Időállapot: közlönyállapot (1998.X.2.)

1998. évi XLVII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a közös békefenntartó zászlóalj létrehozása tárgyában, Budapesten, 1998. március 20-án aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a közös békefenntartó zászlóalj létrehozása tárgyában, Budapesten, 1998. március 20-án aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a közös békefenntartó zászlóalj létrehozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek) a kölcsönös érdekeken alapuló kétoldalú kapcsolatok további elmélyítését szem előtt tartva, az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentuma, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között az EBESZ 1994. évi Bécsi Dokumentumát kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről kötött megállapodás kétoldalú katonai együttműködés fejlesztésére vonatkozó rendelkezései végrehajtására, továbbá a nemzetközi békefenntartó és humanitárius tevékenység támogatása céljából a következőkben állapodnak meg:

I. Cikk

Általános rendelkezések

1. A Felek létrehoznak egy magas fokú készenlétben álló, magas szinten operatív, a béketámogató és humanitárius segítségnyújtási feladatok ellátására alkalmas közös zászlóaljat.

2. A zászlóalj célja:

- hatékony és hiteles katonai erő felmutatásával a műveleti színtéren történő potenciális ellenségeskedés megakadályozása;

- békefenntartó feladatokban, válságkezelési műveletekben harci erőként való fellépés;

- béketámogató műveletek végrehajtása, humanitárius, valamint kutató-mentő feladatok ellátása;

- válságterületekre, illetve válságkezelési műveletre irányuló bevetés és annak tervezése;

- várható, közös kiképzési műveletek tervezése és levezetése, melyeknek célja a magas műveleti hatékonyság elérése és fenntartása, valamint az interoperabilitás javításához való hozzájárulás.

3. A zászlóalj működési területe magába foglalhatja elsősorban Kelet-Közép- és Dél-Kelet-Európát, különösen az átszegdelt tereppel, bizonytalan vagy lassú földi mozgással és bonyolult időjárási viszonyokkal jellemezhető műveleti színtereket, illetve - igény esetén - további európai vagy Európán kívüli területeket is.

II. Cikk

Irányítás és feladatok

1. A zászlóalj bilaterális vagy multilaterális keretek között vethető be. Rendelkezésre áll majd a NATO vagy a NYEU keretein belüli felhasználásra is, ezen szervezetek eljárásainak megfelelően.

2. A zászlóalj az ENSZ Biztonsági Tanácsától, az EBESZ-től vagy a két országgal megfelelő szinten együttműködő nemzetközi szervezetektől érkező felkérést követően, a magyar és román Kormányok együttes felhatalmazása alapján teljesíthet nemzetközi feladatot.

3. A zászlóalj feladatait a két Fél közösen határozza meg. Nemzetközi szervezet felkérésére végzendő béketámogató, illetve humanitárius segítségnyújtási tevékenységről a két védelmi miniszter egyeztet, megállapodásukat felterjesztik jóváhagyásra a döntéshozatalra jogosult hazai szervhez.

4. A zászlóalj évente meghatározott alkalommal váltott helyszínen közös törzsvezetési gyakorlatot, valamint évente meghatározott alkalommal váltott helyszínen közös kiképzést és gyakorlatot tart a zászlóalj egészével vagy részeivel. A közös kiképzésekről és gyakorlatokról a két hadsereg vezérkari főnöke egyeztet, és tesz javaslatot ezek belső jogi engedélyezésére. A kiképzések és gyakorlatok végrehajtására az engedélyezést követően kerülhet sor.

III. Cikk

Létszám, fegyverzet

1. A közös zászlóalj létszáma mindkét Fél részéről maximum 500-500 fő, összesen maximum 1000 fő. A közös zászlóalj a két hozzájáruló ország nemzeti területén állomásozik, megtartva nemzeti szervezeteit.

2. A közös zászlóaljban mindkét Fél a feladatait saját szervezetszerű, rendszeresített fegyverzetével, felszerelésével és járműveivel látja el. A két Fél a zászlóalj erőinek felszerelésére és azok beszerzésére közösen intézkedik.

IV. Cikk

Vezetés

A Felek létrehoznak egy integrált, közös zászlóalj-parancsnokságot, amelyben a két nemzet egyenlő arányban képviselteti magát. A zászlóalj-parancsnokság vezető beosztásait a két Fél képviselői évente felváltva, országonként egyenlő arányban töltik be. A zászlóalj-parancsnokság fennmaradó személyi állománya fele részben magyar, fele részben román állampolgárságú tisztektől és tiszthelyettesekből áll. A részükre meghatározott beosztásokban a nemzeti hovatartozás állandó.

V. Cikk

Munka- és műveleti nyelv

A közös haderő munka- és műveleti nyelve az angol, és minden műveleti dokumentumot ezen a nyelven adnak ki.

VI. Cikk

Költségek

A közös zászlóalj kialakításával, fenntartásával és tevékenységével kapcsolatos ráeső költségeket mindkét Fél maga fedezi. A közös tevékenységekkel kapcsolatos pénzügytechnikai részletek, költségviselési szabályok kidolgozásáért a két hadsereg költségvetési tervező és pénzügyi szervei felelősek.

VII. Cikk

Végrehajtási megállapodások

A végrehajtásra kerülő konkrét tevékenységekkel kapcsolatos egyéb technikai részletekre, a zászlóalj vezetésére és vezető beosztásaira, összetételére, szervezetére és fegyverzetére vonatkozó, valamint a kiképzéssel és felkészítéssel kapcsolatos egyéb kérdéseket, illetve az egyes tevékenységekkel kapcsolatos költségviselési szabályokat a két hadsereg vezérkari főnöke külön katonai megállapodásban szabályozza.

VIII. Cikk

Záró rendelkezések

1. Jelen Megállapodás 60 nappal azután lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeiknek.

2. Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat diplomáciai úton, írásban kell javasolni, és azok az ezen cikk 1. pontjában foglaltaknak megfelelően lépnek hatályba.

3. Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítés útján. Az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap múlva a Megállapodás hatálya megszűnik.

Készült Budapesten, 1998. március 20-án, két eredeti példányban, magyar, román és angol nyelven. Mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás VIII. Cikkének 1. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.


  Vissza az oldal tetejére