Időállapot: közlönyállapot (1998.X.2.)

1998. évi XLIII. törvény

az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Megállapodás Strasbourgban, 1996. március 5-én kelt Hatodik jegyzőkönyvének kihirdetéséről * 

(A Magyar Köztársaság megerősítési okiratának letétbe helyezése az Európa Tanács Főtitkáránál 1998. április 1-jén megtörtént. A Jegyzőkönyv hatálybalépésének napja - 8. Cikke rendelkezéseinek megfelelően - 1998. november 1.)

1. § Az Országgyűlés „Az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló Általános Megállapodás Hatodik jegyzőkönyve” címet viselő nemzetközi egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Jegyzőkönyv angol nyelvű szövege és annak hivatalos fordítása a következő:

„Sixth Protocol to the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe

Strasbourg, 5. III. 1996

The member States of the Council of Europe, signatories hereto,

Having regard to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4 November 1950 (hereinafter referred to as: the Convention),

Having regard to Protocol No. 11 to the Convention, restructuring the control machinery established thereby, signed at Strasbourg on 11 May 1994 (hereinafter referred to as: Protocol No. 11 to the Convention), which establishes a permanent European Court of Human Rights (hereinafter referred to as: the Court) to replace the European Commission and Court of Human Rights,

Also having regard to Article 51 of the Convention which specifies that judges are entitled, during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the agreements made thereunder,

Recalling the General Agreement on Privileges and Immunities of the Council of Europe, signed at Paris on 2 September 1949 (hereinafter referred to as: the General Agreement), and its Second, Fourth and Fifth Protocols,

Have agreed as follows:

Article 1

In addition to the privileges and immunities specifed in Article 18 of the General Agreement, judges shall be accorded in respect of themselves, their spouses and minor children the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys in accordance with international law.

Article 2

For the purposes of this Protocol, the term „judges” means judges elected in accordance with Article 22 of the Convention as well as any ad hoc judge appointed by a State Party concerned in pursuance of Article 27, paragraph 2, of the Convention.

Article 3

In order to secure for the judges complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

Article 4

Privileges and immunities are accorded to judges not for the personal benefit of the individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions. The plenary Court alone shall be competent to waive the immunity of judges; it has not only the right, but is under a duty, to waive the immunity of a judge in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

Article 5

1. The provisions of Articles 1, 3 and 4 of this Protocol shall apply to the Registrar of the Court and a Deputy Registrar formally notified as Acting Registrar to the States Parties to the Convention.

2. The provisions of Article 3 of this Protocol and Article 18 of the General Agreement shall apply to a Deputy Registrar of the Court.

3. The privileges and immunities referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article are accorded to the Registrar and a Deputy Registrar not for the personal benefit of the individuals themselves but to facilitate the discharge of their duties. The plenary Court alone shall be competent to waive the immunity of its Registrar and a Deputy Registrar; it has not only the right, but is under a duty, to waive such immunity in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

4. The Secretary General of the Council of Europe shall be competent to waive, with the agreement of the President of the Court, the immunity of other staff members of the registry in accordance with the provisions of Article 19 of the General Agreement and having due regard to the consideration set out in paragraph 3.

Article 6

1. Documents and papers of the Court, judges and registry, in so far as they relate to the business of the Court, shall be inviolable.

2. The official correspondence and other official communications of the Court, judges and the registry may not be held up or subjected to censorship.

Article 7

1. This Protocol shall be open for signature by member States of the Council of Europe signatories to the General Agreement, which may express their consent to be bound by:

a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 8

1. This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which three Parties to the General Agreement have expressed their consent to be bound by the Protocol in accordance with the provisions of Article 7 or on the date of entry into force of Protocol No. 11 to the Convention, whichever is the later.

2. As regards any State Party to the General Agreement which shall subsequently sign this Protocol without reservation in respect of ratification, acceptance or approval or which shall ratify, accept or approve it, this Protocol shall enter into force one month after the date of such signature or after the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 9

1. Any State may, at the time of its signature without reservation in respect of ratification, of its ratification or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, that the present Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible and where the Convention and its Protocols apply.

2. The Protocol shall extend to the territory or territories named in the notification as from the thirtieth day after the receipt of this notification by the Secretary General of the Council of Europe.

3. Any declaration made pursuant to paragraph 1 may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn or modified by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal or modification shall become effective on the first day of the month following the expiration of one month after the receipt of notification by the Secretary General.

Article 10

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of:

a) any signature;

b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c) any date of entry into force of this Protocol in accordance with Articles 8 and 9;

d) any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 5th day of March 1996, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

Hatodik jegyzőkönyv
az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló
Általános Megállapodáshoz

Strasbourg, 1996. március 5.

Az Európa Tanács ezen jegyzőkönyvet aláíró Tagállamai

tekintettel az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én aláírt Egyezményre (a továbbiakban: Egyezmény),

tekintettel az Egyezményhez kapcsolódó, az azáltal megállapított ellenőrzési rendszer átalakításáról szóló, Strasbourgban, 1994. május 11-én aláírt Tizenegyedik jegyzőkönyvre (a továbbiakban: az Egyezményhez kapcsolódó Tizenegyedik jegyzőkönyv), amely az Emberi Jogok Európai Bizottsága és Bírósága helyett egy állandóan működő Emberi Jogok Európai Bíróságát hozza létre (a továbbiakban: a Bíróság),

továbbá tekintettel az Egyezmény 51. Cikkére, amelynek rendelkezései szerint a Bíróság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az Európa Tanács Alapokmányának 40. Cikkében és az annak alapján létesített megállapodásokban meghatározott kiváltságokra és mentességekre,

emlékeztetve az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló, Párizsban, 1949. szeptember 2-án aláírt Általános Megállapodásra (a továbbiakban: Általános Megállapodás), valamint annak Második, Negyedik és Ötödik jegyzőkönyveire,

figyelemmel arra, hogy szükségessé vált egy, az Általános Megállapodást kiegészítő új jegyzőkönyv a Bíróság tagjait megillető kiváltságok és mentességek meghatározására,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

Az Általános Megállapodás 18. Cikkében meghatározott kiváltságokon és mentességeken kívül a bírák saját személyük, valamint házastársuk és kiskorú gyermekeik tekintetében részesülnek mindazon kiváltságokban, mentességekben, kivételekben és könnyítésekben, amelyekben a diplomaták a nemzetközi jog szerint részesülnek.

2. Cikk

Ezen jegyzőkönyv alkalmazásában a „bírák” kifejezés egyaránt jelenti az Egyezmény 22. Cikke szerint megválasztott bírákat és bármely, egy érintett Tagállam által az Egyezmény 27. Cikke 2. bekezdésének figyelembevételével kinevezett ad hoc bírót.

3. Cikk

Azért, hogy feladataik ellátása során a bírák számára biztosítva legyen a teljes szólásszabadság és a teljes függetlenség, az általuk feladataik ellátása körében tett szóbeli és írásbeli nyilatkozatokra, illetve cselekedeteikre vonatkozó joghatóság alóli mentesség e személyek megbízatásának megszűnte után is fennmarad.

4. Cikk

A bírák nem azért részesülnek kiváltságokban és mentességekben, hogy azok személyes előnyükre szolgáljanak, hanem azért, hogy biztosítva legyen feladataik független gyakorlása. Kizárólag a Bíróság teljes ülése jogosult a bírák mentességét megszüntetni; a Bíróság teljes ülésének nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy megszüntesse a bíró mentességét minden olyan esetben, amikor megítélése szerint a mentesség fenntartása akadályozná az igazságszolgáltatást, és amikor a megszüntetés megtehető anélkül, hogy sértené azt a célt, amelyért a mentességet adták.

5. Cikk

1. Ezen jegyzőkönyv 1., 3-4. Cikkeinek rendelkezéseit kell alkalmazni a Bíróság Hivatalvezetője és a hivatalvezetőként eljáró Hivatalvezető-helyettes tekintetében is, amennyiben erről az Egyezményben részes államok formális értesítést kaptak.

2. A Bíróság Hivatalvezető-helyettese tekintetében ezen jegyzőkönyv 3. Cikke, valamint az Általános Megállapodás 18. Cikke rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Hivatalvezető és a Hivatalvezető-helyettes nem azért részesül az ezen Cikk 1-2. bekezdésében meghatározott kiváltságokban és mentességekben, hogy azok személyes előnyükre szolgáljanak, hanem azért, hogy biztosítva legyen feladataik független gyakorlása. Kizárólag a Bíróság teljes ülése jogosult a Hivatalvezető és a Hivatalvezető-helyettes mentességét megszüntetni; a Bíróság teljes ülésének nemcsak joga, hanem kötelessége is, hogy megszüntesse az ilyen mentességet minden olyan esetben, amikor megítélése szerint a mentesség fenntartása akadályozná az igazságszolgáltatást, és amikor a megszüntetés megtehető anélkül, hogy sértené azt a célt, amelyért a mentességet adták.

4. A Bíróság Elnökének egyetértésével az Európa Tanács Főtitkára jogosult arra, hogy az Általános Megállapodás 19. Cikke rendelkezéseivel összhangban, a 3. bekezdésben foglalt megfontolásokat kellően tekintetbe véve, a jegyzői hivatal többi tagjának mentességét megszüntesse.

6. Cikk

1. A Bíróságnak, a bíráknak és a Hivatalnak a Bíróság tevékenységével kapcsolatos okmányai és iratai sérthetetlenek.

2. A Bíróság, a bírák és a Hivatal hivatalos levelezése és más hivatalos közlései nem tarthatók vissza és cenzúra alá nem vonhatók.

7. Cikk

1. Ez a jegyzőkönyv az Európa Tanács azon Tagállamai részére áll nyitva aláírásra, amelyek aláírták az Általános Megállapodást; melyek kifejezhetik egyetértésüket, hogy az rájuk nézve kötelező legyen:

a) megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartása nélküli aláírással; vagy

b) megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartásával történő aláírással, amelyet megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás követ.

2. A megerősítésről, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okiratot az Európa Tanács Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

8. Cikk

1. Ez a jegyzőkönyv az azon időpontot követő egy hónapos időszak lejárta utáni hónap első napján lép hatályba, amikor az Általános Megállapodásban részes három Fél egyetértését fejezte ki azzal, hogy ez a jegyzőkönyv a 7. Cikk rendelkezéseinek megfelelően kötelező legyen számára, illetve - attól függően, hogy melyik időpont a későbbi - azon időpontban, amikor az Egyezmény Tizenegyedik jegyzőkönyve hatályba lép.

2. Mindazon, az Általános Megállapodásban részes államok vonatkozásában, amelyek ezt követően írják alá ezen jegyzőkönyvet megerősítés, elfogadás vagy jóváhagyás fenntartása nélkül, illetve amelyek ezt követően erősítik meg, fogadják el vagy hagyják jóvá, ez a jegyzőkönyv az aláírás, illetve a megerősítésről, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okirat letétbe helyezésének időpontját követő egy hónapos időszak lejárta után lép hatályba.

9. Cikk

1. A megerősítés fenntartása nélküli aláíráskor, a megerősítéskor vagy bármely későbbi időpontban az Európa Tanács Főtitkárához intézett értesítéssel bármely állam kinyilváníthatja, hogy ezt a jegyzőkönyvet kiterjeszti valamennyi vagy bármely olyan területre, amelynek nemzetközi kapcsolataiért felelősséget visel, és ahol az Egyezmény, valamint annak jegyzőkönyvei alkalmazásra kerülnek.

2. Az értesítésben megnevezett terület, illetve területek vonatkozásában e jegyzőkönyv alkalmazása az értesítésnek az Európa Tanács Főtitkára általi kézhezvétele időpontjától számított harmincadik naptól terjed ki.

3. Az 1. bekezdés alapján tett bármely nyilatkozat, a nyilatkozatban meghatározott bármely terület vonatkozásában visszavonható vagy módosítható a Főtitkárhoz intézett értesítéssel. A visszavonás vagy módosítás az értesítésnek a Főtitkár általi kézhezvétele időpontjától számított egy hónapos időszak lejártát követő hónap első napján lép érvénybe.

10. Cikk

Az Európa Tanács Főtitkára értesíti a Tanács Tagállamait

a) minden aláírásról;

b) minden megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezéséről;

c) ezen jegyzőkönyv a 8-9. Cikkei szerint történt hatálybalépése időpontjairól;

d) az e jegyzőkönyvre vonatkozó minden jogcselekményről, értesítésről vagy közlésről.

Minek hiteléül a kellőképpen meghatalmazott alulírottak aláírták ezt a jegyzőkönyvet.

Készült Strasbourgban, 1996. március 5. napján, angol és francia nyelven, egyetlen példányban, melyet az Európa Tanács levéltárában kell elhelyezni. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Az Európa Tanács Főtitkára az Európa Tanács valamennyi Tagállama részére hiteles másolatot küld.”

3. § E törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. A jegyzőkönyvben foglaltakat 1998. november 1. napjától kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére