Időállapot: közlönyállapot (1998.III.23.)

1998. évi XVI. törvény

a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank (EIB) közötti, az EIB magyarországi tevékenységére vonatkozó, Hongkongban, 1997. szeptember 22-én kelt Keretmegállapodás kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság és az Európai Beruházási Bank (EIB) közötti, az EIB magyarországi tevékenységére vonatkozó, Hongkongban, 1997. szeptember 22-én kelt Keretmegállapodást e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Keretmegállapodás hivatalos magyar szövege a következő:

„A Magyar Köztársaság egyrészről és

az Európai Beruházási Bank másrészről

azt kívánva, hogy az Európai Közösség (a továbbiakban: EK) és a Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország vagy az Állam) között 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás keretében és általában Magyarország számára fontossággal bíró beruházási programokra vonatkozóan az Európai Beruházási Bank (a továbbiakban: Bank) kölcsönnyújtását megkönnyítsék, és hogy e célból az ilyen programok bizonyos védelmet kapjanak, és a Bank bizonyos jogokat és kiváltságokat élvezzen,

az alábbiakban Állapodtak meg:

1. Cikk

Meghatározások

A jelen Megállapodás céljaira:

„kedvezményezett” bármely olyan személyt jelent - függetlenül attól, hogy az az Állam, természetes személy vagy magánjog vagy közjog alapján létrehozott személy -, amely bármely program tekintetében a Bank által nyújtott finanszírozásban részesül, és magában foglalja a bankkölcsönfelvevőt, az adóstársat, a garánst vagy a Bank által finanszírozott program tulajdonosát;

„program” bármely olyan beruházási programot jelent, amelyet a Bank közvetlenül vagy egy közvetítőn keresztül finanszíroz, és amely megfelel a következő feltételeknek:

(i) Magyarország területén van, vagy amelynek a Bank általi finanszírozása Magyarország területén vagy azon keresztül történik, és

(ii) Magyarország Kormánya annak finanszírozását kéri, vagy elismeri azt, hogy a finanszírozás a jelen Megállapodás keretében történik, és

a Bank a finanszírozáshoz a jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontját követő időpontban vagy kifejezetten annak aláírása vagy hatálybalépése reményében járul hozzá;

„adó” bármilyen adót, közterhet, vámot, lefoglalást, visszatartást vagy bármilyen pénzügyi terhet jelent, függetlenül attól, hogy az országos, regionális vagy helyi jellegű.

2. Cikk

A Bank tevékenysége

A Bank szabadon végezheti az 1995. március 3-án hatályos Alapokmányában írt tevékenységeket Magyarország területén belül, beleértve pénzeszközök kölcsönként történő felvételét Magyarország jogszabályai és rendelkezései szerint, az ezek által megengedett minden eszköz igénybevétele mellett. Különösen egy program értékelése alapján eldöntheti, hogy nyújt-e - és ha igen, milyen feltételek és kikötések mellett - hitelt annak támogatására.

3. Cikk

A Bank adózása

A Banknak járó kamat és minden más fizetés, amely a jelen Megállapodás által előirányzott tevékenységből származik, valamint a Bank ilyen tevékenységgel kapcsolatos eszközei és bevételei mentesülnek az adó alól. A Banknak Magyarország területén a jelen Megállapodás keretébe tartozó bármely üggyel kapcsolatban végzett semmilyen tevékenysége sem fogja magát a Bankot vagy annak eszközeit adózás alá vonni.

4. Cikk

Pénznem-konvertibilitás

A jelen Megállapodás 2. Cikke értelmében megkötött bármilyen pénzügyi ügylet időtartama alatt Magyarország

a) biztosítja, hogy: (i) a kedvezményezettek átválthassák bármely teljesen konvertibilis pénznemre az esedékesség napján érvényben lévő piaci árfolyamon bármely programmal kapcsolatos kölcsön és garancia vonatkozásában, a Banknak járó minden összeg időben történő kifizetéséhez szükséges, Magyarország hazai pénznemében lévő összegeket; és (ii) az ilyen összegek szabadon, azonnal és ténylegesen átutalhatók lesznek;

b) biztosítja, hogy: (i) a Bank átválthassa bármely teljesen konvertibilis pénznemre ilyen érvényben lévő árfolyamon azokat az összegeket, amelyeket a Bank Magyarország hazai pénznemében, kölcsönök és garanciák vagy a Bank bármely más tevékenysége tekintetében felmerülő kifizetés révén kapott, és hogy a Bank az így átváltott összegeket szabadon, azonnal és ténylegesen átutalhassa; vagy - a Bank választása szerint - (ii) az ilyen összegek tekintetében szabadon rendelkezhessen Magyarország területén.

