Időállapot: közlönyállapot (1998.IX.25.)

1998. évi XL. törvény

a kincstári vagyonért való miniszteri felelősség rendjének megváltoztatásához szükséges törvénymódosításokról * 

1. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 106. §-ának (1) bekezdésében, 109/C. §-ának (1) bekezdésében, 109/D. §-ának (1) bekezdésében, 109/F. §-ának (6) bekezdésében, 109/H. §-ának (2) bekezdésében, 109/I. §-ának (3) bekezdésében, valamint 109/K. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben a „pénzügyminiszter” szó helyébe a „kincstári vagyonért felelős miniszter” szöveg lép.

(2) Az Áht. 94. §-ának (4) bekezdése az alábbi harmadik mondattal egészül ki:

„A pénzügyminiszter egyetértésére vonatkozó rendelkezést a központi költségvetési szervek pénzeszközeinek felhasználásával történő társaságalapítás, illetve társasági érdekeltség szerzése esetén kell alkalmazni.”

(3) Az Áht. 109/E. §-ának (2) bekezdése helyébe lép:

„(2) A koncesszióba adáshoz, illetőleg a koncessziós szerződés megkötéséhez a pénzügyminiszter előzetes egyetértése és a kincstári vagyonért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.”

(4) Az Áht. 109/K. §-a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel:

„(4) Kincstári vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként való szolgáltatása, vagy egyéb módon történő társasági tulajdonba adása a KVI javaslatát követően, kizárólag a kincstári vagyonért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával történhet. Kincstári vagyon ingyenes társasági tulajdonba adására csak közfeladat ellátása érdekében kerülhet sor.”

2. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 28. §-ának (1) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:

„Az államot a polgári jogviszonyokban - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - a pénzügyminiszter képviseli; ezt a jogkörét más állami szerv útján is gyakorolhatja, vagy más állami szervre ruházhatja át.”

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba azzal, hogy a 2. §-ában foglaltak irányadók azon polgári jogviszonyok tekintetében is, ahol a pénzügyminiszter e törvény hatálybalépése előtt eljárt; egyidejűleg az Áht. 48. §-ának e) és k) pontjai, valamint a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 52. §-a hatályukat vesztik.


  Vissza az oldal tetejére