Időállapot: közlönyállapot (1998.X.2.)

1998. évi XLVI. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a honvédelem és a haditechnika területén kicserélt minősített információk és eszközök védelméről, Budapesten, 1998. február 23-án aláírt Egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a honvédelem és a haditechnika területén kicserélt minősített információk és eszközök védelméről, Budapesten, 1998. február 23-án aláírt Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) e törvénnyel megerősíti.

2. § Az Egyezmény hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a honvédelem és a haditechnika területén kicserélt minősített információk és eszközök védelméről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Francia Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)

azon szándékuktól vezérelve, hogy támogassák a kölcsönös együttműködést a honvédelem és a haditechnika területén, és hogy biztosítsák a két honvédelmi minisztérium illetékes szervei és azok biztonsági szempontból történő felügyelete alá tartozó intézményei között kicserélt minősített információk és eszközök védelmét,

az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

Meghatározások

A jelen Egyezmény szempontjából az alábbiak szerint kell értelmezni az abban szereplő kifejezéseket:

1. Minősített információk és eszközök: mindennemű olyan információ és eszköz, melynek jelen egyezmény 2. Cikkében meghatározott besorolási szintet adtak, és amely a honvédelem érdekében, a Felek nemzeti törvényeinek és jogszabályainak megfelelően, védelmet igényel az alábbi esetek ellen:

- a minősített információ vagy eszköz megrongálódása, megsemmisülése, jogszerűtlen felhasználása, eltulajdonítása, illetéktelennel közlése vagy elvesztése;

- illetéktelen személy hozzáférése egy ilyen információhoz vagy eszközhöz.

2. Minősített információ: minden olyan információ, melynek tartalmát minősítették, függetlenül annak kifejezési formájától és átadási módjától.

3. Minősített eszköz: mindennemű információhordozó, bármilyen legyen is és nevezetesen mindennemű termék, dokumentum vagy anyag, amelyen vagy amelyben információt lehet tárolni vagy integrálni, tekintet nélkül annak fizikai jellegére.

4. Átadó Fél: az a természetes vagy jogi személy, akitől a minősített információk és eszközök származnak.

5. Fogadó Fél: az a természetes vagy jogi személy, aki minősített információt és eszközt kapott az eredeti információt átadó Féltől.

6. Intézmény: a Felek honvédelmi minisztériumai illetékes szerveinek biztonsági felügyelete alá tartozó minden olyan magán- vagy közintézmény, ahol minősített információkat és eszközöket kezelnek, őriznek vagy tárolnak.

7. Harmadik Fél: mindazon Kormányok, melyek jelen Egyezményben Felekként nem kerültek meghatározásra, valamint azok a természetes vagy jogi személyek, akik sem nem magyarok, sem nem franciák.

2. Cikk

Megfeleltetési táblázat

(1) Felek, miután kölcsönösen megismerték egymás nemzeti törvényeiben és jogszabályaiban szereplő biztonsági intézkedéseket, az alábbi megfeleltetési táblázatot fogadják el:

Magyar Köztársaság Francia Köztársaság
Államtitok Secret défense
Államtitok Confidentiel défense
Szolgálati titok Diffusion restreinte

(2) Az így meghatározott megfeleltetés alapján mindkét Fél vállalja, hogy a jelen Egyezmény keretében átadott, a másik Féltől származó minősített információkat és eszközöket azonos védelemmel kezeli, mint amelyekkel a saját nemzeti információit védi.

(3) A Felek vállalják, hogy saját nemzeti minősítő bélyegzőikkel jelölik meg a minősített információkat és eszközöket az alábbiak szerint:

- magyar „államtitok” minősítésű információk és eszközök a „Szigorúan titkos!” jelzéssel vannak ellátva;

- a „szolgálati titok” minősítésűek „Titkos!” jelzéssel vannak ellátva;

- a francia „Secret défense” minősítésű információk és eszközök a „Secret défense” jelzéssel vannak ellátva;

- a „Confidentiel défense” minősítésűek „Confidentiel défense” jelzéssel vannak ellátva.

- a „Diffusion restreinte” minősítésűek „Diffusion restreinte” jelzéssel vannak ellátva.

(4) Mindkét Fél vállalja, hogy kölcsönösen tájékoztatják egymást minden utólagos besorolási, valamint formai jelölési változtatásról.

3. Cikk

A Felek kötelezettségei

(1) Mindegyik Fél felel a minősített információkért és eszközökért azok átvételétől számítva. Ez a felelősség a jelen rendelkezések és az abból fakadó gyakorlat keretében érvényesül.

(2) A kicserélt minősített információk és eszközök csakis a jelen Egyezmény alkalmazási körének keretében használhatók fel. Csak a Felek által jóváhagyott megállapodások végrehajtására és szerződések vagy alvállalkozói szerződések megvalósítására vonatkozhatnak. Nem használhatók fel reklám célból.

(3) A minősített információkhoz és eszközökhöz csak azon személyek férhetnek hozzá, akiknek beosztása szükségessé teszi az ezekhez az információkhoz való hozzáférést, és akik erre megkapták a felhatalmazást és az engedélyt az illetékes hatóságoktól.

(4) Mindkét Fél vállalja, hogy a felügyelete alá tartozó intézmények tudomására hozza a Felek között aláírt jelen Egyezmény létezését, mihelyt azok tevékenysége minősített információkat és eszközöket érint.

(5) Mindkét Fél kötelezi magát, hogy a felügyelete alá tartozó összes intézmény szigorúan betartja a jelen Egyezményben foglaltakat, amelyek ezen intézményekre nézve kényszerítő hatályúak.

(6) Az egyik Féltől származó minősített információkat és eszközöket a másik Fél nem hozhatja egy harmadik Fél tudomására az átadó Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

(7) A közös tevékenységből származó minősített információk és eszközök nem adhatók át egy harmadik Félnek mindkét Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

(8) Jelen Egyezmény vonatkozik minden, a Felek között, illetve a Felekkel kapcsolatban álló intézmények között aláírt vagy aláírandó, a minősített információk és eszközök cseréjével együttjáró szerződésre.

(9) Amennyiben az egyik Fél minősített információkat és eszközöket ad át a másik Fél felügyelete alá tartozó szerződéses partnereinek, illetve további olyan szerződéses partnereinek, amelyek esetleg felügyelete alá tartoznak, ez utóbbi Félnek kell gondoskodnia e szerződő partnerek berendezéseinek megfelelő szintű, a titokvédelemhez szükséges jóváhagyásáról, és megbizonyosodnia arról, hogy azok megfelelnek a vonatkozó biztonsági követelményeknek.

(10) A minősített információkról és eszközökről szóló minden szerződés vagy alvállalkozói szerződés részét képezi egy olyan biztonsági melléklet, amelyben az átadó Fél pontosan megjelöli a fogadó Fél által védendő információkat, valamint a rájuk vonatkozó titokvédelmi szintet. Csak az átadó Fél módosíthatja egy biztonsági mellékletben egy információ besorolási szintjét.

4. Cikk

Kijelölt biztonsági hatóságok

A jelen Egyezmény végrehajtására kijelölt biztonsági hatóságok:

- a magyar Fél részéről: Honvédelmi Minisztérium,

- a francia Fél részéről: védelmi miniszter.

5. Cikk

Konzultáció

Annak érdekében, hogy azonos szintű biztonsági szabványokat határozzanak meg és tarthassanak fenn, mindkét Fél köteles kérésre tájékoztatni a másik Felet saját biztonsági szabályairól, eljárásairól és gyakorlatáról a minősített információk védelmét illetően, és köteles e célból megkönnyíteni a másik Fél által kijelölt illetékes biztonsági hatóságok kapcsolatfelvételét.

6. Cikk

Minősített információk és eszközök továbbítása

(1) A minősített információkat és eszközöket diplomáciai úton továbbítják, vagy bármilyen más olyan módon, amelyről közösen döntött a két Fél.

(2) A fogadó Fél jelzi az átadó Félnek a kapott minősített információk és eszközök megérkezését.

7. Cikk

Látogatások

(1) Az egyik Fél biztosítja a másik Fél bármely állampolgára számára a minősített információkhoz és eszközökhöz való hozzáférést és azon objektumokba való belépést, ahol minősített projektek készülnek, feltéve, hogy a másik Fél illetékes biztonsági hatóságai megadták ehhez az előzetes engedélyt.

(2) Ezt az engedélyt a kérelmező által benyújtott látogatási kérelem alapján kell kiadni kizárólag azoknak az állampolgároknak (a továbbiakban: látogatók), akik rendelkeznek a téma besorolásának megfelelő szintű biztosítási felhatalmazással, és akiket felhatalmaztak a minősített információk és eszközök kezelésére.

(3) Az átadó Fél illetékes hatósága megadja a fogadó Fél illetékes hatóságának a látogatók nevét legalább 20 nappal a tervezett látogatás előtt. Szükség esetén e látogatási engedély kiadására a lehető legrövidebb időn belül kerülhet sor a Felek közti egyetértést követően.

(4) A látogatási kérelmeket a fogadó Fél eljárási szabályainak megfelelően kell kiállítani, és legalább az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:

a) a látogató személy neve, utónevei, születési dátuma és helye, állampolgársága és útlevelének száma;

b) a látogató foglalkozása, beosztása és munkáltatójának megnevezése;

c) a látogatónak a kérelmet benyújtó Fél által adandó, biztonsági igazolással hitelesített biztonsági felhatalmazásának szintje;

d) a látogatás javasolt időpontja és tervezett ideje;

e) a látogatás tárgya és minden hasznos útmutató a megvitatásra kerülő témákról, valamint az érintett minősített információk és eszközök besorolási szintjei;

f) az üzemek, létesítmények és objektumok neve, a látogatás célja;

g) a látogatót fogadó személyek neve.

(5) A látogatási kérelmeket a fogadó Fél területén szolgálatot teljesítő Véderőattasén keresztül továbbítják.

(6) A Felek megállapodhatnak abban, hogy 12 hónapos, meghosszabbítható időtartamra érvényes látogatási listákat állítsanak össze. Miután jóváhagyták a listát, a listán szereplő személyek számára a látogatásokkal kapcsolatos eljárások már közvetlenül az érintett intézményekkel bonyolódnak le.

(7) A látogatóknak a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelniük azon információkat, amelyeket tudtukra hoztak, illetve amelyekről tudomást szerezhettek.

8. Cikk

Eljárás titoksértés esetén

A minősített információk vagy eszközök valós vagy feltételezett megrongálódása, megsemmisülése, jogszerűtlen felhasználása, eltulajdonítása, engedély nélküli sokszorosítása, illetéktelennel közlése vagy elvesztése esetén az azokat birtokló Fél vizsgálatot folytat, és megteszi a saját nemzeti törvényeinek és jogszabályainak megfelelő összes intézkedést. Azonnal értesíti erről, valamint a foganatosított intézkedésekről és azok eredményeiről az átadó Felet. Ennek az értesítésnek elegendő mennyiségű részletet kell tartalmaznia ahhoz, hogy az átadó Fél felmérhesse a teljes kárt.

9. Cikk

Költségek

Mindkét Fél saját maga viseli a jelen Egyezmény és rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget.

10. Cikk

A viták rendezése

(1) Mindkét Fél képviselői tárgyalásos úton rendezik a jelen Egyezményben foglaltak értelmezése vagy végrehajtása kapcsán felmerült összes vitát, és nem fordulnak sem harmadik Félhez, sem nemzetközi bírósághoz.

(2) E vita tartama alatt mindkét Fél továbbra is betartja a jelen Egyezményből fakadó kötelezettségeit.

11. Cikk

Az Egyezmény hatálybalépése és felmondása

(1) Jelen Egyezmény azután lép hatályba, hogy a Felek értesítették egymást a saját alkotmányos és törvényes előírásaik teljesítéséről. A hatálybalépés napja: az utolsó diplomáciai értesítés kézhezvételét követő harmincadik nap.

(2) Jelen Egyezményt határozatlan időre kötik, és addig marad hatályban, amíg az egyik Fél nem jelzi írásban szándékát annak felmondására. Hatálya az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap múlva szűnik meg. Az Egyezmény megszűnése esetén a már kicserélt minősített információk és eszközök védelméről a Felek továbbra is gondoskodnak a jelen Egyezményben foglaltak szerint.

(3) Jelen Egyezmény módosítására sor kerül bármelyik Fél jogszabályainak változása esetén.

(4) Jelen Egyezmény a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat diplomáciai úton, írásban kell javasolni. A módosítások az ezen cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.

Annak hiteléül, hogy alulírottak, saját Kormányuk megfelelő felhatalmazása alapján, aláírták jelen Egyezményt.

Készült Budapesten, 1998. február 23-án, két eredeti példányban, magyar és francia nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)”

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a az Egyezmény 11. Cikkének 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.


  Vissza az oldal tetejére