Időállapot: közlönyállapot (1998.XI.4.)

1998. évi XLVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 62/1997. (VI. 13.) OGY határozatban, az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról szóló 123/1997. (XII. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -

2 525 433,9 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonötezer-négyszázharminchárom egész kilenctized millió forint bevétellel,

2 703 051,3 millió forint, azaz kettőmillió-hétszázháromezer-ötvenegy egész háromtized millió forint kiadással és

177 617,4 millió forint, azaz egyszázhetvenhétezer-hatszáztizenhét egész négytized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1997-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 62 592,3 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 318 187,9 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 21 666,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1997-ben

a) 79 687,7 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 101 628,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 34 835,1 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

d) 1 563 307,5 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló kamatmentes államadósságot törlesztette,

e) 186 374,4 millió forint összegben vásárolt vissza államadóssági kötvényeket az MNB-től,

f) 126 115,0 millió forint összegben törlesztette az MNB-től a devizaadósság-csere keretében felvett devizahitelt.

(3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére 16 293,4 millió forint összegben nem tárgyévi adósságműveletként, de a pénzforgalmat 1997-ben érintő államkötvény törlesztést teljesített.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány és a Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1997-ben

a) 121 723,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített;

b) 5965,6 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;

c) 195 427,6 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát;

d) 15 355,1 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1997-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések részbeni finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 473 517,3 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) 30 494,9 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 7335,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel,

d) 8402,2 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel,

e) 59 507,8 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,

f) 85 608,9 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel,

g) 39 378,1 millió forint összegben a külföldi hitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel,

h) 40 508,0 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére az MNB-től az átvett fedezeti műveletek értékkülönbözetére kapott térítést használta fel,

i) 1 749 681,9 millió forint összegben, az adósságcsere keretében devizahitelt vett fel az MNB-től a 3. § (2) bekezdés d)-e) pontjában szereplő kamatmentes államadósság, illetve államadóssági kötvények törlesztésére.

6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 8217,7 millió forint összegben csökkentette a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 21 821,6 millió forint összegben devizahitelt vett fel, amelyet azonos feltételek mellett devizabetétként helyezett el az MNB-nél.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján:

a) 1 749 681,9 millió forint összegben az MNB által a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 20. §-a szerint nyújtott kamatmentes forinthitel 1996. december 31-én fennálló teljes állományának és az MNBtv. 22. §-a alapján kibocsátott államkötvények állománya a Költségvetési Törvény 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott részének a lecserélésével devizahitelt vett fel,

b) 40 508,0 millió forint összegben átvette az átváltott devizaadóssághoz kapcsolódó fedezeti műveleteket. Az MNB által befizetett értékkülönbözetből részben előtörlesztette a devizahitelt, így ez a költségvetés adósságát nem változtatta meg.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás és kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM e. r.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 664,7 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 153,5 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 8,4 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM e. r. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3392,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1234,8 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1997. év után előírt tartozása 2157,5 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 136,5 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM e. r. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 267,2 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 37,8 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM e. r. önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 337,3 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 55,6 millió forint visszafizetési kötelezettség, 1,2 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése, és az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 255,1 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM e. r. tartalmazza. Az 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondások elmaradása miatt - 198,9 millió forint céltámogatási és 12,0 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti saját elszámolásukon alapuló befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1998. március 26-áig nem teljesítették, a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1997. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 nap.

a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1998. március 27. napjától keletkezik.

c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7)-(8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár 10032000-01031496-00000000 „Önkormányzatok előző évről származó befizetései”, valamint a Magyar Államkincstár 10032000-01034004-00000000 „Különleges bevételek” bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást - 1287,6 millió forintot - 1998. május 12-én átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1997. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/a-5/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a-6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatási előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának maradványa 27 297,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5384,8 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló 18,4 millió forint tartozása az 1998. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatás visszafizetését nem teljesített, adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok - Bakonszeg, Bátorliget, Nágocs - 1997. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettsége 16,6 millió forint.

12. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3)-(4) és (6) bekezdésében előírt, továbbá a (8) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján ütemezett, összesen 2288,5 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 2138,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1996. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy Hajós nagyközség önkormányzat szennyvízcsatorna beruházásánál az Állami Számvevőszék által végzett utóellenőrzés megállapításairól szóló vizsgálati jelentés alapján törvényben odaítélt 1996. évi ütem maradványából az 1997. évi céltámogatási előirányzata 13 300 ezer forinttal nőtt.

13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1994. évi közalkalmazotti illetményrendszer bevezetéséhez nyújtott támogatásnál a jogtalan igénybevétel miatt keletkezett 6,6 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek az érintett önkormányzatok eleget tettek, melynek önkormányzatonkénti felsorolását a PM-BM e. r. tartalmazza.

14. § (1) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezete, 11. cím, 1. Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen, illetve a 12. cím, 1. Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen meghatározott előirányzatok fel nem használt részének mértékéig további támogatások folyósíthatók az eddig még figyelembe nem vett 1997. évi műsorterjesztési költségek alapján, az 59. § rendelkezései szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 11. Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire címen meghatározott előirányzat terhére kell folyósítani.

15. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

16. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.

17. § (1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítási, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az 1997. évi privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányadának befizetési kötelezettségéből 11,8 milliárd forintot 1998-ban teljesített, továbbá 8,5 milliárd forintot - a belterületi föld értéke alapján, az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető kifizetésekkel kapcsolatban - tartalékalapja feltöltéséhez használt fel.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

18. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelésállomány 1997. december 31-én 51 137,5 millió forint, melyből 2426,2 millió forint kölcsön típusú, 48 711,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1996. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések 1997. év során a következők miatt változtak:

a) Elengedésre került az Országgyűlés korábbi döntései alapján összesen 1123,8 millió forint járadék jellegű kötelezettség

aa) a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány a Költségvetési Törvény 57. §-a alapján mentesült a még fennálló 1040,0 millió forint járadéktartozásának megfizetése alól,

ab) az 1996. évi Zárszámadási Törvény 23. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a VIZÉP - Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forintos, a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forintos, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forintos és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forintos járadéktartozása megszűnt.

b) Az év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 2350,2 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8464,4 millió forintot tettek ki.

c) Összesen 520,6 millió forinttal csökkent a követelésállomány csődegyezségben, végelszámolásban, illetve felszámolásban végrehajtott követeléstulajdon konverzió, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként.

d) 3134,5 millió forinttal csökkent a követelésállomány az 1997. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül e követelésekhez kapcsolódva 1997. évben a költségvetésnek bevételt jelentett

a) az 1996. év végén befolyt 2,9 millió forint állami kölcsön törlesztés és 7,1 millió forint fix járadék 1997. évi átutalása,

b) 56,2 millió forint mozgó járadék,

c) 329,3 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hiteléhez kapcsolódó járadékbefizetés 11,5 millió forint volt.

19. § Az Országgyűlés

a) tudomásul veszi, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő költségvetési többlete az Ny. Alap 1998. évi ellátásainak finanszírozására szolgál,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya összegét a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1998. december 31-i hatállyal elengedi.

20. § A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli ellátásokra, a központi költségvetés által átadott pénzeszközöknek és a társadalombiztosítás 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő tényleges kiadásai különbözeteinek

a) többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek,

b) hiányát a központi költségvetés átutalja az Ny. Alapnak.

21. § A központi költségvetés nevében átvállalt Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer-beruházás osztrák hitel miatti adósságállománya 1997. december 31-én 59 399,5 millió forintra csökkent.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR NEMZETI BANKRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI LX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

22. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló - módosított - 1991. évi LX. törvény 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § A pénzbevonási nyereséget - a kibocsátott és a bevonási határidőig forgalomban lévőre át nem cserélt pénz összegének különbségét - az MNB-vel szemben fennálló államadósság csökkentésére kell fordítani. E rendelkezés végrehajtásának módjáról a pénzügyminiszter és a Magyar Nemzeti Bank elnöke külön állapodik meg.”

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

24. § Az Országgyűlés

a) az állami kezességvállalás során, a Pannonhalmi Főapátság helyett a Postabank és Takarékpénztár Rt. részére tőketörlesztés címén 1998. évben kifizetett 100 millió forint megfizetését,

b) a gazdasági kamarák működőképességének megőrzése érdekében, a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-ának (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévre esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik - 1995. december 10. napjától e törvény hatálybalépésének napjáig felhalmozódott - kamatainak megfizetését

elengedi.

25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy e törvény hatálybalépésének napján fennálló - a 24. § b) pontja szerinti - tőketartozások végleges rendezésére az érintett kamarákkal megállapodást kössön.

1. számú melléklet az 1998. évi XLCIII. törvényhez

Millió forintban
Elő- Ki- Elő- KIADÁSOK Az 1997. évi Az 1997. évi
Cím-
szám
Alcím-
szám
irány-
zat
cso-
port-
szám
emelt
elő-
irány-
zat-
szám
Cím-
név
Alcím-
név
irány-
zat
cso-
port-
név


Kiemelt előirányzat neve
CXI. tv. által
módosított
1997. évi
rendes
előirányzat
CXI. tv. által
módosított
1997. évi
rendkívüli előirányzat
Az 1997. évi
rendes
előirányzat
teljesítése
Az 1997. évi
rendkívüli
előirányzat teljesítése
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala
1 Képviselő-testület
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 638,0 1 636,6 11,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 516,4 512,9 4,5
3 Dologi kiadások 372,3 256,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 17,1
2 Országgyűlés hivatali szervei
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 634,2 753,9 15,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 270,8 323,1 6,4
3 Dologi kiadások 839,7 876,1 3,5
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 13,0 9,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 255,5 272,1
2 Felújítás 349,0 299,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,3
4 Egyéb központi beruházás 257,4
3 Országgyűlési Könyvtár
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 95,0 115,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 41,0 43,6
3 Dologi kiadások 64,4 41,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 15,9
2 Felújítás 0,5 0,3
4 Közbeszerzések Tanácsa
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 34,0 49,5
2 Munkaadókat terhelő járulékok 15,3 20,9
3 Dologi kiadások 35,8 101,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 7,7
2 Felújítás 1,2
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai 38,0
2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése 12,0
3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0
4 Észak-atlanti Központ kiadásai 6,0
5 Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása 10,0
6 Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése 20,0
7 Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése 20,0
1-5. cím összesen: 4 635,9 714,0 4 742,2 919,9
6 Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása 70,0 70,0
7 Pártok támogatása
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 FIDESZ-Magyar Polgári Párt 159,3 159,0
2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt 182,3 182,3
3 Kereszténydemokrata Néppárt 159,4 157,7
4 Magyar Demokrata Fórum 219,8 219,4
5 Magyar Szocialista Párt 492,5 492,5
6 Szabad Demokraták Szövetsége 322,3 320,8
2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2 Munkáspárt 41,1 41,1
5 Köztársaság Párt 32,7 32,7
6 Magyar Igazság és Élet Pártja 20,4 20,4
7 Agrárszövetség 27,0 27,0
8 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Társadalmi és karitatív szervezetek működésének támogatása 258,5 258,5
2 Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása
1 Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 44,5 44,5
2 Hallássérültek Országos Szövetsége 88,0 88,0
3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 77,0 77,0
4 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 104,0 104,0
3 Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1 Magyar Vöröskereszt támogatása 321,0 321,0
2 Magyarok Világszövetségének támogatása 162,6 162,6
4 MTESZ támogatása 85,0 85,0
5 TIT intézmények támogatása 65,6 65,6
6 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása 30,0 30,0
7 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 125,0 125,0
9 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 10,0 10,0
2 Görög Országos Önkormányzat 10,0 10,0
3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata 32,0 32,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 63,2 63,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 16,0 16,0
6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 96,0 96,1
7 Országos Lengyel Önkormányzat 10,0 10,0
8 Országos Örmény Önkormányzat 10,0 10,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat 32,0 32,0
10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 12,0 12,0
11 Szerb Országos Önkormányzat 15,0 15,0
10 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 873,3 1 873,3
2 Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására 408,0 408,0
3 A Magyar Rádió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra 157,3
11 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 783,1 583,6
2 A Magyar Televízió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra 637,6
3 Magyar Televízió központi beruházás befejezésére
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 167,3
12 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása
1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 806,2 662,3
2 A Hungária Televízió Közalapítány központi beruházása
2 Felhalmozási kiadások
4 Egyéb központi beruházás 250,0
14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1 A MTI működési céltámogatása 936,4
2 A MTI felhalmozási céltámogatása 85,5
6-14. cím összesen: 7 264,8 6 917,6 2 234,1
I. fejezet kiadásai összesen: 11 900,7 714,0 11 659,8 3 154,0
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Köztársasági Elnöki Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 73,4 148,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 31,1 35,1
3 Dologi kiadások 34,2 48,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 61,0 63,5
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7
2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1,3 1,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 0,6 0,5
3 Dologi kiadások 4,4 5,0
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok
1 Állami kitüntetések 86,0
II. fejezet kiadásai összesen: 292,0 301,6 0,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 181,7 181,8 32,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 79,7 79,7 13,3
3 Dologi kiadások 135,0 131,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,5
6 Kamatfizetések 0,4
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 16,6
2 Felújítás 5,0 2,1
4 Egyéb központi beruházás 47,0 42,3
III. fejezet kiadásai összesen: 396,4 62,0 393,6 107,1
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 Országgyűlési Biztos Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 206,2 212,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 87,0 84,8
3 Dologi kiadások 110,9 96,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 43,4
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Fejezeti tartalék 25,0
IV. fejezet kiadásai összesen: 429,1 15,0 393,7 43,4
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 730,5 809,3 1,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok 312,9 344,8
3 Dologi kiadások 212,5 200,2
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,4 4,2 0,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 23,5 13,6
2 Felújítás 15,0 15,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 4,5
4 Egyéb központi beruházás 80,0 69,6
2 Továbbképzési Intézet és Üdülő
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 16,9 19,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 7,1 8,9
3 Dologi kiadások 23,1 35,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,0
2 Felújítás 3,0 2,8
V. fejezet kiadásai összesen: 1 305,4 124,5 1 422,8 108,2
VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1 Legfelsőbb Bíróság
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 545,8 548,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 235,6 235,8
3 Dologi kiadások 120,3 132,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 109,8
2 Felújítás 60,0 31,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,9
4 Egyéb központi beruházás 290,0 302,8
VI. fejezet kiadásai összesen: 901,7 366,0 916,9 451,6
VII. BÍRÓSÁGOK
1 Bíróságok
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 9 599,2 9 507,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 4 152,0 3 947,8
3 Dologi kiadások 2 010,6 2 583,4
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 11,0 17,9
6 Kamatfizetések 0,6
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 35,3 257,1
2 Felújítás 253,5 424,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 101,7
4 Egyéb központi beruházás 555,0 671,7
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése 140,0 155,1
3 Ágazati célfeladatok
1 Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 100,0 112,4
VII. fejezet kiadásai összesen: 16 012,8 843,8 16 324,8 1 455,0
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 Ügyészségek
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 341,0 4 242,7
2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 851,0 1 848,0
3 Dologi kiadások 537,6 615,3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 30,5 15,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 71,0 19,8
2 Felújítás 75,0 54,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,9
4 Egyéb központi beruházás 350,0 276,3
2 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 44,6 61,3
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,3 26,4
3 Dologi kiadások 6,0 13,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5
VIII. fejezet kiadásai összesen: 6 830,0 496,0 6 822,1 387,7
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 465,7 651,2 7,0
2 Munkaadókat terhelő járulékok 201,7 269,0 2,4
3 Dologi kiadások 91,6 218,8 57,1
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 65,9 6,9 0,7
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 201,4 241,4
2 Munkaadókat terhelő járulékok 86,1 98,8
3 Dologi kiadások 677,9 762,8 45,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,7 89,2
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 58,1 133,1
2 Felújítás 101,0 127,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,9
4 Egyéb központi beruházás 150,0 477,4
2 Magyar Közigazgatási Intézet
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 39,9 49,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 14,4 16,7
3 Dologi kiadások 16,6 27,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5
3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 45,4 55,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 19,1 23,2
3 Dologi kiadások 54,2 54,7
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2,1
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 2,3
5 Határon Túli Magyarok Hivatala
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 97,1 107,9
2 Munkaadókat terhelő járulékok 37,5 45,7
3 Dologi kiadások 93,3 93,9
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3,5
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 3,5
6 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 13,0 19,2
2 Munkaadókat terhelő járulékok 5,4 7,5
3 Dologi kiadások 13,7 38,6
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 142,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 1,0
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 87,2
2 Felhalmozási kiadások
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1
2 Célelőirányzatok
1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 395,0 395,0
2 Új Kézfogás Közalapítvány támogatása 310,0 305,5
3 Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása 233,0 279,6
4 Illyés Közalapítvány támogatása 460,0 453,3
5 Teleki László Alapítvány támogatása 71,0 70,0
6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 50,0 79,9 212,4
7 Kisebbségi kompenzációs keret 55,8
8 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása
55,0

55,0
9 Politikatörténeti Alapítvány támogatása 65,0 65,0
10 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása 170,0 170,0
11 Művészeti díjak 18,3
12 Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési program 20,0
13 Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása 5,0 4,5
14 Modernizációs és Integrációs Program támogatása 153,0 59,7
16 Gyermek és ifjúsági alapprogramok támogatása 365,0 424,0
17 X-400-as rendszer üzemeltetése 60,0 10,5
18 Balatoni kutatások támogatása 125,0 111,8
19 Civicus világkonferencia támogatása 15,0 14,8
20 Youth for Europe program 80,0 63,4
21 Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok
112,0

83,5
24 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program 1,3 33,3
26 „Magyarország 2000” tanácskozás 25,0
28 Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása 130,0
29 Kocsordi református templom újjáépítése 20,0
38 Országos Polgárőr Szövetségek támogatása 10,0
39 Szent László Akadémia Támogatása 30,0
3 Egyházak támogatása
1 Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés 2 350,0 2 350,0
2 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás 180,0 180,0
3 Egyházi személyek járulékfizetése 250,0 300,0
4 Egyházi nyugdíjalapok támogatása 170,0 170,0
5 Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója 150,0 150,0
6 Budapesti Rózsák téri katolikus templom rekonstrukciója 50,0 50,0
7 Pannonhalma rekonstrukciója 100,0 100,0
8 Budapest Központi Szeminárium Papnövelde utca 7. sz. épület felújítása 60,0 60,0
9 Szegedi Ferences Rendház, hajléktalanok gondozására épület kialakítása 25,0 25,0
10 Tihanyi Apátság rekonstrukciója 50,0 50,0
11 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója 90,0 90,0
12 Budapest Kálvin tér 8. Református Közegyház és Zsinati Levéltár rekonstrukciója 20,0 20,0
13 Debreceni Református Nagytemplom rekonstrukciója 10,0 10,0
14 Veszprémi Református Egyházi Központ kiépítése 25,0 25,0
15 Révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ építésének folytatása 30,0 30,0
16 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója 120,0 120,0
17 Ortodox Izraealita Hitközség Kazinczy utcai templom rekonstrukciója 80,0 80,0
18 Szegedi Szerb Ortodox Templom rekonstrukciója, Thököliánum belső renoválása 10,0 10,0
19 Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci és karcagi templomainak rekonstrukciója
15,0

15,0
20 Magyarországi Román Ortodox Egyház gyulai templom és Holló u. 8. sz. ingatlan felújítása, Gozsdu síremlék
10,0

10,0
21 HIT Gyülekezete közösségi ház építése 20,0 20,0
22 Magyar Bolgár Ortodox Egyház Szt. Cirill és Metod Bolgár Ortodox Templom freskóinak kivitelezése, egyházközségi iroda kialakítása
5,0

5,0
23 Határainkon túl élő magyarok számára épülő templom és kulturális centrum építésére
10,0

10,0
4 Beruházási célprogramok
1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 550,0
2 Kormányzati távközlési célprogram 296,0
5 Fejezeti tartalék 185,1
1-7. cím összesen: 3 839,0 6 377,5 4 521,0 6 499,7
8 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 289,4 3,7 1 294,2 4,8
2 Munkaadókat terhelő járulékok 544,1 1,6 539,4 5,7
3 Dologi kiadások 483,7 13,5 501,3 80,8
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,7
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 45,4 62,0
2 Felújítás 37,5 27,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,5
4 Egyéb központi beruházás 350,0 226,7
5 Lakástámogatás 25,0 25,0
2 Információs Hivatal
1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 812,6 838,6
2 Munkaadókat terhelő járulékok 342,9 356,6
3 Dologi kiadások 1 185,4 1 360,3
2 Felhalmozási kiadások
1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 28,0
2 Felújítás 8,1 8,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9
4 Egyéb központi beruházás 180,0 140,9
5 Lakástámogatás 16,5 16,5
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
  Vissza az oldal tetejére