Időállapot: közlönyállapot (1998.XII.19.)

1998. évi LXXV. törvény

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az 1994. évi Bécsi Dokumentumot kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodás megerősítéséről és kihirdetéséről * 

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az 1994. évi Bécsi Dokumentumot kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről szóló, Pozsonyban, 1998. február 4-én aláírt Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) e törvénnyel megerősíti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az 1994. évi Bécsi Dokumentumot kiegészítő bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekről és a katonai kapcsolatok fejlesztéséről

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek)

emlékeztetve az Európai Biztonsági és Együttműködési szervezet keretében vállalt kötelezettségeikre;

figyelembe véve a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között 1995. március 19-én aláírt Szerződést a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről;

törekedve arra, hogy az átláthatóság és a bizalom növelése érdekében további, kétoldalú együttműködésen alapuló kötelezettségeket vállalnak;

meggyőződve arról, hogy a kétoldalú katonai együttműködés erősítésével, a kétoldalú együttműködésen alapuló kötelezettségek teljesítésével hozzájárulnak a Felek közötti bizalom, a kapcsolatok, valamint kelet-közép-európai térség és egész Európa biztonságának erősítéséhez;

elhatározták, hogy továbbfejlesztik a párbeszéden alapuló, bizalom- és biztonságerősítést és a katonai átláthatóságot célul tűző kétoldalú katonai együttműködést;

megállapodnak az EBESZ Bizalom- és Biztonságerősítő Intézkedésekkel Foglalkozó Tárgyalások 1994. évi Bécsi Dokumentuma (a továbbiakban: 1994. évi Bécsi Dokumentum) 136. §-ában foglalt ajánlással összhangban, valamint a két állam között már létrejött megállapodások kiegészítéseképpen az alábbi katonai együttműködési intézkedésekről:

I. Cikk

A katonai információcsere szélesítése és a már meglévő bizalom- és biztonságerősítő intézkedések továbbfejlesztése

1. Az intézkedések hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén diszlokáló Magyar Honvédség és a Szlovák Köztársaság területén diszlokáló Szlovák Hadsereg alakulataira.

2. A Felek 42 nappal korábban írásos formában bejelentik egymásnak a területükön végrehajtásra kerülő szárazföldi katonai tevékenységet ezen cikk 3. pontja szerint. Ha a tevékenység a bevont csapatok előzetes értesítése nélkül történik, úgy a bejelentést a Felek a tevékenység megkezdésekor haladéktalanul megteszik.

3. A katonai tevékenység bejelentési kötelezettség és megfigyelők meghívásának kötelezettsége alá esik, amennyiben annak időtartama alatt bármikor a tevékenységben részt vesz:

- legalább 6000 fő, beleértve a támogató csapatokat is, vagy

- legalább 100 db harckocsi, vagy

- legalább 150 db páncélozott harcjármű, vagy

- legalább 75 db 100 mm-es vagy annál nagyobb űrméretű tüzérségi eszköz.

A Felek nem kötelesek megfigyelőket hívni a csapatok értesítése nélkül végrehajtandó, bejelentésköteles tevékenységekre, amennyiben ezen bejelentésköteles tevékenységek időtartama nem haladja meg a 48 órát.

4. Ezen cikk 2. pontja alapján a légierő részvételéről szóló információknak szerepelniük kell a bejelentésben, amennyiben a katonai tevékenység során előreláthatólag 100 vagy több repülőgép-bevetésre kerül sor, beleértve a harci helikopter bevetéseket is.

5. Mindegyik Fél ezen cikk 3. pontjában leírtakon kívül évente egy alkalommal megfigyelőket hív meg egy zászlóalj (gépesített lövész vagy harckocsi zászlóalj) vagy magasabb szintű csapatgyakorlatra.

II. Cikk

A katonai együttműködés fejlesztése

1. Az általános kétoldalú kapcsolatok továbbjavítása érdekében a Felek a katonai kapcsolataikat az 1994. évi Bécsi Dokumentum szellemében és ajánlásainak megfelelően fejlesztik, összhangban a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériuma és Szlovákia Védelmi Minisztériuma között 1993. október 4-én, Budapesten aláírt Megállapodással.

2. A Felek kölcsönösen évente egy vagy két alkalommal közös, alegység szintű kiképzést és gyakorlatot hajtanak végre a másik Fél területén. A közös katonai tevékenységek mindegyik Fél részéről maximum 100 fő részvételével, egy hét időtartamban történnek. A vendég Fél katonái rendszeresített egyéni felszereléssel, fegyverzet nélkül érkeznek a fogadó országba. A pontos adatok az éves együttműködési tervekben kerülnek rögzítésre.

3. Mindkét Fél az 1994. évi Bécsi Dokumentumban előírt légitámaszponton és katonai létesítményben történő látogatásokon kívül, évente felváltva egy alkalommal katonai létesítményben (laktanyában) történő látogatást rendez a másik Fél ötfős küldöttsége számára a létesítményben folyó katonai élet és kiképzés megismerése céljából.

4. A Felek a katonai kapcsolatok fejlesztése és a bizalomerősítés keretében közvetlen, folyamatosan működő kommunikációs kapcsolatot tartanak fenn a honvédelmi minisztériumok között.

III. Cikk

Az értékelő látogatások és ellenőrzések számának növelése

1. Mindkét Félnek joga van évente, az 1994. évi Bécsi Dokumentumban előírtakon és az önként vállalt kvótákon túl, két értékelő látogatásra a másik Fél területén.

2. Mindkét Félnek joga van évente, az 1994. évi Bécsi Dokumentum 74. és 75. §-ában előírtakon túl további két ellenőrzés végrehajtására a másik Fél területén.

3. Mindkét Félnek joga van elfogadni, vagy egy héttel elhalasztásra javasolni a másik Fél által lebonyolítandó értékelő látogatást vagy ellenőrzést, amennyiben területén egy harmadik állam végez ilyen tevékenységeket.

IV. Cikk

Általános meghatározások

1. A bejelentéseknek, a megfigyeléseknek, az értékelő látogatásoknak és az ellenőrzéseknek összhangban kell lenniük az 1994. évi Bécsi Dokumentum vonatkozó előírásaival.

2. A Felek lehetővé teszik, hogy megfigyelőként országgyűlési képviselők és újságírók is részt vegyenek a tevékenységben ezen Megállapodás keretében.

3. A Felek a fentiekhez kapcsolódó információt - angol nyelven - az 1994. évi Bécsi Dokumentum által meghatározott formátumban és az EBESZ kommunikációs hálózatának vagy diplomáciai csatornák felhasználásával továbbítják egymásnak. Ezen információnak mindig tartalmaznia kell arra utaló megjegyzéseket, hogy a kérdéses tevékenység ezen Megállapodásnak megfelelően kerül kivitelezésre.

V. Cikk

Záró rendelkezések

1. A két Fél képviselői évente - felváltva a Magyar Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban - értékelő találkozót tartanak, hogy elemezzék a végrehajtást, és hogy javaslatot dolgozzanak ki a jelen Megállapodásban elfogadott intézkedések továbbfejlesztésére. Az értékelő találkozó a naptári év végét követő 60 napon belül megtörténik. A Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról a Felek rendszeresen tájékoztatják az EBESZ Biztonsági Együttműködési Fórumát.

2. Amennyiben vitás kérdések merülnek fel a Megállapodásban foglaltak végrehajtása során, a Felek kétoldalú konzultáció útján keresnek megegyezést.

3. A jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható. A módosításokat írásban kell megadni.

4. Ez a Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Felek értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelményeknek.

5. Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. Mindazonáltal a jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja a másik Félnek küldött írásos értesítés útján. Hatálya az értesítés kézhezvételétől számított hat hónap múlva szűnik meg, hacsak a Felek nem állapodnak meg másképpen.

6. Jelen Megállapodás két példányban készült Pozsonyban, 1998. február 4-én, magyar, szlovák és angol nyelven. Mindhárom szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

(Aláírások)”

3. § (1) A törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A törvény 2. §-a a Megállapodás V. Cikkének 4. pontjában meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatálybalépésről szóló közleményt a külügyminiszter a Magyar Közlönyben közzéteszi.


  Vissza az oldal tetejére