Időállapot: közlönyállapot (1998.IV.1.)

1998. évi XXX. törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényt az alábbiak szerint módosítja:

1. § A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„44. § (1) A biztosító köteles a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény 1. számú melléklete „A” részének 3-5., 6. a) és 7-11. pontjaiban, valamint a „B” részének b), d)-e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1%-át hozzájárulás címén - a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges technikai eszközei, felszerelései fejlesztésének céljára - a központi költségvetésbe befizetni.

(2) A tűzvédelmi bírságból származó bevételek is kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célokra használhatók fel.”

2. § A Ttv. 47. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:)

f) a tűzvédelmi bírság, valamint e törvény 44. §-a alapján fizetendő hozzájárulás befizetési és elszámolási rendjét, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módját.”

3. § E törvény 1999. január 1-jén lép hatályba: ezzel egyidejűleg a Ttv. 47. §-a (6) bekezdésének a) pontja hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére