Időállapot: közlönyállapot (1997.XII.18.)

122/1997. (XII. 18.) OGY határozat

az 1997. november 3-ra, Budapestre bejelentett és a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint betiltott rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket vizsgáló bizottság felállításáról * 

1. Az Országgyűlés a Házszabály 34. §-ának (1) bekezdése, valamint 36. §-ának (2) bekezdése alapján az 1997. november 3-ra, Budapestre meghirdetett és bejelentett, de a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint betiltott rendezvénnyel kapcsolatos kérdések megvizsgálására vizsgálóbizottságot hoz létre.

2. A bizottság feladata:

- az 1. pontban megjelölt rendezvény meghirdetésével összefüggésben Budapesten, 1997. november 3-án ténylegesen tartott rendezvényeken történteknek, valamint mindazon körülményeknek feltárása, amelyek a rendőrség fellépéséhez vezettek, továbbá annak vizsgálata, hogy megfelelt-e mindenben a jogszabályoknak, és indokolt volt-e a rendőrség eljárása a rendezvényeken, illetve azokat követően a rendezvényeken résztvevőkkel szemben.

3. A vizsgálóbizottság 8 tagból áll. A bizottság tagjaira a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást az alábbiak szerint:

MSZP 2 fő
SZDSZ 2 fő
Fidesz - Magyar Polgári Párt 1 fő
FkgP 1 fő
MDF 1 fő
MDNP 1 fő

4. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek. A bizottság elnöke a Házszabály 36. §-ának (4) bekezdése alapján az ellenzékhez tartozó képviselő.

5. A bizottság megbízatása kiterjed minden, az e határozat 1. és 2. pontját érintő vizsgálatra, és az ennek alapján szükséges intézkedésre vonatkozó javaslattételre. A bizottság a munkája során a feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A Magyar Köztársaság Alkotmánya alapján a kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a bizottság előtt vallomást tenni.

6. Az Országgyűlés az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 8. §-ának (2) bekezdése alapján megadja a bizottság tagjainak a felhatalmazást - a bizottság feladatköréhez tartozó ügyekben - az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény mellékletében az általános adatfajták körében a 13. és 21. pontban, a különös adatfajták körében pedig a 27., 46., 100., 101., 103., továbbá a 107. pontban foglalt adatfajták körébe tartozó államtitkok megismerésére.

7. A bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe. Működésének költségeit az Országgyűlés költségvetéséből fedezi.

8. A bizottság működésének rendjét maga állapítja meg.

9. A bizottság megállapításairól 30 napon belül jelentést készít, melyet az Országgyűlés elé terjeszt.

10. A bizottság megbízatása feladatának elvégzéséig tart.