - 6 482
4. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások - - 15
5. Likviditási tartalék visszapótlása - - 2 797
6. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló kiadás
-

-

139
Kiadások összesen: 281 019 281 019 288 510
EGYENLEG 0 0 -9 617

5. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1992. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évi előirányzat 1992. évi
Megnevezés eredeti módosított teljesítés
BEVÉTELEK
1. Járulékbevételek 219 259 219 259 211 951
ebből:
- munkáltatói egészségbiztosítási járulék 178 939 178 939 173 253
- egyéni egészségbiztosítási járulék 37 720 37 720 36 098
- központi költségvetés által fizetett járulék 2 600 2 600 2 600
2. Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 8 060 8 060 9 066
ebből:
- késedelmi pótlék és rendbírság 6 955 6 955 7 787
- közgyógyellátási kiadások megtérítése 280 280 202
- baleseti megtérítés, kártalanítás 720 720 843
- egyéb bevételek 105 105 235
Járulék- és társ. bizt. tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összesen 227 319 227 319 221 017
ebből:
az 1991. december 31-én fennállt tartozások megfizetéseként számításba vehető bevétel
......

......

2 444
3. Kamat- és egyéb hozambevételek - - 2 503
4. Központi költségvetési forrásátadás központi bérintézkedésre - 1 660 1 660
5. Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjjal kapcsolatos - 1991-ben elmaradt - megtérítés
-

-

353
6. Az előnyugdíjjal és a politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítéssel összefüggő - 1991-ben elmaradt - megtérítés
-

-

139
7. Az állam által biztosított vagyonból származó bevétel 828 828 0
Befizetések összesen: 228 147 229 807 225 672
8. Alapok közti elszámolások egyenlege 10 404 10 404 10 103
ebből:
- nyugdíjkiadások után átvett járulék 32 516 32 516 32 337
- pénzbeli egészségbiztosítási ellátások után átadott járulék -22 112 -22 112 -22 233
Bevételek összesen: 238 551 240 211 235 776
KIADÁSOK
1. Gyógyító-megelőző ellátások 110 600 112 260 112 123
2. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás 31 000 31 000 42 962
3. Nyugdíjkiadások 35 900 35 900 36 455
4. Terhességi-gyermekágyi segély 6 500 6 500 6 419
5. Táppénz 29 100 29 100 28 912
6. Egyéb betegségi ellátások 1 900 1 900 2 227
7. Kifizetőhelyek részére költségtérítés 275 275 199
8. Hozzájárulás az alapok által közösen fedezett kiadásokhoz 23 276 23 276 22 577
ebből:
- átmenetileg finanszírozott ellátások 18 916 18 916 18 340
- működési költségvetés 3 579 3 579 3 474
- egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) 551 551 534
- biztosítási képviselőválasztás kiadásai 230 230 228
9. Kamat- és egyéb hozambevételek tartalékba helyezése - - 2 418
10. Kamat- és egyéb hozambevételekkel kapcsolatos ráfordítások - - 2
11. Ifjúsági és szabadidő-sporttevékenység támogatása - - 250
12. Alkoholizmus elleni prevenció támogatása - - 30
13. Likviditási tartalék visszapótlása - - 2 797
14 A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi hiányának fedezetére szolgáló
kiadás

-

-

139
Kiadások összesen: 238 551 240 211 257 511
EGYENLEG 0 0 -21 735

6. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A gyógyító-megelőző intézmények és szolgáltatások 1992. évi előirányzatainak végrehajtása

(millió forintban)

Megnevezés Tervezett
előirányzat
Közvetlenül
felhasznált
előirányzat
Központi
kezelésbe vont
keret
I. 1991. évi eredeti előirányzat 88 135 84 783 3 352
II. Szintrehozások
1. 1991. évben belépett fejlesztések 1 600 682 918
2. Bérpolitika 350 342 8
3. Bérautomatizmus 750 690 60
4. Gyógyfürdő 300 - 300
5. Csípőprotézis 200 - 200
6. 1991. évi gyógyszerár-ellentételezés ...... 488 -488
7. Feladat átrendezés ...... 64 -64
1991. évi szintrehozott bázis előirányzat 91 335 87 049 4 286
III. Automatizmusok
1. Bérautomatizmus 5 243 5 014 229
2. Dologi automatizmus 2 002 1 567 435
Automatizmusok összesen 7 245 6 581 664
IV. 1992. évi szerkezeti változás
1. Gyógyszer, teljes áras 6 000 1 640 4 360
2. Szolidaritási járulék 2 225 - 2 088
3. 1% járulékemelés, betegszabadság 500 637 -
Szerkezeti változás összesen 8 725 2 277 6 448
1992. évi alapelőirányzat-korrekció - -25 25
V. Háziorvosi rendszer teljesítményfinanszírozás 2 295 - 2 295
VI. Belépő beruházás, egyéb fejlesztések többlete 1 000 864 136
1992. évi eredeti előirányzat 110 600 96 746 13 854
Évközi módosítás
1992. évi bérintézkedés 1 660 1 597 63
1992. évi módosított előirányzat 112 260 98 343 13 917
1992. évi teljesítés - 98 343 13 780
A központi kezelésbe vont keret felhasználása főbb jogcímenként:
Szolidaritási járulék befizetés bérpolitikai intézkedésre befizetett összeggel együtt
2 144
Háziorvosi szolgálat teljesítményfinanszírozás 2 600
Gyógyfürdőszolgáltatás 770
Egészségmegőrzési program 162
Vér és vérkészítmény 400
Csípőprotézis 385
Gyógyszer, teljes áras 4 360
Alapítványok támogatása 25
Vállalkozások 1 647
Egyszeri jellegű fejlesztések 1 259
Háziorvosi szolgálat nyomtatvány 28
Összesen: 13 780

7. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

Átmenetileg a Társadalombiztosítási Alapból finanszírozott ellátások kiadásai

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évi
előirányzat
1992. évi
teljesítés
1. Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék nyugellátásokhoz 6 000 4 983
2. Mezőgazdasági járadékok 6 000 4 337
3. Megváltozott munkaképességűek járadékai és egyéb 6 280 7 501
4. Anyasági segély 1 140 1 111
5. Gyermekgondozási díj 14 640 14 745
6. Gyermekgondozási segély 6 620 7 066
7. Temetési segély 520 445
Összesen: 41 200 40 189

8. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A társadalombiztosítás tartalékalapjainak alakulása 1992-ben

(millió forintban)

Tartalékok
Megnevezés Összesen Likviditási tartlék Befektetések hozma tartalék Tartósan befektetett pénzügyi eszközök
Ny. Alap E. Alap Ny. Alap E. Alap Ny. Alap E. Alap Ny. Alap E. Alap
1. 1992. évi induló állapot [VT. 7. § (3) bek.]
20 566

5 945

4 117

4 117

1 837

204

14 612

1 624
2. A Lakásalap fedezeti kötvény kamatának és a kötvény forgatásából eredő opciós díjnak befektetések hozama tartalékba helyezése


3 280364--3 280364--
3. Egyéb tartós befektetések nettó hozamának a befektetések hozama tartalékba történő helyezése

484


54


-


-


484


54


-


-
4. Rövid lejáratú pénzpiaci műveletekből eredő nettó hozam likviditási tartalékba helyezése

713


0


713


0


-


-


-


-
5. Gyógyszertámogatás túligényléséből származó kamat likviditási tartalékba helyezése

4


0


4


0


-


-


-


-
6. A családi pótlék 1990. I-III. havi finanszírozásával kapcsolatos kamat likviditási tartalékba helyezése

2 000


2 000


2 000


2 000


-


-


-


-
7. 1990. I-III. havi családi pótlék kiadás egy része visszatérítésének likviditási tartalékba helyezése

1 361


1 361


1 361


1 361


-


-


-


-
8. Kötvényvásárlás - - - - -180 -20 180 20
9. Részvényvásárlás - - - - -777 -86 777 86
10. Kötvénymegtérülés - - - - 90 10 -90 -10
11. A társadalombiztosítási tulajdonban álló bérházak 1992. évi aktiválásából eredő - nettó értéken vett - vagyongyarapodás


61----61
12. A járulék- és késedelmi pótlék tartozások megfizetéseként elszámolt összegek likviditási tartalékba helyezése

2 444


2 444


2 444


2 444


-


-


-


-
13. A foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazás kiadásainak megtérítéseként befolyt összeg likviditási tartalékba helyezése


353353353353----
Összesen (1-13. sorok): 31 212 12 522 10 993 10 275 4 735 526 15 485 1 721
14. Likviditási tartalék csökkenés kiadási többlet miatt -9 617 -21 735 -9 617 -21 735 - - - -
Összesen (1-14. sorok): 21 596 -9 213 1 376 -11 459 4 735 526 15 485 1 721

9. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

Működési költségvetés végrehajtásának mérlege

(millió forintban)

Megnevezés 1991. évi tény 1992. évi előirányzat 1992. évi
Megnevezés 1991. évi tény eredeti módosított teljesítés
BEVÉTELEK
1. A Társadalombiztosítási Alapból működési kiadásokra átvett pénzeszköz
4 293

7 795

7 385

7 560
2. Működési, ár- és díjbevétel 121 100 100 165
3. Működési tartalék igénybevétele 1 086 - - -
4. Maradvány igénybevétele - - 701 701
5. Családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtérítése
300

500

500

500
6. Az 5. pont szerinti megtérítés 1991. évi hátraléka - - 100 100
7. Egyéb bevételek 36 - - 133
8. Bérpolitikai intézkedés - - 74 74
Bevételek összesen: 5 836 8 395 8 860 9 233
KIADÁSOK
1. Alapelőirányzat (szintrehozás után) 4 094 5 175 5 555 5 342
- bérkiadások 1 498 2 068 2 299 2 346
ebből: bérpol. int. 50 50
- bérjárulékok 644 1 013 1 127 1 140
ebből: bérpol. int. 24 24
- dologi kiadások 1 952 2 094 2 129 1 856
ebből: felújítás 121 177 177 113
2. Fejlesztések 1 041 2 924 2 145 2 045
Ebből:
- beruházás 428 1 470 502 525
- egyéb fejlesztések 516 351 - -
ebből: bér és járulékai 220 286 - -
együtt: igazgatóságok működési többlete és beruházási előirányzata
944

1 821

502

525
- Fejlesztési Iroda működése 34 177 177 177
ebből: bér és járulékai 6 119 149 119
- Informatikai fejlesztési projektek - 619 619 507
ebből: bér és járulékai - 60 30 19
együtt: tb informatikai rendszer fejlesztése 34 796 796 684
- tb-kártya 63 - 743 747
ebből: bér és járulékai - - 57 57
- egészségügyi finanszírozás - - 57 57
ebből: bér és járulékai - - 36 36
- fiókhálózat, behajtási szerv, fejl. - 307 47 32
ebből: bér és járulékai - 104 47 25
3. Egyszeri kiadások (épület beruházás) - - 800 880
Kiadások összesen: 5 135 8 099 8 574 8 267
Megtakarítás (tartalék) összesen: 701 296 286 966
Tartalék visszapótlása 701 286 286 206
Maradvány - 10 - 760

10. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

Az 1992-től a központi költségvetésből finanszírozott ellátások kiadásai

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évi
előirányzat
1992. évi
teljesítés
1. Lakbérhozzájárulás és -támogatás 340 358
2. Vakok személyi járadéka 1 350 1 239
3. Rokkantsági járadék 700 822
4. Hadigondozotti ellátások 270 762
5. Egyházak támogatása 50 95
6. Egészségkárosodási járadék 10 37
7. Katonai családi segély 200 223
8. Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése 680 552
Összesen: 3 600 4 088

11. számú melléklet az 1993. évi CV. törvényhez

A társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásainak megtérítése

(millió forintban)

Megnevezés 1992. évben
teljesített
kiadás
1992. évben
a finanszírozó
által teljesített
megtérítés
1992. évi
megtérítések
és kiadások
egyenlege
1. Az ellátás keletkezésétől fogva külső forrásból finanszírozott ellátások
a) munkáltatói befizetésből, illetve Foglalkoztatási Alapból
Foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíj 8 467 6 139 *  -2 328
b) Központi költségvetésből
Nyugdíjkiegészítések, illetve speciális nyugellátások: 3 265 3 366 101
- Politikai rehabilitációval kapcsolatos nyugdíjkiegészítések 3 119 3 362 *  244
- Kitüntetésekhez, címekhez kötött pótlékok (1991. évi XII. törvény) 100 - -100
- Tudományos fokozat után járó kiegészítő nyugellátások 42 - -42
- Nemzeti gondozotti ellátások 4 4 -
Bányásznyugdíj 346 258 -87
c) Szolidaritási Alapból
Előnyugdíj 940 733 *  -207 * 
d) Állami Vagyonügynökségtől, illetve az Országos Kárrendezési és
Kárpótlési Hivatalból
Életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján 4 8 4
Életjáradék személyi kárpótlás alapján 27 5 296 *  5 296
2. Az 1990. évi forráscserét követően külső forrásból finanszírozott ellátás
Központi költségvetésből
Családi pótlék 91 960 90 975 -985
3. 1992. évben átadott feladatok
Központi költségvetésből
Profiltisztítás keretében leadott ellátások összesen (tételesen a 10.
számú mellékletben)

4 088

3 950

-138
4. Összesen (az 1/d) pont nélkül) 109 066 105 422 -3 644
ebből:
- a központi költségvetés által finanszírozott tételek összesen a csalá-
di pótlék nélkül

7 699

7 575

-124

  Vissza az oldal tetejére