Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.29.)

1993. évi CXIII. törvény

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról * 

1. § (1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) 92. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(4) bekezdés jelölése (3)-(5) bekezdésre módosul:

„(1) E törvény - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - 1994. január 1. napján lép hatályba.

(2) E törvény 45-61. §-ai 1994. március 31. napján lépnek hatályba.”

(2) Az Ltv. 93. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat képviselő-testülete úgy köteles rendeletét megalkotni, hogy az a 92. § (1), illetve (2) bekezdésében meghatározott időpontban hatályba lépjen.”

(3) Az Ltv. 1. számú melléklete a IV. részét megelőzően a következő szövegrésszel egészül ki:

„1994. március 31. napján hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseiket az azok alapján megkötött szerződésekre továbbra is alkalmazni kell:”

2. § Ez a törvény 1993. december 31-én lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére