Időállapot: közlönyállapot (1993.XII.31.)

1993. évi CXVI. törvény

a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról * 

1. § A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkb.) a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) A kiadásra kerülő föld ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos eljárás illetékmentes.

(2) Ha a tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy az e törvény alapján kiadott földjét öt évig nem idegeníti el, továbbá nem vonja ki a mezőgazdasági termelésből - kivéve, ha az mezőgazdasági termeléssel összefüggő célból történik - a részére kiadott föld önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségeit az állami költségvetés terhére részben vissza kell téríteni.

(3) A költségtérítés mértéke a költség 50%-a, de legfeljebb

a) 5 ha-ig 1 800 Ft/ha
b) 5-10 ha-ig 9 000 Ft és 5 ha felett 1 200 Ft/ha.
c) 10 ha felett 15 000 Ft és 10 ha felett 1 000 Ft/ha lehet.

(4) Ha a tulajdonos a (2) bekezdésben vállalt kötelezettségét megszegi, a kiadott föld önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos - részére az állami költségvetésből megtérített - költségeket a föld elidegenítésének vagy mezőgazdasági termelésből kivonásának időpontjában köteles a költségvetésnek visszatéríteni.”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény (a továbbiakban: Amt.) 27. §-ának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A föld önálló ingatlanná alakításának költsége és a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének illetéke - ha törvény másként nem rendelkezik - a tulajdonost terheli.”

(3) Az Fkb. 5/A. §-ának (1) bekezdése szerinti rendelkezésnek megfelelően az illetékhivatal a megállapított, illetve befizetett illeték törléséről, illetve visszafizetéséről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 79. §-ának (2) bekezdése alapján a tulajdonos kérelmére intézkedik.

(4) A Fkb. 5/A. §-ának rendelkezéseit alkalmazni kell az Amt. hatálybalépését követően kiadott földek esetében is.

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az Fkb. 5/A. §-ának (3) bekezdése szerinti költségtérítés igénylésének, kifizetésének, ellenőrzésének és visszatérítésének eljárási rendjét külön rendeletben megállapítsa.


  Vissza az oldal tetejére