Időállapot: közlönyállapot (1998.XI.6.)

1998. évi LII. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya között Zágrábban, 1992. december 9-én aláírt, személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló Egyezmény kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya között Zágrábban, 1992. december 9-én aláírt, személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről szóló Egyezményt e törvénnyel kihirdeti. (Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás 1996. október 21-én megtörtént.)

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya között személyeknek a közös államhatáron történő átvételéről

A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Horvát Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezérelve, hogy a saját állampolgárok és harmadik országok állampolgárainak a közös államhatáron történő átvételét a jószomszédi kapcsolatok szellemében szabályozzák, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél különleges formalitások nélkül átvesz a Másik Szerződő Fél területéről minden olyan ott-tartózkodó személyt, akiről hitelt érdemlően lehet bizonyítani, hogy a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával rendelkezik. Amennyiben utólag kiderül, hogy az átvett személy az átvétel időpontjában a megkeresett Szerződő Fél állampolgárságával nem rendelkezett, úgy őt a Másik Szerződő Félnek vissza kell vennie.

(2) Ha az állampolgárság a megkereső Szerződő Fél részéről hitelt érdemlően nem bizonyítható, úgy felkérésére a Másik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviselete haladéktalanul tisztázza, hogy az átadni kívánt személy rendelkezik-e ezen Szerződő Fél állampolgárságával. Ebben az esetben a megkeresett Szerződő Fél válasza a mérvadó.

(3) Az Egyik Szerződő Fél a Másik Szerződő Fél olyan ott-tartózkodó állampolgárának tervezett hazaszállítását, akinek egészségi állapotára vagy életkorára tekintettel gondozásra van szüksége, bejelenti a Másik Szerződő Fél diplomáciai vagy konzuli képviseletének. A bejelentést követően 15 napon belül válaszolni kell, hogy az átvételre hol és mikor kerül sor.

2. Cikk

(1) Mindegyik Szerződő Fél átveszi azon harmadik ország állampolgárát,

a) aki a magyar-horvát államhatár jogellenes átlépése előtt vízummal, vízummentes megállapodás alapján utazott be a megkeresett Szerződő Fél területére, vagy ott-tartózkodási engedéllyel rendelkezett, avagy

b) akit valamelyik Szerződő Fél által harmadik országgal a személyek átvételéről megkötött megállapodás alapján ezen harmadik ország visszavenni köteles.

(2) Az átvétel iránti kérelmet a jogellenes tartózkodás hatósági megállapítását követő 48 órán belül, de legkésőbb a harmadik ország állampolgára jogellenes beutazását követő 90 napon belül lehet előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell a közös államhatár jogellenes átlépését hitelt érdemlően bizonyító adatokat, valamint az átadni kívánt személy adatait. Harmadik ország állampolgárát az átvétel tárgyában megkeresett Szerződő Fél átvételi nyilatkozat alapján veszi át. Az átvétel tárgyában az átvétel iránti kérelem előterjesztésétől számított 72 órán belül nyilatkozni kell. Az átadással és átvétellel kapcsolatos kérdésekben a Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül járnak el.

(3) Nincs szükség a (2) bekezdésben szereplő átvételi nyilatkozatra abban az esetben, ha az Egyik Szerződő Fél a határátlépést követő 48 órán belül kérte az átvételt. Ebben az esetben a Másik Szerződő Fél határőrizeti szervei egyszerűsített formalitásokkal veszik át a Szerződő Felek közös államhatárát jogellenesen átlépő harmadik országbeli állampolgárt.

(4) Amennyiben utólag megállapításra kerül, hogy a harmadik ország állampolgára nem a Másik Szerződő Fél területéről utazott be, úgy őt az átadástól számított 30 napon belül vissza kell venni.

(5) Amennyiben az átadandó személy nem rendelkezik elegendő anyagi eszközzel, úgy az a Szerződő Fél viseli a közös államhatárig történő szállításának költségeit, amelynek területén a személy tartózkodik.

(6) A személyek átadására és átvételére kizárólag a Szerződő Felek államhatárán kijelölt határátkelőhelyeken kerülhet sor.

3. Cikk

(1) Az Egyik Szerződő Fél átveszi a harmadik ország állampolgárát hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra, ha a Másik Szerződő Fél ezt kérelmezi, és az átvételt a célországban, illetőleg az esetleges tranzitországokban biztosította.

(2) Az átszállítást nem kérelmezik, illetőleg az elutasítandó, ha várható, hogy a harmadik ország állampolgára

a) a célországban vagy az esetleges tranzitországokban ki van téve annak, hogy embertelen bánásmód, halálos ítélet fenyegeti, életét vagy szabadságát faji, vallási, nemzeti hovatartozása vagy politikai nézetei miatt veszély fenyegeti, illetőleg

b) a megkeresett Szerződő Fél országában büntetőeljárást kellene indítani ellene, vagy a célországban, illetve az esetleges tranzitországok valamelyikében büntetőeljárás indítása vagy büntetés végrehajtása fenyegeti, kivéve a tiltott határátlépés esetét.

(3) A hatósági ellenőrzéssel történő átszállítás iránti kérelmet a Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma, valamint a Horvát Köztársaság Belügyminisztériuma között közvetlen úton terjesztik elő, és intézik. A kérelemnek a harmadik ország állampolgára személyi adatain kívül tartalmaznia kell azt a nyilatkozatot is, hogy az (1) bekezdés szerinti feltételek adottak, és nem ismertek a (2) bekezdés szerinti elutasítási okok. A kérelemben rögzíteni kell továbbá az átszállításra történő átadásra javasolt időpontot és határátkelőhelyet. A Szerződő Felek illetékes hatóságai közvetlenül egyeztetik egymással az átadás időpontját és az átszállítás módját.

(4) Ha a megkeresett Szerződő Fél a kérelmet a szükséges feltételek hiánya miatt elutasítja, akkor a Másik Szerződő Féllel közölnie kell az elutasítás indokát.

(5) A harmadik országok állampolgárai visszaadhatók a megkereső Szerződő Félnek, ha utólag olyan tények válnak ismertté vagy olyan körülmények következnek be, amelyek a hatósági ellenőrzéssel történő átszállítást nem teszik lehetővé. Ezen okok közlését követően a megkereső Szerződő Fél köteles visszavenni a hatósági ellenőrzéssel történő átszállításra előzőleg átvett személyeket.

(6) A harmadik országok állampolgárai hatósági ellenőrzéssel történő átszállításáról és az esetleges visszaadásból keletkező, illetőleg ezzel kapcsolatosan felmerült valamennyi költséget a megkereső Szerződő Fél viseli.

4. Cikk

Jelen Egyezmény végrehajtásáról a Szerződő Felek belügyminiszterei megállapodnak különösen az alábbiak tekintetében:

a) az eljáró szervekről és a kölcsönös tájékoztatás módjáról;

b) a végrehajtás során követendő eljárásról, az átvételhez szükséges adatokról és iratokról;

c) a személyek átvételére kijelölt határátkelőhelyekről;

d) a 3. Cikk (6) bekezdése szerinti költségtérítés módjáról, rendjéről.

5. Cikk

Jelen Egyezmény alkalmazását, az 1. Cikkben foglaltakat kivéve közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okból bármelyik Szerződő Fél egészében vagy részben, átmenetileg felfüggesztheti. Ilyen intézkedés bevezetéséről és visszavonásáról a Másik Szerződő Felet diplomáciai úton haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.

6. Cikk

Ez az Egyezmény nem alkalmazható a Szerződő Felek országai között kiadatásra irányuló jogsegély esetében.

7. Cikk

(1) Ez az Egyezmény megerősítést igényel. A Szerződő Felek a megerősítés megtörténtéről szóló okmányokat diplomáciai úton cserélik ki egymással.

(2) Az Egyezmény a megerősítés megtörténtéről szóló okmányok kicserélésének időpontját követő harmincadik napon lép hatályba.

(3) Az Egyezmény meghatározatlan ideig marad hatályban, amennyiben a Szerződő Felek egyike diplomáciai úton, írásban nem mondja fel. Ebben az esetben az Egyezmény a felmondás átvételét követő harmincadik napon hatályát veszti.

Készült Zágrábban, 1992. december 9-én, két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét szöveg azonos érvényű.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1996. november 20-tól kell alkalmazni.

(2) A törvény végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére