Időállapot: közlönyállapot (1997.VI.20.)

1997. évi XLIX. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás, valamint az annak mellékletét képező Végrehajtási Megállapodások megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel megerősíti a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodást, valamint annak 1., 2. és 3. számú mellékletét.

2. § Az 1. § szerinti Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről

BEVEZETÉS

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek);

attól az óhajtól vezérelve, hogy megteremtsék az Egyesült Államok Fegyveres Erői Magyar Köztársaság területén történő jelenlegi és jövőbeni tevékenységének jogi alapját, valamint tovább pontosítsák és meghatározzák azokat az eljárásokat és együttműködési területeket, amelyek irányadóak Egyesült Államok Személyi Állománya tevékenységét és státuszát illetően, amikor a Magyar Köztársaság területén tartózkodnak;

tekintettel arra, hogy a magyar Országgyűlés 1995. november 28-án törvényben megerősítette és kihirdette az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a „Békepartnerség” más részt vevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodást és annak Kiegészítő Jegyzőkönyvét (a továbbiakban: PfP SOFA);

tekintettel az Észak-atlanti Szerződés Szervezete részes államai fegyveres erőik jogállásáról szóló 1951. június 19-i Megállapodásra (a továbbiakban: NATO SOFA), amely hivatkozás folytán a PfP SOFA szerves része;

tekintettel a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete között az IFOR átvonulásáról és átmeneti állomásoztatásáról 1995. december 6-án létrejött Megállapodásra, valamint a megállapodás SFOR tevékenységre való kiterjesztéséről szóló 1996. december 23-i levélváltásra (a továbbiakban: NATO Tranzit/Állomásoztatási Megállapodás);

tekintettel a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szövetséges Erők Európai Főparancsnoksága (a továbbiakban: SHAPE) által képviselt Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) között, az IFOR erők Magyar Köztársaság területén történő áthaladása és átmeneti tartózkodása logisztikai támogatásának biztosításáról, 1996. január 18-án létrejött Egyetértési Nyilatkozatra (MOU), valamint a Nyilatkozatnak a SFOR tevékenységre való kiterjesztéséről szóló 1996. december 23-i levélváltásra (a továbbiakban: NATO IFOR MOU);

tekintettel az Amerikai Egyesült Államok Kormánya képviseletében az Egyesült Államok Európai Szárazföldi Hadserege és a Magyar Köztársaság Kormánya képviseletében a Honvédelmi Minisztérium között, 1995. december 4-én létrejött Beszerzési Megállapodásra, valamint Kiegészítésére, amely 1996. március 12-én jött létre (a továbbiakban: Beszerzési Megállapodás);

a következőkben állapodtak meg:

I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK

1. Cikk

Célok

1.1. Jelen Megállapodás rögzíti és tovább pontosítja azokat az alapvető feltételeket, amelyek irányadóak az Egyesült Államok Személyi Állományának a Magyar Köztársaság területén való tartózkodása során.

1.2. A PfP SOFA rendelkezései érvényesek az Egyesült Államok Személyi Állományának a Magyar Köztársaság területén kifejtett valamennyi tevékenysége vonatkozásában. Jelen Megállapodás rendelkezései kiegészítik a PfP SOFA-t és elsődlegességet élvez minden, az Egyesült Államok Személyi Állománya által a Magyar Köztársaság területén kifejtett tevékenységre vonatkozó egyéb két- vagy többoldalú egyezménnyel, megállapodással vagy szerződéssel szemben.

2. Cikk

Hatály

Jelen Megállapodás vonatkozik az Egyesült Államok Fegyveres Erőire, az Egyesült Államok Személyi Állományára és a jelen Megállapodás által meghatározott specifikus helyzetekben az Egyesült Államok kereskedelmi cégeire és oktatási intézményeire, valamint ezek alkalmazottaira a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodásuk során.

3. Cikk

Definíciók

3.1. Szerződő Felek: Kizárólag ezen szerződés tekintetében, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya.

3.2. Az Egyesült Államok Személyi Állománya: Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek és a polgári állománynak a Magyar Köztársaság területén tartózkodó tagjai, valamint ezek hozzátartozói (ahogyan azokat a NATO SOFA I. Cikke definiálja).

3.3. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői: Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának azok a szervei és elemei, amelyek hivatalos kötelezettségükkel kapcsolatban a Magyar Köztársaság területén tartózkodnak.

II. RÉSZ

VÁMOK, ADÓK ÉS ILLETÉKEK KEZELÉSE

4. Cikk

Hivatalos kiadások

4.1. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői mentesek az általuk vagy részükre importált vagy beszerzett létesítmények, szolgáltatások, berendezések, ellátások, anyagok és más árucikkek után fizetendő minden közteher, így különösen az adók, vámok, illetékek és bármilyen természetű díj megfizetésének kötelezettsége alól, azzal a feltétellel, hogy mindezek az Egyesült Államok Fegyveres Erői vagy az Egyesült Államok Személyi Állománya által vagy részükre kerülnek felhasználásra. Az importhoz, illetőleg az importált termékek kivételéhez import vagy export engedély nem szükséges.

4.2. Jelen Cikk 4.1. pontjában biztosított mentességek kiterjednek a létesítményekre, szolgáltatásokra, berendezésekre, ellátásokra, anyagokra és más cikkekre, miután azokat a Magyar Köztársaságba importálják, illetve ott beszerzik, vagy tárolják. A mentesség kiterjed különösen azokra a szerződésekre, amelyeket az Egyesült Államok Fegyveres Erői magánszemélyekkel, vállalatokkal és egyéb jogi személyekkel kötöttek; a Logisztikai Igazgatóság közreműködésével logisztikai támogatásra, ellátásra és szolgáltatásokra vonatkozó megrendelésekre; a Logisztikai Igazgatósággal és egyéni földtulajdonosokkal létesítményekre vonatkozó szerződésekre; a Post Exchange System (az USA szárazföldi csapatok és légierő kiszolgáló rendszere) által végzett beszerzésekre és importokra; minden olyan szerződésre, melyet az Egyesült Államok Fegyveres Erői képviseletében kötöttek az Egyesült Államoknak a Magyar Köztársaság területén tartózkodó kereskedelmi cégei kizárólag az Egyesült Államok Fegyveres Erői tevékenységének támogatására.

4.3. Az adók, illetékek, díjak és más költségek fizetése alóli mentesítés oly módon jut érvényre, hogy az Egyesült Államok Fegyveres Erői az illetékes magyar hatóságoknak megfelelő igazolást nyújtanak be arról, hogy a tárgyban szereplő import, beszerzés, tárolás vagy szerződés jelen Megállapodás előírásai szerint megfelel a kedvezmény feltételeinek. A Szerződő Felek meghatalmazott képviselői kölcsönös megállapodásban rögzítik az igazolás formáját, amelynek megfelelő bizonyítékot kell szolgáltatnia a visszatérítendő adókról, díjakról és illetékekről. A magyar hatóságok jogosultak a benyújtott igazolás ellenőrzésére, továbbá az Egyesült Államok Fegyveres Erői képviseletében kötött szerződéseknek a mentesítés jogosságának megállapításához szükséges ellenőrzésére.

4.4. Jelen Cikk alapján a mentesítést oly módon kell biztosítani, hogy az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek kifizetései a Logisztikai Igazgatóságon keresztüli ellátás esetén nettó pénzügyi elszámolással bonyolódnak. Minden más, a Magyar Köztársaság területén történő vásárlás esetén az adó, illeték, díj és más költségek megfizetési kötelezettsége alóli mentesítés kizárólag utólagosan az Egyesült Államok Fegyveres Erői által rendelkezésre bocsátott bizonyítékok alapján történik.

4.5. Az illetékes magyar hatóságok, a jelen Megállapodás rendelkezései szerint visszatérítendő minden adót, vámot, illetéket és díjat, az Egyesült Államok Fegyveres Erői által a jelen Cikk 4.3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelően benyújtott bizonyíték alapján, ennek kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül visszatérítik. Abban az esetben, ha a visszatérítés ezen időszak alatt nem történik meg, a harmincnapos időszak lejártát követően az Egyesült Államok Fegyveres Erői számára a késedelmes visszatérítés időszakában Magyarországon érvényben lévő kamatot kell fizetni. A felmerült kamatot a visszatérítendő összeggel együtt kell megfizetni az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek.

4.6. A Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban az Egyesült Államok hatóságai vállalják, hogy a jogellenes cselekmények megelőzésében és felderítésében a magyar hatóságokkal együttműködnek és a PfP SOFA-val összhangban (NATO SOFA XIII. Cikk 3. pont) segítséget nyújtanak az Egyesült Államok Személyi Állománya által fizetendő vámok, adók és büntetések megfizetéséhez.

5. Cikk

Az Egyesült Államok Személyi Állománya által történő import, export és vásárlások

5.1. Poggyász, személyes tárgyak és más tulajdon, amely az Egyesült Államok Személyi Állományának személyi használatára szolgál, minden illetéktől, adótól, vámtól, díjtól és más költségtől mentesen importálható és használható a Magyar Köztársaság területén történő szolgálat ideje alatt. Az importált tulajdon és a fenti személyzet által a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodásuk során beszerzett tulajdon exportálható minden magyar illetéktől, vámtól, adótól, díjtól és más költségtől, valamint kiviteli engedélytől mentesen, amely az exportot terhelné. Amennyiben szükséges, az ilyen esetekben a magyar jogszabályok alapján utólagos adóvisszatérítés alkalmazható. Az ilyen visszatérítéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a Szerződő Felek képviselői végrehajtási megállapodásban rögzítik. Ezen végrehajtási megállapodás a jelen Megállapodás mellékletét képezi, és a továbbiakban a változó körülményeknek megfelelően módosítható.

5.2. Az Egyesült Államok Személyi Állománya által behozott vagy beszerzett személyi tulajdon mentesül bármilyen adótól, vámtól, illetéktől és bármilyen díjtól, amit kivethetnének rá.

5.3. A jelen Cikk 5.1. és az 5.2. pontjaiban hivatkozott vagyontárgyak átadása olyan személyeknek és szervezeteknek, akik nem jogosultak a mentességre, a vonatkozó adó, vám, illeték vagy díj megfizetése után lehetséges.

III. RÉSZ

KÁRIGÉNYEK

6. Cikk

Kárigények rendezése

Minden, az Egyesült Államok Fegyveres Erői tevékenysége kapcsán keletkező kárigényt a PfP SOFA-val (NATO SOFA VIII. Cikk) összhangban kell rendezni. A kárigények rendezésének módját végrehajtási megállapodások rögzítik. A létrejövő, valamint a már létrejött megállapodások a jelen Megállapodás mellékletét képezik, amelyeket a Szerződő Felek a továbbiakban a változó körülményeknek megfelelően módosíthatnak.

IV. RÉSZ

JOGHATÓSÁG ÉS RENDŐRSÉGI ELJÁRÁSOK

7. Cikk

Joghatóság büntetendő cselekmények esetében

7.1. Összhangban a PfP SOFA-val (NATO SOFA VII. Cikk) felmerülhetnek olyan büntetendő cselekmények, ahol az Egyesült Államoknak és a Magyar Köztársaságnak párhuzamos joghatósága van, és a Magyar Köztársaság jogosult gyakorolni az elsődleges joghatóságot. Elismerve annak különleges fontosságát, hogy az Egyesült Államok Fegyveres Erői hatóságainak szüksége van fegyelmi ellenőrzést gyakorolni a fegyveres erők tagjai felett, valamint annak hatását, amelyet az ilyen ellenőrzés gyakorol a hadműveleti készültségre, a Magyar Köztársaság Kormánya egyetért azzal, hogy ilyen esetekben lemond az elsődleges büntető joghatóság gyakorlásának jogáról. A Magyar Köztársaság Kormánya mindazonáltal visszavonhatja a joghatóság gyakorlásáról való lemondását azokban a súlyos esetekben, amelyek különösen fontosak a magyar hatóságok számára. A joghatóság gyakorlásáról történő lemondás nem vonatkozik a polgári állomány tagjaira és a hozzátartozókra.

7.2. A Szerződő Felek kölcsönösen értesítik egymást azokról az egyedi esetekről, amelyek a jelen Cikk 1. pontja alá tartoznak. Abban az esetben, ha a magyar hatóságok úgy döntenek, hogy a jelen Cikk 1. pontja alá tartozó konkrét ügy olyan különös fontossággal bír, amely indokolttá teszi, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya visszavonja az elsődleges büntető joghatóság gyakorlásáról történő lemondást, ezt az Egyesült Államok Fegyveres Erői hatóságainak írásbeli értesítésével tehetik meg a lehető legrövidebb időn belül, de nem később mint 30 nappal azt követően, hogy valamelyik Szerződő Fél tájékoztatást ad az ügyről a másik Szerződő Félnek.

7.3. A 7.1. pont alá tartozó büntető ügyekben a felmerülő polgárjogi igényeket a Magyar Köztársaság jogszabályai alapján kell elbírálni.

7.4. Abban az esetben, ha a fegyveres erők vagy a polgári állomány valamely tagja ellen folytatott büntető- vagy polgári eljárás során szükségessé válik annak meghatározása, hogy a büntetendő cselekmény hivatalos tevékenység során következett be szándékos vagy mulasztásos cselekmény miatt, ezt a Magyarországon lévő legmagasabb illetékes amerikai katonai hatóság tanúsítja. Ezt a tanúsítványt az adott ügyben elégséges bizonyítéknak kell tekinteni.

8. Cikk

Eljárások büntetendő cselekmények esetén

8.1. A következő eljárást kell alkalmazni büntetendő cselekmények kivizsgálása és az eljárás lefolytatása során:

a) a magyar rendőrség és az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek rendőrsége a lehető legnagyobb mértékben együttműködnek, közös helyszíni vizsgálatot tartanak, közösen állapítják meg a tényleges körülményeket, amelyek a büntetendő cselekmény alapjául szolgálnak;

b) a magyar rendőrség írásos jelentést készít, amelyben összefoglalja a közös tényvizsgálat eredményét;

c) a jelentés egy példányát az Egyesült Államok katonai hatóságaihoz kell eljuttatni a megfelelő intézkedések megtétele céljából.

8.2. A magyar és amerikai hatóságok a hatáskörükbe tartozó ügyekben együttműködnek az elkövetett büntetendő cselekmények felderítése érdekében. Az együttműködés kiterjed a büntetendő cselekményekkel kapcsolatos bizonyítékok gyűjtésére és benyújtására, beleértve az elkobzást és meghatározott ügyekben a bűnelkövetéssel kapcsolatos tárgyak átadását is.

9. Cikk

Közlekedési balesetek kivizsgálása

9.1. A magyar rendőrségnek elsődleges felelőssége van a közlekedési bűncselekmények, szabálysértések és közlekedési balesetek kivizsgálásában, amelyek a magyar utakon történnek. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői egy összekötőt jelölnek ki az Egyesült Államok Személyi Állományát érintő balesetek, bűncselekmények és szabálysértések tekintetében.

9.2. A következő cselekményeket kell megtenni, az Egyesült Államok Személyi Állományát érintő közlekedési baleset esetén:

a) a magyar rendőrség azonnal értesíti az Egyesült Államok Fegyveres Erői összekötőjét vagy az Egyesült Államok Fegyveres Erői legközelebbi rendőrhivatalát, amely azonnal kiküldi a katonai rendőrjárőrt a baleset helyszínére. Ha az Egyesült Államok Fegyveres Erői katonai rendőrsége előbb értesült egy balesetről mint a magyar rendőrség, értesíti a magyar rendőrséget, amely a legrövidebb időn belül intézkedik a balesetnél;

b) a magyar rendőrség elsődleges felelősséget gyakorol a baleset kivizsgálásának tekintetében, beleértve a baleset helyszínének biztosítását, tanúk kikérdezését és minden olyan más cselekményt, amelyek szükségesek a baleset megfelelő kivizsgálásához. Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek rendőrsége a magyar rendőrség kérésére segítséget nyújthat a vizsgálathoz. A magyar rendőrség és az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek rendőrsége minden balesetet kivizsgál a saját szabályaik szerint. Amennyiben ez szükséges a Szerződő Felek az információkat szabadon egymás rendelkezésére bocsátják;

c) az Egyesült Államok Személyi Állománya, aki részt vett egy balesetben, vagy tanú volt egy balesetnél, nem kérdezhető ki az Egyesült Államok Fegyveres Erői rendőrsége képviselőjének jelenléte nélkül. A magyar rendőrség kapcsolatba lép az Egyesült Államok Fegyveres Erői összekötőjével, ha a meghallgatás szükségessé válna egy későbbi időpontban;

d) sem bírság, sem figyelmeztetés nem szabható ki a baleset helyszínén az Egyesült Államok Személyi Állományára. Az Egyesült Államok Személyi Állományától balesetben való részvételekor nem követelhető meg, hogy írásos nyilatkozatot tegyen a balesetben való részvételéről.

9.3. Az Egyesült Államok Személyi Állománya részbeni vagy egészbeni felelősségéből bekövetkezett közlekedési bűncselekmények és szabálysértések esetén az információkat az Egyesült Államok Fegyveres Erői összekötőjéhez kell eljuttatni abból a célból, hogy továbbítsa azokat az Egyesült Államok Fegyveres Erői megfelelő hatóságaihoz intézkedés végett. A magyar rendőrség nem szabhat ki sem bírságot, sem figyelmeztetést, sem más büntetést az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek tagjai által szolgálatteljesítés közben elkövetett cselekményekkel kapcsolatban.

V. RÉSZ

SZERZŐDÉSEK

10. Cikk

Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek beszerzései

10.1. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői jogosultak megvásárolni, bérelni vagy más módon beszerezni ellátmányt, szolgáltatást, felszerelést és/vagy létesítményeket a Magyar Köztársaság Kormányától, a Honvédelmi Minisztérium Logisztikai Igazgatóságán keresztül, amely erre lett létrehozva, többségi állami részesedésű gazdasági társaságoktól vagy közvetlenül magánszemélyektől, kereskedelmi cégektől, más jogi személyektől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságoktól megszorítás mentesen.

10.2. A közvetlenül magánszemélyektől, jogi személyektől, kereskedelmi cégektől, más jogi személyektől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságoktól történő beszerzés esetén az Egyesült Államok Fegyveres Erői közös megegyezés alapján jogosultak az ilyen beszerzést az Egyesült Államok jogszabályaival, rendelkezéseivel és eljárási rendjével összhangban végezni, amennyiben a szerződés alanyai tudatában vannak, hogy az Egyesült Államok jogszabályai és rendelkezései kerülnek alkalmazásra. A Magyar Köztársaság Kormányát nem terheli felelősség az ilyen, közvetlenül kötött szerződések eredményéért.

10.3. A Szerződő Felek kifejezetten egyetértenek abban, hogy az Egyesült Államok Fegyveres Erői csak azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak az ellenértékét térítik meg, amelyeket ténylegesen megrendeltek és megkaptak. Azokban az esetekben, amikor az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság Kormányától történő beszerzése a Logisztikai Igazgatóságon vagy egy többségi állami részesedésű gazdasági társaságon keresztül történt, az ellátmányokat, szolgáltatásokat és felszereléseket a lehetséges legalacsonyabb áron kell szolgáltatni. Ez azonban nem kötelezheti a Magyar Köztársaság Kormányát arra, hogy a szokásos és elfogadott tarifáknál alacsonyabbat alkalmazzon az Egyesült Államok Fegyveres Erői számára.

11. Cikk

Az Egyesült Államok beszállítói és személyzetük helyzete

11.1. Amennyiben a jelen Megállapodás másképp nem rendelkezik, az Egyesült Államok kereskedelmi cégeire és oktatási intézményeire, ezek tagjaira és alkalmazottaira, akik a Magyar Köztársaság területén kizárólag a szerződéses kötelezettségeik végrehajtása érdekében tartózkodnak, a hatályos magyar jogszabályok vonatkoznak. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői írásban értesítik a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériumát azokról a kereskedelmi cégekről és oktatási intézményekről, amelyek kizárólag az Egyesült Államok Fegyveres Erői támogatása céljából tartózkodnak a Magyar Köztársaság területén, beleértve az ilyen kereskedelmi cégekkel és oktatási intézményekkel kötött szerződések lejáratának időpontját.

11.2. Az Egyesült Államok 11.1. pontban megjelölt kereskedelmi cégei és oktatási intézményei mentesülnek a Magyar Köztársaság Kormánya és a helyi önkormányzatok által a vállalkozásokra kivetett adók megfizetése alól, ideértve, de nem korlátozva a bevételre és nyereségre kivetett adókat.

11.3. Az Egyesült Államok 11.1. pontban megjelölt kereskedelmi cégeinek és oktatási intézményeinek amerikai állampolgárságú tagjaira és alkalmazottaira a következő kedvezmények vonatkoznak:

a) ezek a személyek mentesek a fizetést és egyéb jövedelmet terhelő adók alól, beleértve a társadalombiztosítási járulékot és más, a munkavállalót terhelő járulékokat;

b) ezek a személyek mentesek a vízum, a munkavállalási engedély és a tartózkodási előírások alól. Azonban az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek megfelelő időben, még a Magyar Köztársaságba való érkezésük előtt értesítenie kell a magyar hatóságokat az ezen mentességekre jogosult személyek adatairól, valamint a várhatóan 90 napnál hosszabb ideig itt-tartózkodó személyek esetében tervezett tartózkodási helyükről és munkáltatójukról;

c) ezek a személyek jogosultak arra, hogy a magyar hatóságok írásbeli igazolást állítsanak ki jogosultságukról. Az illetékes magyar rendőrhatóság soron kívül, díjmentes, fénykép nélküli ideiglenes tartózkodást tanúsító igazolást állít ki az Egyesült Államok hatóságai által kért érvényességi időre. Az ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás hivatalos bejegyzések rovatába a következő bejegyzést kell eszközölni: „Engedélyezett időtartamig többszöri ki- és beutazásra jogosult.” Az igazolás kiállításának oka rovatba: „az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek ellátója” bejegyzést kell feltüntetni; és

d) ezek a személyek vámmentességre jogosultak a behozott személyes ingóságokra a Magyar Köztársaságban való tartózkodásuk időtartamára, valamint a behozott vállalkozói tulajdonban álló berendezésekre az Egyesült Államok Fegyveres Erőivel fennálló szerződések teljesítése során. Amennyiben a fentiekben említett ingóságok nem kerülnek újrakivitelre a Magyar Köztársaságban való tartózkodás megszűnésekor vagy a szerződés lejártakor, minden vám- és adókötelezettségnek utólag eleget kell tenni, kivéve, ha hiteltérdemlően bizonyítják az ilyen vagyontárgyak felhasználását, megsemmisülését vagy eltűnését.

11.4. A Magyar Köztársaság területén kizárólag az Egyesült Államok Fegyveres Erői támogatása céljából tartózkodó amerikai kereskedelmi cégek és oktatási intézmények nem magyar és nem amerikai állampolgárságú alkalmazottaira alkalmazni kell a 11.3. b), c) és d) pontokat. Ezen túlmenően a Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy azok a nem magyar és nem amerikai állampolgárságú alkalmazottak, akik állampolgársága szerinti országának érvényben lévő megállapodása van a Magyar Köztársaság Kormányával a kettős adóztatás elkerüléséről és egyéb kérdésekről, élvezik az ezekben a megállapodásokban leírt kedvezményeket.

12. Cikk

Helyi alkalmazottak foglalkoztatása

Az Egyesült Államok Fegyveres Erői, összhangban a PfP SOFA-val (NATO SOFA IX. Cikk 4. pont) helyi munkaerőt alkalmazhatnak.

VI. RÉSZ

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS KÉRDÉSEI

13. Cikk

Sürgősségi egészségügyi ellátás

13.1. Igénylés alapján a magyar hatóságok baleseti és sürgősségi egészségügyi ellátást biztosítanak, beleértve a szállítási szolgáltatást, az Egyesült Államok Személyi Állományának, akik baleset következtében szenvednek sérülést, vagy akiknél súlyos betegség váratlan jelei mutatkoznak, ideértve a sürgős fogászati panaszokat. A magyar hatóságok azonnal értesítik az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek hatóságait, ha az Egyesült Államok Személyi Állományának tagját felvették magyar egészségügyi intézménybe. Az ilyen értesítésnek legalább az illető személy nevét, a felvétel napját és időpontját, a felvételt előidéző körülményeket, valamint az egészségügyi intézmény megnevezését és címét kell tartalmaznia. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői, összhangban a PfP SOFA-val (NATO SOFA IX. Cikk 5. pont) az ellátó részére utólag benyújtott számla alapján megtérítik a felmerült költségeket.

13.2. Fertőző betegség vagy annak alapos gyanúja megállapítása esetén az Egyesült Államok Fegyveres Erői egészségügyi parancsnoksága és a területileg illetékes magyar Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat főorvosa kölcsönösen és haladéktalanul tájékoztatják egymást.

14. Cikk

Az Egyesült Államok elhunyt személyi állománya

14.1. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői hatóságainak joga van arra, hogy az Egyesült Államok hatályos törvényei, szabályai és eljárásai szerint gondoskodjanak az Egyesült Államok Személyi Állománya elhunyt tagjainak maradványairól, tekintet nélkül arra, hogy a haláleset hol történt.

14.2. Abban az esetben, ha a haláleset a Magyar Köztársaság területén következik be, az Egyesült Államok Fegyveres Erői hatóságai azonnal értesítik a megfelelő magyar hatóságokat. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői hatóságainak az Egyesült Államok Személyi Állománya esetében kizárólagos joga van, a megfelelő magyar hatóságok kérése esetén a magyar egészségügyi hatóságok jelenlétében, az orvosi, nyomozási vagy más célból szükséges vizsgálatok elvégzésére, beleértve a halott azonosítását, valamint a szükséges boncolás elvégzését.

14.3. Az Egyesült Államok Személyi Állománya elhunyt tagjai maradványainak a Magyar Köztársaság területére történő ki- és beszállításáról az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek hatóságai értesítik az illetékes magyar hatóságokat, együttműködnek és konzultálnak velük a vonatkozó magyar jogszabályokról. Az Egyesült Államok Személyi Állománya tagjának a Magyar Köztársaság területén történt elhalálozása esetén az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek hatóságai tájékoztatást adnak a halálesetről az illetékes magyar hatóságoknak, hogy azok kiállíthassák a halotti anyakönyvi kivonatot.

VII. RÉSZ

SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK

15. Cikk

Szabályozási kérdések

15.1. Összhangban a PfP SOFA-val (NATO SOFA II. Cikk) az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek kötelessége a Magyar Köztársaság törvényeinek tiszteletben tartására. Ezen túlmenően az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek be kell tartania az Egyesült Államok Fegyveres Erői külföldi tevékenységére vonatkozó amerikai törvényeket és szabályokat. Az Egyesült Államok katonai hatóságai és a magyar központi és helyi hatóságok, figyelembe véve a vonatkozó amerikai és magyar törvényeket és szabályokat, együttműködnek és előzetesen konzultálnak egymással annak érdekében, hogy biztosítsák az Egyesült Államok Fegyveres Erői és a helyi lakosság egészségét, biztonságát és jólétét, minden az említett törvények és szabályok által érintett területen, beleértve azokat a tevékenységeket, amelyeket az Egyesült Államok Fegyveres Erői vagy az annak képviseletében eljárók hajtanak végre. A Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a bármelyikük által szükségesnek tartott mértékben új és egyszerűsített eljárásokat dolgoznak ki, és alkalmaznak annak érdekében, hogy elősegítsék az Egyesült Államok Fegyveres Erői tevékenységét, és tovább pontosítsák az együttműködési és konzultációs folyamat alapjait és feltételeit.

15.2. Elismerve a Magyar Köztársaság Kormánya által a környezetvédelemnek tulajdonított kiemelt fontosságot a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy együttműködjenek és konzultáljanak egymással, valamint a környezet károsodását megelőző vagy csökkentő eljárásokat fejlesszenek ki és alkalmazzanak, figyelembe véve a vonatkozó amerikai és magyar környezetvédelmi törvényeket és szabályokat.

15.3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás hatálybalépését megelőzően az Egyesült Államok Fegyveres Erői által vagy képviseletében végrehajtott cselekmények vonatkozásában minden engedély- és licenckötelezettséget teljesítettnek tekintenek. Jelen Megállapodás hatálybalépését követően a Szerződő Felek képviselői által kidolgozott végrehajtási megállapodások szabályozzák az Egyesült Államok engedély- és licencköteles tevékenységének rendjét a Magyar Köztársaság területén. Ezen végrehajtási megállapodások a jelen Megállapodás mellékletét képezik, és a továbbiakban a változó körülményeknek megfelelően módosíthatók.

15.4. A jelen cikkben hivatkozott együttműködési és konzultációs folyamat nem akadályozhatja az Egyesült Államok Fegyveres Erői folyamatban lévő katonai műveletét és más létfontosságú katonai tevékenységét.

16. Cikk

Védelmi Újrahasznosítási Marketing Hivatal

A Magyar Köztársaság területére importált vagy ott beszerzett vagyontárgyak értékesítésének elősegítése érdekében, összhangban a PfP SOFA-val [NATO SOFA XI. Cikk 8. b) pont] az Egyesült Államok Fegyveres Erői Védelmi Újrahasznosítási Marketing Hivatalt hozhatnak létre és működtethetnek a Magyar Köztársaság területén. A hivatal gyakorlati működését a Szerződő Felek meghatalmazott képviselői által kötött végrehajtási megállapodások szabályozzák. Ezen végrehajtási megállapodások a jelen Megállapodás mellékletét képezik, és a továbbiakban a változó körülményeknek megfelelően módosíthatók.

VIII. RÉSZ

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

17. Cikk

Egyenruha és fegyverviselés

Összhangban a PfP SOFA rendelkezéseivel (NATO SOFA V. és VI. Cikk) az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek tagjai hordhatják fegyvereiket és viselhetnek egyenruhát.

18. Cikk

Gépjárművezetői jogosítványok és gépjármű regisztrálás

A magyar hatóságok érvényesnek tekintik az Egyesült Államok megfelelő hatóságai által az Egyesült Államok Személyi Állományának a gépjárművek igénybevételére kiadott gépjárművezetői engedélyt vagy jogosítványt, a gépjárművezetői vizsga ismételt letétele és illeték fizetése nélkül. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői tulajdonában lévő gépjárműveket nem kell nyilvántartásba venni a Magyar Köztársaság területén, azonban megfelelő azonosítással és nemzeti jelzéssel kell ellátni.

19. Cikk

Katonai postai szolgálat

Az Egyesült Államok Fegyveres Erői települési helyeiken amerikai katonai postahivatalokat létesíthetnek és működtethetnek a hivatalos posta kezelésére, valamint az arra felhatalmazott személyek által az ezen postahivatalok és más amerikai postahivatalok között a küldemények kezelésére. Az Egyesült Államok katonai postai csatornái mentesek a magyar hatóságok által történő ellenőrzés és lefoglalás alól. A nem hivatalos posta bármilyen felügyeletét, melyet a magyar törvények és szabályok előírhatnak, a magyar hatóságoknak a Szerződő Felek meghatalmazott képviselői által közösen kidolgozott eljárás szerint kell végeznie.

20. Cikk

Ellátási rendszer

Összhangban a PfP SOFA rendelkezéseivel (NATO SOFA XI. Cikk 4. pont), az Egyesült Államok Fegyveres Erői vám-, adó-, illeték- és más költségmentesen importálhatnak ésszerű mennyiségű ellátmányt és más cikkeket az Egyesült Államok Személyi Állománya és az Egyesült Államok kereskedelmi cégei és oktatási intézményei alkalmazottainak személyes felhasználására, és ezeket az Egyesült Államok Fegyveres Erői hivatalos értékesítési rendszere keretében szétoszthatják. Ezzel összefüggésben az Egyesült Államok Fegyveres Erői által történő használatra kijelölt területeken katonai ellátó boltokat, ajándék- és élelmiszerboltokat és egyéb létesítményeket lehet létrehozni, és működtetni. Ez az értékesítési rendszer, valamint az ennek végrehajtása során történő értékesítés mentes a magyar adózás és egyéb költségek, licencek és engedélyek alól, ideértve a jövedéki termékeket, amelyeket az ilyen boltokban ellenőrzés alatt kell tartani. Ezekben a boltokban csak az Egyesült Államok Személyi Állománya, valamint az Egyesült Államok kereskedelmi cégeinek és oktatási intézményeinek, a jelen Megállapodás 11.1. pontjával összhangban a magyar hatóságoknak bejelentett alkalmazottai vásárolhatnak.

21. Cikk

Híradás

Az Egyesült Államok Fegyveres Erői üzemeltethetik saját távközlési szolgálatukat, beleértve a műsorszórási szolgáltatást. Ez magában foglalja azt a jogot, hogy olyan eszközöket és szolgáltatásokat használjanak, amelyek szükségesek a távközlés teljes képességének biztosításához, valamint a teljes elektromágneses spektrum használati jogát erre a célra, térítésmentesen. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői a kölcsönösen káros zavarás elkerülése, illetőleg a Magyar Köztársaság egyéb nemzetközi kötelezettségeinek teljesíthetősége érdekében megtesznek minden indokolt erőfeszítést, hogy a frekvenciák használatát koordinálják az illetékes magyar hatóságokkal.

22. Cikk

Szállítás, vámellenőrzés és határátkelés

22.1. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői részére engedélyezett, a térítésmentes szárazföldi, vasúti, közúti, vízi és légi áthaladás a teljes személyi állomány, rakomány, berendezések, árucikkek és bármilyen anyagok vonatkozásában – beleértve a fegyvereket, lőszereket és robbanóanyagokat is – amelyek az Egyesült Államok Fegyveres Erői tevékenységével kapcsolatban szükségesek. Azok a katonai vagy polgári járművek, hajók vagy repülőgépek, amelyek a Magyar Köztársaság területén tartózkodnak nem lehetnek alanyai semmilyen természetű licenc, engedély vagy bejegyzési eljárásnak. Ezen túlmenően az ilyen katonai vagy polgári járművek, hajók vagy repülőgépek szabadon használhatják a közutakat, vasútvonalakat és repülőtereket, és az Egyesült Államok Fegyveres Erői ennek során mentesek bármilyen adó-, vám-, pénzbírság, díj, járulék és egyéb költségek kifizetése alól.

22.2. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői által üzemeltetett repülőgépek a jelen Megállapodás alapján végzett tevékenységük kapcsán vagy részükre a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodásuk során nem lehetnek alanyai leszállási, parkolási, navigációs vagy átrepülési díj vagy egyéb használati költségek fizetésének. Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a megrendelt és megkapott szolgáltatásokért kell fizetniük.

22.3. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői mentesülnek a leltár vagy szokásos vámdokumentáció (például TIR, ATA, SAD) felmutatása alól a személyi állomány, berendezések, támogatások és ellátmányok vonatkozásában, amikor belépnek, kilépnek vagy áthaladnak a Magyar Köztársaság területén. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői rakományát szállító katonai és kereskedelmi járművekre ugyanakkor alkalmazni kell az alábbi, a 22.5. és 22.6. pontokban meghatározott egyszerűsített dokumentációs eljárást.

22.4. Összhangban a PfP SOFA-val (NATO SOFA III. Cikk) az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek tagjai mentesülnek a magyar útlevél- és vízumszabályozás, valamint a nem magyar állampolgárokra vonatkozó mindennemű idegenrendészeti eljárás alól. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői tagjainak a Magyar Köztársaság területére történő belépéskor és az onnan történő kilépéskor az Egyesült Államok Fegyveres Erői által kiadott arcképes igazolvánnyal, egyéni vagy csoportos menetparanccsal kell rendelkezniük, amelyet kérésre fel kell mutatniuk. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői jelen Megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül megküldik a magyar hatóságoknak az Egyesült Államok Fegyveres Erői által kiadott személyazonosító kártyák, egyéni és csoportos menetparancsok reprezentatív mintáit.

22.5. Azoknak a katonai és polgári járműveknek, amelyek az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek rakományát szállítják, csak a Department of Defence (DD) Form 250 (Védelmi Minisztérium Anyagi Felügyeleti és Átvételi Jelentés 250. sz. nyomtatványa), vagy Army in Europe (AE) Form 302 (az Európában állomásozó haderő 302. sz. nyomtatványa), vagy a 22.6. pont szerinti March Credit Form (menetparancs nyomtatvány) elnevezésű űrlapot kell bemutatniuk a Magyar Köztársaság területére történő belépéskor és az onnan való kilépéskor. Rakományt nem szállító katonai járműveknek a határ átlépésekor nem kell rendelkeznie az ebben a pontban és a 22.6. pontba jelzett dokumentumok egyikével sem. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői tagjainak, akik ilyen járművekkel utaznak meg kell azonban felelniük az ezen cikk 22.4. pontjában megfogalmazott követelményeknek.

22.6. A March Credit Form űrlap a Magyar Köztársaság területéről vagy területére induló, illetve érkező rakományt szállító, az Egyesült Államok Fegyveres Erőit támogató katonai vagy polgári járművekből álló konvojok mozgásának dokumentálására alkalmas. A March Credit Form űrlapokat növekvő sorszámmal látják el, és érvényesek belépéskor és kilépéskor a Magyar Köztársaság területén. Az Egyesült Államok Fegyveres Erőit támogató polgári járművek rendszámát fel kell tüntetni a March Credit Form űrlapon. Az Egyesült Államok Fegyveres Erőit támogató polgári járműveknek a határ átlépésekor csak a vonatkozó March Credit Form sorszámát kell közölniük. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői jelen Megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül megküldik a magyar hatóságoknak a DD Form 250, az AE Form 302 és a March Credit Form reprezentatív mintáit.

22.7. Lőfegyver, lőszer és robbanóanyag szállítása rendszerint az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek katonai személyzetének és járműveinek igénybevételével történik. Amennyiben az Egyesült Államok Fegyveres Erőit támogató polgári járművek szállítanak ilyen rakományt, ezeknek a szállítmányoknak az Egyesült Államok Fegyveres Erői által biztosított vagy a Magyar Köztársaság Kormánya által finanszírozott magyar rendőri kísérettel kell rendelkeznie.

22.8. Jövedéki termékeknek az Egyesült Államok Fegyveres Erőit támogató polgári járműveken történő szállítása esetén a rakománynak az Egyesült Államok Fegyveres Erői által biztosított vagy a Magyar Köztársaság Kormánya által finanszírozott vám- és pénzügyőrségi kísérettel kell rendelkeznie. Jelen Megállapodás vonatkozásában kizárólag a kávé, dohány és alkohol termékek minősülnek jövedéki terméknek. Üzemanyag, valamint egyéb petróleum, olaj és kenőanyag termékeknek (POL) katonai vagy polgári járműveken történő szállításához nincs szükség semmilyen kíséretre, csupán a DD Form 250 elnevezésű űrlap kitöltésére. Amennyiben a magyar hatóságok előzetes értesítést kapnak a 22.7. és ezen pont szerinti szállítmányról, valamint arról, hogy az rendelkezik-e katonai kísérettel a 22.7., valamint ezen pontban leírt eljárás nem akadályozhatja az Egyesült Államok Fegyveres Erői folyamatban lévő katonai műveletét vagy más létfontosságú katonai tevékenységét.

22.9. Összhangban a jelen Megállapodás 15. Cikkével az amerikai és magyar hatóságok együttműködnek és konzultálnak minden az állati és növényi eredetű termékekkel kapcsolatos kérdésben, különös tekintettel az Egyesült Államok Fegyveres Erői által a Magyar Köztársaságba behozott állati és növényi eredetű termékek származási helye szerinti országokra. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői átadják a magyar hatóságoknak ezen termékek származási helye szerinti országok átfogó listáját. A listát szükség szerint aktualizálni kell.

22.10. A vonatkozó nemzetközi szerződések előírásainak megfelelően, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek szállítási szolgáltatást nyújtó polgári fuvarozóknak rendelkeznie kell az előírt nemzetközi és magyar forgalmi engedélyekkel.

IX. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. Cikk

Viták rendezése

Jelen Megállapodással kapcsolatos vitákat a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárából és az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén tartózkodó legmagasabb rendfokozatú parancsnokának képviselőjéből álló bizottságnak kell felterjeszteni. Ha a bizottság egy bizonyos kérdésben nem képes döntésre jutni, a vitás kérdést diplomáciai útra tereli.

24. Cikk

A Megállapodás hatálya

24.1. Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek írásban értesítik egymást arról, hogy a hatálybalépéshez szükséges összes követelményt teljesítették. A jelen Megállapodás 4.1. pontja által biztosított kedvezmények 1996. január 1-jétől hatályosak, a jelen Megállapodás 11.2., 11.3. és 22.2. pontjai által biztosított kedvezmények pedig 1995. december 5-től hatályosak.

24.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Magyar Köztársaság az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagjává válik, jelen Megállapodás rendelkezéseit felülvizsgálják abból a célból, hogy azokat hozzáigazítsák a NATO-tagországok között szokásos gyakorlathoz. A Magyar Köztársaság Kormánya kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a NATO-ba történő hivatalos felvételével egyidejűleg bevezeti a NATO-tagországok között szokásos, a vásárláskor érvényesülő adómentességre vonatkozó gyakorlatot.

24.3. Jelen Megállapodást a Szerződő Felek írásban módosíthatják, meghosszabbíthatják. Jelen Megállapodást a másik Szerződő Félnek küldött írásbeli felmondással bármelyik Szerződő Fél megszüntetheti. A megszűnés az ilyen felmondás kézhezvételétől számított hat hónap elteltével hatályos.

24.4. Tekintet nélkül jelen Megállapodás hatályának megszűnésére, annak vonatkozó rendelkezései továbbra is hatályosak minden a jelen Megállapodás hatályban léte alatt keletkezett jog és kötelezettség tekintetében.

Fentiek hiteléül alulírottak a kormányaiktól kapott megfelelő felhatalmazás alapján aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, az 1997. május 14. napján, két példányban, angol és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében
Az Amerikai Egyesült
Államok Kormánya nevében”

3. § A Megállapodás 1. számú mellékletének hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„1. számú melléklet

A Megállapodás 4. Cikkét kiegészítő pénzügyi végrehajtási eljárások

1. A következő végrehajtási eljárások csak a jelen Megállapodás hatálybalépésének napjától történő beszerzésekre vonatkoznak. Jelen Megállapodás hatálybalépése előtt fizetett adóknak a visszatérítése az Egyesült Államok Fegyveres Erői és a Magyar Köztársaság Pénzügyminisztériuma közötti külön megegyezés szerint történik.

I. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői által vagy részére történő beszerzések

2. Jelen Megállapodás 4. Cikkével összhangban, az Egyesült Államok Fegyveres Erői által vagy részére történő beszerzések mentesek az adó, illeték és egyéb díjak alól, amennyiben az Egyesült Államok Fegyveres Erői megfelelő igazolást nyújtanak be az illetékes magyar hatóságoknak arról, hogy a szóban forgó adó-, díj- vagy illetékmentességre jogosíthatónak minősül. Az igazolás az Egyesült Államok Fegyveres Erői Taszáron lévő pénzügyi hivatala által, táblázat formájában készített dokumentumból áll. A dokumentum az 5. ponttal összhangban elkészített, egyedi, kifizetett számlákon alapszik, és a tranzakciókat az eladók adóazonosító száma szerint csoportosítja. A táblázat benyújtása az adóvisszatérítési eljárás megindulását kezdeményezi minden egyes benyújtott számla tekintetében. A táblázatnak a következő szükséges adatokat kell tartalmaznia:

– minden egyes sorszám amelyben számla szerepel;

– az eladó adóazonosító száma;

– az eladó neve;

– a számlaszám;

– a számlakiállítás dátuma;

– a forintban fizetett áfa nélküli nettó érték;

– a forintban fizetett áfa összege;

– a forintban fizetett áfá-t tartalmazó teljes vételi ár;

– üres oszlop az adóhatóság rendelkezésére.

3. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői csatolják a 2. pontban leírt táblázat elkészítéséhez használt elsődleges igazoló dokumentációt. Az elsődleges igazoló dokumentáció a magyar eladó cég által kibocsátott és minden tranzakciót kísérő számla egy eredeti példányából áll.

4. Ha rendkívüli esetben, az eredeti számla nem áll rendelkezésre, az elsődleges igazoló dokumentációt más hivatalos dokumentáció is helyettesítheti (pl. készpénzfizetési bizonylat, az eredeti számla fénymásolata vagy mikrofilm kópiája), amely egyértelműen igazolja az adóhatóság számára a 2. pontban leírt szükséges adatokat. Ebben az esetben az adóhatóság az adó-visszatérítésről külön eljárás keretében dönt, melyre a 8. pontban meghatározott határidő nem vonatkozik. Amennyiben a 2. pontban leírt szükséges adatok igazoltak, úgy az Egyesült Államok Fegyveres Erőit megillető adók, illetékek és más díjak visszatérítése pusztán az eredeti számla hiányában nem utasítható vissza, és az adó-visszatérítés iránt a táblázat benyújtásától számított 90 napon belül rendelkezni kell.

5. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői által eszközölt közvetlen beszerzések esetén a számlán a vevő megjelölése a következő: „Egyesült Államok Fegyveres Erői (U. S. Forces)”. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői részére történő beszerzés esetén, amit olyan kereskedelmi cégek végeznek, melyről a magyar hatóságok már értesültek a jelen Megállapodás 11.1. Cikke szerint, a számlán a vevő megjelölése a következő:

„Egyesült Államok Fegyveres Erői

[az eljáró kereskedelmi cég:

(neve, címe)]”

„U. S. Forces

[by:

(company name, address)].”

6. Az adóhatóság kérésére, az Egyesült Államok Fegyveres Erői segítséget nyújtanak a szerződő parnereiket érintő adóvizsgálathoz szükséges információ és dokumentáció újbóli rendelkezésre bocsátásában.

7. A 2. pontban hivatkozott táblázatot az Egyesült Államok Fegyveres Erői taszári pénzügyi hatósága készíti el, és nyújtja be az USAREUR összekötő Csoportvezetőn keresztül az adóhatóságnak visszatérítésre. A táblázatokat havonta készítik el, és nyújtják be.

8. Jelen Megállapodás 4.5. ponttal összhangban, a magyar pénzügyi hatóságok a 2. pont szerint megfelelően elkészített táblázat benyújtásától számított 30 napon belül eszközlik a visszafizetést az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek. Az amerikai és magyar hatóságok együttműködnek a visszatérítendő adók, illetékek és más díjakkal kapcsolatos hiányosságok kiküszöbölésében. Amennyiben a visszatérítés elbírálása és a pénzátutalás a megfelelően elkészített, végleges táblázat benyújtásától számított 30 napon belül nem történik meg, az Egyesült Államok Fegyveres Erőit minden késedelmes teljesítés esetén a magyar adóigazgatási szabályok szerint számított kamat mértéke illeti meg.

9. A visszatérítés magyar forintban történik banki pénzátutalással az Egyesült Államok Fegyveres Erői által a visszatérítési kérelmet kísérő dokumentációban megjelölt számlára vagy számlákra.

10. A Jelen Megállapodás 4.6. pontja szerint, abban az esetben amikor a magyar eladó cég az adókötelezettségét nem a hatályos magyar jogszabályok szerint teljesíti, az Egyesült Államok Fegyveres Erői együttműködnek az adóhatósággal a törvényellenes cselekmény kivizsgálásában. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői részére történő visszatérítés azonban nem szenvedhet késedelmet, vagy nem utasítható el azon az alapon, hogy a magyar eladó cég adóügye rendezetlen vagy bármilyen más törvényellenes cselekményt követett el.

11. Jelen Megállapodás 15. Cikkével összhangban, a Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek és konzultálnak minden, az adók, illetékek és más kifizetett díjak visszatérítésével kapcsolatos ügyben, minden vonatkozó amerikai és magyar törvény és szabály figyelembevételével.

II. Az Egyesült Államok Személyi Állománya által történő beszerzések

12. Az Egyesült Államok Személyi Állománya személyes használatra beszerzett tárgyakra kifizetett adókat a magyar hatóságok a külföldi utasokra vonatkozó szabályok szerint, és eljárás keretében térítik vissza. Amennyiben az szükséges, a katonai művelettel kapcsolatos különleges körülményeket figyelembe vevő, új kiegészítő eljárások kerülnek kidolgozásra.

Budapest, 1997. május 14.”

4. § A Megállapodás 2. számú mellékletének hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„2. számú melléklet

A Megállapodás 6. Cikkét kiegészítő Végrehajtási Megállapodás a Közös Kárigény Felülvizsgálati Bizottság működésének rendjéről és az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek béketeremtő tevékenységéből eredő károk rendezéséről

Bevezetés

A Magyar Köztársaság Kormányának Honvédelmi Minisztériuma (HM) és az Amerikai Egyesült Államok Európai Szárazföldi Haderői (USAREUR) az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek IFOR/SFOR kontingense nevében (a továbbiakban: Szerződő Felek)

tekintettel arra, hogy a Magyar Köztársaság 1995. november 28-án ratifikálta „Az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a Békepartnerség más részt vevő államai közötti fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodást” (PfP SOFA) és annak Kiegészítő Jegyzőkönyvét;

tekintettel az „Észak-atlanti Szerződés részes államai fegyveres erői jogállásáról szóló 1951. június 19-i Egyezményre” (NATO SOFA), melyet hivatkozással a PfP SOFA is magában foglal, különös tekintettel az Egyezmény VIII. Cikkére;

tekintettel az 1997. május 14-én, „a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről létrejött Megállapodásra” (Omnibus Megállapodás);

attól az óhajtól vezérelve, hogy felállítsanak egy, az Egyesült Államok Fegyveres Erői Magyarország területén áthaladó és állomásozó csapatainak tevékenységéből eredő károk vagy sérülések megtérítésének vizsgálatában és rendezésében a PfP SOFA-val összhangban együttműködő és segédkező Közös Kárigény Felülvizsgálati Bizottságot;

megállapodtak az alábbiakban:

I. Cikk

Meghatározások

1.1. Szerződő Felek: Kizárólag ezen Megállapodás vonatkozásában a Magyar Köztársaság és az Egyesült Államok Kormánya.

1.2. Az Egyesült Államok Személyi Állománya: Az Egyesült Államok Fegyveres Erői Magyarországon állomásozó vagy áthaladó tagjai és a polgári alkalmazottak (ahogy ezen fogalmakat a NATO SOFA definiálja). Kártérítési szempontból ez a kifejezés nem foglalja magában, többek között, az Egyesült Államokkal szerződéses viszonyban levő kereskedelmi cégek vagy egyéb jogi személyek alkalmazottait.

1.3. Közös Kárigény Felülvizsgálati Bizottság (Bizottság): Az a szervezet, melynek tagjai a HM és az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek képviselői, valamint egy Bizottsági Titkár, elsődleges feladata pedig az Egyesült Államok Fegyveres Erői Magyar Köztársaság területén átmenetileg tartózkodó csapatainak tevékenységéből eredő kártérítési eljárások felülvizsgálata. Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek képviselője a Bizottságban egy, az Egyesült Államok Fegyveres Erői által kijelölt kártérítési védőügyvéd vagy kártérítési ügyekben kiterjedt tapasztalatokkal rendelkező személy.

1.4. Kárigény: Az igénylő vagy az általa megfelelő módon megbízott képviselő által aláírt, meghatározott pénzösszeg kifizetésére irányuló, írásos követelés.

1.5. Szolgálati tevékenységből eredő kárigény: Egy harmadik féltől származó kárigény olyan károkozásért vagy sérülésért, melyet az Egyesült Államok Személyi Állományának cselekménye vagy mulasztása okoz a szolgálati tevékenység ellátása közben, vagy amelyért az Egyesült Államok a felelős.

1.6. Nem szolgálati tevékenységből eredő kárigény: Egy harmadik féltől származó kárigény olyan károkozásért vagy sérülésért, melyet az Egyesült Államok Személyi Állománya büntetendő cselekménye vagy mulasztása okoz nem a szolgálati tevékenység ellátása közben.

1.7. Szolgálati Igazolás: Az Egyesült Államok Fegyveres Erői által kiadott írásos határozat arról, hogy a harmadik fél által benyújtott kárigény a szolgálati tevékenység ellátása közbeni cselekmény vagy mulasztás következménye vagy nem, továbbá a fegyveres erők gépjárműveinek használatával kapcsolatosan arról, hogy a gépjármű használata engedélyezett volt vagy nem.

1.8. Kormányközi kárigény: A Szerződő Felek valamelyike személyi állományának vagy tulajdonának sérülésére vagy rongálódására benyújtott kárigény.

1.9. Harmadik Féltől származó kárigény: Az Egyesült Államok elleni károkozás, sérülés vagy haláleset miatti kárigény, melyet benyújthat magánszemély, társulás, egyesület, testület, vagy helyi önkormányzat, vagy bármely jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, kivéve a Szerződő Feleket, a fegyveres erők tagjait és a polgári alkalmazottaikat, akiket szolgálatteljesítés közben ért kár, sérülés vagy haláleset.

1.10. Viszontkárigény: Az Egyesült Államok által harmadik félnek vagy biztosítójának benyújtott kárigény a tulajdonában esett kár vagy az Egyesült Államok Személyi Állományának sérülése vagy halála esetén, különösképpen beleértve a személyes sérülésből, halálból, tulajdonvesztésből, rongálódásából vagy megsemmisüléséből eredő igényt, a pénz, tulajdon, javítási költségek, orvosi, fogorvosi vagy temetési költségek fedezésére vagy természetbeni visszafizetésre.

1.11. Kárigénylő: A Szerződő Felek, magánszemély, társulás, egyesület, testület, helyi önkormányzat, annak bármely szerve vagy bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

1.12. Kivételes Szolgálati Igazolás: Az Egyesült Államok Fegyveres Erői által kivételes esetekben kiállított elismerő szolgálati igazolás, amely megkívánja az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek az ügy teljes anyagával kapcsolatos véleménye és észrevételei figyelembevételét, a magyar hatóságok által történő bármilyen előleg vagy teljes körű kártérítés kifizetése vagy az ügy végső lezárása előtt.

II. Cikk

Kormányközi kárigények

2.1. A Szerződő Felek minden államközi kárigényt a PfP SOFA-ban (NATO SOFA VIII. Cikk) megállapított jogokkal és korlátozásokkal összhangban intéznek. A Szerződő Felek felelősségét érintő és a károk nagyságára vonatkozó iratokat felülvizsgálatra és javaslattételre a Bizottság elé kell terjeszteni. Egy adott esethez kapcsolódó minden igényt és ellenigényt egyszerre kell figyelembe venni.

2.2. A PfP SOFA értelmében [NATO SOFA VIII. Cikk 2. f) pontja] a Magyar Köztársaság Kormánya egyetért azzal, hogy lemond azokról a nem katonai tulajdon rongálódásából eredő kárigényekről, melyek értéke nem haladja meg a 182 000,00 forintot.

Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya egyetért azzal, hogy lemond azokról a nem katonai tulajdon rongálódásából eredő kárigényekről, melyek értéke nem haladja meg az 1400,00 USD-t.

III. Cikk

Gépjárművek üzemeltetéséből eredő hivatalos szolgálati kárigények

3.1. A HM és a Magyar Biztosítók Szövetsége (Szövetség) 1996. március 8-án egyezményt kötött. Ezen egyezmény értelmében a Szövetség közvetlenül kártalanítja a kárigényt benyújtókat mindazokért a károkért, melyeket az Egyesült Államok Személyi Állománya szolgálati tevékenység ellátása során az Egyesült Államok Kormányának tulajdonában levő vagy általa üzemeltetett gépkocsik vezetése közben okozott. Ez alól csak azok a károk képeznek kivételt, melyekre a magyar biztosítási szabályok értelmében a biztosítás nem nyújt fedezetet. Ezen kivételt képező károkért benyújtott kárigényekkel kapcsolatban a jelen Megállapodás IV. Cikkében (Szolgálatteljesítés közben, nem gépjárművel okozott károk) foglalt eljárási rendnek megfelelően hoznak döntéseket.

3.2. A Szövetség vizsgálja ki, ítéli meg és rendezi a kárigényeket a magyar törvényeknek és a saját eljárási rendjének megfelelően. Az eljárási rend részeként azonban a kezdeti kivizsgálás befejeztekor a Szövetségnek értesítenie kell a Bizottságot a kárigényről, és meg kell kapnia a „szolgálati igazolást” az Egyesült Államok Fegyveres Erőitől, mielőtt megkezdené bármely kárigény jogi megítélését és rendezését. A bejelentés részeként a Szövetség megadja az ügy iratszámát, a kárigénylő nevét és címét, és az eset rövid leírását, beleértve az időt és helyet, a kár természetét és nagyságrendjét, a kárigény összegét, az érintett amerikai személyi állomány nevét és alakulatának vagy szervezetének meghatározását.

3.3. A 3.2. pontban említett információk alapján az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek kijelölt kárigény ügynöksége megvizsgálja, hogy a cselekmény vagy mulasztás hivatalos szolgálat teljesítése közben történt vagy nem, és hogy a katonai gépjármű használata jogos volt vagy nem, majd kiállít egy elismerő vagy elutasító szolgálati igazolást. Az elismerő igazolás kiállításával az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek kárigény ügynöksége még nem ismeri el az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek felelősségét az okozott kár tekintetében, és nem hoz előzetes döntést a kárigény jogossága vonatkozásában. A kivételes ügyekben rendkívül fontos, hogy az Egyesült Államok Fegyveres Erői egy kivételes szolgálati igazolást állítsanak ki. Ezekben az ügyekben az illetékes magyar hatóságok az előleg vagy a teljes összeg kifizetése vagy az ügy végső lezárása előtt az ügy teljes anyagát átadják az Egyesült Államok Fegyveres Erői részére észrevételezés és véleményezés céljából. Amennyiben elutasító igazolás kerül kiállításra, a kárigény kezelése a PfP SOFA (NATO SOFA VIII. Cikk 6. vagy 7. pontjai) és jelen Megállapodás V. Cikke alapján történik.

3.4. Azokban az esetekben, amikor nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek tagja vagy polgári alkalmazottja vagy annak gépjárműve, hajója vagy repülőgépe részese volt-e a balesetnek, mely a kárt okozta, a kiállított igazolás a „Nincs U. S. részvétel” kijelentést tartalmazza. A szolgálati jelentést rendes körülmények között az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek kárigény ügynöksége állítja ki az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Bizottságban tevékenykedő képviselőjén keresztül, a 3.2. pontban említett információk kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül.

3.5. A Szövetségnek jogában áll benyújtani visszatérítési kérelmeket a HM felé minden kifizetett összeg után, amely ezen cikk alapján kerül rendezésre, vagy abban az esetben ha az ügy nem rendeződik, azután az összeg után, melyet magyar bíróság a kárigénylőnek megítélt. A visszatérítési igénylés részeként a Szövetség benyújtja a vizsgálati anyagot és minden más tárgyhoz tartozó dokumentációt, mint támogató bizonyítékot. A dokumentumot a Szövetség a HM Jogi és Közigazgatási Osztályára nyújtja be.

3.6. A HM jóváhagyó döntését követően a HM a Szövetségnek visszatéríti azt a teljes összeget, melyet a visszatérítési igényben jóváhagyott. Ha a Szövetség ezt elfogadja, akkor teljes körű lemondó és elfogadó nyilatkozatot állít ki, és a visszafizetést véglegesnek és az ügyet lezártnak tekinti. Ha a Szövetség nem fogadja el a HM által felajánlott összeget, akkor a Szövetség magyar bírósághoz fordulhat a HM ellen.

3.7. A 3.6. pont értelmében az igénylőknek kifizetett összeget megtérítés céljából fel kell terjeszteni az Egyesült Államok Kormányához, összhangban a PfP SOFA egyezménnyel (a NATO SOFA VIII. Cikk). Az ilyen térítési igényeket negyedévenként kell benyújtani az Egyesült Államok Kormányának, csatolva az idevonatkozó vizsgálati jelentéseket és más idevágó dokumentumokat. Általában az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Bizottságban lévő képviselője szerepel amerikai kapcsolattartási pontként az igények és a térítéssel kapcsolatos kérdések vonatkozásában.

IV. Cikk

Szolgálatteljesítés közben nem gépjárművel okozott károk

4.1. Harmadik fél olyan károkozással vagy sérüléssel kapcsolatos kártérítési igényeit, amit az Egyesült Államok Személyi Állománya nem gépjárművel okozott hivatalos tevékenység során, az igénylőnek közvetlenül a helyi önkormányzatok jegyzőjéhez kell beterjesztenie, aki a kárigényt a megyei közigazgatási hivatal útján a HM Jogi és Igazgatási Osztályához vagy annak kijelölt képviselőjéhez továbbítja.

4.2. A HM-nek vagy megbízott képviselőjének kell kivizsgálni, elbírálni és rendezni az igényeket, összhangban a magyar joggal és a Minisztérium belső elveivel és eljárásaival. Azonban ezen eljárás során a HM-nek vagy megbízott képviselőjének a kezdeti vizsgálat befejezése után értesítenie kell a Bizottságot az igényről, és be kell szereznie az Egyesült Államok Fegyveres Erőitől egy „szolgálati igazolást” mielőtt még elbírálná és véglegesen rendezné az igényt. Az ezen cikkben szereplő igények vonatkozásában a jelen Megállapodás 3.2., 3.3. és 3.4. pontjában leírt igazolási eljárásokat kell alkalmazni.

4.3. Az ezen cikk értelmében az igénylőnek a HM által közvetlenül vagy magyar bíróság által hozott ítélet értelmében kifizetett összegeket megtérítés céljából fel kell terjesztenie az Egyesült Államok Kormányának, összhangban a PfP SOFA-val (a NATO SOFA VIII. Cikk). Az ilyen térítési igényeket negyedévenként kell benyújtani az Egyesült Államok Kormányának, csatolva az idevonatkozó vizsgálati jelentéseket és más dokumentumokat. Rendes körülmények között az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Bizottságban lévő képviselője szerepel kapcsolattartási pontként az igények és a térítéssel kapcsolatos kérdések vonatkozásában.

V. Cikk

Nem-szolgálati tevékenységből eredő kárigények

5.1. Harmadik fél olyan károkozással vagy sérüléssel kapcsolatos kártérítési igényét, amely az Egyesült Államok nem hivatalos feladata teljesítése érdekében tevékenykedő Személyi Állománya vétkes cselekedetéből vagy mulasztásából adódik, illetve az olyan igényt, amely az Egyesült Államok Fegyveres Erői járműveinek engedély nélküli használatával van kapcsolatban, az igénylőnek közvetlenül a helyi önkormányzat jegyzőjén keresztül, a megyei közigazgatási hivatal útján, a HM Jogi és Igazgatási Osztályához vagy annak kijelölt képviselőjéhez kell beterjesztenie. A HM-nek ki kell vizsgálnia minden beérkezett igényt. Mindegyik esetről írásos vizsgálati jelentést kell készítenie, és ajánlást kell tennie a kártérítést illetően.

5.2. Lezárás után az igényt és a vizsgálati jelentést az Egyesült Államok Fegyveres Erői Bizottságban lévő képviselője útján továbbítani kell az Egyesült Államok Fegyveres Erői kártérítési hivatalához további feldolgozásra és annak meghatározására, hogy kell-e egy ex gratia (méltányossági) térítést fizetni. Az Egyesült Államok Fegyveres Erői jogilag nincsenek arra kötelezve, hogy ilyen esetekben fizessenek. Ezen cikk nem befolyásolja a magyar bíróságok azon jogát, hogy eljárást folytassanak az Egyesült Államok Fegyveres Erői vagy polgári szerveik egy tagja ellen egy „nem-hivatalos igény” esetében, kivéve, ha a kifizetés már megtörtént, az igény teljes mértékben kielégítésére került.

VI. Cikk

Viszontkárigények

6.1. A Szerződő Felek elismerik, hogy az Egyesült Államok Kormányának közvetlen joga és kötelessége viszontkárigényeket benyújtani harmadik félnek vagy biztosítójának a tulajdonában esett kár vagy az Egyesült Államok Személyi Állományának sérülése vagy halála esetén, különösképpen beleértve a személyes sérülésből, halálból, tulajdonvesztésből, rongálódásból vagy megsemmisülésből eredő igényt, a pénz, tulajdon, javítási költségek, orvosi, fogorvosi vagy temetési költségek fedezésére vagy a természetbeni visszafizetésre.

6.2. Ilyen esetekben és ebben a hatáskörben az Egyesült Államok Kormányának jogában áll, hogy közvetlenül forduljon kártérítési igénnyel harmadik félhez vagy annak biztosítójához, vagy az őt segítő Bizottságon keresztül jogában áll peresíteni a követeléseket közvetlenül az Egyesület, egy adott biztosító társaság vagy harmadik személy ellen.

VII. Cikk

Vitás kérdések

Ezen Megállapodással kapcsolatos vitás kérdéseket egy bizottsághoz kell felterjeszteni, amely a HM közigazgatási államtitkárából és a Magyarországon lévő amerikai fegyveres erők legmagasabb rendfokozatú parancsnokának képviselőjéből áll. Amennyiben a Szerződő Felek nem tudják eldönteni a vitát, a vitás kérdést diplomáciai úton kell megoldani.

VIII. Cikk

Hatálybalépés és felmondás

8.1. Jelen Megállapodás az utolsó aláírás keltezésekor lép hatályba, rendelkezései azonban 1995. december 1-jétől kerülnek alkalmazásra. A Megállapodás megszüntetéséig marad érvényben.

8.2. Jelen Megállapodás előírásai az Egyesült Államok Fegyveres Erői műveleteinek befejezéséig maradnak hatályban, feltéve, hogy a Szerződő Felek másképp nem állapodnak meg. Ezen Megállapodás felmondása ellenére a műveletek során felmerülő valamennyi igény továbbra is a jelen Megállapodás előírásainak hatálya alá esik.

Készült Budapesten, 1997. május 14. napján, két eredeti példányban, angol és magyar nyelven. Mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság
Honvédelmi Minisztériuma
Az Egyesült Államok
Európai Szárazöldi Haderői”

5. § A Megállapodás 3. számú mellékletének hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„3. számú melléklet

A Megállapodás 15. Cikkét kiegészítő, a szabályozási kérdésekre vonatkozó végrehajtási eljárások

1. Jelen melléklet a Megállapodás 15. Cikkének kiegészítése, mely egyszerűsített eljárásokat dolgoz ki annak érdekében, hogy tovább pontosítsa az együttműködés és konzultáció folyamatát azokban az esetekben, amikor az Egyesült Államok Fegyveres Erői vagy a képviseletükben eljárók tevékenysége a magyar jogszabályok és rendelkezések hatálya alá tartozik.

I. Általános együttműködési és konzultációs eljárások

2. Összhangban a Megállapodás 15. Cikkével az Egyesült Államok Fegyveres Erői kötelezettséget vállalnak a Magyar Köztársaság törvényeinek tiszteletben tartására. Ezen túlmenően az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek be kell tartaniuk az Egyesült Államok Fegyveres Erői külföldi tevékenységére vonatkozó törvényeket és szabályokat. Az Egyesült Államok katonai hatóságai és a magyar központi és helyi hatóságok, figyelembe véve a vonatkozó amerikai és magyar törvényeket és szabályokat, együttműködnek és előzetesen konzultálnak egymással annak érdekében, hogy biztosítsák az Egyesült Államok Személyi Állománya és a helyi lakosság egészségét, biztonságát és jólétét, minden az említett törvények és szabályok által érintett területen, beleértve azokat a tevékenységeket, amelyeket az Egyesült Államok Fegyveres Erői vagy az annak képviseletében eljárók hajtanak végre.

3. Az illetékes amerikai katonai és magyar hatóságoknak előzetesen konzultálnia kell minden olyan a magyar törvények és szabályok hatálya alá tartozó tevékenység kapcsán, amelyet az Egyesült Államok Fegyveres Erői vagy a képviseletükben eljárók hajtanak végre. A megfelelő magyar hatóságok technikai segítséget, információt és iránymutatást adnak a hatályos magyar jogszabályokról és rendelkezésekről, különös tekintettel a tűzvédelmi, egészségügyi, biztonsági, építésügyi és környezetvédelmi normákra. Az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek képviselői a lehető legnagyobb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal a magyar törvények és rendelkezések alkalmazása érdekében.

II. Együttműködési eljárás a Magyar Köztársaság Kormánya által rendelkezésre bocsátott ingatlanokkal kapcsolatos engedélyek és licencek ügyében

4. Azokban az esetekben, amikor a Honvédelmi Minisztérium képviselői a konzultáció során úgy foglalnak állást, hogy a tervezett tevékenység vagy építkezés a magyar törvények és rendelkezések értelmében engedély vagy licenc köteles, a Felek a következőképpen működnek együtt:

a) Az Egyesült Államok megfelelő katonai hatóságai a Honvédelmi Minisztérium képviselőjét, annak kérelmére, ellátják minden szükséges információval, a megfelelő tervekkel és egyéb, az engedély vagy licenc eljárást előmozdító segítséggel.

b) Ilyen esetekben az Egyesült Államok Fegyveres Erőivel a megfelelő engedély vagy licenc előírásairól és feltételeiről, valamint a hatályos amerikai törvényekről és rendelkezésekről folytatott konzultációt követően a Honvédelmi Minisztérium beszerzi a szükséges engedélyeket vagy licenceket a saját nevében az Egyesült Államok Fegyveres Erői számára. Minden ezen engedélyek vagy licencek megszerzésével összefüggő díj, illeték vagy más költség viselése a Honvédelmi Minisztérium kizárólagos felelőssége.

c) Az Egyesült Államok katonai hatóságai biztosítják, hogy az általuk vagy a képviseletükben végzett tevékenységek összhangban legyenek a Honvédelmi Minisztérium által beszerzett engedélyekkel vagy licencekkel. A Megállapodás 11.1. pontjának megfelelően az Egyesült Államok Fegyveres Erői számára munkát végző amerikai kereskedelmi cégek és magyar vállalkozók a magyar törvények és rendelkezések hatálya alá tartozik.

d) A Honvédelmi Minisztérium képviselői az engedélyek és a licencek tekintetében ellátják az Egyesült Államok katonai hatóságait az általuk kért technikai segítséggel, információkkal és iránymutatásokkal.

e) Az Egyesült Államok katonai hatóságai és a Honvédelmi Minisztérium képviselői folyamatosan konzultálnak, és ellenőrzik, hogy az engedély- és licenckövetelmények a fentiek szerint teljesüljenek.

III. Folyamatban lévő katonai műveletek hatása

5. Összhangban a Megállapodás 15.4. pontjával, a jelen mellékletben leírt konzultációt és együttműködést a lehető leggyorsabban kell lefolytatni, és ez semmilyen körülmények között sem akadályozhatja az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek folyamatban lévő katonai műveletét vagy más létfontosságú katonai tevékenységét.

Budapest, 1997. május 14.”

6. § (1) A törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2., 3. és 5. §-a a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok Fegyveres Erőinek a Magyar Köztársaság területén történő tevékenységéről szóló Megállapodás 24.1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A törvény 4. §-a a 2. számú melléklet 8.1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(4) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.