5. Cikk

A programok kezelése

A jelen Megállapodás értelmében a Bank által finanszírozott programoknak, valamint az ezek végrehajtására jóváhagyott szerződéseknek - a költségvetést érintő, vám- és egyéb, ezekre vonatkozó ügyek tekintetében - nem kevésbé kedvező elbánásban kell részesülniük, mint amelyeket Magyarország nyújt bármely nemzetközi pénzügyi intézmény által finanszírozott programnak vagy szerződésnek, vagy nyújtott az ilyen ügyek tekintetében bármely kétoldalú egyezmény vagy a nemzeti törvényhozás alapján, amelyik ezek közül a legkedvezőbb.

Magyarország minden egyes programra nézve teljes körű és állandó védelmet és biztosítékot nyújt a kisajátítás és polgári nyugtalanság esetén, amennyiben az szükséges ahhoz, hogy megőrizzék a program azon képességét, hogy az olyan jövedelmet eredményezzen, amelynek a programmal kapcsolatban keletkezett adósságszolgálathoz rendelkezésre kell állnia.

6. Cikk

Nyilvános versenyeztetés

A Bank a programok finanszírozását függővé teheti a versenytárgyalásokon való részvétel feltételeitől és más pályázati eljárásoktól, amelyek a szerződések elbírálásával kapcsolatosak, összhangban a Bank érvényben lévő szabályaival és eljárásaival.

7. Cikk

A Bank jogállása és kezelése

A Bank teljes körű jogi személyiséget élvez Magyarország területén, ideértve különösen a szerződéskötési, ingó- és a magyar jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelő ingatlanvagyon megszerzési és afölötti rendelkezési képességét, valamint azt, hogy jogi eljárásban fél legyen.

Magyarország területén a Bank tevékenységei tekintetében a nemzetközi pénzügyi szervezeteknek nyújtott olyan elbánásban részesül, amely bármely ilyen tevékenység tekintetében a legkedvezőbb, vagy - ha az a kedvezőbb - a Bankot az ilyen tevékenységekre vonatkozó bármely nemzetközi egyezmény szerint nyújtott elbánásban kell részesíteni.

Különösen, a Bank szabad hozzáférést kap Magyarországon a vonatkozó devizajogszabályokkal összhangban a nemzeti pénzügyi piachoz, és pénzügyi piaci eszközei olyan feltételeket élveznek - ideértve az adózási feltételeket is -, amelyek nem kevésbé kedvezőek, mint amilyenek a magyar pénzügyi piac bármely más résztvevőjét megilletik, beleértve a legnagyobb kedvezményben részesülő nemzetközi pénzügyi intézményt.

8. Cikk

A Bank kiváltságai és mentességei

A Bank eszközei mentesek:

a) kutatástól és a kisajátítás minden formájától;

b) egy illetékes joghatóságú bíróságnak a Bankkal szembeni végleges, megfellebbezhetetlen ítéletének meghozatalát megelőzően a végrehajtásra vagy lefoglalásra vonatkozó bármely intézkedés elrendelése vagy kibocsátása alól.

A Bank képviselői, amikor a jelen Megállapodással kapcsolatos tevékenységeket, illetve annak végrehajtását végzik, legalább a következő kiváltságokat és mentességeket élvezik:

a) hivatalos minőségükben végzett cselekedeteik tekintetében mentességet élveznek a jogi és közigazgatási eljárások alól, kivéve azokat az eseteket, amikor a Bank az ilyen mentességről lemond;

b) Magyarország által a hivatalos érintkezésre, okmányok továbbítására és utazásra vonatkozóan diplomáciai képviseleteknek nyújtott kiváltságokat és lehetőségeket.

9. Cikk

A Bank finanszírozásával kapcsolatos viták rendezése

Magyarország vállalja, hogy egy program finanszírozását illetően, a Bank és a kedvezményezett között felmerülő bármely vita tekintetében: (i) biztosítja, hogy Magyarország bíróságai rendelkezzenek azzal a felhatalmazással, hogy elismerjék egy illetékes joghatóságú bíróság vagy felsőbb bíróság - ideértve az Európai Közösség Bíróságát vagy az EK tagállamának bármely nemzeti bíróságát - által, megfelelő bírósági eljárás keretében meghozott végső döntést; és (ii) biztosítja bármely ilyen döntés végrehajtását, az alkalmazandó nemzeti szabályok és eljárások és a közrend betartása mellett.

A jelen 9. Cikk céljaira, a „program” fogalom magába foglalja a Bank által, a Bank és a Magyar Nemzeti Bank közötti, 1990. június 25-i keletű keretmegállapodás, valamint a Magyarország és a Bank közötti, 1994. október 21-i keletű keretmegállapodás szerint finanszírozott programot.

10. Cikk

Jogátszállás

A jelen Megállapodás által a Bankra ruházott jogokat: (i) a Bank mind saját nevében, mind - olyan mértékben, amilyenben az EK fizetést teljesített a Bank részére a jelen Megállapodás értelmében létrejött bármely kölcsönt érintő bármely garancia vagy biztosítás tekintetében - az EK képviselőjeként, vagy (ii) az esettől függően, maga az EK jogátszállás jogcímén élvezheti vagy gyakorolhatja.

11. Cikk

Együttműködés

Magyarország beleegyezik, hogy általában véve 45 napon belül szándékozik válaszolni a Bank annak elismerésére vonatkozóan feltett kérdéseire, hogy egy programfinanszírozási javaslat a jelen Megállapodás hatálya alá esik-e. Mind Magyarország, mind a Bank vállalja, hogy bármely olyan intézkedésről vagy részükről javasolt olyan intézkedésről vagy bármely más olyan körülményről kellő időben tájékoztatják egymást, amelyektől ésszerűen várható, hogy lényegesen érintik a másik fél jelen Megállapodás szerinti jogait és érdekeit.

12. Cikk

A jelen Megállapodással kapcsolatos viták rendezése

Bármely vitát, nézeteltérést, egyet nem értést vagy igényt (a továbbiakban együttesen: vita), amely a jelen Megállapodás létével, hatályával, értelmezésével, végrehajtásával vagy felmondásával kapcsolatosan merül fel, a lehetséges mértékig, Magyarország és a Bank közötti megállapodással kell rendezni.

Amennyiben a vitát Magyarország és a Bank nem tudja békésen rendezni, a felek bármelyike által a vitáról adott értesítést követő 60 napon belül bármelyik félnek a vitát elő kell terjesztenie az Európai Közösség Bíróságához, végleges és kötelező érvényű döntésre.

A vitának e Bírósághoz való előterjesztése nem tekintendő semelyik fél részéről bármely kiváltságról vagy mentességről, vagy az alkalmazandó jog szerinti végrehajtás alól való mentesség jogáról történő lemondásnak.

13. Cikk

Hatálybalépés

A jelen Megállapodás az azt követő napon lép hatályba, amelyen a Bank igazolja Magyarország Kormányának, hogy megkapta: (i) ez utóbbi ratifikációs okiratának egy hiteles példányát vagy Magyarország és a Bank között közösen megállapodott más okiratot, és (ii) a Bank számára elfogadható jogi véleményt a jelen Megállapodás jogi érvényességéről.

14. Cikk

Lejárat

A jelen megállapodás határozatlan időtartamra szól.

A Bank Magyarországnak küldött értesítéssel felmondhatja ezt a Megállapodást, vagy mentesítheti Magyarországot a jelen Megállapodás szerinti kötelezettségeinek bármelyike vagy mindegyike alól. Ha más Megállapodás nem jön létre, bármely ilyen értesítés adása nem érinti a Bank által megszerzett jogokat és érdekeket az értesítés időpontjában meglévő programok és pénzügyi műveletek tekintetében.

Magyarország 6 hónapos előzetes értesítéssel felmondhatja ezt a megállapodást. Az ilyen értesítés átadása nem fogja érinteni a Bank által megszerzett olyan jogokat és érdekeket, amelyek a programok és pénzügyi műveletek tekintetében az ilyen értesítés hatálybalépésének napján fennállnak.

A jelen Megállapodás rendelkezéseit Magyarország és a Bank közös megállapodással módosíthatja.

15. Cikk

Közlések esetén használandó címek

A felek megállapodnak, hogy a jelen Megállapodás alkalmazása során felmerülő bármely értesítést a következőkben meghatározott vonatkozó címeikre lehet címezni:

Magyarország esetén:

Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
H-1051 Budapest

A Bank esetén:

100, boulevard Konrad Adenauer,
L-2950, Luxembourg

A fentiek bizonyságaként az alulírottak, akik erre megfelelően fel vannak hatalmazva, aláírták a jelen Megállapodást angol nyelven, két példányban, minden egyes oldalt kézjegyükkel látták el: Vargha Ágnes főcsoportfőnök a Pénzügyminisztérium részéről, a Magyar Köztársaság nevében; Gerhard Hütz a Jogi Igazgatóság részéről, a Bank nevében.

Kelt 1997. szeptember 22-én, Hongkongban.

(Aláírások)”

3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1997. szeptember 22. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére