Időállapot: közlönyállapot (1998.III.9.)

1998. évi VIII. törvény

a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás kihirdetéséről * 

(A Megállapodás megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1997. december 10-én megtörtént, ennek megfelelően a Megállapodás 1998. február 1-jén hatályba lép.)

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti Szabadkereskedelmi Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű fordítása a következő:

„Szabadkereskedelmi Megállapodás a Magyar Köztársaság és Izrael Állam között

PREAMBULUM

A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország) és Izrael Állam (a továbbiakban: Izrael),

emlékeztetve azon szándékukra, hogy aktívan részt vegyenek az európai gazdasági integráció folyamatában, és kifejezve készségüket az e folyamat erősítését szolgáló utak és módok feltárásában való együttműködésre,

ismételten megerősítve elkötelezettségüket a gazdasági kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránt, valamint a Világkereskedelmi Szervezet Megállapodásaiból és az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményből (a továbbiakban: WTO/GATT 1994) fakadó jogokhoz és kötelezettségekhez való alkalmazkodásukat,

abban a meggyőződésben, hogy e Megállapodás újfajta légkört teremt gazdasági kapcsolataik, különösen a kereskedelmi beruházások, valamint a gazdasági és technológiai együttműködés számára,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Célkitűzések

1. A jelen Megállapodásban részt vevő Felek (a továbbiakban: Felek), a jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban és a GATT 1994 XXIV. Cikkének megfelelően, egy legkésőbb 2001. január 1-jével végződő átmeneti időszak alatt fokozatosan szabadkereskedelmi övezetet hoznak létre.

2. Jelen Megállapodás célkitűzései a következők:

a) az egymással folytatott kereskedelem bővítése révén a Felek közötti gazdasági kapcsolatok harmonikus fejlődésének előmozdítása és ezáltal gazdasági tevékenységük fejlődésének elősegítése, az élet- és foglalkoztatási feltételek javítása, valamint a termelékenység és a pénzügyi stabilitás fokozása;

b) a Felek közötti kereskedelemben korrekt versenyfeltételek biztosítása;

c) a kereskedelmi korlátok lebontásával a világkereskedelem harmonikus fejlődéséhez és bővüléséhez való hozzájárulás;

d) az együttműködés elősegítése azokon a területeken, amelyeken a Felek kölcsönös érdekeltsége áll fenn.

2. Cikk

A Megállapodás hatálya

Jelen Megállapodás rendelkezéseinek hatálya az alábbiakra terjed ki:

a) a Felektől származó ipari termékekre azzal, hogy a jelen Megállapodás szempontjából az „ipari termékek” kifejezés a Harmonizált Áruleírási és Jelölési Rendszer 25-től 97-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékeket jelenti, a jelen Megállapodás 1. a) és 1. b) Mellékleteiben (a továbbiakban: 1. Melléklet) felsorolt termékek kivételével;

b) a Felektől származó mezőgazdasági termékekre azzal, hogy a jelen Megállapodás szempontjából a „mezőgazdasági termékek” kifejezés a Harmonizált Áruleírási és Jelölési Rendszer 1-től 24-ig terjedő árucsoportjaiba tartozó termékeket, valamint a II. Címben foglalt feltételek szerint az 1. Mellékletben felsorolt termékeket jelenti.

I. Cím

IPARI TERMÉKEK

3. Cikk

Importvámok

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben új importvámokat nem vezetnek be.

2. Az importvámokat a jelen Megállapodás 1. Jegyzőkönyve (a továbbiakban: 1. Jegyzőkönyv) rendelkezéseinek megfelelően eltörlik.

4. Cikk

Alapvámok

1. Az alapvám, amelyre a jelen Megállapodásban előirányzott, egymást követő vámcsökkentések alkalmazandók: a Magyarországra importált áruknál az 1992. február 29-én érvényes legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel, az Izraelbe importált áruknál az 1996. szeptember 1-jén érvényes legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel.

2. Ha a jelen Megállapodás hatálybalépése után bármilyen általános hatályú vámcsökkentés történik, az így csökkentett vámtételek lépnek az 1. bekezdésben említett alapvámok helyébe, a csökkentések alkalmazásának időpontjától kezdődően.

3. A 3. Cikknek megfelelően kiszámított, csökkentett vámokat az első tizedesre kerekítve, vagy specifikus vámok esetén, a második tizedesre kerekítve kell alkalmazni.

5. Cikk

Az importvámokkal egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben semmilyen új, az importvámokkal egyenértékű hatású terhet nem vezetnek be.

2. Valamennyi, az importvámokkal egyenértékű hatású terhet a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörlik, kivéve, ha a jelen Megállapodás 2. Mellékletében (a továbbiakban: 2. Melléklet) eltérő rendelkezés van.

6. Cikk

Fiskális jellegű vámok

A 3. Cikk rendelkezései érvényesek a fiskális jellegű vámokra is. A Felek a fiskális jellegű vámokat vagy a vámok fiskális alkotóelemeit belső adóval helyettesíthetik, a 14. Cikk rendelkezéseinek megfelelően.

7. Cikk

Exportvámok és azokkal egyenértékű hatású terhek

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben exportvámot vagy azzal egyenértékű hatású terhet nem vezetnek be.

2. Az exportvámokat és az azokkal egyenértékű hatású terheket a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörlik.

8. Cikk

Mennyiségi importkorlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben új mennyiségi importkorlátozást, vagy azzal egyenértékű hatású intézkedést nem vezetnek be.

2. Minden olyan mennyiségi korlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést, mely az egyik Féltől származó termékeknek a másik Félhez történő importjára vonatkozik, a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörölnek, kivéve, ha a jelen Megállapodás 3. a), 3. b) és 3. c) Mellékleteiben (a továbbiakban: 3. Melléklet) eltérő rendelkezés van.

9. Cikk

Mennyiségi exportkorlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések

1. A Felek az egymás közötti kereskedelemben új mennyiségi exportkorlátozást vagy azzal egyenértékű hatású intézkedést nem vezetnek be.

2. A Felek a jelen Megállapodás hatálybalépésekor eltörölnek minden mennyiségi exportkorlátozást és azzal egyenértékű hatású intézkedést, kivéve azokat, amelyeket nemzetközi kötelezettségek teljesítése kívánhat meg.

II. Cím

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK

10. Cikk

A mezőgazdasági termékek kereskedelme

1. A Felek kinyilvánítják készségüket, hogy a mezőgazdasági politikájuk szerint lehetséges mértékben előmozdítsák a mezőgazdasági termékek kereskedelmének harmonikus fejlődését, és ezt a kérdést a Vegyesbizottságon belül időközönként megvitassák.

2. A Felek egészségügyi és növényegészségügyi intézkedéseiket a WTO/GATT 1994 Megállapodások rendelkezéseinek megfelelően alkalmazzák. A Felek nem alkalmazzák állat-, növény-egészségügyi és egészségügyi előírásaikat olyan módon, hogy azok önkényes vagy indokolatlan diszkriminációt jelentenének a Felek között azonos feltételek fennállása esetén, vagy a közöttük folyó kereskedelem leplezett korlátozását szolgálnák.

3. A 11. Cikk értelmében nyújtott koncessziók fenntartásával, a jelen Cikk 1. bekezdésének rendelkezései semmilyen módon nem korlátozzák a Feleket saját mezőgazdasági politikájuk folytatásában, vagy abban, hogy e politika alapján bármiféle intézkedést hozzanak. Mindkét Fél haladéktalanul értesíti a másikat a mezőgazdasági politikájában bekövetkezett azon változásokról, amelyek hátrányosan érinthetik a Felek közötti mezőgazdasági termék-kereskedelmet. Ilyen esetekben a másik Fél kérésére haladéktalanul konzultációt tartanak azzal a céllal, hogy megvizsgálják a helyzetet és, ha szükséges, kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak.

11. Cikk

Koncessziók cseréje

1. A Felek a jelen Megállapodás 2. Jegyzőkönyvében (a továbbiakban: 2. Jegyzőkönyv) meghatározott koncessziókat nyújtják egymásnak, a jelen Cím rendelkezéseinek megfelelően és az említett Jegyzőkönyvben foglaltak szerint.

2. A Felek a Vegyesbizottság keretében időközönként megvizsgálják annak lehetőségét, hogy a mezőgazdasági termékek kereskedelmét illetően további kedvezményeket nyújtsanak egymásnak.

III. Cím

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

12. Cikk

Származási szabályok

A jelen Megállapodás 3. Jegyzőkönyve (a továbbiakban: 3. Jegyzőkönyv) rögzíti a származási szabályokat és a származási bizonyítékokkal kapcsolatos követelményeket.

13. Cikk

Vámügyi együttműködés

1. A Felek vámhatóságai együttműködnek és egyeztetnek egymással annak érdekében, hogy a 3. Jegyzőkönyv és a jelen Megállapodás vonatkozó Cikkeinek rendelkezései hatékonyan és harmonikusan kerüljenek alkalmazásra mindkét Fél jogszabályaival összhangban, hogy amennyire lehetséges, csökkentsék a kereskedelemmel kapcsolatos formalitásokat, és hogy kölcsönösen kielégítő megoldásokat találjanak az említett rendelkezések érvényesítése során felmerülő bármely nehézségre.

2. A Felek vámhatóságai közötti együttműködés főként a vámeljárás egyszerűsítésére és számítógéppel történő végzésére, az áruk származásának igazolására, valamint a csempészés, adómegkerülés és a tiltott kábítószer-kereskedelem megakadályozására összpontosul.

3. E célból a vámügyi együttműködésről részletes külön megállapodás kerül aláírásra.

14. Cikk

Belső adózás

1. A Felek tartózkodnak minden olyan belső pénzügyi természetű intézkedéstől vagy gyakorlattól, amely közvetlenül vagy közvetett módon diszkriminációt jelent a Felektől származó termékek között.

2. A Felek egyikének területére exportált termékek nem részesülhetnek olyan mértékű közvetett belső adóvisszatérítésben, amely meghaladja a rájuk kivetett közvetett adók összegét.

15. Cikk

Általános kivételek

Jelen Megállapodás nem zárja ki az importra, az exportra és a tranzitárukra olyan tilalmak vagy korlátozások alkalmazását, melyek a közerkölcs, a közrend vagy a közbiztonság; az emberek, az állatok és a növények életének és egészségének védelme, beleértve az emberek, állatok és növények életének és egészségének védelmét célzó környezetvédelmi intézkedéseket, a művészeti, történelmi és régészeti jellegű nemzeti értékek védelme; a szellemi tulajdon védelme; az aranyra és ezüstre vonatkozó szabályok vagy a kimeríthető nemzeti erőforrások megőrzése alapján indokoltak. Ezek a tilalmak vagy korlátozások azonban nem képezhetik önkényes megkülönböztetés vagy a Felek közötti kereskedelem rejtett korlátozása eszközét.

16. Cikk

Biztonsági kivételek

A jelen Megállapodásban semmi nem gátolja meg egyik Felet sem abban, hogy megtegyen bármely, általa szükségesnek tartott intézkedést a GATT 1994 XXI. Cikkének megfelelően.

17. Cikk

Állami monopóliumok

1. A Felek biztosítják, hogy úgy alakítanak minden kereskedelmi jellegű állami monopóliumot, hogy a Felek állampolgárai között semmilyen diszkrimináció ne álljon fenn az áruk beszerzési és értékesítési feltételei tekintetében.

2. Jelen Cikk rendelkezései minden olyan szervre érvényesek, amelyen keresztül a Felek illetékes hatóságai, de jure vagy de facto, akár közvetlenül, akár közvetve felügyelik, meghatározzák vagy érzékelhetően befolyásolják a Felek közötti importot vagy exportot vagy a hazai piacon történő eladást. Ezen rendelkezések hasonlóképpen vonatkoznak az állam által másokra átruházott monopóliumokra is.

18. Cikk

Fizetések

1. A Felek közötti árukereskedelemhez kapcsolódó szabadon átváltható devizában történő fizetések, és az ilyen fizetéseknek azon Fél területére történő átutalása, ahol a hitelező székhelye található, mindenféle korlátozástól mentes.

2. A Felek tartózkodnak bármiféle devizális vagy adminisztratív korlátozástól az olyan kereskedelmi ügyleteket fedező rövid és középtávú hitelek nyújtásának, visszafizetésének vagy felvételének vonatkozásában, amelyekben rezidens vesz részt.

3. Az árumozgással kapcsolatos folyó fizetéseket érintő minden intézkedés a Nemzetközi Valutaalap alapszabálya VIII. Cikkében rögzített feltételekkel összhangban történik.

19. Cikk

A vállalatokra vonatkozó versenyszabályok

1. A jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érinthetik a Felek közötti kereskedelmet, összeegyeztethetetlenek a következők:

a) minden olyan, vállalatok közötti megállapodás, vállalatok társulásai által hozott döntés és vállalatok között egyeztetett gyakorlat, amelynek célja vagy hatása a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása;

b) egy vagy több vállalat által uralkodó helyzettel való visszaélés a Felek területeinek egészén vagy jelentős részén.

2. Az 1. bekezdés rendelkezései mindenféle vállalkozás tevékenységére vonatkoznak, beleértve az állami vállalatokat és azokat, amelyek számára a Felek különleges vagy kizárólagos jogokat biztosítanak. Az általános gazdasági érdeket képező szolgáltatások nyújtásával megbízott vagy jövedelemtermelő monopóliumjellegű vállalatok az 1. bekezdésben foglalt rendelkezések hatálya alá tartoznak, amennyiben e rendelkezések alkalmazása nem gátolja, de jure vagy de facto, a rájuk bízott konkrét közületi feladatok teljesítését.

3. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat jelen cikkel összeegyeztethetetlen, és ha ez a gyakorlat komoly érdeksérelmet okoz az adott Félnek vagy anyagi kárt hazai iparának, vagy ilyen okozásával fenyeget, a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban megteheti a megfelelő intézkedéseket.

4. Mindkét Fél, törvényei, rendelkezései és politikái függvényében, korrekt és méltányos elbánásban részesíti a másik Félnek a jelen Megállapodás alapján folytatott tevékenységeket végző magánszemélyeit, vállalatait, kormányszerveit és egyéb egységeit.

20. Cikk

Állami támogatás

1. A valamelyik Fél által vagy állami forrásokból bármilyen formában nyújtott támogatás, mely bizonyos vállalkozások vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítésével torzítja a versenyt, vagy ezzel fenyeget, összeegyeztethetetlen a jelen Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben befolyásolhatja a Felek közötti kereskedelmet.

2. Az 1. bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók a 2. Cikk b) bekezdésében és a II. Címben említett termékekre.

3. A Felek biztosítják az áttekinthetőséget az állami támogatások terén, a Támogatásokról és Kiegyenlítő Intézkedésekről szóló WTO/GATT 1994 Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően, többek között azzal, hogy évente jelentést tesznek a Vegyesbizottságnak. Mindegyik Fél a másik Fél kérésére tájékoztatást ad a támogatások rendszeréről és az állami támogatás egyes konkrét felhasználásairól.

4. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy egy adott gyakorlat

- összeegyeztethetetlen az 1. bekezdésben foglalt kikötésekkel, vagy

- ha ez a gyakorlat komoly érdeksérelmet okoz az adott Félnek, vagy anyagi kárt hazai iparának vagy mezőgazdaságának, vagy ilyen okozásával fenyeget,

a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és rendelkezésekkel összhangban megteheti a megfelelő intézkedéseket.

Ilyen megfelelő intézkedések csak a Támogatásokról és Kiegyenlítő Intézkedésekről szóló WTO/GATT 1994 Egyezményben rögzített eljárásoknak és feltételeknek megfelelően hozhatók.

21. Cikk

Közbeszerzés

1. A Felek a jelen Megállapodás egyik céljának tekintik közbeszerzési piacaik liberalizálását.

2. A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdődően Izrael lehetővé teszi a magyar vállalatok számára a szerződés odaítélési eljárásokon való részvételt kormányzati beszerzéseinél, az 1994. április 15-i Kormányzati Beszerzésekről szóló Megállapodásnak megfelelően, abban vállalt kötelezettségei függvényében.

3. A jelen Megállapodás hatálybalépésétől kezdődően Magyarország lehetővé teszi az izraeli vállalatok számára a szerződés odaítélési eljárásokon való részvételt olyan elbánás szerint, amely nem kedvezőtlenebb a bármely más ország vállalatai részére biztosított elbánásnál.

4. A Vegyesbizottság a 32. és 33. Cikkeknek megfelelően eljárva foglalkozik a fenti 2. és 3. bekezdésekben foglaltak megvalósításának gyakorlati módozataival.

22. Cikk

Szabványok

1. A Feleknek a szabványokra vagy műszaki előírásokra, valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedésekre vonatkozó jogait és kötelezettségeit a Kereskedelem Technikai Akadályairól szóló WTO Egyezmény szabályozza.

2. Mindkét Fél, a másik Fél kérésére, tájékoztatást ad a szabványokkal kapcsolatos intézkedések konkrét egyedi eseteiről.

3. A Felek arra törekszenek, hogy csökkentsék a kereskedelem technikai akadályait. E célból a Felek, ahol indokolt, megállapodásokat kötnek a megfelelőségtanúsítás területén történő kölcsönös elismerésről.

23. Cikk

Dömping

Ha valamelyik Fél úgy találja, hogy a WTO/GATT 1994 VI. Cikke értelmében dömping fordul elő a jelen Megállapodás által szabályozott kereskedelmi kapcsolatokban, megfelelő intézkedéseket tehet e gyakorlattal szemben a WTO/GATT 1994 VI. Cikkének és az említett Cikkhez kapcsolódó megállapodásoknak megfelelően, a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárással összhangban.

24. Cikk

A szellemi tulajdon védelme

1. A Felek megadják és biztosítják a szellemi tulajdonjogok megfelelő, hatékony és diszkriminációmentes védelmét, beleértve az e jogok megadását és érvényesítését célzó intézkedéseket. Ahol szükséges, a védelmet 1998 vége előtt a jelen Megállapodás 4. Mellékletében (a továbbiakban: 4. Melléklet) meghatározott sokoldalú megállapodások lényeges kívánalmainak megfelelő szintre terjesztik ki.

2. A jelen Megállapodás szempontjából a „szellemi tulajdon védelme” magában foglalja nevezetesen a szerzői jog védelmét, beleértve a számítógépes programokat és adatbázisokat, valamint az ezzel szomszédos jogokat, a védjegyeket, a földrajzi jeleket, az ipari terveket, a szabadalmakat, az integrált áramkörök topográfiáját, valamint a nyilvánosságra nem hozott információkat, beleértve a know-how-t, továbbá az új növényfajták védelmét.

3. A Felek együttműködnek a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben. Bármelyik Fél kérésére szakértői konzultációkat tartanak ezekről a kérdésekről, különösen a harmonizációval foglalkozó meglévő vagy jövőbeli nemzetközi egyezményekkel, a szellemi tulajdon kezelésével és alkalmazásával kapcsolatos tevékenységekről, a nemzetközi szervezetekben - úgymint a Világkereskedelmi Szervezet, a Szellemi Tulajdon Világszervezete - folyó tevékenységről, valamint a Feleknek a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben harmadik országokkal fenntartott kapcsolatairól.

25. Cikk

Általános védelem

1. Ha bármely terméket olyan megnövekedett mennyiségben és olyan feltételek mellett importálnak, hogy az

a) az importáló Fél területén a hasonló vagy közvetlenül versenyző termékek hazai termelőinek komoly kárt okoz, vagy ilyen károkozással fenyeget, vagy

b) a gazdaság bármely ágazatában komoly zavarokat, vagy olyan nehézségeket okoz, amelyek valamely térség gazdasági helyzetének komoly romlását idézhetik elő, vagy ilyen zavarok, illetve nehézségek okozásával fenyeget,

az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban.

2. Ha az importáló Fél véleménye szerint egy terméknek a másik Féltől történő importja nem alapvető okozója egy komoly kárnak vagy az azzal történő fenyegetésnek, a másik Fél termékét mentesíti minden olyan importkorlátozás alól, amelyet az adott termék harmadik országokból történő importjával kapcsolatban kivethet.

26. Cikk

Szerkezeti átalakítás

1. Bármelyik Fél vámemelések formájában olyan korlátozott időtartamú rendkívüli intézkedéseket hozhat, amelyek eltérnek a 3. Cikkben foglalt rendelkezésektől.

2. Ezek az intézkedések kizárólag születő iparágakra, illetve szerkezeti átalakítás alatt álló vagy komoly nehézségekkel küzdő bizonyos ágazatokra vonatkozhatnak, különösen, ha ezen nehézségek fontos társadalmi problémákat okoznak.

3. Azok, az érintett Félnél a másik Féltől származó termékekre alkalmazandó importvámok, amelyeket ezekkel az intézkedésekkel vezetnek be, nem haladhatják meg az ad valorem 25%-ot, és a Felektől származó termékekre nézve preferenciális elemet tartalmaznak. Az ezekkel az intézkedésekkel érintett termékek importjának teljes értéke nem haladhatja meg a másik Féltől származó, az I. Címben meghatározott teljes ipari termékimport 15%-át, annak az utolsó évnek alapján számítva, amelyre nézve statisztikai adatok rendelkezésre állnak.

4. Ezeket az intézkedéseket legfeljebb öt évig lehet alkalmazni, kivéve, ha a Vegyesbizottság hosszabb időszakhoz járul hozzá. Alkalmazásukat legkésőbb az átmeneti időszak leteltekor meg kell szüntetni.

5. Nem lehet ilyen intézkedést bevezetni valamely termék tekintetében, ha több mint három év eltelt azóta, hogy az adott termékre nézve valamennyi vámot és mennyiségi korlátozást, valamint azokkal egyenértékű hatású terhet és intézkedést felszámoltak.

6. Az érintett Fél tájékoztatja a másik Felet azokról a rendkívüli intézkedésekről, amelyeket meghozni szándékozik, és a másik Fél kérésére ezekről az intézkedésekről és az általuk érintett ágazatokról, még bevezetésük előtt, a Vegyesbizottságon belül konzultációkat tartanak. Ilyen intézkedések meghozatala esetén az érintett Fél a Vegyesbizottság rendelkezésére bocsátja a jelen cikk alapján bevezetett vámok felszámolására vonatkozó menetrendet. Ez a menetrend éves egyenlő ütemezésben írja elő a vámok megszüntetését, megkezdve azt legkésőbb a bevezetésük után két év elteltével. A Vegyesbizottság ettől eltérő menetrendet is megállapíthat.

27. Cikk

Reexport és súlyos hiány

Amennyiben a 7. és 9. Cikk rendelkezéseinek betartása

a) olyan, harmadik országba irányuló reexporthoz vezet, amellyel szemben az exportáló Fél az érintett termékre vonatkozóan mennyiségi exportkorlátozást, exportvámot vagy azzal egyenértékű hatású intézkedéseket, illetve terheket tart fenn, vagy

b) az exportáló Fél számára alapvetően szükséges termék súlyos hiányát eredményezi, vagy azzal fenyeget

és ha a fent említett helyzetek az exportáló Fél számára jelentős nehézségeket idéznek elő, vagy ilyen nehézségek előidézését valószínűsíteni lehet, ez a Fél megfelelő intézkedéseket hozhat a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban. Az intézkedéseknek diszkriminációtól menteseknek kell lenniük, és amikor fenntartásukat a körülmények tovább már nem indokolják, el kell törölni őket.

28. Cikk

A kötelezettségek teljesítése

1. A Felek minden olyan általános vagy konkrét intézkedést meghoznak, amely a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges. Gondoskodnak arról, hogy a jelen Megállapodásban kitűzött célok megvalósuljanak.

2. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodásból eredő valamely kötelezettségét, az érintett Fél megfelelő intézkedéseket tehet a 29. Cikkben rögzített feltételekkel és eljárásokkal összhangban.

29. Cikk

A védelmi intézkedések alkalmazásának eljárási rendje

1. A jelen cikk következő bekezdéseiben ismertetett és a védelmi intézkedések alkalmazására vonatkozó eljárás kezdeményezése előtt a Felek törekszenek arra, hogy bármely nézetkülönbséget közvetlen konzultáció útján oldjanak meg.

2. Abban az esetben, ha valamelyik Fél a termékek olyan importját, amely a 25. Cikkben említett helyzetet előidézheti, olyan adminisztratív eljárásnak veti alá, amelynek célja a kereskedelmi folyamatok irányáról való gyors információszolgáltatás, erről tájékoztatja a másik Felet.

3. A jelen Cikk 7. bekezdésében foglaltak fenntartásával, az a Fél, amelyik védelmi intézkedés alkalmazását mérlegeli, azonnal értesíti erről a másik Felet, és megadja az összes lényeges információt. A Felek a Vegyesbizottságban haladéktalanul konzultációkat kezdenek azzal a céllal, hogy számukra elfogadható megoldást találjanak.

4. a) A 23. Cikket illetően, mihelyt az importáló Fél hatóságai vizsgálatot kezdeményeztek, a szóban forgó Felet tájékoztatják dömping esetének fennállásáról. Ha az értesítéstől számított harminc napon belül a dömpingnek nem vetnek véget, vagy nem találnak más kielégítő megoldást, az importáló Fél meghozhatja a megfelelő intézkedéseket.

b) A 25., 26. és 27. Cikket illetően, a Vegyesbizottság megvizsgálja az esetet vagy a helyzetet, és bármely döntést meghozhat, amely szükséges ahhoz, hogy véget vessenek az érintett Fél által közölt nehézségeknek. Ha a Vegyesbizottság elé terjesztett kérdésben harminc napon belül nincs ilyen döntés, vagy ha harminc napon belül nem születik más kielégítő megoldás, az érintett Fél meghozhatja a helyzet orvoslásához szükséges intézkedéseket.

c) A 28. Cikket illetően, az érintett Fél a konzultáció lefolytatása után vagy a másik Fél értesítésének napját követő három hónap elteltével megfelelő intézkedéseket hozhat.

d) A 19. és 20. Cikket illetően, az érintett Felek minden szükséges segítséget megadnak a Vegyesbizottságnak az eset megvizsgálásához, és ahol indokolt, felszámolják a kifogásolt gyakorlatot. Ha a szóban forgó Fél a Vegyesbizottság által meghatározott időn belül nem szünteti meg a kifogásolt gyakorlatot, vagy ha a Vegyesbizottság a beterjesztett kérdésben harminc munkanapon belül nem jut megállapodásra, az érintett Fél meghozhatja a megfelelő intézkedéseket a kérdéses gyakorlatból eredő nehézségek kezelésére.

