Időállapot: közlönyállapot (1998.XI.14.)

1998. évi LXIV. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról * 

1. § Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa tv.) 4. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A külföldi székhelyű vállalkozás adóalanyiságát belföldön végzett gazdasági tevékenysége erejéig - ha törvény másként nem rendelkezik - az általa e célra létesített fióktelep testesíti meg.”

2. § (1) Az áfa tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Termékértékesítésnek minősül az is, ha az adóalany a terméket)

d) üzemanyagként személygépkocsi (vtsz. 8703) üzemeltetéséhez használja fel, hasznosítja,”

[feltéve, hogy a termék, illetve annak alkotórészeinek belföldi beszerzéséhez, importálásához (a továbbiakban együtt: beszerzés), kitermeléséhez, előállításához, feldolgozásához, átalakításához vagy felújításához kapcsolódó előzetesen felszámított adó egészben vagy részben levonható.]

(2) Az áfa tv. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A termékértékesítéssel egy tekintet alá esik:)

b) a megszűnés - a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel -, ha az adóalany adóalanyisága megszűnésének időpontjában olyan terméket tart tulajdonában, amelynek beszerzéséhez, kitermeléséhez, előállításához, feldolgozásához, átalakításához vagy felújításához kapcsolódó előzetesen felszámított adó egészben vagy részben levonható.”

(3) Az áfa tv. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem minősül termékértékesítésnek továbbá a jogutódlással történő megszűnés, ha a jogutód

a) a jogutódlással megszerzett vagyon egészét gazdasági tevékenysége kifejtéséhez használja fel, hasznosítja és nem választott alanyi adómentességet, valamint

b) a jogutódlással megszerzett vagyon egésze tekintetében teljesíti a 9/A. §-ban felsorolt, a kedvezményezett adóalanyra megállapított kötelezettségeket.”

3. § (1) Az áfa tv. 13. § (1) bekezdése 16. pontjának felvezető része, valamint g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„16. számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:”

g) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához.”

(2) Az áfa tv. 13. § (1) bekezdése 17. pontjának felvezető része, valamint e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„17. egyszerűsített számla: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:”

e) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához.”

(3) Az áfa tv. 13. § (1) bekezdése 20. pontjának felvezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„20. nyugta: adóigazgatási azonosításra alkalmas bármely olyan bizonylat, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:”

(4) Az áfa tv. 13. §-a (1) bekezdésének 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„22. értékpapír: minden olyan okirat, amelyet jogszabály értékpapírnak minősít, kivéve azt a dolgot helyettesítő okiratot, melynek megszerzése egyúttal a benne megjelölt dolog feletti tulajdonjog megszerzését is jelenti, ideértve a közraktári jegyet, illetve annak árujegy részét is.”

4. § Az áfa tv. 28. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az 1. számú melléklet I. részében felsorolt termékeknél és szolgáltatásoknál a felszámítandó adó mértéke az adó alapjának 12 százaléka.

(3) Az 1. számú melléklet II. részében felsorolt termékeknél a felszámítandó adó mértéke az adó alapjának nulla százaléka.”

5. § Az áfa tv. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az eredeti szerzőnek minősülő természetes személy - ideértve annak természetes személy örökösét is - nem él a (3) bekezdésben meghatározott választási jogával a Ptk., illetve más jogszabályok védelme alatt álló szellemi alkotások, valamint egyes rokon tevékenységek [Ptk. 86. §-ának (2) bekezdése] körében teljesített termékértékesítése és szolgáltatásnyújtása tekintetében szintén mentesül az adó alól.”

6. § Az áfa tv. 33. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem vonható le az előzetesen felszámított adó továbbá:)

a) ólmozott és ólmozatlan motorbenzin (vtsz. 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 36) beszerzése esetén, ha a beszerzés nem továbbértékesítési céllal történik;”

7. § Az áfa tv. 36. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adólevonási jog keletkezésének időpontja:)

b) megegyezik az adó megfizetésének időpontjával, illetve - ha az később történik - az adó összegét közlő határozat kézhezvételének időpontjával [32. § (1) bekezdésének b) pontja];

c) megegyezik az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjával, illetve, ha az adóalany jogosult a 19. § szerint az adófizetési kötelezettség teljesítésének halasztására, akkor a halasztás lejáratának időpontjával [32. § (1) bekezdésének c) pontja];”

8. § Az áfa tv. 40. §-a (5) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az adólevonásra jogosult adóalany - a levonható előzetesen felszámított adó erejéig - készfizető kezesként felel azon adóösszeg megfizetéséért, amelyet a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítése során más adóalany rá áthárított, feltéve, hogy az adólevonásra jogosult adóalany az ellenérték adóval növelt összegét egészben vagy részben nem fizette meg, vagy annak megfizetése egészben vagy részben követelés mérséklésével történt.”

9. § Az áfa tv. 47. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2)-(3) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés számozása pedig (4) bekezdésre változik:

„(1) Az adó fizetésére kötelezett adóalanynak,

a) ha a tárgyévet megelőző évben az elszámolandó adójának [48. § (1) bekezdése] éves szinten - előjel helyesen - összesített összege pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte, havonta,

b) más esetben - a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével - negyedévente

kell az adóbevallását benyújtania.

A negyedéves bevallás benyújtására kötelezett adóalany havi bevallásra köteles áttérni, ha az év elejétől összesített elszámolandó adója pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte. Az első havi bevallást arról a hónapról kell benyújtani, amelyet megelőző bevallással lezárt negyedévben az adózó az értékhatárt elérte.

(2) Az az adóalany, akinek (amelynek) a tárgyévet megelőző évben a gazdasági tevékenységéből származó általános forgalmi adóval számított tényleges bevétele, vagy annak időarányosan éves szintre átszámított összege a 3 millió forintot nem haladta meg, a tárgyévben éves adóbevallás benyújtására kötelezett.

(3) Az adót a havi adóbevallásra kötelezett adóalany a tárgyhónap első napjától a tárgyhónap utolsó napjáig, a negyedéves adóbevallásra kötelezett adóalany a tárgynegyedév első napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig, az éves adóbevallásra kötelezett adóalany pedig a tárgyév első napjától a tárgyév utolsó napjáig terjedő időszakra állapítja meg (adómegállapítási időszak).”

10. § Az áfa tv. 64/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Nem minősül továbbértékesítési célú átvételnek, ha az adóalany a hulladékot a továbbértékesítést megelőzően gépi technológiai művelet alkalmazásával átalakítja.

(3) A (2) bekezdés szerint eljáró adóalany - az e fejezet egyéb rendelkezéseinek betartása mellett - szintén választhatja a különbözet szerinti adózást.”

11. § (1) Az áfa tv. 67. §-a előtti cím a következő címre változik:

„Besorolási rend”

(2) Az áfa tv. 67. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„67. § A hivatkozással meghatározott termékek (építmények) és szolgáltatások vonatkozásában

a) a Központi Statisztikai Hivatal Építményjegyzékének (ÉJ), valamint Szolgáltatások Jegyzékének (SZJ) az 1994. év június hónap 15. napján,

b) a Kereskedelmi Vámtarifa (vtsz.) 1998. év június hónap 30. napján

érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.”

12. § Az áfa tv. XVII. fejezete a következő új címmel és a következő 70/A. §-sal egészül ki:

„Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés

70/A. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt, az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett Európai Megállapodás tárgykörében az Európai Közösség következő jogszabályához való közelítést célozza: a Tanács 77/388/EGK irányelve a tagállamok forgalmi adóval kapcsolatos jogszabályalkotásának harmonizációjáról.”

13. § Az áfa tv. 71. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi (2)-(6) bekezdésének számozása (3)-(7) bekezdésre módosul:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy 1998. december 31-ig rendeletben szabályozza az új lakások építése, illetve vásárlása esetén járó - legfeljebb 400 000 forint összegű - adóvisszatérítési támogatás módját és részletes szabályait.”

14. § (1) Az áfa tv. 1. számú mellékletének helyébe az e törvény 1. számú melléklete lép.

(2) Az áfa tv. 2. számú melléklete az e törvény 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az áfa tv. 4. számú melléklete az e törvény 3. számú melléklete szerint módosul.

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

15. § (1) Ez a törvény 1999. év január hónap 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit - az (5)-(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szennyvízcsatorna-hálózat építés beruházási költségeihez befizetett lakossági hozzájárulás mentes az általános forgalmi adó fizetése alól.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg továbbá a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény

a) 16. §-a (5) bekezdésének utolsó mondatából a „valamint az áru kiszolgáltatásakor az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettségnek” szövegrész,

b) 29. §-a (1) bekezdésének b) pontjából a „feltéve, hogy a kiszolgáltatás mint termékértékesítés jogcímén keletkező általános forgalmi adó összegét a letevő javára a közraktárnál letétbe helyezte” szövegrész,

c) 29. §-ának (2) bekezdése és 30. §-ának (2) bekezdése

a hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit azokban az esetekben még alkalmazni kell, melyekben az áru kiszolgáltatását - e törvény hatálybalépését követően - nem előzte meg sem a közraktári jegy együttes, sem annak árujegy részének forgatása.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 26. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„A közraktári jegy együttes, illetve árujegy részének forgatása áfa-fizetési kötelezettséget eredményez.”

(5) Az áfa tv.-nek az e törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított 7. § (1) bekezdésének d) pontjában, az e törvény 4. §-ával megállapított 28. §-ának (2)-(3) bekezdéseiben, az e törvény 6. §-ával megállapított 33. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, az e törvény 7. §-ával megállapított 36. § (1) bekezdésének b)-c) pontjaiban, az e törvény 8. §-ával megállapított 40. § (5) bekezdésében, az e törvény 11. §-ával megállapított 67. §-ában és az e törvény 14. §-ában foglalt rendelkezéseket, valamint az e törvény 14. §-ával megállapított 1., 2 és 4. számú mellékleteit azokban az esetekben kell alkalmazni először, melyekben az adófizetési kötelezettség, illetve az adólevonási jog keletkezése 1998. év december hónap 31. napját követi.

(6) Az áfa tv.-nek az e törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított 7. § (2) bekezdésének b) pontjában, továbbá az e § (3) bekezdésével megállapított 7. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket azokban az esetekben kell alkalmazni először, melyekben az adóalany adóalanyisága megszűnésének időpontja 1998. év június hónap 16. napját követi.

16. § (1) Az az adó fizetésére kötelezett adóalany, aki (amely) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. §-a (2) bekezdésének hatálya alá tartozó, e törvény 4. számú mellékletében megjelölt terméket e törvény hatálybalépése előtt továbbértékesítési céllal jövedéki adóval növelt áron szerezte be, illetve a jövedéki termék belföldi előállítója, illetve importálója a jövedéki termékét nem adóraktárban készletezi, és azokat e törvény hatálybalépésétől kezdődően értékesíti, köteles az 1998. év december hónap 31. napját követő első adó-megállapítási időszakot tartalmazó adóbevallásában a fizetendő adót a (2) bekezdésben meghatározott összeggel növelni.

(2) A fizetendő adót növelő tétel annak a szorzatnak az eredménye, melynek

a) egyik tényezője a terméknek az 1999. év január hónap 1-jei fordulónappal leltározással alátámasztott nyitókészlete a termék Jöt. szerinti mértékegységében;

b) másik tényezője a termékre az e törvény 4. számú mellékletével előírt, az 1999. év január hónap 1. napján hatályos Jöt. szerint érvényes jövedékiadó-tétel, illetve az 1998. év december hónap 31. napján hatályos Jöt. szerint érvényes jövedékiadó-tétel különbözeteként meghatározott összeg.

1. számú melléklet az 1998. évi LXIV. törvényhez

„1. számú melléklet az 1992. évi LXXIV. törvényhez

I. rész

A 12 százalékos felszámított adómérték alá tartozó termékek és szolgáltatások köre

1. Termékek

Sor-
szám
Megnevezés Vámtarifaszám
1. Élő állatok 0101-től 0106-ig
2. Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék
és belsőség

0201-től 0210-ig
3. Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok 0301-től 0307-ig
4. Tejtermékek, madártojás, természetes méz, másutt nem említett élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer
0401-től 0410-ig
5. Másutt nem említett állati eredetű termékek 0502-től 0506-ig
0508-tól 0511-ig
6. Élő fa és egyéb növény, hagyma, gumó, gyökér stb. 0601-től 0604-ig
7. Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók 0701-től 0714-ig
8. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió, citrusfélék 0801-től 0814-ig
9. Tea (nem fermentált) 0902 10
0902 20
10. Gabonafélék 1001-től 1008-ig
11. Malomipari termékek 1101-től 1106-ig
1108-tól 1109-ig
12. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle
gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány

1201-től 1214-ig
kivéve: 1211 90 95
13. Növényi nedvek, gyanta 1301
ex* 1302
kivéve: 1302 19 91
14. Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem említett
növényi termék

1401-től 1404-ig
15. Állati és növényi zsírok (csak az emberi fogyasztásra
alkalmasak)

1501
ex 1507-től 1510-ig
ex 1512
ex 1514
ex 1515 21
ex 1515 29
ex 1515 50
ex 1517
1521 90 91
16. Élelmiszer-készítmények hús, hal, rák, rákféle, puhatestű,
valamint más gerinctelen víziállat-tartalommal

1601-től 1605-ig
17. Cukor és cukoráruk 1701-től 1703-ig
18. Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült
termék

1901-től 1904-ig
1905 10
1905 40
1905 90
kivéve: 1901 10 00 02
19. Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más
növényrészekből előállított készítmények

2001-től 2008-ig
20. Egyéb ehető készítmények 2102
2104-től 2105-ig
2106 10
2106 90
kivéve: 2106 90 92 01
2106 90 98 01
21. Víz [ásványvizekből csak az Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság (OGYFI) minősítésével
rendelkezők]


ex 2201
22. Ecet (csak a 20%-ot meg nem haladó, emberi fogyasztásra közvetlenül alkalmas)
ex 2209
23. Élelmiszer-ipari melléktermékek, hulladékok, elkészített
állati takarmány

2301-től 2309-ig
24. Ásványi termékek (kalciumfoszfát alapú műtrágya) ex 2510 20
25. Ásványi tüzelőanyagok 2701-től 2705-ig
2709
2711 11
2711 21
2711 12 11
2711 12 19
tüzelési célra ex 2711 12 94
2711 12 97
tüzelési célra ex 2711 13 91
2711 13 97
tüzelési célra ex 2711 29
26. Elektromos energia 2716
27. Ecetsav (csak a 20%-ot meg nem haladó termék) 2915 21
28. Gyógyszerek (az Állatgyógyászati Oltóanyag
és Gyógyszerellenőrző Intézet által törzskönyvezett termékek,
„állatgyógyászati célra” szövegű magyar alszámos bontások),
gyógyiszap, gyógyszer jellegű OGYI által törzskönyvezett
fertőtlenítőszerek
ex 3003
ex 3004
29. Vatta, géz, kötés és hasonló cikkek sebészeti steril catgut,
fogászati vérzéscsillapítók

3005
3006 10
30. Vércsoportreagensek, kontrasztanyag-készítmények
Hormon és spermicid alapú kémiai fogamzásgátló
készítmények állatgyógyászati célra

ex 3006 20
Fogászati cement és más fogászati tömőanyagok, csontpótló
cementek, gyökértömő csúcs

ex 3006 30
3006 40
ex 3006 60
31. Állati vagy növényi trágya 3101
32. Ásványi vagy vegyi trágyázószer (műtrágyának formázva) ex 3102
ex 3103
ex 3104
3105
33. Fogászati lakkanyag ex 3208
34. Fogászati viasz, fogászati lenyomatkeverék, fogászatban
használt gipsz alapú egyéb készítmények, ragasztóanyag
fogászati célra


ex 3407
ex 3506
35. Rovarölők, gombaölők, külsőleg alkalmazandó
fertőtlenítőszerek, gyomirtók stb.

3808
36. Egészségügyi (műanyag) áruk ex 3924 90
37. Egészségügyi és gyógyszerészeti áruk gumiból 4014
4015 11
Fogászati gumianyag ex 4014 90 90 00
38. Nyers bőr 4101-től 4103-ig
39. Tűzifa, faszén 4401
4402
40. Egészségügyi betét és tampon,
pelenkabetét, papírvatta, fogászati papíranyag * 

ex 4818 40
ex 4818 90
ex 4823
41. Könyv, folyóirat, kotta, térkép 4901-től 4904-ig
(kivéve: az 1. számú melléklet II. rész 39. pontjában
meghatározott tankönyv)

4905 91
4905 99
42. Selyemhernyógubó 5001
43. Nyírott gyapjú, finom állati szőr 5101 11
5102 10 10
44. Nyers pamut ex 5201
45. Más növényi textilszál (len, kender, juta) 5301 10
5302 10
5303 10
46. Vatta textilanyagokból, és ebből készült áruk (pl.
textilpelenka)

5601 10
5601 21
47. Kompressziós térdharisnya, harisnya, harisnyanadrág,
karharisnya, kompressziós kesztyű [Országos Kórház-
és Orvostechnikai Intézet (ORKI) által minősített termékek]


ex 6115
ex 6117
48. Fogtechnikai bázislemez ex 7106
ex 7108
ex 7110
ex 7218
ex 7219
ex 7220
49. Hőhasznosító napkollektor ex 8419 19
50. Katalizátor közúti járművekhez ex 8421 39 71
51. Kizárólag olvasható, rögzített adatállományt tartalmazó
könyvet helyettesítő oktató, ismeretterjesztő CD-lemez

8524 31
ex 8524 39
52. Napkollektor ex 8541 40 91
53. Azbesztmentes fékbetét ex 8607 29
ex 8708 31
ex 8803 30
54. Rokkantkocsi 8713
55. Szemüveglencse, kontaktlencse 9001 30
9001 40 41
9001 40 49
9001 40 80
9001 50 41
9001 50 49
9001 50 80
56. Orvosi, sebészeti műszer és készülék: öninjektáló készülék,
orvosi fecskendő, transzfúziós készülék, orvosi csapoló-
és öblítőeszközök, infúziós szerelékek, fogászati csiszoló-,
fényesítő és tisztítóanyagok, fogászati tisztítókefékex 9018
57. Inhalátor (tb által minősített termék) ex 9019 20
58. Gyógyászati segédeszközök 9021 11
Műfog, protézis és hídanyagok 9021 19
9021 21
9021 29
9021 30
9021 40
9021 90
59. Bemutatási (pl. oktatási) célra szolgáló készülék, eszköz
(taneszköz)

ex 9023
60. Vércukorszintet meghatározó készülék ex 9027 80 17
ex 9027 80 97
61. Műlép ex 9602 00 00 01
62. Zsűriszámmal ellátott egyedi, vagy meghatározott példányszámban, nem ipari gyártástechnológiával előállított népművészeti és iparművészeti termékek
(Nem tartoznak ide az ipari gyártástechnológiával előállított termékek még akkor sem, ha azokat népművész vagy iparművész formaterve alapján ún. esztétikai zsűri minősítette és zsűriszámmal ellátta.)

„ex” jelölés jelentése az, hogy az adott vámtarifaszám alá sorolható termékek közül csak a „Megnevezés” rovatban szereplő meghatározásnak megfelelő termék tartozik az adott adókulcs alá.

E törvény alkalmazásában vámtarifaszám: a Kereskedelmi Vámtarifa 1998. június 30-án hatályos szövegének áruazonosító számai. A tíz számjegynél kevesebb számjeggyel megadott vámtarifaszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ide értendő.

2. Szolgáltatások

Sor-
szám
Megnevezés
63. Mezőgazdasági, vadgazdálkodási és erdőgazdálkodási szolgáltatás (SZJ 01)
Kivéve:
- Trófeabírálat (SZJ 011220)
64. Halászati szolgáltatás (SZJ 02)
65. Kényszer- és bérvágás (SZJ 041100-ból)
66. Gyógyászati segédeszközök bérmunkában történő előállítása (SZJ 0416-ból)
67. Könyv- és zeneműkiadás (SZJ 041271)
68. Lapkiadás (SZJ 041272)
69. Egyéb kiadói szolgáltatás (SZJ 041279)
70. Villamos energia-, gáz-, hő- és vízellátás (SZJ 05)
71. Szemüveglencse egyedi csiszolása, keretbe helyezése (SZJ 073649-ből)
72. Gyógyászati segédeszközök (az 1. számú melléklet I. részének 54., 58. pontjában meghatározottak) javítása (SZJ 073699-ből)
73. Szállodai szolgáltatás (SZJ 081100)
74. Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás (SZJ 0812)
75. Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely-szolgáltatás (SZJ 0814)
76. Éttermi vendéglátásban az ételforgalom
77. Cukrászati vendéglátásban az ételforgalom (SZJ 082200-ból)
78. Egyéb nyílt árusítású vendéglátásban az ételforgalom (SZJ 082300-ból)
79. Diákétkeztetés (SZJ 0824)
80. Egyéb korlátozottan igénybe vehető vendéglátásban az ételforgalom (SZJ 0825-ből)
81. Szállítás, raktározás, posta és távközlés (SZJ 09)
Kivéve:
- Utazásszervezés, idegenvezetés (SZJ 094320)
- Postai szolgáltatás (SZJ 09511)
- Távközlés (SZJ 0952)
82. Gazdasági haszonállatok bérbeadása (SZJ 113310)
83. Kutatás és kísérleti fejlesztés (SZJ 13)
84. Mezőgazdasági termelési rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatás (SZJ 1414-ből)
85. Település- és tájképtervezés (SZJ 142120)
86. Területfejlesztési, -rendezési tervezés (SZJ 142160)
87. Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodás és halászati szakmai tervezés, szakértés (SZJ 142271)
88. Vízgazdálkodási tervezés, szakértés (SZJ 142272-ből)
89. Postai és távközlési tervezés, szakértés (SZJ 142273-ból)
90. Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés (SZJ 142275)
91. Mezőgazdasági laboratóriumi vizsgálatok (SZJ 1423-ból)
92. Környezeti elemek laboratóriumi vizsgálata, elemzése (SZJ 1423-ból)
93. Kéményseprés és tüzeléstechnikai szolgáltatás (SZJ 144320)
94. Állat-egészségügyi ellátás (SZJ 171200)
95. Szociális étkeztetés (SZJ 171329-ből)
96. Szennyvíz- és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás (SZJ 181)
97. Filmgyártás (SZJ 1911)
98. Filmforgalmazás (SZJ 191200)
99. Filmvetítés (SZJ 191300)
100. Rádiós és televíziós szolgáltatás (SZJ 1914)
Kivéve:
- Közszolgálati rádiós és televíziós szolgáltatás (SZJ 1914-ből)
101. Előadóművészeti szolgáltatás (SZJ 1916)
102. Egyéb művészeti szolgáltatás (SZJ 1917)
103. Cirkusz műsor (SZJ 191910-ből)
104. Vidámparki szórakoztatás, mutatványok (SZJ 191940)
105. Könyvtári szolgáltatás (SZJ 1931), amennyiben az adóalany élt a 30. § (3) bekezdésében biztosított választási jogával
106. Állat- és növénykertek, védett természeti értékek bemutatása (SZJ 1934)
107. Verseny- és élsport (SZJ 19411)
108. Verseny- és élsport lebonyolítása (SZJ 194150-ből)
109. Uszoda és strandfürdő szolgáltatás (SZJ 194130)
110. Mosás, vegytisztítás, textilfestés (SZJ 201)
111. Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás (SZJ 203)
112. Fürdőszolgáltatás (SZJ 2091)
113. Temetések megszervezése, ügyintézése (SZJ 209331)

II. rész

A nulla felszámított adómérték alá tartozó termékek köre

Sor-
szám
Megnevezés Vámtarifaszám
1. Humán gyógyszer [kizárólag Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) által törzskönyvezett termék]
ex 3003
ex 3004
ex 3006 60
2. Szerobakteriológiai készítmények [Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) által törzskönyvezett termék]
3002 10
3002 20
ex 3002 90
ex 3006 20
ex 3006 30
ex 3822
3. Orvosi radioaktív izotópok 2844 40 20 01
4. Szalicilátok 2918 21-től 2918 23-ig
5. Aminosavak 2922 41-től 2922 43-ig
2922 49
6. Pirazolonok 2933 11
2933 19
2933 21
2933 29
7. Barbiturátok 2933 51
8. Szulfonamidok 2935
9. Vitaminok 2936
10. Hormonok, szteroidok 2937
11. Glükozidok 2938
12. Alkaloidák 2939
13. Antibiotikumok 2941
14. Humán gyógyászati célú galenusi készítmények alapanyagai 1302 19 91
ex 1211 90 95
3001
15. Kiszerelt gyógyhatású humán tápszer 1901 10 00 02
2106 90 92 01
2106 90 98 01
16. Egészségügyi oxigén (max. 10, illetve 20 liter űrtartalmú,
150, illetve 200 bar nyomású palackban kiszerelve, kizárólag
OGYI által minősített termék)


ex 2804 40
17. Guaiphenenesine ex 2909 49 90 00
18. Naproxen, Naproxen Na, Fenofibrat ex 2918 90 90 00
19. Ketamin HCl ex 2922 30 00 00
20. Aminokapronsav ex 2922 49 70
21. Lidocain 2924 29 10 00
22. Atenolol ex 2924 29 90 00
23. Paracetamol 2924 29 30 00
24. Spironolakton ex 2932 29 80 99
25. Triarncinolon ex 2937 22 00 00
26. Fenilbutazon 2933 19 10 00
27. Naphazolin ex 2933 29 90 00
28. Domperidon, Fantanil citát, Piritramid, Droperidol,
Lansoprasol

ex 2933 39 95 99
29. Broxiquinolin ex 2933 40 90 01
30. Proquazon, Trimetoprim, Cinnarizin ex 2933 59 70 00
31. Sertan ex 2933 79 00 00
32. Diazepam, Nitrazepam ex 2933 90 60 00
33. Azapropazon, Mazindol ex 2933 90 95 99
34. Karbamazepin ex 2933 90 50 00
35. Pizotifen, Aprotinin oldat Lavamisol, Prazosin HCl,
Ofloxacin

ex 2934 90 97 99
36. Koffein anhidrát ex 2939 30 00 00
37. Efedrin 2939 41 00 00
38. Teofillin anhidrát ex 2939 50 00 00
39. Közoktatásban használt tankönyv (a segédkönyvek, a tanulási
segédletek, a tanári segédletek és a tanári kézikönyvek
kivételével), melyet az oktatási miniszter a jogszabályoknak
megfelelően tankönyvvé nyilvánít, és a hivatalos
tankönyvjegyzékben megjelentet
ex 4901
40. Braille-tábla műanyagból ex 3926 90
41. Csecsemőpelenka ex 4818 40
42. Fehér bot vakoknak ex 6602
43. Pontozó vakoknak ex 8205 59 90
44. Braille-tábla fémből ex 8310
45. Braille-írógép vakoknak ex 8469 30
46. Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére
(a Szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott
termék)


ex 8471
47. Telefonkezelő adapter vakok számára ex 8517 80 90
48. Braille-óra vakoknak ex 9102”

2. számú melléklet az 1998. évi LXIV. törvényhez

Az áfa tv. 2. számú mellékletének 3. és 25. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 30. § (1) bekezdésében meghatározott termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások a következők:]

„3. oktatást szolgáló taneszközök (ex 9023), építmények (ÉJ 572) és önálló rendeltetési egységek rendeltetésüknek megfelelő bérbeadása;”

„25. közszolgálati rádiós és televíziós szolgáltatás (SZJ 1914-ből);”

3. számú melléklet az 1998. évi LXIV. törvényhez

1. Az áfa tv. 4. számú mellékletének I. része helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. rész

A mezőgazdasági tevékenységek körében előállított termékek köre és a kompenzációs felár mértéke


Sor-
szám


Megnevezés


Vámtarifaszám
A kompenzá-
ciós felár
mértéke a
felvásárlási
ár %-ában
NÖVÉNYTERMELÉSI TERMÉKEK ÉS ELSŐDLEGES FELDOLGOZÁSAIK
1. Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb.
0602 10
0602 20 12
2. Burgonya 0701 12
3. Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók
(kivéve hántolt és feles)
szaporítóanyag zöldségfélékhez0702-től 0709-ig
ex 0713
ex 1209 12
4. Szőlő 0806 10 12
5. Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió
és dinnyefélék héja

0802 11-től 0802 50-ig
0807 11
0807 19
0808
0809
0810 10-től 0810 40-ig
ex 0810 90 12
6. Hazai termesztésű fűszernövények 0904 20
0909
ex 0910 12
7. Gabonafélék 1001-től 1007-ig
1008 10
1008 20
1008 90 10 12
8. Különféle magvak, ipari és gyógynövények 1201
1202
szaporítóanyag ipari növényekhez 1204-től 1207-ig
ex 1209
ex 1210
ex 1211 90
1212 91
1212 99 10
1213
ex 1401 90
1403 10
2401 10
2401 20
5301 10
5302 10 12
9. Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet) ex 1214
2308 10
szaporítóanyag takarmánynövényekhez ex 1209 12
ÉLŐ ÁLLATOK, ÁLLATI TERMÉKEK
1. Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi
és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya,
macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti
állat kivételével)0101-től 0105-ig
ex 0106 7
2. Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok,
puhatestű és más gerinctelen víziállatok

ex 0301
ex 0302
0306 29 10
ex 0307
0307 60
ex 0307 91 7
3. Nyers tej ex 0401 7
4. Friss tojás ex 0407 7
5. Természetes méz 0409 7
6. Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája)
0502
0503
0505
ex 0511 7
7. Állati vagy növényi trágya 3101 7
8. Nyers szőrme ex 4301 7
9. Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó 5001 7
10. Nyers gyapjú 5101 7
ERDEI MAGOK, CSEMETÉK
1. Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa ex 0602 7
2. Erdei fák és cserjék magja ex 1209 99 7
KIZÁRÓLAG SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ÉLELMISZER-IPARI TERMÉKEK
1. Feldolgozott tej és tejtermékek ex 0401
0402-től 0406-ig 7
2. Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség,
gyümölcs, savanyúság, citrusfélék
és dinnyefélék héja,


0711
paradicsomlé 0712
0811-től 0813-ig
ex 0814
2001
ex 2002
2003-től 2009-ig 12
3. Must és bor ex 2204 12”

2. Az áfa tv. 4. számú melléklet II. része 2. pont d) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felvásárlást igazoló bizonylat kötelező adattartalma a következő:)

„d) a felvásárolt termék megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább szükséges az e törvény szerinti hivatkozás beazonosításához.”

4. számú melléklet az 1998. évi LXIV. törvényhez

Sor-
szám
A termék megnevezése A fizetendő adó
összege
1. a 2710 00 27, 2710 00 29 és a 2710 00 32 vámtarifaszám alatti
ólmozatlan benzinekre

9,90 Ft/l
2. a 2710 00 26, a 2710 00 34 és a 2710 00 36 vámtarifaszám alatti
ólmozott benzinekre

10,80 Ft/l
3. a 2710 00 11, 2710 00 15, 2710 00 21, 2710 00 25, 2710 00 37
és a 2710 00 39 vámtarifaszám alatti egyéb benzinekre

10,80 Ft/l
4. a 2710 00 41, 2710 00 45, 2710 00 51, 2710 00 55
és a 2710 00 59 vámtarifaszám alatti petróleumokra

10,80 Ft/l
5. 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2902 20, 2902 30, 2902 41,
2902 42, 2902 43, 2902 44 vámtarifaszám alatti benzolra
és homológjaira


10,80 Ft/l
6. a 2709 00 10 vámtarifaszám alatti földgáz kondenzátumra 10,80 Ft/l
7. a 2710 00 61, 2710 00 65, 2710 00 66, 2710 00 67
és a 2710 00 68 vámtarifaszám alatti gázolajokra, tüzelőolajokra

7,40 Ft/l
8. a 2710 00 81, 2710 00 83, 2710 00 85 vámtarifaszám alatti
kenőolajra

6,10 Ft/kg
9. a 3811 vámtarifaszám alatti adalékanyagokra 6,10 Ft/kg
10. a Jöt. 42. § (1) bekezdése szerinti alkoholtermékek -
a 11. sorszám alatti, valamint a 2208 90 41 és a 2208 90 45
vámtarifaszám alatti alkoholtermékek kivételével


130 Ft/hlf
11. a 2208 20 vámtarifaszám alá tartozó borpárlat, a 2208 90 33,
2208 90 38, 2208 90 48, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó gyümölcspálinka


150 Ft/hlf
12. a Jöt. 52. § szerinti sör 27 Ft/Balling fok/hl
13. a Jöt. 55. § szerinti pezsgő 6,60 Ft/l
14. a Jöt. 58. § (2) bekezdése szerinti habzó köztes alkoholtermék 6,60 Ft/l
15. a Jöt. 58. § (3) bekezdése szerinti nem habzó köztes alkoholtermék 8,80 Ft/l

  Vissza az oldal tetejére