Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.16.)

1998. évi LXXI. törvény

az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról * 

1. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról rendelkező 1997. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. § (1) E törvény a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 11-15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 18-20. §, a 23-25. § és a 33. § (2) bekezdése 1998. január 1-jén lép hatályba. A 11-15. §, a 16. § (1) bekezdése, a 18-20. § és a 33. § (2) bekezdése rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni azzal, hogy a másodfokú bíróságnak a fellebbezést hivatalból elutasító végzése ellen a (3) bekezdésben meghatározott külön törvény hatálybalépéséig a 233/A. §-ban meghatározott fellebbezés helyett felülvizsgálatnak van helye. A 23-25. §-ok rendelkezéseit a hatálybalépéskor jogerősen be nem fejezett ügyekben is alkalmazni kell.

(3) A 2. §, a 6. §, a 7. § (1) bekezdése, a 8-10. §, a 16. § (2) bekezdése, a 17. §, a 21. §, a 33. § (1) bekezdése és a 35. § hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.”

2. § A Tv. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E törvénynek az 1999. január 1. napján hatályba lépő és a külön törvénnyel hatályba lépő rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben kell alkalmazni, a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel.”

3. § A Tv. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. § (1) E törvény hatálybalépésével a Pp. következő rendelkezései hatályukat vesztik: a 47. §, a 256/A. § (1) bekezdése e) pontjának „fellebbezési határidő lejárta előtt közösen” szövegrésze, a 273. § (1) bekezdése, a 326. § (2) bekezdése és a 339. § (2) bekezdésének e) pontja. * 

(2) A Pp. 259/A. §-ának hatályon kívül helyezéséről külön törvény rendelkezik.”

4. § A Tv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„38. § 1999. január 1. napján hatályukat vesztő rendelkezések:

a) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 86. §-ának (2) bekezdése, valamint 102. §-a és az azt megelőző cím,

b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 198. §-a,

c) a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 78. §-ának (3) bekezdése, valamint a 93. §-át megelőző címe,

d) a mintaoltalmi ügyekben alkalmazandó bírósági eljárásról szóló 1/1979. (III. 24.) IM rendelet 6. §-ának (2) bekezdése,

e) az 1972. évi 26. törvényerejű rendelet 7. §-ának a Pp. 12. §-ának (1) bekezdését megállapító része,

f) az 1979. évi 31. törvényerejű rendelet 13. §-a,

g) az 1990. évi LXXXV. törvény 6. §-a,

h) az 1991. évi XXVI. törvény 9. §-ának a Pp. 326. § (2) bekezdését, a 12. §-ának a Pp. 339. § (2) bekezdésének e) pontját megállapító része,

i) az 1992. évi XXII. törvény 212. §-ának (1)-(3) bekezdése és (5)-(6) bekezdése,

j) az 1992. évi LXVIII. törvény 4. §-a (1) bekezdésének a Pp. 22. § (2) bekezdését, 4. § (2) bekezdésének a Pp. 23. § (1) bekezdésének f) pontját megállapító része, 15. §-ának a Pp. 271. §-a (1) bekezdésének a) pontját, 273. §-ának (1) bekezdését, 274. §-át, 275. §-ának (1) bekezdését megállapító része, valamint 18. §-ának (2)-(3) bekezdése,

k) az 1995. évi LX. törvény 27. §-ának (3) bekezdése, továbbá a 28. §-a.”

5. § (1) A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 11. §-ának (5) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Ha a felülvizsgálati kérelem a Legfelsőbb Bíróság jogerős határozata ellen irányul, a Legfelsőbb Bíróság öt hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.”

(2) A Pp. 23. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak:)

f) a közigazgatási perek (XX. fejezet), a társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perek (341. §) kivételével,”

(3) A Pp. 340. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye, ha a közigazgatási pert olyan határozat bírósági felülvizsgálata iránt indították, amelyet olyan szerv hozott egyfokú eljárásban, amelynek illetékessége az egész országra kiterjed, és e határozatot a bíróság a törvény alapján megváltoztathatja.”

(4) A Pp. 340. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Legfelsőbb Bíróság soron kívül jár el, ha a felülvizsgálati kérelmet olyan közigazgatási perben hozott jogerős ítélet ellen nyújtják be, amely a felet kétmillió forintot meghaladó összeg megfizetésére kötelezi.”

6. § Ez a törvény 1999. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az ítélőtáblák székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 1997. évi LXIX. törvény a hatályát veszti. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról rendelkező 1998. évi LX. törvény 7. §-a 1999. január 1-jén hatályát veszti.


  Vissza az oldal tetejére