5. A meghozott védelmi intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a másik Felet. Ezen intézkedéseket, mértéküket és időtartamukat illetően, arra kell korlátozni, ami feltétlenül szükséges az alkalmazásukhoz vezető helyzet rendezéséhez, és nem haladhatják meg a kérdéses gyakorlat vagy nehézség által okozott kárt. Elsőbbséget kell adni azon intézkedéseknek, amelyek legkevésbé zavarják jelen Megállapodás működését. A valamelyik Fél által a másik Fél tevékenysége vagy mulasztása ellenében hozott intézkedések kizárólag az ezen Féllel folytatott kereskedelmet érinthetik.

6. A meghozott védelmi intézkedésekről a Vegyesbizottságon belül időszakos konzultációkat kell folytatni azzal a céllal, hogy amint lehet enyhítsék, vagy ha a feltételek többé már nem indokolják fenntartásukat, felszámolják azokat.

7. Amennyiben az azonnali cselekvést igénylő rendkívüli körülmények az előzetes vizsgálatot lehetetlenné teszik, az érintett Fél a 23., 25. és 27. Cikk esetében haladéktalanul alkalmazhatja a helyzet orvoslásához feltétlenül szükséges ideiglenes intézkedéseket. Az intézkedésekről késedelem nélkül tájékoztatást kell adni és, amint lehet, a Felek között a Vegyesbizottságban konzultációkat kell folytatni.

30. Cikk

Fizetési mérleg nehézségek

1. A Felek törekszenek annak elkerülésére, hogy fizetési mérleg okokból korlátozó intézkedéseket alkalmazzanak, beleértve az importtal kapcsolatos intézkedéseket is.

2. Amennyiben a Felek egyike komoly fizetési mérleg nehézségekkel küzd, vagy ilyenek bekövetkezése fenyeget, az érintett Fél a WTO/GATT 1994 keretében meghatározott feltételeknek megfelelően korlátozó intézkedéseket hozhat, beleértve importtal kapcsolatos intézkedéseket is, amelyek korlátozott időtartamra érvényesek, és nem mehetnek túl a fizetési mérleg helyzetének rendezéséhez szükséges mértéken. Az intézkedéseket a fizetési mérleg helyzetének javulásakor fokozatosan enyhítik, és ha a körülmények tovább már nem indokolják fenntartásukat, megszüntetik őket. Az érintett fél az intézkedések bevezetéséről, és amikor csak megoldható, felszámolásuk ütemtervéről haladéktalanul tájékozatja a másik Felet.

3. Átmeneti kereskedelmi intézkedések alkalmazásánál a szóban forgó Fél olyan elbánásban részesíti a másik Féltől származó importot, amely nem kedvezőtlenebb a bármely más országból származó importra alkalmazott elbánásnál.

31. Cikk

Továbbfejlesztési záradék

1. Amennyiben valamelyik Fél úgy véli, hogy a Felek gazdasági érdekei szempontjából hasznos lenne a Megállapodás által létesített kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése, azoknak a Megállapodásban nem szereplő területekre történő kiterjesztése által, indoklással ellátott kérését a másik Fél elé terjeszti. A Vegyesbizottság e kérést megvizsgálja és, ahol indokolt, ajánlásokat tehet, különösen tárgyalások megkezdése céljából.

2. Az 1. bekezdésben említett eljárás eredményeként létrehozott megállapodások a Felek részéről hazai törvényeiknek és eljárásaiknak megfelelően megerősítést vagy jóváhagyást igényelnek.

IV. Cím

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. Cikk

A Vegyesbizottság

1. A jelen Megállapodás létrehoz egy Vegyesbizottságot, amely felelős a Megállapodásban foglalt kérdések intézéséért és biztosítja annak megfelelő végrehajtását. A Vegyesbizottság megvizsgál minden olyan jelentős témát, amely a Megállapodás keretében felmerül, valamint bármely más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kereskedelmi vagy gazdasági jellegű témát. A Vegyesbizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a Felek közötti kereskedelem útjában álló akadályok - beleértve a mennyiségi importkorlátozásokat - további eltávolításának lehetőségét.

2. A jelen Megállapodásban foglaltak megfelelő végrehajtása céljából a Felek információcserét folytatnak, és bármelyik Fél kérésére konzultációkat tartanak a Vegyesbizottság keretében.

3. A Vegyesbizottság a jelen Megállapodásban előírt esetekben határozatokat hoz, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó bármely más kereskedelmi és gazdasági kérdésben pedig ajánlásokat tesz.

4. A Vegyesbizottság a Felek képviselőiből áll.

33. Cikk

A Vegyesbizottság eljárási rendje

1. A jelen Megállapodásban foglaltak megfelelő végrehajtása céljából a Vegyesbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart. Az ülés összehívását bármelyik Fél kérheti.

2. A Vegyesbizottság közös megegyezéssel jár el.

3. Ha bármelyik Fél képviselője a Vegyesbizottságban alkotmányos követelmények teljesítéséhez kötve fogad el egy határozatot, a határozat - amennyiben abban későbbi időpont nem került meghatározásra - a jelzett követelmények teljesítéséről szóló értesítés napján lép hatályba.

4. A jelen Megállapodás céljából a Vegyesbizottság maga fogadja el működési szabályzatát, amely többek között tartalmazza az ülések összehívására és az elnök kinevezésére, illetve a kinevezés időtartamára vonatkozó rendelkezéseket.

5. A Vegyesbizottság dönthet olyan albizottságok és munkacsoportok létrehozásáról, amelyek segítségét feladatai teljesítéséhez szükségesnek tartja.

34. Cikk

Vitás kérdések rendezése

1. Mindkét Fél a Vegyesbizottság elé terjeszthet a jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatos bármely vitás kérdést. Különösen, amikor az egyik Fél úgy véli, hogy a másik Fél nem teljesítette a jelen Megállapodás alapján fennálló kötelezettségeit, vagy olyan intézkedéseket hozott, amelyek súlyosan torzítják a kereskedelmi mérleg hasznát, vagy jelentősen aláássák a jelen Megállapodás alapvető célkitűzéseit, a vitás kérdést a Vegyesbizottság elé terjesztheti.

