Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.16.)

1998. évi LXX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról * 

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi - a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló, az 1997. évi LXXXVII. törvénnyel és az 1997. évi CXII. törvénnyel módosított 1996. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: KT) meghatározott - költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó 1997. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 126 817 millió (egyezeregyszázhuszonhatmilliárd-nyolcszáztizenhétmillió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1 177 350 millió (egyezeregyszázhetvenhétmilliárd-háromszázötvenmillió) forint kiadási főösszeggel,

c) 50 533 millió (ötvenmilliárd-ötszázharminchárommillió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének a kiadásai 1446 millió forint összegű - az Ny. Alapnál 169 millió forint, az E. Alapnál 1277 millió forint - előző évek pénzmaradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 1. számú melléklete, a társadalombiztosítási alrendszernek és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a többlet rendezése

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1997. évi költségvetésének végrehajtását 628 607 millió (hatszázhuszonnyolcmilliárd-hatszázhétmillió) forint bevétellel, 623 392 millió (hatszázhuszonhárommilliárd-háromszázkilencvenkettőmillió) forint kiadással és 5215 millió (ötezer-kettőszáztizenötmillió) forint bevételi többlettel jóváhagyja.

(2) Az Ny. Alap bevételi többlete az 1998. évi kiadások finanszírozására szolgál.

(3) Az Ny. Alap költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 3. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

3. § (1) A járulékbevételek összege 608 242 millió forint. Ebből a munkáltatók nyugdíjbiztosítási járulék-befizetése 499 413 millió forint, a munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 7229 millió forint, a nyugdíjjárulék bevétel 101 599 millió forint, ebből egyéni járulék 95 609 millió forint, a munkanélküli járadék (segély) után fizetett nyugdíjjárulék 1597 millió forint, az egyes szociális ellátások után 4394 millió forint a nyugdíjjárulék.

(2) A járulékbevételek (1) bekezdés szerinti összege 20 039 millió forint kintlévőségek behajtásából származó bevételt foglal magában.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 14 103 millió forint, amelyből a késedelmi pótlék és bírság 10 629 millió forint, a kifizetések visszatérítése és egyéb címen 3474 millió forint a teljesítés.

(4) Az egyéb bevételek összege 4181 millió forint. Ebből a kamat és hozambevételek összege 3249 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyon hasznosításából származó bevétel összege 4 millió forint. A Lakásfedezeti Államkötvény 1997. évi megtérülésének bevonásából származó bevétel 928 millió forint.

(5) A működési célú bevételek összege 879 millió forint. Ebből az intézményi saját működési célú bevétel 175 millió forint. A költségvetési körön kívüli (egyéb) szervek működési költségtérítése 98 millió forint. A nem az Ny. Alapból finanszírozott ellátások központi költségvetési térítése 606 millió forint.

(6) A hiány mérséklése érdekében végrehajtott vagyonhasznosítási tevékenység bevétele 1202 millió forint.

4. § Az előző évi (1996. évi) pénzmaradvány igénybevétele 169 millió forint.

A kiadások részletezése

5. § (1) Az Ny. Alapot terhelő nyugellátások kiadása 608 539 millió forint, amelyből a korhatárt betöltött saját jogú nyugellátások kiadása 527 334 millió forint, a hozzátartozói jogcímen folyósított ellátások kiadása 81 204 millió forint.

(2) Az egyéb kiadások összege 14 853 millió forint. Ebből az ellátások folyósítására kifizetett postaköltség, bankköltség, valamint az utazási költségtérítés 2278 millió forint.

(3) A működésre fordított összes kiadás 12 420 millió forint. Ebből a folyamatos működési kiadások összege 11 412 millió forint, az ellenőrzési tevékenység hatékonyságának növelését szolgáló ösztönzési jutalom 50 millió forint, az informatikai fejlesztések kiadása 958 millió forint.

(4) A kamat és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos ráfordítások összege 94 millió forint.

(5) A Kincstári Egységes Számla törvényben meghatározott mértéket meghaladó összegű igénybevétele miatt fizetett kamat 61 millió forint.

Működési költségvetés

6. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 12 574 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 12 420 millió forint.

(3) A működési kiadások (2) bekezdés szerinti összegéből

a) a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 1253 millió forint, a területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál 5901 millió forint, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál 2826 millió forint a felhasznált összeg;

b) a központosított kiadás 2440 millió forint, ebből központosított intézményi kiadás 806 millió forint, nyugdíjbiztosítási célfeladatokra fordított összeg 1634 millió forint.

(4) A működési költségvetés 1997. évi előirányzat-felhasználási keretmaradványa 421 millió forint.

(5) A működési költségvetés mérlegét a törvény 4. számú melléklete tartalmazza.

Vegyes rendelkezések

7. § (1) A nyugdíjbiztosítás által folyósított nem nyugdíjbiztosítási finanszírozású ellátások kiadásait a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) A nyugdíjbiztosítás által folyósított, a költségvetésből finanszírozott ellátások 1997. évi megtérítése különbözetének pénzügyileg még nem rendezett részét, 446 millió forintot a központi költségvetés megtérít.

(3) A (2) bekezdés szerinti összegből jövedelempótló támogatás térítése 296 millió forint, életjáradék és az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott személyi kárpótlás alapján életjáradék megtérítése 170 millió forint.

(4) Az Ny. Alap - számviteli nyilvántartásban elkülönítetten kimutatott - tartalékainak alakulását a törvény 10. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező, többször módosított 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján 1997-ben az Ny. Alap javára 7634 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás. E vagyon a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban került az Alap birtokába.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek értékcsökkenéseként és értékvesztéseként a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény 39. §-ának (4) bekezdése alapján 1997. év végén 2418 millió forint került elszámolásra.

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek és a hiány rendezése

9. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtását

a) 498 210 millió (négyszázkilencvennyolcmilliárd-kettőszáztízmillió) forint bevételi főösszeggel,

b) 553 958 millió (ötszázötvenhárommilliárd-kilencszázötvennyolcmillió) forint kiadási főösszeggel,

c) 55 748 millió (ötvenötmilliárd-hétszáznegyvennyolcmillió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 1997. évi költségvetési hiány a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi XLVIII. törvény 19. §-a szerint kerül rendezésre.

(3) Az E. Alap 1997. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a törvény 6. számú melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

10. § (1) Az E. Alap járulék- és hozzájárulás-bevételeinek összege 471 812 millió forint. Ebből az összegből a munkáltatói egészségbiztosítási járulék bevétele 323 483 millió forint, a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 119. §-ának (2) bekezdése alapján fizetett járulék 329 millió forint, az egészségügyi hozzájárulás összege 71 974 millió forint, a munkanélküliek ellátásai után fizetett egészségbiztosítási járulék összege 4642 millió forint, a baleseti járulék 1251 millió forint, a munkáltatói táppénz-hozzájárulás összege 7658 millió forint, az egyéni egészségbiztosítási járulék 62 474 millió forint, a közteherjegyek után elszámolt járulék 2 millió forint.

(2) A járulék- és hozzájárulás-bevételek (1) bekezdés szerinti összegéből a kintlévőségek behajtásából származó bevétel 16 527 millió forint. Ebből az összegből 16 116 millió forint az egészségbiztosítási szervek által végzett behajtási tevékenységből származó bevétel, 411 millió forint az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (3)-(4) bekezdésében foglaltak végrehajtása során az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) és az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) szervei együttműködésében realizált, behajtásból származó bevétel.

(3) A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek összege 12 121 millió forint. Ebből az összegből 220 millió forint a terhességmegszakítás egyéni térítési díja, 800 millió forint az e feladattal kapcsolatosan 1996-ban megelőlegezett költségek 1997. évi - a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16. §-ának (3) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési megtérítése. A baleseti és egyéb kártérítési megtérítések összege 1845 millió forint, a késedelmi pótlék és a bírságok összege 8466 millió forint, a kifizetések visszatérülése és az egyéb bevételek összege 790 millió forint.

(4) Az E. Alap kiadásai között kimutatott, de a központi költségvetést terhelő egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás összege 2500 millió forint.

(5) Az egészségbiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott ellátások folyósításával összefüggő kiadások fedezetére szolgáló, a központi költségvetésből származó megtérítés összege 1180 millió forint.

(6) Az egyéb bevételek körébe sorolt bevételi tételek összege 512 millió forint. Ebből a kamat- és egyéb hozambevételek összege 76 millió forint, a befektetések hozama tartalék 1996. december 31-i záróállományának - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról rendelkező 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (6) bekezdése szerinti - felhasználásából származó bevétel 29 millió forint, a vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 408 millió forint.

(7) A működési célú - az (5) bekezdésben nem említett - bevételek összege 383 millió forint.

(8) A vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából előirányzat teljesítéséből származó bevétel 8200 millió forint.

(9) Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, költségvetési rend szerint gazdálkodó intézmények tartozásainak részbeni rendezésére 1996-ban teljesített kiadások 1997. évi visszatérüléséből származó bevétel 1501 millió forint.

(10) A működési költségvetésben az 1996. évben keletkezett pénzmaradvány igénybevétele 1277 millió forint.

