Időállapot: közlönyállapot (1998.XI.14.)

1998. évi LXIX. törvény

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról * 

Az Országgyűlés a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt az alábbiak szerint módosítja:

1. § A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(A törvény hatálya)

„(1) A (3) bekezdésben meghatározott termékdíjköteles termékek után, beleértve más termékekkel együtt vagy más termékek részeként forgalomba hozott termékeket is,

a) a belföldi előállítású termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, valamint

b) a termékdíjköteles termék importálója [a továbbiakban a)-b) együtt: kötelezett] környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) köteles fizetni.”

2. § A Kt. a következő új címmel, valamint új 5/A. §-sal egészül ki:

„Termékdíj visszaigénylés

5/A. § Visszaigényelhető a termékdíj azon termékdíjköteles termék után, amelyre vonatkozóan a Magyar Köztársaság által kötött hatályos nemzetközi szerződés közterhektől mentes beszerzést ír elő. A visszaigényléshez külön jogszabályban meghatározott igazolások benyújtása szükséges.”

3. § A Kt. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(V. Fejezet

Egyéb kőolajtermékek környezetvédelmi termékdíja)

„(3) Külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és mértékig a kötelezett visszaigényelheti a termékdíjköteles kenőolajok után befizetett Kkt. azon részét, amelyre vonatkozóan a használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításra történő átadás-átvételének tényét vagy a hasznosítás tényét igazolja.”

4. § A Kt. 20. §-ának f)-g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyúttal a § a következő i)-n) pontokkal egészül ki:

(Záró rendelkezések

20. § E törvény alkalmazásában)

„f) forgalomba hozatal: termékdíjköteles termék első belföldi értékesítése, beleértve más termékkel együtt vagy más termék részeként történő értékesítést is,

g) import: importnak minősül a termékdíjköteles termék Magyarország államhatárán történő beléptetése az e jogszabályban meghatározott fogalommeghatározások figyelembevételével,”

i) belföld: a Magyar Köztársaság területe, ideértve a vámszabad- és tranzitterületeket is,

j) importáló: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki az importálást végzi,

k) export: az a termékértékesítés, melynek közvetlen következményeként a terméket a vámhatóság - végleges rendeltetéssel - külföldre kilépteti,

l) nem szabványos fűtőolaj: a magyar szabványtól (MSZ 2042) eltérő tulajdonságú fűtőolaj,

m) visszagyűjtés: a használt vagy hulladékká vált kenőolajnak a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabály szerinti termelőtől történő begyűjtése, vagy szállítása előkezelésre vagy hasznosításra, a szükséges engedélyek alapján,

n) hasznosítás: a veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabály betartásával történő újrahasználat vagy újrafeldolgozás, vagy energianyerésre történő felhasználás.”

5. § A Kt. 21. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az importálható használt gumiabroncs mennyiségét és behozatalának feltételeit rendeletben állapítsa meg.

(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a termékdíj visszaigénylésének részletes feltételeit rendeletben állapítsa meg.”

6. § A Kt. 1-3. és 5-6. számú mellékletei helyébe e törvény 1-5. számú mellékletei lépnek.

7. § Ez a törvény 1999. január 1. napján lép hatályba. Egyúttal a Kt. 17. §-ának (4) bekezdése, valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 92. §-ának (7) bekezdése és a törvény melléklete hatályát veszti.

1. számú melléklet az 1998. évi LXIX. törvényhez

„1. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez

A gumiabroncsok termékdíj-tételei

Kategória Termékdíjtétel
(Ft/kg)
1. Jóváhagyott [(ENSZ EGB) „E” jellel rendelkező] új gumiabroncs, valamint külön jogszabályban meghatározott feltételekkel és mennyiségben a felújításra (újrafutózásra) behozott gumiabroncs esetén


35
2. Jóváhagyott [(ENSZ EGB) „E” jellel rendelkező] felújított (újrafutózott) gumiabroncs behozatala esetén
43
3. Felújításra (újrafutózásra) (külön jogszabályban meghatározott feltételekkel) behozott használt gumiabroncs esetén
140
4. Importált használt gumiabroncs esetén 350”

2. számú melléklet az 1998. évi LXIX. törvényhez

„2. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez

A csomagolóeszközök termékdíj-tételeiA csomagolóeszköz anyaga
A csomagoló-
eszköz
termékdíja
1999-ben
(Ft/kg)
A csomagoló-
eszköz
termékdíja
2000. január
1-jétől
(Ft/kg)
Műanyag 11,50 12,70
Társított 11,70 15,20
Alumínium 5,50 5,60
Fém (kivéve alumínium) 4,30 4,30
Papír, fa, természetes alapú textil 4,30 5,60
Üveg 2,10 2,10
Egyéb 5,50 5,60”

3. számú melléklet az 1998. évi LXIX. törvényhez

„3. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez

Hűtő és hűtőközegek termékdíj-tételei

I. Az új hűtőberendezések termékdíj-tételei


Névleges hűtőtérfogat
1999-ben
t (Ft/db)
2000.
január 1-jétől
t (Ft/db)
120 literig 812,50 1016
120,01-250,00 literig 1462,50 1829
250,01 liter fölött 3775 4719
k (Ft/db) k (Ft/db)
0,50 kg-ig 202,50 253,20
0,51-2,00 kg-ig 362,50 453,20
2,01 kg fölött 950 1187,50

II. A termékdíjköteles új hűtőközegek termékdíj-tételei


Termékdíjköteles hűtőközeg
Termékdíjtétel
1999-ben
(Ft/kg)
Termékdíjtétel
2000.
január 1-jétől
(Ft/kg)
HCFC és HCFC keverék 147,50 185

III. Termékdíjtételek használt hűtőberendezések importja esetén


Névleges hűtőtérfogat
1999-ben
t (Ft/db)
2000.
január 1-jétől
t (Ft/db)
120 literig 3250 4064
120,01-250,00 literig 5850 7316
250,01 liter fölött 15 100 18 876
k (Ft/db) k (Ft/db)
0,50 kg-ig 810 1012,80
0,51-2,00 kg-ig 1450 1812,50
2,01 kg fölött 3800 4750,00

IV. Termékdíjtételek regenerált, illetve regenerálásra alkalmas hűtőközegek importja esetén


Termékdíjköteles hűtőközeg
Termékdíjtétel
1999-ben
(Ft/kg)
Termékdíjtétel
2000.
január 1-jétől
(Ft/kg)
Regenerált CFC és CFC keverék 1748 2420
HCFC és HCFC keverék 590 737,50”

4. számú melléklet az 1998. évi LXIX. törvényhez

„5. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez

A termékdíjtételek

Az egyéb kőolajtermékek termékdíj-tételei

Termékdíjköteles termék Ft/kg
Kenőolaj 69,90
Magyar szabványnak nem megfelelő 69,90
Magyar szabványnak megfelelő, de 2,8%-ot meghaladó kéntartalmú fűtőolaj
4,00”

5. számú melléklet az 1998. évi LXIX. törvényhez

„6. számú melléklet az 1995. évi LVI. törvényhez

Az akkumulátorok termékdíjtétele

Termékdíjköteles termék Termékdíjtétel
(Ft/kg)
Elektrolittal feltöltött akkumulátorok 45
Elektrolittal fel nem töltött akkumulátorok 63”

  Vissza az oldal tetejére