2. A Vegyesbizottság döntés útján rendezheti a vitás kérdést. Mindkét Fél köteles a fenti döntés végrehajtásával járó intézkedéseket megtenni.

35. Cikk

A jelen Megállapodás és más Megállapodások által szabályozott kereskedelmi kapcsolatok

1. Jelen Megállapodás nem akadályozza meg olyan vámuniók, szabadkereskedelmi övezetek, illetve a határmenti kereskedelemre vonatkozó megállapodások fenntartását vagy létrehozását, amelyek összhangban vannak a WTO/GATT 1994 rendelkezéseivel.

2. A Felek kérés szerint konzultációkat tartanak a Vegyesbizottságon belül az ilyen vámuniókat vagy szabadkereskedelmi övezeteket létrehozó megállapodásokról.

36. Cikk

Mellékletek és Jegyzőkönyvek

A jelen Megállapodáshoz csatolt Mellékletek és Jegyzőkönyvek a Megállapodás szerves részét képezik. A Vegyesbizottság a 33. Cikk 3. bekezdése rendelkezéseivel összhangban dönthet a Mellékletek és Jegyzőkönyvek módosításáról.

37. Cikk

Területi alkalmazás

Jelen Megállapodás a Felek vámterületein érvényes.

38. Cikk

Módosítások

Jelen Megállapodás módosításait - a 32. Cikk 1. bekezdésében említettek kivételével, amelyeket a Vegyesbizottság hagy jóvá -, a Felek elé kell terjeszteni elfogadásra, és a módosítások akkor lépnek hatályba, ha azokat mindkét Fél elfogadta.

39. Cikk

Hatálybalépés

1. Jelen Megállapodás 1998. január 1-jén lép hatályba, feltéve, hogy a Felek 1997. december 1-jét megelőzően kicserélik a hazai ratifikációs eljárás megtörténtét igazoló jegyzékeket.

2. Amennyiben a jelen Megállapodás hatálybalépése a fenti időpontban nem lehetséges, a hatálybalépés időpontja az azt az időpontot követő második hónap első napja lesz, amikor a Felek diplomáciai úton értesítik egymást a ratifikálásról.

40. Cikk

Érvényesség és hatályon kívül helyezés

Jelen Megállapodás korlátlan időtartamra szól.

A jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek diplomáciai úton küldött írásos értesítéssel. A Megállapodás az ilyen értesítés keltét követő hat hónappal veszti hatályát.

A fentiek hiteléül, alulírott meghatalmazottak, a kellő felhatalmazás birtokában, aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Budapesten, 1997. október hó 14. napján, mely megfelel 5758. Tishrei hó 13. napjának, három eredeti példányban, héber, magyar és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Értelmezésbeli eltérés esetén az angol szöveg az irányadó.

Egyetértési Jegyzőkönyv

1. Amennyiben Magyarország megegyezik az Európai Unióval azon vámok csökkentésének vagy azon mennyiségi korlátozások, terhek, valamint az azokkal egyenértékű hatású intézkedések megszüntetésének gyorsításáról, amelyek a Magyarország és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Megállapodás hatálybalépésekor érvényben voltak, a Felek konzultálnak egymással azokról a feltételekről, amelyekkel az ilyen liberalizációt az érzékeny termékek izraeli lebontási ütemtervében szereplő változásokkal kapcsolatban Izraelre kiterjesztik. A két oldal egyensúlyát az egész átmeneti időszak alatt alapvetően fenn kell tartani, és a koncessziók különleges körülmények közötti cseréjét a Vegyesbizottság keretében meg kell fontolni.

2. Az 5. Cikket illetően, a Felek ugyanazokat a vámokkal egyenértékű terheket alkalmazzák, amelyek az Európai Unióval folytatott kereskedelmükben érvényesek.

3. A Felek megállapodnak, hogy a 15. Cikkben említett környezetvédelmi intézkedések olyan mértékben alkalmazhatók, ahogyan azt az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XX. Cikkében, valamint bármely más, az említett Egyezmény égisze alatt létrejött, a Felek között alkalmazandó vonatkozó okmányban foglaltak lehetővé teszik.

4. A 20. Cikk értelmezése céljából a Felek megállapodnak, hogy a Magyarország gazdasága szerkezeti átalakításának elősegítését célzó intézkedéseket úgy tekintik, hogy azok nem összeegyeztethetetlenek a 20. Cikk (1) bekezdésével, feltéve, hogy nem mondanak ellent annak az állami támogatási gyakorlatnak, melyet a Magyarország és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló Megállapodás alapján Magyarország alkalmaz.

5. A 26. Cikk alapján mindkét Fél olyan mértékben alkalmaz bármilyen intézkedést, amely az Európai Unióból származó import tekintetében érvényes.

6. Mihelyt az Európai Unió és tagállamai végrehajtja a szükséges módosításokat Izraellel kötött Megállapodásában, hasonló módosításokra kerül sor a Magyar-Izraeli Szabadkereskedelmi Megállapodás származási szabályokkal kapcsolatos Jegyzőkönyvében is, ami által létrejön a származási szabályokra vonatkozóan a háromoldalú kumuláció feltétele.

1. a) Melléklet

(a 2. Cikk hivatkozása szerint)

Magyarország

Vámtarifaszám A termék rövid leírása
3302 10 Illatanyagkeverékek

1. b) Melléklet

(a 2. Cikk hivatkozása szerint)

Izrael

Vámtarifaszám A termék rövid leírása
3501 - Kazein:
3502 Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, mely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok:
3505 10 Dextrinek és más átalakított keményítők
3505 20 Enyvek

2. Melléklet

(az 5. Cikk 2. bekezdésének hivatkozása szerint)

Azokat a vámokat és az importra vonatkozó más, velük egyenértékű hatású terheket, melyeket Izraelben az alább felsorolt, Magyarországról származó termékekre alkalmaznak, az 1. Jegyzőkönyv b) és c) Mellékletében meghatározott ütemtervnek megfelelően és a jelen Megállapodás 4. Cikkében foglaltak szerinti legnagyobb kedvezményes elbánás szerinti vámtétel alapján fokozatosan csökkentik:

Vámtarifaszám Alapvám
4202 12 30%
4202 22 30%
4202 32 30%
4202 92 30%
5210 11 20 15,5%, de nem kevesebb, mint 0,46 IS/m2
5513 11 00 15,5%, de nem kevesebb, mint 0,46 IS/m2
5516 11 00 15,5%, de nem kevesebb, mint 0,46 IS/m2

3. a) Melléklet

(a 8. Cikk 2. bekezdésének hivatkozása szerint)

A Magyarországra történő import esetén mennyiségi korlátozások alá eső termékek listája

1. Azokat a mennyiségi korlátozásokat, amelyek az alább felsorolt, Izraelből származó termékek Magyarországra történő importjára vonatkoznak, a jelen Megállapodás hatálybalépésének napja és 2000. december 31. között fokozatosan eltörlik.

2. Az alább felsorolt, Izraelből származó termékek importjával kapcsolatos mennyiségi korlátozások kiszabása nem lesz kedvezőtlenebb, mint bármely más országból történő import tekintetében.

3. Amennyiben Magyarország mennyiségi plafonokat határoz meg a jelen Mellékletben felsorolt, más országból származó termékek importjára, Izrael kérésére megbeszéléseket kezd azzal a céllal, hogy mennyiségi plafonokat nyisson egyes olyan, Izraelből importált termékekre, amelyek még import engedélyezés alá esnek és nem szerepelnek a 3. b) Mellékletben.

Az 1997. évi importban forgalmi engedélyköteles termékek jegyzéke

0301 Élő hal:
- Más élő hal:
0301 91 - - Pisztráng (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern):
0301 91 10 00 - - - Oncorhynchus apache és Oncorhynchus chrysogastern fajból
0301 91 90 00 - - - Más
0301 92 00 00 - - Angolnafélék (Anguilla spp.)
0301 93 00 00 - - Ponty
0301 99 - - Másféle:
- - - Édesvízi hal:
0301 99 19 - - - - Másféle:
0301 99 19 99 - - - - - Egyéb
0305 Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:
0305 30 - Halfilé szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve:
- - Tőkehalból (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból:
ex 0305 30 11 00 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus macrocephalus fajhoz tartozó tőkehalból
ex 0305 30 19 00 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve a Gadus morhus, Gadus ogac és a Boreogadus saida fajhoz tartozó halból
ex 0305 30 30 00 - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve csendes-óceáni lazacból (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou és Oncorhynchus rhodurus), atlanti-óceáni lazacból (Salm salar) és dunai lazacból (Hucho hucho)
ex 0305 30 50 00 - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve Reinhardtius hippoglossoidesből
0305 30 90 - - Más:
ex 0305 30 90 01 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve heringből és szardíniából
ex 0305 30 90 99 - - - Halfilé sózva vagy sós lében tartósítva, de nem füstölve egyéb halból
- Füstölt hal, beleértve a filét is:
0305 41 00 00 - - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 42 00 00 - - Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 49 - - Másféle:
0305 49 10 00 - - - Reinhardtius hippoglossoides
0305 49 20 00 - - - Hippoglossus hippoglossus
0305 49 30 00 - - - Makréla (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0305 49 45 00 - - - Pisztráng (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)
0305 49 50 00 - - - Angolna (Anguilla spp.)
0305 49 80 - - - Más:
0305 49 80 01 - - - - Szardínia
0305 49 80 99 - - - - Egyéb
- Sózott vagy sós lében tartósított, de nem szárított vagy nem füstölt hal:
0305 61 00 00 - - Hering (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305 62 00 00 - - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305 63 00 00 - - Ajóka (Engraulis spp.)
0305 69 - - Másféle:
0305 69 10 00 - - - A Boreogadus saida fajhoz tartozó hal
0305 69 20 00 - - - Reinhardtius hippoglossoides és Hippoglossus stenolepis
0305 69 30 00 - - - Hippoglossus hippoglossus
0305 69 50 00 - - - Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), atlani-óceáni lazac (Salmo salar) és dunai lazac (Hucho hucho)
0305 69 90 - - - Más:
0305 69 90 01 - - - - Szardínia
0305 69 90 99 - - - - Egyéb
1211 Növény és növényrész (beleértve a magot és a gyümölcsöt is), elsősorban illatszer, gyógyszer, rovarirtó szer, növényvédő szer, gombaölő szer és hasonlók gyártására, frissen vagy szárítva, vágva, zúzva vagy porítva is:
1211 90 - Más:
1211 90 95 - - Másféle:
ex 1211 90 95 01 - - - Kokalevél
ex 1211 90 95 99 - - - Indiai kender, mákgubó
1604 Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló:
- Hal egészben vagy darabban, de nem aprítva:
1604 11 00 00 - - Lazac
1604 12 - - Hering:
1604 12 10 00 - - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - Más:
1604 12 91 00 - - - - Légmentes csomagolásban
1604 12 99 00 - - - - Másféle
1604 13 - - Szardínia, szardella és kisméretű hering, brisling vagy spratt:
- - - Szardínia:
1604 13 11 00 - - - - Olívaolajban
1604 13 19 00 - - - - Másféle
1604 13 90 00 - - - Más
1604 14 - - Tonhal, skipjack és bonito (Sarda spp.):
- - - Tonhal és skipjack:
1604 14 11 00 - - - - Növényi olajban
- - - - Más:
1604 14 16 00 - - - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 14 18 00 - - - - - Másféle
1604 14 90 00 - - - - Bonito (Sarda spp.)
1604 15 - - Makréla:
- - - Scomber scombrus és Scomber japonicus fajból:
1604 15 11 00 - - - - Filé
1604 15 19 00 - - - - Másféle
1604 15 90 00 - - - Scomber australasicus fajból
1604 16 00 00 - - Ajóka
1604 19 - - Másféle:
1604 19 10 00 - - - Szalmonidák, a lazac kivételével
- - - Euthynnus nemhez tartozó hal, a skipjack [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] kivételével:
1604 19 31 00 - - - - Filéként ismert loin (törzsrész)
1604 19 39 00 - - - - Másféle
1604 19 50 00 - - - Az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó hal
- - - Más:
1604 19 91 00 - - - - Nyers, filé, csupán híg tésztával vagy morzsával bevonva, olajban elősütve is, mélyhűtve
- - - - Másféle:
1604 19 92 00 - - - - - Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
1604 19 93 00 - - - - - Fekete tőkehal (Pollachius virens)
1604 19 94 00 - - - - - Szürke tőkehal (Merluccius spp., Urophycis spp.)
1604 19 95 00 - - - - - Theragra chalcogramma és Pollachius pollachius
1604 19 98 00 - - - - - Másféle
1604 20 - Más elkészített vagy konzervált hal:
1604 20 05 00 - - Halpaszta (surimi) készítmény
- - Más:
1604 20 10 00 - - - Lazacból
1604 20 30 00 - - - Szalmonidákból, a lazac kivételével
1604 20 40 00 - - - Ajókából
1604 20 50 00 - - - Szardíniából, bonitoból, Scomber scombrus és Scomber japonicus fajhoz tartozó makrélából és az Orcynopsis unicolor fajhoz tartozó halból
1604 20 70 00 - - - Tonhalból, skipjackból vagy más, az Euthynnus nemhez tartozó halból
1604 20 90 00 - - - Más halból
1901 Malátakivonat; lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz, teljesen zsírtalanított bázison számítva; a 0401-0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaóport nem vagy 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz teljesen zsírtalanított bázison számítva:
1901 10 - Gyermektápszer, a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve:
1901 10 00 02 - - Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény:
2106 90 - Más:
- - Más:
2106 90 92 - - - Tejzsír-, szacharóz-, izocukor, szőlőcukor- vagy keményítőtartalom nélkül vagy 1,5 tömegszázaléknál kevesebb tejzsír-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szacharóz- vagy izocukor-, 5 tömegszázaléknál kevesebb szőlőcukor- vagy keményítőtartalommal:
2106 90 92 01 - - - - Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer
2812 Nemfémek halogén- és oxihalogén vegyületei:
2812 10 - Kloridok és oxikloridok:
2812 10 90 - - Más:
2812 10 90 02 - - - Foszgén
2825 Hidrazin, hidroxil-amin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok, -hidroxidok és -peroxidok:
ex 2825 10 00 00 - Hidrazin-nitrátok
2829 Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; jodátok és perjodátok:
- Klorátok:
2829 11 00 00 - - Nátrium-klorát
ex 2829 19 00 00 - - Másféle klorátok
2829 90 - Más:
2829 90 10 00 - - Perklorátok
2838 2838 00 00 00 Fulminátok, cianátok és tiocianátok
ex 2838 00 00 00 Fulminátok
2850 2850 00 Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849 vtsz. alá tartozó karbidok kivételével:
2850 00 50 00 - Azidok
2903 Szénhidrogének halogénszármazékai:
- Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903 14 00 00 - - Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 15 00 00 - - 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
2903 19 - - Másféle:
2903 19 10 00 - - - 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 30 - Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
- - Bromidok:
ex 2903 30 31 00 - - - Dibróm-etán
2903 30 33 00 - - - Bróm-metán (metilbromid)
Megjegyzés: A 3808 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú fertőtlenítőszerek.
- Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszármazékai:
2903 41 00 00 - - Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00 - - Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00 - - Triklór-trifluor-etán
2903 44 - - Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 44 10 00 - - - Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90 00 - - - Klór-pentafluor-etán
2903 45 - - Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
2903 45 10 00 - - - Klór-trifluor-metán
2903 45 15 00 - - - Pentaklór-fluoretán
2903 45 20 00 - - - Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25 00 - - - Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30 00 - - - Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35 00 - - - Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40 00 - - - Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45 00 - - - Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50 00 - - - Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55 00 - - - Klór-heptafluor-propán
2903 45 90 00 - - - Más
2903 46 - - Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluoretán:
2903 46 10 00 - - - Bróm-klór-difluormetán
2903 46 20 00 - - - Bróm-trifluormetán
2903 46 90 00 - - - Dibróm-tetrafluoretán
2903 47 00 00 - - Más perhalogénezett származékok
2903 49 - - Másféle:
- - - Csak fluorral és klórral halogénezett:
2903 49 10 00 - - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 20 00 - - - - Más
- - - Csak fluorral és brómmal halogénezett:
2903 49 30 00 - - - - Metánból, etánból vagy propánból
2903 49 40 00 - - - - Más
- Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
2903 51 - - 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
2903 51 10 00 - - - Lindán
2903 51 90 00 - - - Más
- Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
2903 62 00 00 - - Hexaklór-benzol és DDT [1,1,1-triklór-2,2-bisz (para-klórfenil)-etán]
2903 69 - - Másféle:
2903 69 90 - - - Más:
2903 69 90 01 - - - - Polibrómozott és poli-klórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02 - - - - Poliklórozott terfenilek
ex 2903 69 90 99 - - - - Aldrin, Chlordane, Heptachlor, Campleclor
2904 Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2904 20 - Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok:
ex 2904 20 10 00 - - Trinitro-toluol (TNT)
2904 90 - Más:
2904 90 80 - - Más:
2904 90 80 01 - - - Triklór-nitro-metán
2908 Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2908 90 - Más:
ex 2908 90 00 01 - - Nitroszármazékok
2909 Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-peroxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2909 30 - Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2909 30 90 00 - - Nitrofen
2910 Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex 2910 90 00 00 - Endrin, dieldrin
2914 Ketonok és kinonok egyéb oxigénfunkciós csoporttal és anélkül is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás ketonok egyéb oxigénfunkciós csoport nélkül:
2914 31 00 00 - - Fenilaceton (1-fenil-2-propanon)
2916 Telítetlen, aciklikus, egybázisú karbonsavak, ciklikus, egybázisú karbonsavak és ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
- Aromás, monokarbonsavak, ezek anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai, peroxisavai és ezek származékai:
2916 34 00 00 - - Fenilecetsav és sói
2916 35 00 00 - - Fenilecetsav észterei
2919 2919 00 Foszforsavészterek és sóik, laktofoszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2919 00 90 - Más:
2919 00 90 03 - - Bisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
2922 Aminovegyületek oxigénfunkciós csoporttal:
- Aminosavak és észtereik, kivéve, amelyek egynél több fajta oxigénfunkciós csoportot tartalmaznak; valamint ezek sói:
2922 43 00 00 - - Antranilsav és sói
2924 Karboxiamid funkciós vegyületek; a karbonsavak amidfunkciós vegyületei:
- Ciklikus amidok (ciklikus karbamátok is) és származékaik; valamint ezek sói:
2924 22 00 00 - - 2-acetilamino-benzoesav (N-Acetil-antranilsav)
2924 29 - - Másféle:
ex 2924 29 90 00 - - - 2-acetaminó-benzoesav (N-Acetil-antranilsav) sói
2932 Csak oxigén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
- Más
2932 91 00 00 - - Izoszafrol
2932 92 00 00 - - 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propán-2-on (3,4-metilén-dioxifenil-2-propanon)
2932 93 00 00 - - Piperonal
2932 94 00 00 - - Szafrol
2933 Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek; nukleinsavak és sóik:
- Szerkezetükben nem fuzionált (kondenzált) piridingyűrűt (hidrogénezve is) tartalmazó vegyületek:
2933 32 00 00 - - Piperidin és sói
2933 90 - Más:
2933 90 95 - - Más:
2933 90 95 05 - - Trisz-aziridinil-foszfin-oxid
  Vissza az oldal tetejére