Időállapot: közlönyállapot (1998.III.13.)

1998. évi XIII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosításáról * 

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 53. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kormány az Érdekegyeztető Tanácsban részt vevő országos szakszervezeti szövetségekkel egyetértésben rendeletben határozza meg az üzemi tanács választás szavazólapjának tartalmát és a szakszervezeti reprezentativitás megállapítása érdekében az ágazati (szakágazati), területi és országos szavazatösszesítés módját és rendjét.”

2. § Az Mt. 211. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„211. § (1) 1998. november 16. és november 27. közötti üzemi tanácsi választásokat kell tartani.

(2) Az 1995. május 19. és május 26. között, valamint az azt követően megválasztott üzemi tanácsok megbízatása az (1) bekezdés szerinti üzemi tanács megválasztásáig, de legfeljebb 1998. november 27-ig szól.”

3. § (1) E törvény a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 19. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a munkavállalók részvételi jogáról szóló rendelkezései közül (Második Rész, IV. fejezet) a 42. §, a 43. § (1)-(3) bekezdése, valamint (6) bekezdése, a 44. §, az 50. § (1) bekezdése, az 53. § (3) bekezdése, az 57. § (2) bekezdése, a 64/A. § és a 65. § nem alkalmazható.”

b) a Kjt. 86. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„86. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének Vegyes és Átmeneti rendelkezései közül (Ötödik rész) a 206. § (1)-(2) bekezdése, a 210. §, valamint a 211. § (2) bekezdése nem alkalmazható.”

c) a Kjt. 91. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„91. § Az 1995. május 22. és május 26. közötti, valamint az azt követően megválasztott közalkalmazotti tanácsok, illetve közalkalmazotti képviselők megbízatása a Munka Törvénykönyve 211. § (1) bekezdésében meghatározott választás időpontjáig, de legfeljebb 1998. november 27-ig szól.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Mt. 211. §-ának (3)-(5) bekezdése,

b) a Kjt. 6. §-a és 15. §-ának (2) bekezdése, valamint a 89. §-ának (3) bekezdése,

c) a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. törvény 10. §-ának (3)-(4) bekezdése

hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére