Időállapot: közlönyállapot (1998.III.25.)

1998. évi XXIII. törvény

a fiatalkorú munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó szabályok kiterjesztéséről a fiatalkorúak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keretében történő foglalkoztatására * 

1. § (1) Az a fiatalkorú, aki a tankötelezettség teljesítésére a külön jogszabály szerint meghatározott életkort nem érte el, munkaviszonyon kívüli munkavégzésre irányuló bármely egyéb jogviszony keretében is csak a tizenötödik életévének betöltését követően, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 72. §-ában a munkaviszony létesítésére és az Mt.-nek a fiatalkorúak foglalkoztatására megállapított szabályai szerint foglalkoztatható.

(2) A foglalkoztatás alsó korhatárát meghatározó rendelkezések nem vonatkoznak a külön jogszabályban meghatározott művészeti tevékenység keretében végzett munkára.

(3) E törvény alkalmazása szempontjából fiatalkorú az a személy, aki a tizennyolcadik életévét még nem töltötte be.

(4) A művelődési és közoktatási miniszter felhatalmazást kap, hogy e törvény alkalmazásában a (2) bekezdés szerinti művészeti tevékenység körét meghatározza.

2. § (1) E törvény 1998. június 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvény hatálya kiterjed arra a természetes és jogi személyre, valamint jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságra (a továbbiakban: foglalkoztató), aki a tizennyolcadik életévét betöltött természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony, illetve fiatalkorút foglalkoztatásra irányuló jogviszony vagy a (3) bekezdésben meghatározott jogviszonyok alapján alkalmaz.”


  Vissza az oldal tetejére