A kiadások részletezése

11. § (1) A gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások összege 265 779 millió forint. E kiadások részletezését a törvény 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A gyógyfürdő-szolgáltatás kiadásainak összege 1574 millió forint, az anyatejellátás kiadása 134 millió forint.

(3) A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás összege 100 876 millió forint. Ez az összeg tartalmazza a - felhasználásnak a szakmailag kiemelten indokolt területekre történő korlátozása érdekében - csak a gyógyszeres kezelést végző egészségügyi intézmény és az OEP által megkötött külön szerződés szerint támogatható gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásának 6380 millió forint összegű kiadását. Ebből az összegből a sclerosis multiplexben szenvedő betegek gyógyszerellátásának kiadása 758 millió forint, a meghatározott biztosítotti csoport térítésmentes influenza elleni védőoltásának kiadása 300 millió forint, a vérzékenység kezelésének kiadása 1423 millió forint.

(4) A gyógyászati segédeszközök árának társadalombiztosítási támogatására fordított kiadás 16 782 millió forint.

(5) Az utazási költségtérítés kiadása 2561 millió forint.

(6) Az egészségügyi dolgozók 1997. évi egyszeri jövedelemkiegészítésére fordított összeg 2258 millió forint.

(7) Az E. Alapot terhelő nyugdíjkiadás összege 97 982 millió forint.

(8) A terhességi-gyermekágyi segély kiadása 6013 millió forint.

(9) A táppénzkiadás 36 138 millió forint.

(10) A betegséggel kapcsolatos segélyek összege 865 millió forint. Ebből az összegből a javasolt külföldi gyógykezelés kiadása 496 millió forint, a külföldi sürgősségi gyógykezelés megtérítése 119 millió forint, a nemzetközi egyezményekből eredő kiadások összege 2 millió forint, a rendkívüli szociális támogatásra fordított összeg 249 millió forint.

(11) A kártérítési járadékok kiadása 810 millió forint.

(12) A postaköltség és egyéb kiadások összege 1065 millió forint.

(13) A működésre fordított kiadások összege 17 382 millió forint. Az E. Alap működési költségvetésének pénzmaradványa 1612 millió forint.

(14) A kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összege 75 millió forint.

(15) A kifizetőhelyeket megillető költségtérítés összege 348 millió forint.

(16) A Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történt - a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 31. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó - hitelfelvétel után fizetett kamat összege 3306 millió forint.

(17) Az APEH és a OEP együttműködésével összefüggésben az AT 5/B. §-ának (1) és (3) bekezdése szerint - az APEH-et illető összeg 9 millió forint.

A működési költségvetés

12. § (1) A működési költségvetés bevételi főösszege 17 717 millió forint.

(2) A működési költségvetés kiadási főösszege 17 382 millió forint. Ebből az összegből az Egészségbiztosítási Önkormányzat kiadása 76 millió forint, az OEP kiadása 2867 millió forint, a Területi Egészségbiztosítási Bizottságok kiadása 5 millió forint, a Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak kiadása 11 051 millió forint, az Országos Orvosszakértői Intézet kiadása 797 millió forint. A központosított előirányzatok teljesítésének összege 2586 millió forint.

(3) A működési költségvetés előirányzat-felhasználási keretmaradványának 1612 millió forint összegéből 15 millió forint a családi pótlékkal összefüggő, az APEH által végzett ellenőrzési tevékenység KT 15. §-ának (5) bekezdése szerinti ellenértéke. A kifizetést legkésőbb 1998. december 31-ig kell teljesíteni. A maradvány fennmaradó része a Kormány döntése alapján használható fel.

(4) Az E. Alap működési költségvetése 1997. évi végrehajtási mérlegét a törvény 8. számú melléklete tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

13. § (1) Az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátásoknak az összesített mérlegét a törvény 9. számú melléklete tartalmazza.

(2) A központi költségvetés által finanszírozott, az egészségbiztosítás által folyósított ellátások és azok 1997. évi megtérítésének 570 millió forint finanszírozási többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek 1998. december 31-ig.

14. § Az E. Alap - számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott - tartalékainak alakulását a törvény 11. számú melléklete tartalmazza.

15. § Az E. Alap tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1997. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása 102 millió forint.

16. § (1) A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről, valamint a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező - többször módosított - 1992. évi X. törvény 21. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az E. Alap javára 28 808 millió forint összegű állam általi vissztehermentes vagyonátadásra került sor. Ebből 1997-ben - átadási értéken számítva - 18 972 millió forint összegben történt állam általi vissztehermentes vagyonátadás.

(2) Az (1) bekezdés szerint átvett vagyonelemek az E. Alapnak az AT 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott arányban kerültek az Alap birtokába. Az ezen jogcímen nyilvántartott vagyonelemek értékcsökkenése, értékvesztése 1997. év végi elszámolásának állománycsökkentő hatása 1881 millió forint.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

17. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében 1997-ben 358 millió forint összegű vagyonátvétel történt. Ebből 58 millió forint összegű vagyon felszámolási eljárás során, 300 millió forint összegű vagyon pedig az AT 6. §-ának (3) bekezdésében szabályozott átvétellel került társadalombiztosítási tulajdonba. Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések, az AT 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)-d) pontjaiban, valamint a KT 30. §-ának (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1997. december 31-vel elszámolt értékvesztése (ideértve az e vagyonkörbe tartozó ingatlanok értékcsökkenését is) 631 millió forint. Ebből 305 millió forint az Ny. Alapnál, 326 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az AT 11. §-ának (8) bekezdése hatályát veszti.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 6. számú melléklet kiadások 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoportszám gyógyító-megelőző ellátás előirányzata 1600 millió forinttal, ezen belül a tényleges kiadások összegével és a 8. kiemelt előirányzatszám, végkielégítés előirányzata és a 7. számú melléklet IV. fekvőbeteg-szakellátás finanszírozás, 1. aktív fekvőbeteg-ellátás, - aktív ellátás végösszege, illetve az aktív fekvőbeteg-ellátás összesen sora, valamint a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozása összesen és a kasszák összesen (I-IV.) végösszeg, továbbá a célelőirányzatok 1. sorának előirányzata, a célelőirányzatok összesen, valamint a mindösszesen előirányzat a tényleges kiadások összegével túlléphető.”

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében megállapított, az Ny. Alap és az E. Alap költségvetése összegezéséből adódó hiánya legfeljebb 54 953 millió forinttal túlteljesül.

1. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer 1997. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
elő-
irányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és hozzájárulásai 869 300 1 056 628 1 035 669 1 080 054
1 Munkáltatói járulék 720 052 760 706 770 310 822 896
1 Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése 235 362 230 504 226 085
2 Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése 450 185 458 849 508 568
3 Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése 42 676 43 915 50 002
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése 32 482 37 043 38 240
2 Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék 329
3 Egészségügyi hozzájárulás 97 901 71 000 71 974
4 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 13 679 12 322 11 959 11 871
5 Baleseti járulék 1 593 487 990 1 251
6 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 3 530 8 000 7 000 7 658
7 Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék 130 446 177 212 174 410 164 073
1 Egyéni járulék 126 050 173 112 170 310 158 083
2 Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék 1 700 2 000 2 000 1 597
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 696 2 100 2 100 4 394
8 Közteherjegy után elszámolt járulék 2
2 Behajtási tevékenység 31 000 36 267
1 Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 31 000 33 267
2 APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000
1-2 Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen 869 300 1 087 628 1 071 936 1 080 054
Ebből:
Behajtási tevékenység 36 683 31 000 36 267 36 566
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 36 683 31 000 33 267 35 662
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000 904
3 Központi költségvetés általi járulékfizetés 12 000
4 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek 28 563 28 129 25 224 26 224
5 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési hozzájárulás
2 500

2 500

2 500

2 500
6 Központi költségvetés működési célú térítése 1 638 1 770 1 770 1 786
7 Egyéb bevételek 6 107 5 478 5 498 4 693
1 Kamat- és egyéb hozambevételek 4 596 4 000 3 400 3 325
2 Befektetések hozama tartalék bevonása 200 200 29
3 Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése 1 160 928 928 928
4 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 351 350 970 412
8 Működési célú bevételek 2 056 250 1 675 656
9 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 45 9 851 11 766 9 402
10 Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel 1 000 1 000 1 501
A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen 922 209 1 136 606 1 121 369 1 126 817
Előző évi pénzmaradvány 1446
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím/
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
elő-
irányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A társadalombiztosítási alapok kiadásai 990 838 1 150 138 1 171 728 1 177 350
1 Nyugellátások 584 131 701 874 708 039 706 521
1 Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások 504 866 609 839 609 839 608 539
2 Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások 79 265 92 035 98 200 97 982
2 Anyasági ellátások 8 276 7 900 6 000 6 013
1 Terhességi-gyermekágyi segély 8 276 7 900 6 000 6 013
3 Betegséggel kapcsolatos kiadások 32 977 39 430 35 235 36 138
1 Táppénz 32 977 39 430 35 235 36 138
4 Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás 97 613 101 023 109 965 117 658
1 Gyógyszertámogatás 84 246 85 383 94 265 100 876
2 Vérzékenység kezelése* 1 249 1 300
3 Gyógyászati segédeszköz támogatás 12 118 14 340 15 700 16 782
5 Egészségügyi ellátás finanszírozása 224 832 260 649 268 163 268 037
1 Gyógyító-megelőző ellátás 224 832 260 649 265 903 265 779
2 Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése
2 260

2 258
6 Gyógyászati szolgáltatások 1 524 1 700 1 950 1 708
1 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 396 1 500 1 800 1 574
2 Anyatejellátás 128 200 150 134
7 Egyéb kiadások 3 575 3 700 4 360 4 236
1 Utazási költségtérítés 2 133 2 000 2 600 2 561
2 Betegséggel kapcsolatos segélyek 699 800 860 865
3 Kártérítési járadék 743 900 900 810
8 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 328 500 400 348
9 Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) 3 375 4 309 4 306 3 343
10 Működésre fordított kiadások 25 313 28 883 30 585 29 802
11 Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
66

130

130

169
12 A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás 4 081 40 2 520 3 367
13 Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg
75

9
14 Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 3 995
15 Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási költségvetésében megvalósított befektetés fedezetének rendezése
754
A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen 990 838 1 150 138 1 171 728 1 177 350
A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege -68 629 -13 532 -50 359 -50 533
Működési pénzmaradvány 2 033

* 1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

2. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A társadalombiztosítási alrendszer és a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási finanszírozású ellátások összesített 1997. évi végrehajtási mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
elő-
irányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A társadalombiztosítási alapok járulékbevételei és hozzájárulásai 869 300 1 056 628 1 035 669 1 080 054
1 Munkáltatói járulék 720 052 760 706 770 310 822 896
1 Költségvetési szervek munkáltatói járulékbefizetése 235 362 230 504 226 085
2 Gazdálkodó szervezetek munkáltatói járulékbefizetése 450 185 458 849 508 568
3 Társas vállalkozások munkáltatói járulékbefizetése 42 676 43 915 50 002
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járulékbefizetése 32 482 37 043 38 240
2 Az 1975. évi II. törvény 119. § (2) bekezdés szerinti járulék 329
3 Egészségügyi hozzájárulás 97 901 71 000 71 974
4 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 13 679 12 322 11 959 11 871
5 Baleseti járulék 1 593 487 990 1 251
6 Munkáltatói táppénz-hozzájárulás 3 530 8 000 7 000 7 658
7 Nyugdíjjárulék és egyéni egészségbiztosítási járulék 130 446 177 212 174 410 164 073
1 Egyéni járulék 126 050 173 112 170 310 158 083
2 Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék 1 700 2 000 2 000 1 597
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 696 2 100 2 100 4 394
8 Közteherjegy után elszámolt járulék 2
2 Behajtási tevékenység 31 000 36 267
1 Kintlevőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 31 000 33 267
2 APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000
1-2 Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen 869 300 1 087 628 1 071 936 1 080 054
Ebből:
Behajtási tevékenység 36 683 31 000 36 267 36 566
Kintlévőség behajtása (az OEP szervei által végzett) 36 683 31 000 33 267 35 662
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás 3 000 904
3 Központi költségvetés általi járulékfizetés 12 000
4 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevételek 28 563 28 129 25 225 26 224
5 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi költségvetési
hozzájárulás

2 500

2 500

2 500

2 500
6 Központi költségvetés működési célú térítése 1 638 1 770 1 770 1 786
7 Egyéb bevételek 6 107 5 478 5 498 4 693
1 Kamat- és egyéb hozambevételek 4 596 4 000 3 400 3 325
2 Befektetések hozama tartalék bevonása 200 200 29
3 Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése 1 160 928 928 928
4 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 351 350 970 412
8 Működési célú bevételek 2 056 250 1 675 656
9 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 45 9 851 11 766 9 402
10 Kórházi adósságcsökkentés visszatérítéséből eredő bevétel 1 000 1 000 1 501
A társadalombiztosítási alrendszer bevételei összesen 922 209 1 136 606 1 121 369 1 126 817
Előző évi pénzmaradvány 1 446
11 Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetésből) finanszírozott ellátások

139 500


146 700


144 400


157 959
1 Családi támogatások 132 100 134 300 134 300 147 934
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 400 400 400 383
3 Különféle jogcímen adott térítések 7 000 12 000 9 700 9 642
12 A nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetés Népjóléti Minisztérium fejezetéből) finanszírozott ellátások

56 523


55 300


55 300


58 597
13 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás-megtérítés 1 049 1 400 1 400 1 125
14 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.]

26 498


12 000


12 000


4 009
15 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.]
8 000

8 000

10 407
16 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 11 000 11 000 14 077
17 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
1 760

1 800

1 800

1 902
18 A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások
3 480

3 800

3 800

5 450
19 Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján*
2 600

4 200

4 200

5 065
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások bevételei összesen 231 410 244 200 241 900 258 590
Bevételek mindösszesen 1 153 619 1 380 806 1 363 269 1 385 407

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
tény

1997. évi
elő-
irányzat

1997. évi
módo-
sított
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A társadalombiztosítási alapok kiadásai 990 838 1 150 138 1 171 728 1 177 350
1 Nyugellátások 584 131 701 874 708 039 706 521
1 Nyugdíjbiztosítási ágba tartozó ellátások 504 866 609 839 609 839 608 539
2 Egészségbiztosítási ágba tartozó ellátások 79 265 92 035 98 200 97 982
2 Anyasági ellátások 8 276 7 900 6 000 6 013
1 Terhességi-gyermekágyi segély 8 276 7 900 6 000 6 013
3 Betegséggel kapcsolatos kiadások 32 977 39 430 35 235 36 138
1 Táppénz 32 977 39 430 35 235 36 138
4 Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás 97 613 101 023 109 965 117 658
1 Gyógyszertámogatás 84 246 85 383 94 265 100 876
2 Vérzékenység kezelése** 1 249 1 300
3 Gyógyászati segédeszköz támogatás 12 118 14 340 15 700 16 782
5 Egészségügyi ellátás finanszírozása 224 832 260 649 268 163 268 037
1 Gyógyító-megelőző ellátás 224 832 260 649 265 903 265 779
2 Egészségügyi közalkalmazottak egyszeri jövedelemkiegészítése
2 260

2 258
6 Gyógyászati szolgáltatások 1 524 1 700 1 950 1 708
1 Gyógyfürdő-szolgáltatás 1 396 1 500 1 800 1 574
2 Anyatejellátás 128 200 150 134
7 Egyéb kiadások 3 575 3 700 4 360 4 236
1 Utazási költségtérítés 2 133 2 000 2 600 2 561
2 Betegséggel kapcsolatos segélyek 699 800 860 865
3 Kártérítési járadék 743 900 900 810
8 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 328 500 400 348
9 Ellátásokkal kapcsolatos egyéb kiadások (postaköltség és egyéb) 3 375 4 309 4 306 3 343
10 Működésre fordított kiadások*** 25 313 28 883 30 585 29 802
11 Kamat- és egyéb hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
66

130

130

169
12 A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás 4 081 40 2 520 3 367
13 Az APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben az APEH-et illető összeg 75 9
14 Egészségügyi szakellátási intézmények adósságrendezésére 3 995
15 Működési előirányzatból a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási költségvetésében megvalósított befektetés fedezetének rendezése
754
A társadalombiztosítási alrendszer kiadásai összesen 990 838 1 150 138 1 171 728 1 177 350
A társadalombiztosítási alrendszer egyenlege -68 629 -13 532 -50 359 -50 533
Működési pénzmaradvány 2 033
2 Az egészségbiztosítási szervezetek által folyósított, társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetésből) finanszírozott ellátások

140 581


146 700


144 400


157 386
1 Családi támogatások 133 360 134 300 134 300 147 349
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 419 400 400 452
3 Különféle jogcímen adott térítések 6 801 12 000 9 700 9 585
3 A nyugdíjbiztosítási szervezetek által folyósított társadalombiztosításon kívüli forrásból (a központi költségvetés Népjóléti Minisztérium fejezetéből) finanszírozott ellátások

56 989


55 300


55 300


58 893
4 A helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás 1 049 1 400 1 400 1 125
5 Munkáltatói befizetésekből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíj [5/1990. (I. 18.) MT r.]

7 570


12 000


12 000


5 307
6 Munkáltatói befizetésekből finanszírozott korengedményes nyugdíj [52/1995. (V. 10.) Korm. r.]
3 048

8 000

8 000

7 263
7 Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott előnyugdíj 10 109 11 000 11 000 13 990
8 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján
1 785

1 800

1 800

1 874
9 A Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti ellátások
3 361

3 800

3 800

6 023
10 Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által finanszírozott életjáradék személyi kárpótlás alapján*
3 610

4 200

4 200

5 235
Nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátások kiadásai összesen 228 102 244 200 241 900 257 096
Egyenleg 3 308 0 1 494
Kiadások mindösszesen 1 218 940 1 394 338 1 413 628 1 434 446
Egyenleg mindösszesen -65 321 -13 532 -50 359 -49 039

* A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXV. törvényben az adott tétel az egészségbiztosítási szervezetek által foyósított ellátások körében jelent meg. A folyósítást nem az egészségbiztosítási szervek, hanem a nyugdíjbiztosítási szervek végzik, ezért indokolt az adott körön kívül, az önálló címként történő szerepeltetés.

** 1997. évi teljesítési adatai az Egészségbiztosítási Alap 1997. évi pótköltségvetéséről szóló 1997. évi CXII. törvény alapján a gyógyszertámogatás költségvetési soron jelennek meg.

Az egyes adatok összege - a kerekítés miatt - eltérhet az összegző sorok adataitól.

3. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
teljesítés


1997. évi
előirányzat


1997. évi teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen 499 566 575 623 608 242
1 Munkáltatói járulék 411 828 461 854 499 413
1 Költségvetési szervek munkáltatói járuléka 142 898 137 492
2 Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka 273 325 309 161
3 Társas vállalkozások munkáltatói járuléka 25 910 30 244
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka 19 721 22 516
2 Munkanélküli ellátás után fizetett járulék 7 843 7 159 7 229
3 Nyugdíjjárulék 79 895 106 610 101 599
1 Egyéni járulék 75 499 102 510 95 609
2 Munkanélküli járadék (segély) után fizetett járulék 1 700 2 000 1 597
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 696 2 100 4 394
2 Behajtási tevékenység 17 267
1 Kintlévőségek behajtása 17 267
1-2 Járulékbevételek és hozzájárulás-bevételek mindösszesen 592 890 608 242
Ebből:
Behajtási tevékenység 17 267 20 039
Kintlévőségek behajtása 17 267 19 546
APEH-OEP együttműködésből eredő behajtás 493
3 Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos bevétel 15 992 13 651 14 103
1 Késedelmi pótlék és bírság 10 976 11 519 10 629
2 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 5 016 2 132 3 474
4 Alapok közötti elszámolás 37 198
6 Egyéb bevételek 5 616 4 678 4 181
1 Kamat és egyéb hozambevételek 4 456 3 250 3 249
2 Vissztehermentesen átvett vagyonból származó bevétel 400 4
3 Befektetett eszközök (tárgyi, befekt.) értékesítése 100
4 Lakásfedezeti kötvény tőketörlesztése 1 160 928 928
7 Működési célú bevételek 918 150 273
1 Egyéb működési célú bevétel 193 40 175
2 ÁPV Rt. költségtérítése 197 60 66
3 Hadigondozottak Alapítványának költségtérítése 19 50 32
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 509
8 Központi költségvetés működési célú térítése 658 590 606
1 Népjóléti fejezet költségtérítése 604 520 520
2 OKKH költségtérítése 54 70 86
9 Vagyonhasznosítás a hiány mérséklése céljából 41 3 566 1 202
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételei összesen 559 989 615 525 628 607
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 169
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
KIADÁSOK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
teljesítés


1997. évi
előirányzat


1997. évi teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai 504 866 609 839 608 539
1 Nyugellátások 504 866 609 839 608 539
1 Korhatár fölötti saját jogú nyugdíjak 435 211 525 642 527 334
2 Hozzátartozói ellátások 69 655 84 198 81 204
2 Egyéb kiadások 80 266 15 372 14 853
1 Postaköltségek és egyéb kiadások 2 254 2 800 2 278
2 Működésre fordított kiadások 9 539 12 428 12 420
1 Folyamatos működési kiadások 7 871 11 438 11 412
2 Ellenőrzési tevékenység ösztönzése 23 50 50
3 Informatikai fejlesztés 841 940 958
4 Beruházási kiadások 349
5 Adatszolgáltatási és -nyilvántartási kötelezettségekkel kapcs.
338
6 Világbanki program hazai költségei 117
4 Kamat- és hozambevételekkel, vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
59

124

94
5 A KESZ igénybevétele miatti kamatkiadás 1 336 20 61
6 Alapok közötti elszámolás 66 055
8 Működési előirányzatból ellátási költségvetésben megv. befekt. fed. rend.
754
Működési szektort megillető finanszírozási különbözetek 269
A Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai összesen 585 132 625 211 623 392
Egyenleg -25 143 -9 686 5 215
Ebből 1997. évi működési pénzmaradvány 421

4. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1997. évi működési költségvetése

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat neve

1996. évi
teljesítés

1997. évi
törvényi
előirányzat

1997. évi
teljesítés
9 Központosított előirányzatok
1 Működés bevételei 409 150 273
2 A Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz
6 661

9 820

9 827
3 A nem nyugdíjbiz. ellátások megállapítási, folyósítási kiad. megtérítése
628

590

606
4 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszköz
5 Informatikai fejlesztések és ellenőrzési tevékenységre 840 940 940
6 Beruházásokra átvett pénzeszköz 776 478 478
7 Adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatok személyi és dologi kiadásaira átvett pénzeszköz
360

400

400
8 Ellenőrzési tevékenység ösztönzésére átvett pénzeszköz 50 50 50
9 Világbanki pénzmaradvánnyal kapcsolatos
1995. évi pénzmaradvány

118
10 1995. évi pénzmaradvány igénybevétele 391
11 1996. évi pénzmaradvány igénybevétele
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen 10 234 12 428 12 574
1997. évi pénzmaradvány 169
Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat neve

1996. évi
teljesítés

1997. évi
törvényi
előirányzat

1997. évi
teljesítés
1 Nyugdíjbiztosítási Alap Központi Irányítása 965 1 273 1 253
1 Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat 108 129 138
1 Működési kiadások 95 117 117
1 Személyi juttatások 30 43 39
2 Társadalombiztosítási járulék 2 19 16
3 Dologi kiadások 63 55 62
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 3
3 Felhalmozási kiadások 13 9 21
2 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 857 1 144 1 115
1 Működési kiadások 843 1 144 1 097
1 Személyi juttatások 331 476 480
2 Társadalombiztosítási járulék 124 199 211
3 Dologi kiadások 380 454 383
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8 12 23
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3
2 Felújítások
3 Felhalmozási kiadások 14 18
2 Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok 4 454 5 834 5 901
1 Működési kiadások 4 324 5 158 5 501
1 Személyi juttatások 2 395 2 915 3 144
2 Társadalombiztosítási járulék 986 1 118 1 345
3 Dologi kiadások 941 1 125 990
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 2 22
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 20 676 229
3 Felhalmozási kiadások 110 171
3 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 1 879 2 520 2 826
1 Működési kiadások 1 848 2 269 2 590
1 Személyi juttatások 905 962 1 134
2 Társadalombiztosítási járulék 358 386 489
3 Dologi kiadások 580 921 959
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5 8
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 17 251 219
3 Felhalmozási kiadások 14 17
9 Központosított előirányzatok 2 241 2 801 2 440
1 Központosított intézményi előirányzatok 644 949 806
1 Működési kiadások 10 219 55
1 Személyi juttatások 111
2 Társadalombiztosítási járulék 42
3 Dologi kiadások 58 45
4 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 10 8 10
5 Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 Felújítások 285 252 243
3 Felhalmozási kiadások 349 478 508
2 Nyugdíjbiztosítási célfeladatok 1 597 1 852 1 634
1 Informatikai fejlesztések 841 940 945
2 Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások 117 88
3 Kamat és rendelkezésretartási jutalék
4 Tűz-, biztonsági és vagyonvédelmi kiadások 9 26 16
5 Folyamatos informatikai kiadások 184 150 234
6 Hozzájárulás az önkéntes nyugdíjpénztárhoz 28 56 27
7 Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségekkel kapcsolatos feladatokra
273

400

229
8 Üzemorvosi hozzájárulás 15
9 Üzemeltetési költség 100
10 Központi nyomtatványellátás 90 150 80
11 Nemzetközi rendezvény költsége és ISSA tagdíj 10 15 15
12 Új székházak bebútorozása (ügyfélvárók) 45
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 9 539 12 428 12 420
Működési pénzmaradvány 695 421
A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen 10 234

5. számú melléklet az 1998. évi LXX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terhelő ellátások 1997. évi költségvetési mérlege

Millió forintban


Cím


Alcím
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám
Ki-
emelt
elő-
irány-
zat-
szám


Cím-
név


Alcím-
név
Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név
BEVÉTELEK


Kiemelt előirányzat neve


1996. évi
teljesítés


1997. évi
előirányzat


1997. évi
teljesítés
1 A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételei összesen 499 566 575 623 608 242
1 Munkáltatói járulék 411 828 461 854 499 413
1 Költségvetési szervek munkáltatói járuléka 142 898 137 492
2 Gazdálkodó szervek munkáltatói járuléka 273 325 309 161
3 Társas vállalkozások munkáltatói járuléka 25 910 30 244
4 Egyéni vállalkozók munkáltatói járuléka 19 721 22 516
2 Munkanélküli-ellátás után fizetett járulék 7 843 7 159 7 229
3 Nyugdíjjárulék 79 895 106 610 101 599
1 Egyéni járulék 75 499 102 510 95 609
2 Munkanélküli-járadék (segély) után fizetett járulék 1 700 2 000 1 597
3 Egyes szociális ellátás után fizetett járulék 2 696 2 100 4 394
2 Behajtási tevékenység 17 267
  Vissza az oldal tetejére